176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tevékenységét a miniszterelnök irányítja. A Hivatalt a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezeti, ennek keretében gondoskodik a hivatali szervezet egységes működéséről.

(2) A Hivatal részletes szervezeti felépítését, belső munkamegosztási és működési rendjét e rendelet és egyéb jogszabályok, továbbá a Kormány és a miniszterelnök határozatainak keretei között a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(3) A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. §-ának (2) bekezdésében szabályozott esetben a pénzügyminiszter helyettesíti.

2. §

A miniszter a Kormány

a) a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításáért és ennek kapcsán a kormányzati tevékenység összehangolásáért,

b) testületi működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért,

c) közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

d) audiovizuális politikáért,

e) nemzetpolitikáért,

f) kisebbségpolitikáért,

g) közigazgatási informatikáért felelős tagja.

3. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

4. §

A miniszter

a) közreműködik a Kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításában; a Kormány és a miniszterelnök döntéseinek, valamint a kormányprogram célkitűzéseinek megfelelően gondoskodik a kormányzati tevékenység stratégiai irányításáról és összhangjának biztosításáról, a döntés-előkészítésben a 2. § aj pontjában foglaltak érvényesítéséről;

b) összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét, ennek keretében

ba) miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez és végez,

bb) az illetékes miniszternél kormány-előterjesztés (jelentés) benyújtását vagy egyéb intézkedést kezdeményez;

c) összehangolja a társadalmi párbeszéd szervezésével kapcsolatos kormányzati tevékenységet;

d) a Kormány külön döntése alapján összehangolja a Kormány tagjainak tevékenységét a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, tárcaközi együttműködést igénylő kormányzati programok és fejlesztési célkitűzések előkészítése, valamint megvalósítása során;

e) a miniszterelnök által meghatározott módon szervezi a stratégia-alkotás és a cselekvés koncepcionális összehangolását, továbbá közreműködik az összkormányzati szintű feladatok végrehajtásában a külbiztonság- és nemzetpolitika területén;

f) gondoskodik a Kormány parlamenti kapcsolatrendszerének összehangolásáról, kapcsolatot tart az Országgyűlés kormánypárti képviselőcsoportjaival, képviseli a Kormányt az Országgyűlés Házbizottságában;

g) gondoskodik a kormányszóvivői feladatok, valamint a Kormány, a miniszterelnök és a Hivatal munkájával összefüggő kutatási, tájékoztatási és kommunikációs tevékenység ellátásáról, beleértve a kormányzati szervek kommunikációjának összehangolását;

h) e rendeletben és a Kormány ügyrendjében meghatározottak szerint gondoskodik a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

i) irányítja

ia) a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenységet (nemzetpolitika), előkészíti a határon túli magyarokra vonatkozó jogszabályokat,

ib) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos kormányzati tevékenységet (kisebbségpolitika), amely során ellátja a külön törvényben meghatározott, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos feladatokat, továbbá előkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályokat, valamint e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki, az érintett miniszterekkel együttműködve gyakorolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kormányzati hatásköreit, koordinálja a kormányzati szervek részvételét, közreműködését a kisebbségek jogainak érvényesülésében, továbbá a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése vonatkozásában együttműködik az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel a közigazgatási hivatalok szakmai irányításában;

j) közigazgatás-fejlesztési, minőségpolitikai és személyzetpolitikai feladatkörében irányítja a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tevékenységeket;

k) irányítja a közigazgatási informatikával kapcsolatos - a rendelet 2. számú mellékletében részletezett - feladatok ellátását;

l) ellátja a koalíciós együttműködés Hivatalra háruló feladatait;

m) előkészíti - a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet kivételével - a szövetkezetek működésével összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki, valamint kapcsolatot tart és egyeztet a külön törvényben meghatározott szövetkezeti szövetségekkel;

n)[1] felhatalmazás alapján kiadja az audiovizuális médiával, valamint a digitális műsorterjesztésre való átállással kapcsolatos miniszteri rendeleteket, az ilyen tárgyú törvényjavaslatok tárgyalása során képviseli a Kormányt az Országgyűlésben,

o) kialakítja és irányítja a központi ellátó szervezeteket;

p) ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a feladatkörébe, illetőleg a hatáskörébe utal.

5. §

A miniszter - külön jogszabályban foglaltak szerint - irányítja

a) a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság),

b) a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központot, a kormányzati személyügyért felelős államtitkár útján,

c) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalát,

d) az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézetet,

gyakorolja az alapítót megillető jogokat.

