275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

627/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (különösen: 2. §)

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §[1]

E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.

Fogalmak

2. §[2]

E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi jelentőségű fajok: a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek;

b)[3] kiemelt közösségi jelentőségű fajok: a 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik;

c) közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel;

d)[4] kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik;

e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;

f)[5] különleges természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

g)[6] kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

h)[7] jelölt Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. számú mellékletben szerepel;

i)[8] jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben szerepel;

j) élőhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az élőhelyre, illetve annak jellemző állat- és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását;

k)[9] élőhely kedvező természetvédelmi helyzete: az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi helyzete kedvező;

l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;

m) faj kedvező természetvédelmi helyzete: populáció-dinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen;

n) jelentős állomány: e rendelet 1-4. számú mellékleteiben meghatározott fajok vagy élőhelytípusok olyan életképes állománya, amely mennyiségében, illetőleg állománysűrűségében kiemelkedő a faj, illetve élőhelytípus teljes magyarországi vagy európai uniós állományához viszonyítva és az állomány megőrzésére hosszú távon fennáll a lehetőség;

o) mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott azonosító rendszer;

p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervről vagy beruházásról való döntés - különösen annak környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt.

q)[10] közösségi jelentőségű terület: olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A rendelet hatálya

3. §[11]

Az e rendelet szerinti szabályokat

a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú melléklet),

b) a jelölt Natura 2000 területekre,

c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint

d) a különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekre

[a továbbiakban az a)-d) pontok együtt: Natura 2000 terület] kell alkalmazni.

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja[12]

4. §[13] (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott - célokkal összehangoltan, illetve

b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek figyelembevételével

kell megvalósítani.

(3) A Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedéseket a következők állapítják meg:

a) természetvédelmi kezelési terv;

b) más - külön jogszabály alapján készített - természetvédelmi célú vagy valamely Natura 2000 terület védelmét szolgáló, illetve arra kihatással lévő terv;

c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön jogszabály alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is;

d) az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítását érintő szerződés.

(4)[14] A fenntartási tervet a 13. számú melléklet szerint kell készíteni a (2) bekezdésben meghatározott célok figyelembevételével. A tervet elkészítése során egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság), az alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetekkel, a Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervekkel és települési önkormányzatokkal, a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosaival és vagyonkezelőivel, a bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti szerveivel.

(5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

(6)[15] Amennyiben a (3) bekezdés szerinti intézkedések fenntartási tervben kerülnek megállapításra, a 2010. január 1-jét követően különleges természetmegőrzési vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként jelölésre kerülő területek esetében a fenntartási tervet a jelöléssel egyidejűleg kell elkészíteni.

(7)[16] A (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tervek természetvédelmi kezeléshez való kapcsolódásának és a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát e rendelet 10. §-a alapján, körzeti erdőtervek esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni.

A Natura 2000 területek lehatárolása[17]

5. §[18] (1) A különleges madárvédelmi területek kialakítása, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet szerinti szempontokat kell figyelembe venni.

(2)[19]

(3)[20] A Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabály kihirdetését követően a Natura 2000 területeket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.

(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingatlan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érintett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását, valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.

(5)[21] Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást követően a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell.

(6) Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésben álló, (1) bekezdés szerinti területek jelölésére a honvédelemért felelős miniszterrel történő előzetes egyeztetést követően kerül sor.

(7)[22] Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata, illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000 területek nem felelnek meg a különleges természetmegőrzési terület vagy a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület feltételeinek, illetőleg további területek jelölése válik szükségessé, e jogszabályt, illetve a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell, továbbá a (3)-(5) bekezdés szerinti eljárásokat a lehatárolás érdekében le kell folytatni.

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az élőhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000 terület visszaminősítéséről dönt, a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

A Natura 2000 területekre vonatkozó támogatások és kártalanítás

6. §[23]

(1)[24] A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kártalanítás a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály alapján igényelhető.

(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett, a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati előírások teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással támogatás nyújtható.

A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok

7. §[25]

8. §[26]

(1)[27] A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

(3)[28] Ha a (2) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzik, a természetvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.

(4)[29] A természetvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti tevékenység tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a természetvédelmi hatóság az érintettekkel történő előzetes egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.

(5)[30] Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a természetvédelmi hatóság az (3)-(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyező hatóságot megkeresi.

