346/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-a (3) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A polgári légiközlekedésben részt vevő szervezet a légiközlekedés védelmi programokban a szervezet részére előírt feladatokat köteles végrehajtani."

2. §

Az R. 6. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"A Légiközlekedés Védelmi Bizottság összetétele, jogköre, feladatai és működési rendje

(1) Az LVB tagja a miniszter, a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter és az LVB titkára, továbbá tanácskozási joggal az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának vezetője, a határőrség országos parancsnoka, az országos rendőrfőkapitány, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója és a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója.

(2) Az LVB jogköre és feladatai:

a) stratégiai terveket készít, amelyek tartalmazzák a polgári légiközlekedés védelméhez szükséges jogi és szervezési feltételeket,

b) a forrásigény megjelölésével javaslatot készít nemzetgazdasági szintű intézkedésekre, és azt tagjai útján a Kormány elé terjeszti,

c) gondoskodik a polgári légiközlekedés és létesítményei elleni fenyegetésekkel arányos védelmi intézkedések bevezetéséről,

d) kezdeményezi a légiközlekedés védelmében szükséges jogszabály-módosításokat,

e) jóváhagyja a légiközlekedés védelmi programokat.

(3) Az LVB elnöke a rendészetért felelős miniszter, titkára a miniszter által kijelölt személy.

(4) Az LVB ügyrendjét maga határozza meg, az ügyrendben rendelkezni kell az LVB munkáját segítő szakértői munkabizottságról, illetve szakértőről is.

(5) Az LVB munkáját szakértői munkabizottság segíti, szükség szerint szakértőket von be."

3. §

Az R. 8. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága]

"b) végrehajtja a légiközlekedés védelmében érintett szervezetek külső, a Nemzeti Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrzését, beleértve a rendőrséggel és a Nemzetbiztonsági Hivatallal előzetesen egyeztetett módon a védelmi teszteléseket is."

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

"(1) A légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek: az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a határőrség, a vám- és pénzügyőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a repülőtér tűzoltóvédelmi kategóriáját biztosító szervezet."

5. §

Az R. 17. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"Belépés a repülőtér szigorított védelmi területére

17. § (1) A repülőtér szigorított védelmi területére kizárólag a repülőtér üzemben tartója által - a hatáskörrel rendelkező hatóságok engedélye alapján - kiállított

a) állandó vagy ideiglenes személyazonosító kártyával (a továbbiakban: személyazonosító kártya), vagy

b) látogató kártyával

lehet belépni. A személyazonosító kártya kiadási feltétele a repülőtér zárt területének meghatározott zónáiban történő folyamatos munkavégzés vagy szolgálatteljesítés. A személyazonosító kártya érvényességi ideje legfeljebb öt év.

(2) Amennyiben a repülőtér üzemben tartója által kiállított személyazonosító kártya igénybevételére 60 napig nem került sor, úgy a kiállító szervezet köteles azt bevonni. Ismételt kiadásra az előírt engedélyezési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. A látogató kártyával belépő személyek folyamatos kíséréséről és felügyeletéről az igénylő szerv köteles gondoskodni.

(3) A repülőtér szigorított védelmi területére történő belépés részletes szabályait a repülőtér üzemben tartója a Repülőtéri Védelmi Tervben, illetve a Repülőtér Rendben határozza meg. A belépésre vonatkozó korlátozásoknak arányban kell állniuk a biztonsági kockázattal.

(4) A Repülőtéri Védelmi Tervben ki kell jelölni a belépés során ellenőrzést végző szervezetet, szabályozni kell a személyazonosság ellenőrzését, személy, csomag és gépjármű átvizsgálását.

(5) A belépés szabályait a kérelmezővel ismertetni kell.

(6) A 2320/2002/EK rendeletben előírt védelmi ellenőrzés végrehajtása a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Hivatal feladata. Nemzetközi repülőtéren a határőrséget és a vám- és pénzügyőrséget is be kell vonni az ellenőrzésbe.

(7) A repülőtér üzemben tartója az ellenőrzést lefolytató szervezet kockázatelemzése alapján a belépési engedélyt - korlátozás nélkül vagy korlátozással - kiadja, illetve a kiadását megtagadja.

(8) Ha a repülőtér ideiglenes vagy eseti jelleggel a légiközlekedés védelme szempontjából nagyobb kockázattal járó tevékenységet (kereskedelmi, nemzetközi üzemeltetést) végez, akkor a tevékenység tartamára a magasabb védelmi szintnek megfelelő előírásokat is teljesítenie kell.

(9) A légiközlekedési hatósági felügyelet ellátására jogosult személyek, illetve a Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján légiközlekedés védelmi ellenőrzésre jogosult személyek részére az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság ad ki országos jogosítású személyazonosító kártyát. Ezzel a kártyával annak viselője ellenőrzés céljából jogosult a Magyar Köztársaság területén lévő - az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőterek katonai szektorának kivételével - bármely repülőtér szigorított védelmi területére, illetve bármely légijármű fedélzetére jutni. Az országos jogosítású kártya a (2) bekezdés szerinti 60 napos határidő eltelte után sem vonható be.

(10) A 2320/2002/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a szigorított védelmi területre történő belépés során egyes esetekben egyes személyek, illetve csoportok részére a rendvédelmi szervek (rendőrség, Nemzetbiztonsági Hivatal, határőrség, vám- és pénzügyőrség) előzetes állásfoglalása alapján, az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóság felmentést adhat a tiltott tárgyak bevitelének tilalma alól. A tiltott tárgy bevitelére jogosult személy felelős azért, hogy a tárgyat a területen illetéktelen hozzáféréstől biztosítottan tárolja.

(11) A (9) bekezdésben megjelölt esetekben a belépés rendjét a Repülőtér Rendben kell részletesen szabályozni.

(12) A tiltott tárgyak bevitelének tilalma nem vonatkozik a repülőtéren szolgálatot teljesítő rendvédelmi szervek, a szerv illetékes vezetője által kirendelt, szolgálatban lévő, a repülőtér szigorított védelmi területére belépésre jogosító személyazonosító kártyával rendelkező hatósági személyek szolgálati felszerelésére."

6. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök