36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelet

az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok elismeréséről, továbbá az ideiglenes működési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § Az EKH részére az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:]

"e) az Etv. 64. §-a szerinti eljárási díj, valamint - a kérelmező által előlegezett - egyéb eljárási költség megfizetéséről szóló igazolást."

2. §

Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az EKH a 4. és 5. § szerinti eljárás során az el-ismerhetőség, illetve annak feltételei kérdésében - szükség szerint - szakértő igénybevételével határoz. A szakértő kirendeléséről szóló végzésében az EKH a szakvélemény elkészítésére határidőt tűz, és - amennyiben a szakvélemény elkészítése hosszabb időt vesz igénybe - az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszti.

(2) Az EKH az (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakértőként

a) az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács illetékes bizottságát,

b) a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet,

c) az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képzésre jogosult oktatási intézményt

rendelheti ki.

(3) A szakértő megvizsgálja a tanulmányi idő, a tanulmányi követelmények, valamint a központi, illetve a képzési program megfelelőségét, továbbá minden olyan, a kérelmező által folytatott tanulmányokkal, illetve szakmai gyakorlattal összefüggő körülményt, amelyet az elismerés szempontjából lényegesnek ítél.

(4) A szakértő a (3) bekezdés alapján elkészített szakvéleményében javasolhatja az oklevél elismerését, vagy az elismeréshez - szükség szerint - alkalmazkodási időszak letöltését, vizsga letételét, további tanulmányok folytatását javasolhatja, illetőleg javaslatot tehet az elismerhető-ség megtagadására.

(5) Az EKH a szakértő részére a (4) bekezdés szerinti szakvélemény elkészítéséért szakvéleményenként az annak megrendelésekor irányadó köztisztviselői illetményalap 15%-ának megfelelő összegű szakértői díjat fizet."

3. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elismerés tárgyában hozott határozat meghozatala előtt az EKH magyar nyelven, írásban tájékoztatja a kérelmezőt a tevékenység végzéséhez szükséges szakmaetikai szabályokról, továbbá a magyar szociális biztonsági rendszerre vonatkozó ismeretekről, a tevékenység végzésének egyéb jogszabályi feltételeiről, valamint a végezni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges magyar nyelvi ismeretek megszerzésének lehetőségéről."

4. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) Az EKH az oklevél elismerésére irányuló kérelemről - a 4. és 5. § szerinti eljárásban a 7. § (1) bekezdése alapján kirendelt szakértő véleményének figyelembevételével - határozattal dönt.

(2) Az EKH a 4. § (2) bekezdésének, valamint az 5. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmazkodási időszak letöltéséről, vizsga letételéről, illetőleg további tanulmányok folytatásának előírásáról az elismerés tárgyában hozott határozatban rendelkezik, amely határozat ebben az esetben nem jogosít olyan tevékenység önálló végzésére, amelyhez elismert oklevél szükséges.

(3) A kérelmező a 4. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy alkalmazkodási időszak letöltését vagy vizsga letételét választja.

(4) A kérelmező a 4. § (2) bekezdésének, illetve az 5. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmazkodási időszakot valamely, az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi, szociális intézményben (a továbbiakban: képző intézmény) köteles letölteni. Az alkalmazkodási időszak megkezdéséről, valamint a kérelmező által választott képző intézmény nevéről és címéről - legkésőbb az alkalmazkodási időszak megkezdését követő 15 napon belül - a képző intézmény tájékoztatja az EKH-t.

(5) Az alkalmazkodási időszak letöltéséről a képző intézmény igazolást állít ki, amelyet megküld az EKH és a kérelmező részére. Az igazolás tartalmazza az alkalmazkodási időszak letöltésének helyét és idejét, továbbá az alkalmazkodási időszak értékelését az azt elrendelő határozatban megállapított szempontok figyelembevételével.

(6) A (2) bekezdés szerinti határozatában az EKH kijelöli a vizsgát lebonyolító intézményt. Az előírt vizsga időpontjáról, helyéről, valamint a vizsgatárgyakról - legkésőbb a vizsga időpontját megelőző 30 nappal - a vizsgát lebonyolító intézmény értesíti a kérelmezőt.

(7) A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. A vizsgabizottság tagjait a vizsgát lebonyolító intézmény jelöli ki. A vizsga lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály, illetve az intézmény vizsgaszabályzata tartalmazza.

(8) A vizsga eredményéről az intézmény a vizsga lebonyolítását követő 15 napon belül tájékoztatja az EKH-t."

5. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az EKH kérelemre a 9. § (2) bekezdése szerinti határozatban foglalt feltételek teljesítéséről 15 napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. §-ának (3) bekezdése szerint hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek egy-egy példányát megküldi a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szervnek is. A hatósági bizonyítvány birtokában valamennyi olyan tevékenység végezhető, amelyhez a 9. § (2) bekezdése szerinti határozatban elismert oklevél szükséges.

(2) Az EKH az elismerés tárgyában hozott határozatot öt példányban, magyar nyelven állítja ki, és egy-egy példányát megküldi

a) az illetékes szakmai kamarának,

b) a 7. § (2) bekezdése szerinti szakértőnek.

(3) Az EKH kérelemre az elismerés tárgyában hozott határozatot, valamint az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt - a Ket. 10. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túl - bármely ügyfél számára az általa kért nyelven is kiállíthatja; ebben az esetben a fordítás díja a kérelmezőt terheli."

