50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál és járási hivataloknál (a továbbiakban együtt: intézmény) az 1. számú melléklet szerinti közigazgatási eljárást vagy igazgatási jellegű szolgáltatást (a továbbiakban együtt: igazgatási szolgáltatás) kezdeményező magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. §[2] (1)[3] A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. számú mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

(2) Az 1. számú mellékletben megállapított laboratóriumi vizsgálati díjtételeket mintaelemenként kell felszámítani, és ezek magukban foglalják a szabványban vagy vizsgálati módszerben előírt minta-előkészítés, valamint párhuzamos vizsgálatok költségeit is.

(3)[4] A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézmény 3. és 3/A. számú mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézmény házipénztárába befizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4)[5] A díj az igazgatási szolgáltatást nyújtó intézmény bevétele. Az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény, a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező szervezeti egységeket megillető bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5)[6] A jogorvoslati díjat - amelynek mértéke azonos az elsőfokú eljárás díjtételével - a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles a másodfokon eljáró intézet részére a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megfizetni.

(6)[7] Díjmentes az új eljárás, ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró intézmény az első fokon eljárt intézmény részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát megsemmisíti és az első fokon eljáró intézményt új eljárás lefolytatására utasítja.

(7)[8] Az 1. számú melléklet II. 11. alpontja szerinti orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálati és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálati engedélyének módosítása során minden egyes önálló, külön jogszabály szerinti, egymással össze nem függő lényeges módosítás iránti kérelem díjköteles, függetlenül attól, hogy a kérelmet egyedileg vagy több vizsgálatra vonatkozóan csoportosítva egyidejűleg nyújtják be.

(8)[9]

(9)[10]

(10)[11] Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól az illetékekről szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmező, valamint a személyes illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történő beszerzést végző.

(11)[12]

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[13] E rendelet alkalmazása során

a) a díjfizetés tárgya tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b)[14] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (4)-(6), valamint (8) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárásra, valamint - a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén - a jogszabálysértő határozatot eredményező elsőfokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

d) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

e) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(3)[15]

(4)[16] A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5)[17]

(6)[18]

(7)[19]

(8)[20]

(9)[21]

(10)[22]

4. §[23] Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletet módosító 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 13. §-ában szabályozott működési engedély módosítási kérelmek elbírálásáért az egészségügyi szolgáltató e rendelet 1. számú mellékletében a működési engedélyek cseréjére meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 40%-át köteles megfizetni.

5. §[24] (1) E rendeletnek az egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. melléklet II.11. sorát a Módr. hatálybalépését követően megindult, klinikai vizsgálat engedélyezésére irányuló eljárásokban, valamint azon klinikai vizsgálat jelentős módosításának engedélyezésére irányuló eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben a módosítással érintett klinikai vizsgálat engedélyezése iránt a Módr. hatálybalépését követően nyújtották be a kérelmet.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának és a vizsgálat lényeges módosításának engedélyezésére irányuló eljárásokban a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § (8) bekezdését és 1. melléklet II.11. sorát kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 2. § (8) bekezdése szerinti átutalást az Országos Kórházi Főigazgatóság részére kell elvégezni.

6. §[25] E rendelet

a) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 111. cikkének,

b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet 104. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[26]