(6)[31] A (2)-(3) bekezdésen túlmenően a természetvédelmi hatóság védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső tevékenységeket. Ugyanígy jár el a természetvédelmi hatóság a földhasználati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek esetén.

9. §

(1)[32]

(2)[33] A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges[34]

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;

b) a terület helyreállításához;

c)[35] az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

(3)[36]

(4)[37]

(5)[38] A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek - a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett - a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők.

(6)[39]

10. §[40]

(1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2)[41] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3)[42] A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

(4) A hatásbecslés során - a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel - vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

(5) A hatásbecslést - az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével -

a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;

b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy

c)[43][44] az a)-b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés vizsgálata során kell lefolytatni.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.

(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá - a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel - nem ellentétes a jelölés céljaival.

(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)-(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.

(9)[45] A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő az érintett vagy más területen.

(10)[46] A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon - a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján - tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(11)[47] A beruházás engedélyezése előtt az eljáró hatóság köteles közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetében olyan változást okozhat, amely miatt az e fajok és élőhelytípusok által az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentős romlása következhet be. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén, valamint a jelölt Natura 2000 területek vonatkozásában.

(12)[48] A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(13)[49] Ha a (11) és (12) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(14)[50] A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (13) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet.

(15)[51] Az eljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a (13) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

10/A. §[52]

(1)[53] Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, - a (3) bekezdés kivételével - kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése.

(3)[54] A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez - a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül - egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok.

(4)[55] A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján - a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltak figyelembevételével - a miniszter útján kéri ki.

(5)[56]

(6)[57] A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti adatlapon országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv esetén a miniszter, minden más esetben - a miniszter útján - a természetvédelmi hatóság kéri ki.

11. §[58]

12. §[59]

(1)[60] A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója - ideértve a vadászatra, illetőleg halászatra jogosultat - köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura 2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza.

(2)[61] Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott meghatározott tevékenységek elvégzéséhez az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedélyét be kell szerezni.

13. §[62]

(1)[63] A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2)[64] A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak szerint az igazgatóság a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást, monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra.

(3)[65] A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a (2) bekezdés szerinti kutatás, illetőleg monitorozás alapján a miniszter által vezetett Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a miniszter által vezetett Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[66] Ez a rendelet

a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdés a) pontjának, 4. cikk (1)-(3) bekezdésének, 9. cikk (3) bekezdésének, 10. cikkének, 12. cikk (1) bekezdésének, I. és V. mellékletének, valamint az I. mellékletet módosító

aa) 81/854/EGK tanácsi irányelvnek,

ab) 85/411/EGK bizottsági irányelvnek,

ac) 86/122/EGK tanácsi irányelvnek,

ad) 91/244/EGK bizottsági irányelvnek,

ae) 97/49/EK bizottsági irányelvnek,

af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

b) a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i, 92/43/EGK tanácsi irányelv 1. cikk c), d), e), g), h), i), k) és l) pontjainak, 3. cikk (1)-(2) bekezdésének, 4. cikk (1), (4) és (5) bekezdésének, 5. cikk (4) bekezdésének, 6., 7., 9. és 11. cikkének, 12. cikk (4) bekezdésének, 16. cikk (2) bekezdésének, 17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikkének, 22. cikk b) pontjának, I., II. és III. mellékletének, valamint az I. és II. mellékletet módosító

ba) 97/62/EK tanácsi irányelvnek,

bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

c) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

d) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[67]

1. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű madárfajok

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar név
1.ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
2.AnatidaeRécefélék
3.Cygnus columbianus bewickiikis hattyú bewickii alfaja
4.Cygnus cygnusénekes hattyú
5.Anser albifrons flavirostrisgrönlandi nagy lilik
6.Anser erythropuskis lilik
7.Branta leucopsisapácalúd
8.Branta ruficollisvörösnyakú lúd
9.Tadorna ferrugineavörös ásólúd
10.Marmaronetta angustirostrismárványos réce
11.Aythya nyrocacigányréce
12.Polysticta stelleriSteller-pehelyréce
13.Mergus albelluskis bukó
14.Oxyura leucocephalakékcsőrű réce
15.GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
16.TetraonidaeFajdfélék
17.Tetrastes bonasia (Bonasa
bonasia)
császármadár
18.Lagopus muta pyrenaicushavasi hófajd pyrenaicus alfaja
19.Lagopus muta helveticushavasi hófajd helveticus alfaja
20.Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix
tetrix)
nyírfajd tetrix alfaja
21.Tetrao urogallussiketfajd
22.PhasianidaeFácánfélék
23.Alectoris graecaszirti fogoly
24.Alectoris barbarabarnanyakú szirtifogoly
25.Perdix perdix italicafogoly italica alfaja
26.Perdix perdix hispaniensisfogoly hispaniensis alfaja
27.GAVIIFORMESBÚVÁRALAKÚAK
28.GaviidaeBúvárfélék
29.Gavia stellataészaki búvár
30.Gavia arcticasarki búvár
31.Gavia immerjeges búvár
32.PODICIPEDIFORMESVÖCSÖKALAKÚAK
33.PodicipedidaeVöcsökfélék
34.Podiceps auritusfüles vöcsök
35.PROCELLARIIFORMESVIHARMADÁR-ALAKÚAK
36.ProcellariidaeViharmadárfélék
37.Pterodroma madeiramadeirai viharmadár
38.Pterodroma feaezöld-foki viharmadár
39.Bulweria bulweriiszalagos szerecsenhojsza
40.Calonectris diomedeamediterrán vészmadár
41.Puffinus mauretanicusBaleár-szigeteki vészmadár
42.Puffinus yelkouanbukdosó vészmadár
43.Puffinus assimiliskis vészmadár
44.HydrobatidaeViharfecskefélék
45.Pelagodroma marinafehérarcú viharfecske
46.Hydrobates pelagicusviharfecske
47.Oceanodroma leucorhoavillás viharfecske
48.Oceanodroma castromadeirai viharfecske
49.PELECANIFORMESGÖDÉNYALAKÚAK
50.PelecanidaeGödényfélék
51.Pelecanus onocrotalusrózsás gödény
52.Pelecanus crispusborzas gödény
53.PhalacrocoracidaeKárókatonafélék
54.Phalacrocorax aristotelis
desmarestii
üstökös kárókatona desmarestii
alfaja
55.Phalacrocorax pygmeuskis kárókatona
56.CICONIIFORMESGÓLYAALAKÚAK
57.ArdeidaeGémfélék
58.Botaurus stellarisbölömbika
59.Ixobrychus minutustörpegém
60.Nycticorax nycticoraxbakcsó
61.Ardeola ralloidesüstökösgém
62.Egretta garzettakis kócsag
63.Egretta alba (Ardea alba,
Casmerodius albus)
nagy kócsag
64.Ardea purpureavörös gém
65.CiconiidaeGólyafélék
66.Ciconia nigrafekete gólya
67.Ciconia ciconiafehér gólya
68.ThreskiornithidaeÍbiszfélék
69.Plegadis falcinellusbatla
70.Platalea leucorodiakanalasgém
71.PHOENICOPTERIFORMESFLAMINGÓ-ALAKÚAK
72.PhoenicopteridaeFlamingófélék
73.Phoenicopterus ruber (Nagyfaj.
Beleértve a Phoenicopterus
roseus néven önálló fajként is
ismert Phoenicopterus ruber
roseus alfajt is.)
rózsás flamingó
74.FALCONIFORMESSÓLYOMALAKÚAK
75.AccipitridaeVágómadárfélék
76.Pernis apivorusdarázsölyv
77.Elanus caeruleuskuhi
78.Milvus migransbarna kánya
79.Milvus milvusvörös kánya
80.Haliaeetus albicillarétisas
81.Gypaetus barbatussaskeselyű
82.Neophron percnopterusdögkeselyű
