45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről[1]

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete szerinti különleges madárvédelmi területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §

A Kr. 6. számú melléklete szerinti különleges természet-megőrzési területnek jelölt területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. §

A Kr. 7. számú melléklete szerinti kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területeknek jelölt területek helyrajzi számos jegyzékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett települések betűrendes felsorolását, valamint a településeken található az 1-3. §-ban meghatározott területek megnevezését a 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. §

Ez a rendelet a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, 4. cikk (1) és (2) bekezdés;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről, 4. cikk (1) bekezdés.

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi 151. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) Utóbb e rendelet 4. számú mellékletét módosította a 22/2007. (VI. 22.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. 06. 30.