6. §

(1) A miniszter a miniszterelnök részére

a) döntés-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez; segíti a miniszterelnök kormányzati irányítással kapcsolatos szakmai tevékenységét;

b) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve komplex - alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő - szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről;

c) segíti a miniszterelnök kül-, biztonság- és nemzetpolitikai kérdésekkel összefüggő tevékenységének ellátását, szervezi az ehhez szükséges koordinációt;

d) aláírásra felterjeszti a miniszterelnöki rendeleteket és határozatokat;

e) ellátja az általa esetenként meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A miniszter közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek, illetőleg a minisztériumok, valamint az egyéb kormányzati szervek felé; a miniszterelnök részére, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetőleg szakértői közreműködést kér.

7. §

A miniszter a Kormány működésével kapcsolatban

a) közreműködik a Kormány munkatervi javaslatának elkészítésében és végrehajtásának ellenőrzésében;

b) közreműködik a Kormány társadalmi-gazdasági stratégiájának kialakításában; az érintett minisztériumok stratégiai elemző-tervező szerveivel együttműködve folyamatosan vizsgálja a társadalmi-gazdasági helyzet alakulását, részt vesz a költségvetés koncepcionális előkészítésében, a nemzetgazdasági jelentőségű döntési javaslatok kidolgozásában;

c) részt vesz a kormányzati döntések előkészítésében, közreműködik a döntési javaslatok kidolgozásában;

d) véleményt nyilvánít a kormány-előterjesztések és jelentések (a továbbiakban együtt: előterjesztés), valamint a miniszteri rendeletek tervezetéről;

e) a kormányprogram megvalósításának stratégiai irányításával összefüggésben közreműködik a közigazgatási egyeztetések során tett észrevételek értékelésében és egyeztetésében, a költségvetési és egyéb igények rangsorolásában, a minisztériumok közötti véleményeltérések feloldásában, a döntések várható következményeinek elemzésében. Szükség esetén jogszabályi változtatásokat, egyéb döntések és intézkedések meghozatalát - vita vagy véleményeltérés esetén - miniszteri szintű egyeztetést kezdeményez;

f) vizsgálja, hogy a benyújtott előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, és a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel összehangoltan gondoskodik ezek érvényesítéséről;

g) működteti a szakmapolitikai egyeztetést és ellátja a kormányüléssel kapcsolatos szervezési feladatokat;

h) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter javaslatainak figyelembevételével elkészíti a kormányülések napirendi javaslatát;

i) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve írásba foglalja és aláírásra előkészíti a Kormány döntéseit;

j) gondoskodik a kormányülések dokumentálásáról és a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve a kormányülés összefoglalójának elkészítéséről; a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter szignálását követően aláírja az összefoglalót;

k) gondoskodik a Kormány döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról;

l) nyilvántartja a Kormány rendeleteit és határozatait;

m) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve kidolgozza a Kormány működésével kapcsolatos, illetőleg a kormányzati struktúra és munkamegosztás továbbfejlesztésére irányuló javaslatokat;

n) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve előkészíti a Kormány működésével kapcsolatos ügyrendi szabályokat, aláírásra felterjeszti a miniszterek feladat- és hatásköri jegyzékét tartalmazó jogszabályokat;

o) biztosítja a kormányzati iratkezelés személyi, tárgyi és informatikai feltételeit.

8. §

A miniszter a Hivatal közreműködésével ellátja a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati feladatokat, koordinálja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét, valamint előkészíti a határon túli magyarokra vonatkozó jogszabályokat.

9. §

A miniszter a Hivatal közreműködésével ellátja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatokat, koordinálja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét, előkészíti a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő jogszabályokat.

10. §

A miniszter a Hivatal útján végzi

a) a Kormány, a miniszterelnök, a kormánybiztosok és a Kormány megbízásából tevékenykedő más kormányzati tisztségviselők hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési és egyéb személyügyi előterjesztések, illetőleg okiratok, valamint

b) a köztársasági elnök, a Kormány, valamint a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel, továbbá a Kormány, illetőleg a miniszterelnök által adományozható egyéb elismerésekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítését.

11. §

A miniszter az Országgyűlés munkájával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében a Hivatal útján

a) segíti a miniszterelnök országgyűlési tevékenységét;

b) közreműködik a Kormány törvényalkotási programjának kidolgozásában;

c) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter közreműködésével ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati teendőket; ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetőleg ülése összehívásának kezdeményezésére;

d) figyelemmel kíséri az Országgyűlés napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon;

e) a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról;

f) figyelemmel kíséri a benyújtott anyagok helyzetének további alakulását, segíti a törvényalkotási program országgyűlési érvényesítését;

g) koordinálja a kormányzati szervek és az Országgyűlés kormánypárti frakciói közötti egyeztetést, részt vesz az egyeztetések lefolytatásában;

h) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat; ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetőleg a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót;

i) figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedést igénylő bizottsági és képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében.

