262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által a Kertv. 9. § (1) bekezdése szerinti eljárásában a Kertv. 9. § (4) bekezdés f) pontja szerint, valamint -ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a hatóság egyéb hatósági eljárására vonatkozó más jogszabályban előírtak szerint kiszabható bírságra.

(2)[2] A hatóság a bírságot - szükség szerint - külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekkel együttesen is alkalmazhatják.

2. §[3]

3. §

(1)[4] A bírság mértéke

a) lovas szolgáltató tevékenységgel, idegenvezetői tevékenységgel, valamint tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásban ötezer forinttól ötvenezer forintig,

b) utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel, illékony szerves oldószert tartalmazó termék forgalmazására vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól ötszázezer forintig,

c) nemesfém tárgyak kereskedelmével, továbbá az EU közvetlenül hatályos jogszabályával elrendelt, egyes árukra vagy országokra vonatkozó kiviteli, behozatali engedélyezéssel kapcsolatos eljárásban ötvenezer forinttól egymillió forintig,

d) kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos eljárásban százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.

(2) A bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. Ugyanazon személy tekintetében - ismételt kiszabás esetén - a bírság felső határa a kétszeresére emelkedik.

(3)[5]

(4)[6]

4. §

(1)[7] A bírságot a hatóság jogerős határozatában megjelölt számlaszámra, fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Az átutalási megbízás vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a "bírság" szó feltüntetése mellett a határozat számára kell hivatkozni.

(2)[8]

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés a)-b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2013.02.02.

[4] Megállapította a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2013.02.02.

[6] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2013.02.02.

[7] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2013.02.02.