339/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a Termékpálya Bizottságok általános működési rendjének meghatározása, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. §-a, illetve a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szerv kijelölése tárgyában az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (3) bekezdésének a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A piaci árinformációs rendszer és az agrárgazdasági adatbázis működtetéséért felelős szervek kijelölése

1. §

(1) A Kormány az agrárgazdasági adatbázis működtető szervként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány a

a) Mezőgazdasági Számlák Rendszerének,

b) mezőgazdasági számviteli információs hálózatnak és ágazati statisztikai adatbázisnak

működtetése tekintetében, valamint a piaci árinformációs rendszer működtetéséért felelős szervként az AKI-t jelöli ki.

A Termékpálya Bizottságok általános működési rendje

2. §

(1) A Termékpálya Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) a Bizottság elnöke hívja össze.

(2)[1] A Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén tárgyalja meg. Az ügyrendben biztosítani kell, hogy a Bizottság ülésein szavazati joggal, illetve tanácskozási joggal rendelkező tagok javaslatot tehessenek a Bizottság ülésének napirendjére. A napirendet az elnök állapítja meg. Kötelező napirendre tűzni azokat a kérdéseket, amelyek megtárgyalását a Tv. 4. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott miniszterek közül legalább kettő, és a Tv. 4. § (4) bekezdés b) pontjában megjelölt valamennyi szervezet indítványozza.

(3) A Bizottság üléséről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek egy-egy másolati példányát az ülést követően - az ügyrendben rögzített határidőn belül - a tagoknak meg kell küldeni.

3. §

A Bizottság működésének feltételeit a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Tv. 4. §-ának (11) bekezdésében meghatározott Titkárságon keresztül biztosítja, ennek keretében rendelkezésre bocsátja a szükséges tárgyi feltételeket (helyiség, adminisztrációs eszközök).

4. §

(1)[2] A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek a Tv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott bizottsági feladatokra vonatkozó álláspontját a Bizottság elnöke vagy helyettese terjeszti a Bizottság elé.

(2) A Titkárság a Bizottság által kialakított állásfoglalás és javaslat figyelembevételével jár el.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 516. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 516. §-a. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék