26/2006. (V. 18.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-ának (3) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

A Büsz. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtásáról a cégbejegyzést kérő részére tanúsítványt kell kiállítani, amely tartalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 44. §-ának (2) bekezdésében írt adatokat. Az iroda a kérelem átvételekor az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetését a fél kérelmére igazolja."

6. §[5]

7. §[6]

8. §[7]

9. §

A Büsz. 57. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A cégbírósághoz benyújtott valamennyi iraton - ideértve az 51. § (2) bekezdése alapján, lapolvasó berendezés felhasználása útján létrehozott elektronikus cégiratot is -fel kell tüntetni azt, hogy az alapján bejegyzésre nem került sor."

10. §

A Büsz. 61/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az elektronikus úton közölt végzést nem kell írásban megküldeni a jogi képviselőnek [Ctv. 39. § (2) bekezdés], de a kézbesítést igazoló elektronikus visszaigazolás 5 munkanapon belül nem érkezik meg a cégbírósághoz, a cégbíróság a végzés papír alapú hiteles másolatát 3 munkanapon belül megküldi a fél jogi képviselőjének."

11. §

(1) A Büsz. 61/B. §-ának(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/B. § (1) A cégiroda a külön jogszabály által meghatározott elektronikus nyomtatványon benyújtott, a cégbírósághoz a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) által továbbított elektronikus kérelmet (a továbbiakban: kérelem) és mellékleteit a cégbíróságra érkezés időpontjában (év, hónap, nap, óra, perc, másodpercjelzésű) időbélyegzővel látja el."

(2) A Büsz. 61/B. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Arról, hogy a bejegyzés iránti kérelem és mellékletei a cégbíróság számítógépes rendszerébe informatikai szempontból szabályszerűen megérkeztek, a cégbíróság az érkezés napján a Ctv. 36. §-ának (1) bekezdése szerinti elektronikus tanúsítványt küld a fél jogi képviselőjének."

(3) A Büsz. 61/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elektronikus tanúsítvány, illetőleg az elektronikus igazolás kiállításának időpontjától kezdődően a cégbíróság számítógépes nyilvántartása a bejegyzés, illetve változásbejegyzés iránti kérelem adatai mellett a "bejegyzés alatt" megjegyzést tünteti fel [Ctv. 44. § (3) bekezdés]. A cégiroda a kérelem mellékletét képező elektronikus cégiratokat az elektronikus irattárban helyezi el."

(4) A Büsz. 61/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a cégbíróságra a Cégszolgálattól érkezett bejegyzési, változásbejegyzési kérelem azt a tájékoztatást tartalmazza, hogy a kérelem vagy mellékletei informatikai szempontból nem szabályszerűek, vagy a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a Cégszolgálattól azok nem szabályszerűen érkeztek meg, elektronikus tanúsítvány, illetve elektronikus igazolás kiállítása nélkül rögzíti a cég nevét, székhelyét, jogi képviselője nevét, címét és e-mail címét, továbbá a rendelkezésre álló egyéb adatokat a számítógépes rendszerben."

12. §

A Büsz. 61/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság papír alapú iratairól készült elektronikus másolat kiadására [Ctv. 17. § (2) bekezdés] a 61. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a cégiratról hiteles és nem hiteles elektronikus másolat is kiadható."

13. §

A Büsz. a 61/H. §-t követően az alábbi 61/I-6 1/J. §-ok-kal egészül ki:

"61/I. § Az egyszerűsített cégeljárás [Ctv. 49. §] ügyvitelére az elektronikus cégeljárás ügyvitelére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a bejegyző vagy a bejegyzési kérelmet elutasító végzést legkésőbb a bejegyzési kérelem cégbírósághoz való érkezésétől számított két munkanapon belül meg kell hozni.

61/J. § Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elektronikus úton nyújtották be a cégbírósághoz és a cégbíróság végzése ellen fellebbezést nyújtottak be, a fellebbezést, valamint a másodfokú bíróság végzését a cégbíróság az 51. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával elektronikus cégirattá alakítja."

14. §

A Büsz 62. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

[A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:]

"s) felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt."

15. §

A Büsz. 63. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A felszámolási és a csődeljárásban az ideiglenes vagyonfelügyelő, a felszámoló és a vagyonfelügyelő kijelölése számítógépes program felhasználásával történik."

16. §

A Büsz. a 63. §-t követően a következő 63/A. §-sal egészül ki:

"63/A. § (1) Ha a felszámolási eljárásban az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság haladéktalanul intézkedik a végzésnek a Cégközlönyben történő közzététele iránt.

(2) A végzést - a Cégszolgálaton keresztül - elektronikus úton kell továbbítani a Cégközlöny szerkesztőségéhez."

17. §

A Büsz. 69. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:

[A katonai büntetőeljárás ügycsoportjai a következők:]

"27. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt."

18. §

(1) E rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2-4., 7., 14. és 16-17. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy e rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Büsz. 63. §-ának (1) bekezdésében "Az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat" szövegrész "A Cégszolgálat" szövegrészre változik.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Büsz. 50. §-a (1) bekezdésének második mondata és (3) bekezdése, valamint

b) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 41/2004. (XII. 21.) IM rendelet 5. §-a és 9. §-ának (3) bekezdése.

Budapest, 2006. május 16.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.