83.Gyps fulvusfakó keselyű
84.Aegypius monachusbarátkeselyű
85.Circaetus gallicuskígyászölyv
86.Circus aeruginosusbarna rétihéja
87.Circus cyaneuskékes rétihéja
88.Circus macrourusfakó rétihéja
89.Circus pygargushamvas rétihéja
90.Accipiter gentilis arrigoniihéja arrigonii alfaja
91.Accipiter nisus grantikarvaly granti alfaja
92.Accipiter brevipeskis héja
93.Buteo rufinuspusztai ölyv
94.Aquila pomarinabékászó sas
95.Aquila clangafekete sas
96.Aquila heliacaparlagi sas
97.Aquila adalbertiibériai sas
98.Aquila chrysaetosszirti sas
99.Hieraaetus pennatus (Aquila
pennata)
törpesas
100.Hieraaetus fasciatus (Aquila
fasciata)
héjasas
101.PandionidaeHalászsasfélék
102.Pandion haliaetushalászsas
103.FalconidaeSólyomfélék
104.Falco naumannifehérkarmú vércse
105.Falco vespertinuskék vércse
106.Falco columbariuskis sólyom
107.Falco eleonoraeEleonóra-sólyom
108.Falco biarmicusFeldegg-sólyom
109.Falco cherrugkerecsensólyom
110.Falco rusticolusészaki sólyom
111.Falco peregrinusvándorsólyom
112.GRUIFORMESDARUALAKÚAK
113.TurnicidaeGuvatfürjfélék
114.Turnix sylvaticaguvatfürj
115.GruidaeDarufélék
116.Grus grusdaru
117.RallidaeGuvatfélék
118.Porzana porzanapettyes vízicsibe
119.Porzana parvakis vízicsibe
120.Porzana pusillatörpevízicsibe
121.Crex crexharis
122.Porphyrio porphyriokék fú
123.Fulica cristatabütykös szárcsa
124.OtitidaeTúzokfélék
125.Tetrax tetraxreznek
126.Chlamydotis undulatagalléros túzok
127.Otis tardatúzok
128.CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
129.RecurvirostridaeGulipánfélék
130.Himantopus himantopusgólyatöcs
131.Recurvirostra avosettagulipán
132.BurhinidaeUgartyúkfélék
133.Burhinus oedicnemusugartyúk
134.GlareolidaeSzékicsérfélék
135.Cursorius cursorfutómadár
136.Glareola pratincolaszékicsér
137.CharadriidaeLilefélék
138.Charadrius alexandrinusszéki lile
139.Charadrius morinellushavasi lile
140.Pluvialis apricariaaranylile
141.Vanellus spinosus (Hoplopterus
spinosus)
tüskés bíbic
142.ScolopacidaeSzalonkafélék
143.Calidris alpina schinziihavasi partfutó schinzii alfaja
144.Philomachus pugnaxpajzsoscankó
145.Gallinago medianagy sárszalonka
146.Limosa lapponicakis goda
147.Numenius tenuirostrisvékonycsőrű póling
148.Tringa glareolaréti cankó
149.Xenus cinereusterekcankó
150.Phalaropus lobatusvékonycsőrű víztaposó
151.LaridaeSirályfélék
152.Larus melanocephalusszerecsensirály
153.Larus genei (Chroicocephalus
genei)
vékonycsőrű sirály
154.Larus audouiniikorallsirály
155.Larus minutus (Hydrocoloeus
minutus)
kis sirály
156.SternidaeCsérfélék
157.Gelochelidon niloticakacagócsér
158.Sterna caspia (Hydroprogne
caspia)
lócsér
159.Sterna sandvicensiskenti csér
160.Sterna dougalliirózsás csér
161.Sterna hirundoküszvágó csér
162.Sterna paradisaeasarki csér
163.Sterna albifrons (Sternula
albifrons)
kis csér
164.Chlidonias hybridafattyúszerkő
165.Chlidonias nigerkormos szerkő
166.AlcidaeAlkafélék
167.Uria aalge ibericuslumma ibericus alfaja
168.PTEROCLIFORMESPUSZTAITYÚK-ALAKÚAK
169.PteroclididaePusztaityúkfélék
170.Pterocles orientalisfeketehasú pusztaityúk
171.Pterocles alchatanyílfarkú pusztaityúk
172.COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
173.ColumbidaeGalambfélék
174.Columba palumbus azoricaazori örvös galamb
175.Columba trocazmadeirai babérgalamb