12. §

A miniszter gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki előterjesztések benyújtásáról.

13. §

(1) A miniszter a Hivatal közreműködésével a "Miniszterelnökség" költségvetési fejezettel kapcsolatban - kivéve a költségvetésről szóló törvényben meghatározott címeket - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

(2) A Hivatal közbeszerzési és egyes gazdálkodási feladatait a Főigazgatóság látja el. A gazdálkodás terén ellátandó feladatokról külön jogszabály, valamint a Főigazgatóság alapító okirata rendelkezik.

14. §

A miniszter az egyéb feladatai keretében a Hivatal útján

a) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról, lakossági kapcsolatokat tart;

b) gondoskodik a Kormány és szervei működéséhez szükséges gazdasági és műszaki feltételek biztosításáról, szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, valamint külön jogszabály szerint erre jogosultak intézményes egészségügyi ellátását, bel- és külföldi üdülését;

c) kezeli a Kormány tagjai, az államtitkárok, a kormánybiztosok, a szakállamtitkárok, kormányhivatalok vezetőinek, továbbá azoknak a tisztségviselőknek a személyi anyagát, akik kinevezésüket (megbízásukat) a köztársasági elnöktől, a Kormánytól vagy a miniszterelnöktől kapják; vezeti az állami vezetők nyilvántartását;

d) külön jogszabályban meghatározott személyek részére állami vezetői igazolványt állít ki; külön jogszabály szerint igazolja az állami vezetői juttatások igénybevételére való jogosultságot;

e) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyügyi feladatokat;

f) szervezi a kormányügyeletet, biztosítja a Hivatal ügyeletének munkaidőn túl történő működését;

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy a miniszterelnök a hatáskörébe utal.

15. §

(1) A Hivatal szervezeti keretei között működik

a) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló más szervezeti egység, tanácsadó testület és személyi tanácsadó,

b) a tárca nélküli miniszter és titkársága,

c) a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó államtitkár és szakállamtitkár, valamint titkárságaik,

d) a kormánybiztos és titkársága,

e) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet,

f) a Nemzetbiztonsági Iroda,

g) az Igazgatási és Jogi Titkárság, h) a Közpolitikai Titkárság.

(2) Az (1) bekezdés e) - h) pontjai szerinti szervezeti egységek tevékenységét tárca nélküli miniszter irányítja.

16. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának f) pontjában a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel", 22. §-ának (3) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternél" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszternél", az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A. §-ának (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternél" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszternél", (2) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 8. §-ában a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében, továbbá 28. §-ának (3) és (4) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ának (5) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről szóló 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszter", az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a (1) bekezdésének fb) és fc) pontjában a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel" szövegrész helyébe a "közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel" szövegrész lép.

(3) Hatályát veszti a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá a szociális és munkaügyi miniszter feladat és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának jd) pontja és 16. §-ának g) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 176/2007. (VII. 1] Korm. rendelethez

A közigazgatás-fejlesztéssel és emberierőforrás-gazdálkodással összefüggő feladat- és hatáskör

1. A közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-minőségpolitikai feladatai keretében a miniszter

a) ellátja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, ennek keretében közreműködik a közigazgatás stratégiai fejlesztése koncepciójának kidolgozásában, részt vesz a központi és a helyi közigazgatás továbbfejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő - más miniszter feladatkörébe tartozó - kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében, érvényesíti a döntés-előkészítő folyamatban a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket;

b) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét;

c) kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit, valamint a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait, működteti a CAP minőségfejlesztési rendszert, gondoskodik a közigazgatási szervek minőségfejlesztési eredményeinek elismeréséről.