[27]
I.Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal
kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
I.1.Gyógyászati tevékenységi engedély első kiadása, felújítása300 000 Ft
I.2.Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása60 000 Ft
I.3.Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély első kiadása, megújítása,
módosítása
12 000 Ft
I.4.Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása60 000 Ft
I.5.Eseti kutatási engedély kiadása12 000 Ft
I.6.Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként60 000 Ft
I.7.Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítőmák, kannabisznövény, valamint ipari
mák és magas THC tartalmú kender vetőmagja, továbbá biológiai minták,
standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének
kiadása szállítmányonként
12 000 Ft
I.8.Becslésmódosítási kérelem, tételenként60 000 Ft
I.9.Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló,
mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új
pszichoaktív anyagok szállítmányozását végző gazdálkodó szervezetek
nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása
12 000 Ft
I.10.Megsemmisíttetési engedély kiadása12 000 Ft
II.Az orvostechnikai eszközök nyilvántartásba vételével és megfelelőségértékelési eljárásaival, azokkal kapcsolatos szakvélemények kialakításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
II.1.Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendelet (a továbbiakban:
4/2009. EüM rendelet) 17. § (1) és - a II.2. sorban nevesített esetet ide nem
értve - (2) bekezdése szerinti bejelentések, a 17. § (2) bekezdése szerinti
bejelentés esetében a teljes gyártási folyamatot végrehajtó gyártóhelyenként és tevékenységi körönként, valamint 7/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentés
71 900 Ft/regisztráció
II.2.Rendelésre készített orvostechnikai eszköz gyártók és az eszközök
nyilvántartásba vétele, ha azt a gyártó a II.4. sorban előírt igazolás kiállításával
egy időben kéri
6 000 Ft/regisztráció
II.3.Megfelelőség értékelő szervezetek kijelölése kérelmenként, a kijelölések
felügyelete és az időszakos felülvizsgálat végzésére jogosult szervezetek
kijelölése a 4/2009. EüM rendelet 13. melléklete szerinti eszköztípusonként
124 000 Ft/eset
II.4.Az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására előírt követelmények meglétének igazolása
1-5 fős telephely esetén140 000 Ft
6-10 fős telephely esetén205 000 Ft
10 fő feletti telephely esetén377 000 Ft
II.5.A II.1-2. és II.12. sorok szerinti bejelentésekben, valamint a II.4. sor szerinti
határozatban szereplő adatokban bekövetkező változások átvezetése (kivéve
eszközök törlése)
16 000 Ft
[28]
II.6.
II.7.Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz EU-n kívül történő
forgalmazásához angol nyelven, az igazolásban maximum 60 termék (maximum
60 sorban) feltüntetésével
35 000 Ft
II.8.Szakvélemény kiállítása az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet és az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet követelményeinek való megfelelés tekintetében40 000 Ft
II.9.
II.10.A megfelelőségértékelési eljárásoktól való eltéréssel érintett orvostechnikai vagy in vitro diagnosztikai eszköz forgalomba hozatalának vagy használatba vételének engedélyezése engedély kiállítása60 600 Ft
II.11.Orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálatának és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz teljesítőképesség-vizsgálatának - ide nem értve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 160/A. § (10) bekezdése szerinti teljesítőképesség-vizsgálatokat - engedélyezése, a vizsgálati terv jelentős módosításának engedélyezése180 000 Ft/kérelem
II.11a.Ionizáló sugárzást alkalmazó orvostechnikai eszköz klinikai
vizsgálatának engedélyezése, a vizsgálati terv jelentős
módosításának engedélyezése
294 700 Ft/kérelem
II.12.A 4/2009. EüM rendelet 17. § (3) és (5) bekezdése szerinti bejelentés, valamint a 8/2003. ESzCsM rendelet 7/A. § (2) bekezdése és 16. § (1g) bekezdése szerinti bejelentés.66 000 Ft/kérelem
III.Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve TAJ-számot igazoló okmány kiadással kapcsolatos igazgatási szolgáltatás
III.1.Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. §-ának (12) bekezdése szerinti esetbendíj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével
III.2.TAJ-számot igazoló okmány kiadása a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10. §-a szerinti esetbendíj azonos az általános tételű eljárási illeték összegével
IV.A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló keresőképtelensége felülvizsgálatának munkáltató általi kezdeményezése15 800 Ft
V.Gyógyszerrendeléshez szükséges számítógépes program minősítése252 100 Ft
VI.A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel
rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység
engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatás
VI. 1.A tevékenységi engedély kiadás168 000 Ft
(ebből a szakhatósági eljárás díja: 84 000 Ft)

2. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[29]

3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[30]

AB
1.IntézménySzámlaszám
2.Belügyminisztérium10032000-01483305
3.Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő10032000-01301005-00000000
4.Országos Kórházi Főigazgatóság10320000-00362241-00000000
5.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ10032000-00290438-00000000

3/A. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[31]

[32]
AB
1IntézménySzámlaszám
2Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00301181-00000000
3Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00301019-00000000
4Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00302845-00000000
5Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302852-00000000
6Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302584-00000000
7Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00305350-00000000
[33]
8Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301253-00000000
9Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00301655-00000000
10Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301954-00000000
11Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00302113-00000000
12Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301947-00000000
13Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00304270-00000000
14Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00302144-00000000
15Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301129-00000000
16Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302285-00000000
17Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00306014-00000000
18Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00301459-00000000
19Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00301703-00000000
20Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303066-00000000

4. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[34]

5. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez[35]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.08.11.

[2] Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. § 1. bekezdése a 49/1999. (X. 15.) EüM rendelet 2. § 2. bekezdése b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[3] Módosította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.03.16.

[4] Módosította a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2015.04.29.

[5] Módosította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.03.16.

[6] Megállapította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.16.

[7] Megállapította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.16.

[8] Módosította a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022.05.26.

[9] Hatályon kívül helyezte a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2023.08.11.

[10] Hatályon kívül helyezte a 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2021.08.17.

[11] Beiktatta a 29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.10.25.

[12] Hatályon kívül helyezte az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[13] Megállapította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.03.16.

[14] Módosította a 34/2009. (X. 20.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.16.

[16] Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. § 4. bekezdése az 52/1997. (XII. 20.) NM rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[17] Hatályon kívül helyezte a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.03.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 71/2004. (VIII. 11.) ESZCSM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2004.08.19.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. § 9. bekezdését a 4/1997. (II. 21.) NM rendelet 7. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[22] Az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. § 10. bekezdését a 27/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2. § 2. bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte

[23] Beiktatta a 14/2004. (III. 4.) ESZCSM rendelet 3. § -a. Hatályos 2004.03.12.

[24] Beiktatta a 35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.08.17.

[25] Beiktatta a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.05.26.

[26] Megállapította a 2/2009. (I. 30.) EüM rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2009.03.16.

[27] Módosította a 13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 3. § a)-b) pontja. Hatályos 2022.05.26.

[28] Módosította a 77/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.23.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Megállapította a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.08.11.

[31] Beiktatta a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.29.

[32] Módosította a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § b)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. § 20. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte az 51/2007. (XI. 30.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.12.08.

Tartalomjegyzék