176.Columba bolliiszürkefejű babérgalamb
177.Columba junoniaefehérfarkú babérgalamb
178.STRIGIFORMESBAGOLYALAKÚAK
179.StrigidaeBagolyfélék
180.Bubo bubouhu
181.Bubo scandiacus (Nyctea
scandiaca)
hóbagoly
182.Surnia ululakarvalybagoly
183.Glaucidium passerinumtörpekuvik
184.Strix nebulosaszakállas bagoly
185.Strix uralensisuráli bagoly
186.Asio flammeusréti fülesbagoly
187.Aegolius funereusgatyáskuvik
188.CAPRIMULGIFORMESLAPPANTYÚ-ALAKÚAK
189.CaprimulgidaeLappantyúfélék
190.Caprimulgus europaeuslappantyú
191.APODIDAESARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
192.ApodidaeSarlósfecskefélék
193.Apus cafferkaffersarlósfecske
194.CORACIIFORMESSZALAKÓTA-ALAKÚAK
195.AlcedinidaeJégmadárfélék
196.Alcedo atthisjégmadár
197.CoraciidaeSzalakótafélék
198.Coracias garrulusszalakóta
199.PICIFORMESHARKÁLYALAKÚAK
200.PicidaeHarkályfélék
201.Picus canushamvas küllő
202.Dryocopus martiusfekete harkály
203.Dendrocopos major canariensisnagy fakopáncs canariensis alfaja
204.Dendrocopos major thannerinagy fakopáncs thanneri alfaja
205.Dendrocopos syriacusbalkáni fakopáncs
206.Dendrocopos mediusközépfakopáncs
207.Dendrocopos leucotosfehérhátú fakopáncs
208.Picoides tridactylusháromujjú hőcsik
209.PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
210.AlaudidaePacsirtafélék
211.Chersophilus dupontivékonycsőrű pacsirta
212.Melanocorypha calandrakalandrapacsirta
213.Calandrella brachydactylaszikipacsirta
214.Galerida theklaekövi pacsirta
215.Lullula arboreaerdei pacsirta
216.MotacillidaeBillegetőfélék
217.Anthus campestrisparlagi pityer
218.TroglodytidaeÖkörszemfélék
219.Troglodytes troglodytes
fridariensis
ökörszem fridariensis alfaja
220.TurdidaeRigófélék
221.Luscinia svecicakékbegy
222.Saxicola dacotiaeKanári-szigeteki csuk
223.Oenanthe leucurakormos hantmadár
224.Oenanthe cypriacaciprusi hantmadár
225.Oenanthe pleschankaapácahantmadár
226.SylviidaePoszátafélék
227.Acrocephalus melanopogonfülemülesitke
228.Acrocephalus paludicolacsíkosfejű nádiposzáta
229.Hippolais olivetorumolívgeze
230.Sylvia sardaszardíniai poszáta
231.Sylvia undatabujkáló poszáta
232.Sylvia melanothoraxciprusi poszáta
233.Sylvia rueppellifeketetorkú poszáta
234.Sylvia nisoriakarvalyposzáta
235.MuscicapidaeLégykapófélék
236.Ficedula parvakis légykapó
237.Ficedula semitorquatafélörvös légykapó
238.Ficedula albicollisörvös légykapó
239.ParidaeCinegefélék
240.Parus ater cypriotes (Periparus
ater cypriotes)
fenyvescinege cypriotes alfaja
241.SittidaeCsuszkafélék
242.Sitta krueperitörök csuszka
243.Sitta whiteheadikorzikai csuszka
244.CerthiidaeFakuszfélék
245.Certhia brachydactyla dorotheaerövidkarmú fakusz dorotheae
alfaja
246.LaniidaeGébicsfélék
247.Lanius colluriotövisszúró gébics
248.Lanius minorkis őrgébics
249.Lanius nubicusálarcos gébics
250.CorvidaeVarjúfélék
251.Pyrrhocorax pyrrhocoraxhavasi varjú
252.FringillidaePintyfélék
253.Fringilla coelebs ombriosaerdei pinty ombriosa alfaja
254.Fringilla teydeakék pinty
255.Loxia scoticaskót keresztcsőrű
256.Bucanetes githagineustrombitás sivatagipinty
257.Pyrrhula murina (Pyrrhula
pyrrhula murina)
azori süvöltő
258.EmberizidaeSármányfélék
259.Emberiza cineraceaszürke sármány
260.Emberiza hortulanakerti sármány
261.Emberiza caesiarozsdás sármány