2. A közigazgatási személyzetpolitikai és emberierőforrás-gazdálkodási feladatkörében

a) érvényesíti a Kormány közigazgatási személyzetpolitikáját, amelynek keretében meghatározza az emberierőforrás-gazdálkodás kulcsterületeinek stratégiai fejlesztési koncepcióját, irányítja annak egységes megvalósítását, s összehangolja a hatékony, ügyfél- és feladatközpontú személyügyi rendszerek kialakítását;

b) kidolgozza a közigazgatási emberierőforrás-gazdálkodás alapelveit, valamint az egységes közszolgálat szabályozási elveit, irányítja ezek érvényesülését, közreműködik eszközrendszerének kialakításában;

c) kidolgozza a Kormány közigazgatási tárgyú személyügyi döntéseit, és összehangolja ezek végrehajtását;

d) gondoskodik a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ feladatainak fokozatos bővítéséről és fejlesztéséről az egységes szemléletű központi közigazgatási munkaerő-gazdálkodás előmozdítása érdekében;

e) kidolgozza a teljesítményértékelés, kiválasztás, karriertervezés területeinek modernizációját szolgáló kompetenciákra épülő modelleket és alkalmazási módszereket az emberi erőforrások hatékony fejlesztése érdekében;

f) kidolgozza a teljesítményközpontú erőforrás-gazdálkodás elvárásaihoz igazított hatékony jövedelem- és juttatási rendszerek stratégiai alapjait és irányítja a megvalósítás folyamatát;

g) kialakítja és működteti a közigazgatási továbbképzés és vezetőképzés rendszerét, kidolgozza a Kormány középtávú stratégiai továbbképzési céljait, s egyéni, illetve csoportos fejlesztési programok megvalósításának kezdeményezésével elősegíti a változások beépülését a szervezeti és munkakultúrába;

h) előkészíti a köztisztviselők jogainak és kötelezettségeinek, kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, etikai, előmeneteli, valamint illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos jogi szabályozást, működteti a központi közszolgálati nyilvántartást és a közszolgálati ellenőrzési rendszert;

i) működteti a köztisztviselői érdekegyeztetés fórumait, továbbá képviseli a Kormányt az országos közszolgálati érdekegyeztetés során;

j) ellátja a közigazgatási vizsgarendszer felügyeletét, szervezi, összehangolja a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, a közigazgatási vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat;

k) javaslatot dolgoz ki - a pénzügyminiszter közreműködésével - a közigazgatás létszám- és bérgazdálkodási rendszerének kialakítására, valamint továbbfejlesztésére;

l) gondoskodik a köztisztviselők képzését, továbbképzését és átképzését érintő nemzetközi támogatási programok alapcélkitűzéseinek, irányainak, a végrehajtás ütemeinek meghatározásáról;

m) ellátja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései alapján tett vagyonnyilatkozatokkal összefüggő egyes feladatokat.

n) ellátja a stratégiai kormányzati célokat szolgáló összkormányzati projekt indításával és a projektprémium igénylésével kapcsolatos feladatokat.[2]

2. számú melléklet a 176/2007. (VII. 1.) Korm. rendelethez

A közigazgatási informatikával összefüggő feladat- és hatáskör

A közigazgatási informatika fogalma

Közigazgatási informatika: a szolgáltató állam megvalósításának eszköze, mely az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálását, a közigazgatási szervek működését, feladatellátását és korszerűsítését támogató információs és szolgáltató rendszerekhez szükséges információtechnológiai és infokommunikációs szervezeti, erőforrás- és eszközrendszer összessége.

Közigazgatási informatikai feladatok

1. A miniszter

a) felügyeli a szolgáltató állam kiépítéséhez szükséges közigazgatási informatika stratégiájának megvalósítását, javaslatot tesz az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a stratégia megvalósítását;

b) kidolgozza

ba) az államreform fejlesztési irányainak informatikai támogatását biztosító szervezeti, erőforrás- és eszközrendszert a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében,

bb) az állampolgár- és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítését, ésszerűsítését, közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítését, a bürokrácia csökkentését szolgáló koncepciót,

bc) a szolgáltatási rendszerek együttműködését biztosító szabályokat és intézkedéseket;

c) koordinálja az állampolgároknak a modern állami szolgáltatások használatára történő felkészítését;

d) ellátja a külön jogszabályban meghatározott, a közigazgatási informatikára vonatkozó ellenőrzési és koordinációs feladatokat.