6. §

Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az EKH az Etv. XI. fejezete szerint kiállított hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a kérelmező Magyarországon az oklevél alapján nem áll bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen kiszabott, az egészségügyi, szociális tevékenység gyakorlását kizáró vagy korlátozó büntetés, valamint a folytatni kívánt egészségügyi tevékenység szakmaetikai szabályainak megszegése miatt jogerősen kiszabott, illetve alkalmazott, tevékenységének gyakorlását kizáró vagy korlátozó egyéb büntetés, intézkedés hatálya alatt.

(2) Az EKH az Etv. 60/C. §-a szerinti hatósági bizonyítványt - szükség szerint - a 7. § (2) bekezdésében meghatározott szakértő véleményének figyelembevételével állítja ki, az eljárásra a 7. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(3) Az EKH az Etv. XI. fejezete, valamint az (1) és (2) bekezdés alapján a hatósági bizonyítványt a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem beérkezését követő 30 napon belül állítja ki.

(4) Az EKH a feladatkörében igazolja az általa ismert és külön jogszabály szerint kiadható adatok alapján mindazon tényeket, amelyeket az oklevelet elismerő külföldi hatóság a megkeresésében kér."

7. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. az e rendelet 2. számú melléklete szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 1. §-ának (1) bekezdésében a "(2) bekezdésének" szövegrész,

b) a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. számú mellékletének IX. 1. pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. §-ának (2) bekezdésében az "Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész,

b) 11. §-ának (1) bekezdésében a "szakmai intézmény" szövegrész helyébe a "szakértő" szövegrész,

c) 13. §-ában a "közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény" szövegrész helyébe a "Ket." szövegrész

lép.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi minisztériumi államtitkár

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelethez

"1. számú melléklet a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

KÉRELEM

Kérem, hogy oklevelem, bizonyítványom, illetve a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványom ezen kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban és igazolásokban foglaltak alapján elismerésre kerüljön.
(Egy kérelemben csak egy oklevél/bizonyítvány/egyéb tanúsítvány elismerése kérhető.)
Családi név
Utónév
Az oklevélen, bizonyítványon szereplő név
Születési név
Nem
Állampolgárság
Születési hely
Születési idő
Anyja születési neve
Személyi igazolvány vagy útlevél száma
Lakóhely
Tartózkodási hely
Levelezési cím
Munkahelyi vagy otthoni telefonszám
Mobil telefonszám*
E-mail cím*
Munkáltató neve (amennyiben önfoglalkoztató, ezt kérjük feltüntetni)
Munkáltató címe, vagy az önfoglalkoztató kérelmező székhelye
Jelenlegi munkahelyi beosztása**
Munkáltató/munkáltató szerv vezetőjének neve, beosztása és elérhetősége**
* Kitöltése nem kötelező.
** Amennyiben nem önfoglalkoztató.
Az elismertetni kívánt szakképesítés1. ................................................................................................
a) ................................................................................................
1. megnevezése................................................................................................
a) eredeti nyelvenb)................................................................................................
b) magyarul................................................................................................
2. száma2. ................................................................................................
3. kelte3. ................................................................................................
4. kiállítója (oktatási intézmény megnevezése, címe)4. ................................................................................................
5. a képzés időtartama (év, illetve óraszám)................................................................................................
5. ................................................................................................
Nyelvismeret1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
Előző munkahelye(i) az elmúlt 5 év során1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
Előző tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 5 év során1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
6. ................................................................................................
7. ................................................................................................
8. ................................................................................................
9. ................................................................................................
10. ................................................................................................
11. ................................................................................................
12. ................................................................................................
13. ................................................................................................
14. ................................................................................................
15. ................................................................................................
Egyéb megjegyzés (pl. továbbképzések)................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Az eljárás során keletkezett okiratokat az alábbi módon kívánom átvenni:
a) személyesen
b) postai úton
c) meghatalmazott útján***
Kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................................................................
…..…………………..
aláírás"
*** Ebben az esetben a kérelmező által adott meghatalmazást csatolni kell!

2. számú melléklet a 36/2006. (IX. 11.) EüM-SZMM együttes rendelethez

"3. számú melléklet a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

KÉRELEM
Alulírott ........................................................................................................................................................................................... (név)
kérem, hogy oklevelem/bizonyítványom .................... -i (ország neve) elismertetése céljából részemre a következő hatósági bizonyítványokat kiállítani szíveskedjék (Kérjük, hogy X-szel jelölje a kért hatósági bizonyítványokat!)
� Konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány
� Szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány
� Azonos joghatályt tanúsító hatósági bizonyítvány
� Jóhírnevet tanúsító hatósági bizonyítvány
� Jogosultságot tanúsító hatósági bizonyítvány
� Diploma valódiságát tanúsító hatósági bizonyítvány
� Egyéb:
Kérelmező személyes adatai (Kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni!):
Név: ............................................................................................................................................................................................................
Születési név: ............................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím (amennyiben eltér): ........................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................
Működési nyilvántartási szám: ..............................................................................................................................................................
Kérelmemhez az alábbi dokumentumokat csatolom (Kérjük X-szel jelölni!):
� Útlevél/személyi igazolvány másolata*
� Bizonyítvány/oklevél másolata
� Bizonyítvány/oklevél hiteles másolata
� Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény/átutalási bizonylat
� Eredeti, 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás
� Egyéb:
A hatósági bizonyítványokat a következő módon szeretném megkapni (Kérjük X-szel jelölni!):
� Személyesen
� Postai úton
�Meghatalmazott veszi át helyettem (meghatalmazás külön csatolandó)
Egyéb kérés, megjegyzés: .......................................................................................................................................................................
Kelt: ...........................................................................
……………………………..
kérelmező aláírása"
* Nem szükséges, ha a személyesen megjelent kérelmező a személyazonosságát a hatóság előtt igazolja.

Tartalomjegyzék