2. A miniszter a szolgáltató állam, az elektronikus közigazgatás kialakítása és fejlesztése körében

a) kidolgozza

aa) a Kormány gazdaságos és hatékony, ügyfélközpontú elektronikus szolgáltatási stratégiáját, gondoskodik a stratégia megvalósításának szervezéséről és végrehajtásának összehangolásáról,

ab) a közigazgatásban informatikai eszközökkel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérhetőségének és felhasználásának szabályozását,

ac) a közigazgatási folyamatok ügyfélközpontú átalakítását, az ügyfélközpontok rendszerét, informatikai hátterét, a közigazgatás egészével való hatékony együttműködésük, szolgáltatásaik feltételeit és szabályozását,

ad) a közigazgatási informatikai biztonsági politikát, ellenőrzési rendszerét és a megvalósításához szükséges alapfeltételeket, valamint szabályozását,

ae) a közigazgatási informatikai fejlesztések, alkalmazások, üzemeltetési, valamint minőségbiztosítási rendszerek egységes szempontok szerinti megvalósítását szolgáló technikai szabványokat és ajánlásokat;

b) gondoskodik

ba) az egységes közigazgatási elektronikus fejlesztési és szolgáltatási politika kialakításának, valamint megvalósításának összehangolásáról, az egyablakos, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatás kialakításáról a közigazgatás valamennyi (központi, regionális és helyi) szintjén,

bb) a közigazgatási szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus közigazgatással kapcsolatos kormányzati döntések koordinálásáról, az ehhez szükséges jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek előkészítéséről, illetve megalkotásáról, a szolgáltatásokban és infrastruktúrában meglevő párhuzamosságok felszámolásáról,

bc) a területi közigazgatási informatika regionális szerkezetű kialakításáról, a helyi és regionális szervezetek informatikai szolgáltatásainak összehangolásáról,

bd) a minisztériumok egységes infokommunikációs környezetéről,

be) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek együttműködéséről,

bf) a közigazgatási adatbázisok szabványosításáról, együttműködési képességének kialakításáról, a redundanciák felszámolásáról és a működési biztonság növeléséről,

bg) a közigazgatási portálok és honlapok tartalmi és formai egységesítési és akadálymentesítési követelményeinek kidolgozásáról és folyamatos karbantartásáról,

bh) az egységes digitális rádiótávközlő rendszerrel (EDR) kapcsolatos feladatok koordinálásáról, a 112-es sürgősségi rendszerre alapozott tevékenységi rendszerek integrációjáról,

bi) a közigazgatási elektronikus azonosítási, fizetési és elektronikus közbeszerzési rendszer megvalósításáról,

bj) az európai uniós tagsággal és más nemzetközi szerződésekkel összefüggő, a szolgáltató államot, az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat érintő feladatok ellátásáról, a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történő csatlakozásról;

c) végrehajtja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazások fejlesztésével és működtetésével összefüggő feladatokat,

ca) fejleszti a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer - az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG), a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, a Kormányzati Ügy-féltájékoztató Központ - szolgáltatásait és szolgáltatási körét, biztosítja azok működését,

cb) biztosítja új központi elektronikus szolgáltatások megjelenését, és biztosítja a helyi és ágazati elektronikus szolgáltatások azonosítási és fizetési hátterét,

cc) ellátja az EKG és az EDR hálózatgazdai feladatait;

d) koordinálja az önkormányzatok, regionális (megyei) közigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek összehangolását, szabványosítását, minőségbiztosítását;

e) gondoskodik a központi költségvetésből és a nemzetközi forrásból származó fejlesztési célú pénzeszközök feladatkörébe eső felhasználásának összehangolásáról.

3. A miniszter a védelemszervezési informatikai feladatok körében:

a) meghatározza, koordinálja és végrehajtja a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer válság- és minősített időszaki feladatait,

b) koordinálja a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer feladatait ellátó szervek védelmi felkészülését,

c) gondoskodik a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszer védelmi rendeltetésű tartalékainak képzéséről és kezeléséről,

d) megtervezi a közigazgatási informatikai és hírközlési rendszerek védelmi feladatainak ellátásához szükséges költségvetési fedezetet,

e) közreműködik a védelemszervezéshez kapcsolódó nemzetközi koordinációban,

f) közreműködik a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokban, a katasztrófák okozta károk megelőzésében, helyreállításában, és az ehhez szükséges szervezeti és működési feltételek megteremtésében.

4. A miniszter

a) ellátja az elektronikus kormányzat megvalósításával, a közigazgatási informatika országos szintű fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos egységes kormányzati tevékenység irányításával, az Elektronikus Közszolgáltatások Központja létesítésének előkészítésével összefüggő feladatokat;

b) kidolgozza a szolgáltató állam kiépítéséhez szükséges közigazgatási informatikai stratégiát, javaslatot tesz az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a stratégia megvalósítását;

c) gondoskodik az európai integrációból eredő elektronikus közigazgatási feladatok szervezéséről és végrehajtásáról;

d) közreműködik a feladataihoz kapcsolódó célelőirányzatok és pénzeszközök kezelésében.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 252/2007. (X. 1.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[2] Beiktatta a 246/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.15.

Tartalomjegyzék