1. B) számú melléklet

Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar név
1.ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
2.AnatidaeRécefélék
3.Cygnus olorbütykös hattyú
4.Anser fabalisvetési lúd
5.Anser brachyrhynchusrövidcsőrű lúd
6.Anser albifronsnagy lilik
7.Anser ansernyári lúd
8.Branta berniclaörvös lúd
9.Tadorna tadornabütykös ásólúd
10.Anas penelopefütyülő réce
11.Anas streperakendermagos réce
12.Anas creccacsörgő réce
13.Anas platyrhynchostőkés réce
14.Anas acutanyílfarkú réce
15.Anas querquedulaböjti réce
16.Anas clypeatakanalas réce
17.Netta rufinaüstökös réce
18.Aythya ferinabarátréce
19.Aythya fuligulakontyos réce
20.Aythya marilahegyi réce
21.Somateria mollissimapehelyréce
22.Somateria spectabiliscifra pehelyréce
23.Clangula hyemalisjegesréce
24.Melanitta nigrafekete réce
25.Melanitta fuscafüstös réce
26.Bucephala clangulakerceréce
27.Mergus serratorörvös bukó
28.Mergus mergansernagy bukó
29.GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
30.PhasianidaeFácánfélék
31.Coturnix coturnixfürj
32.GAVIIFORMESBÚVÁRALAKÚAK
33.GaviidaeBúvárfélék
34.Gavia adamsiifehércsőrű búvár
35.PODICIPEDIFORMESVÖCSÖKALAKÚAK
36.PodicipedidaeVöcsökfélék
37.Tachybaptus ruficolliskis vöcsök
38.Podiceps cristatusbúbos vöcsök
39.Podiceps grisegenavörösnyakú vöcsök
40.Podiceps nigricollisfeketenyakú vöcsök
41.PROCELLARIIFORMESVIHARMADÁR-ALAKÚAK
42.ProcellariidaeViharmadárfélék
43.Fulmarus glacialissirályhojsza
44.Puffinus gravisnagy vészmadár
45.Puffinus griseusszürke vészmadár
46.Puffinus puffinusatlanti vészmadár
47.HydrobatidaeViharfecskefélék
48.Oceanites oceanicusWilson-viharfecske
49.PELECANIFORMESGÖDÉNYALAKÚAK
50.SulidaeSzulafélék
51.Morus bassanusszula
52.PhalacrocoracidaeKárókatonafélék
53.Phalacrocorax carbokárókatona
54.Phalacrocorax aristotelisüstökös kárókatona
55.CICONIIFORMESGÓLYAALAKÚAK
56.ArdeidaeGémfélék
57.Bubulcus ibispásztorgém
58.Ardea cinereaszürke gém
59.FALCONIFORMESSÓLYOMALAKÚAK
60.AccipitridaeVágómadárfélék
61.Accipiter gentilishéja
62.Accipiter nisuskarvaly
63.Buteo buteoegerészölyv
64.Buteo lagopusgatyás ölyv
65.FalconidaeSólyomfélék
66.Falco tinnunculusvörös vércse
67.Falco subbuteokabasólyom
68.GRUIFORMESDARUALAKÚAK
69.GruidaeDarufélék
70.Anthropoides virgo (Grus virgo)pártás daru
71.RallidaeGuvatfélék
72.Rallus aquaticusguvat
73.Gallinula chloropusvízityúk
74.Fulica atraszárcsa
75.CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
76.HaematopodidaeCsigaforgatófélék
77.Haematopus ostraleguscsigaforgató
78.GlareolidaeSzékicsérfélék
79.Glareola nordmannifeketeszárnyú székicsér
80.CharadriidaeLilefélék
81.Charadrius dubiuskis lile
82.Charadrius hiaticulaparti lile
83.Charadrius leschenaultiisivatagi lile
84.Pluvialis squatarolaezüstlile
85.Vanellus vanellusbíbic
86.Vanellus leucurus (Chettusia
leucura)
fehérfarkú lilebíbic
87.ScolopacidaeSzalonkafélék
88.Calidris canutussarki partfutó
89.Calidris albafenyérfutó
90.Calidris minutaapró partfutó
91.Calidris temminckiiTemminck-partfutó
92.Calidris maritimatengeri partfutó
93.Calidris ferrugineasarlós partfutó
94.Calidris alpinahavasi partfutó
95.Limicola falcinellussárjáró
96.Lymnocryptes minimuskis sárszalonka
97.Gallinago gallinagosárszalonka
98.Scolopax rusticolaerdei szalonka
99.Limosa limosanagy goda
100.Numenius phaeopuskis póling
101.Numenius arquatanagy póling
102.Tringa erythropusfüstös cankó
103.Tringa totanuspiroslábú cankó
104.Tringa stagnatilistavi cankó
105.Tringa nebulariaszürke cankó
106.Tringa ochropuserdei cankó
107.Actitis hypoleucosbillegetőcankó
108.Arenaria interpreskőforgató
109.Phalaropus fulicariuslaposcsőrű víztaposó
110.StercorariidaeHalfarkasfélék
111.Stercorarius pomarinusszélesfarkú halfarkas
112.Stercorarius parasiticusékfarkú halfarkas
113.Stercorarius longicaudusnyílfarkú halfarkas
114.Stercorarius skuanagy halfarkas
115.LaridaeSirályfélék
116.Larus ichthyaetus (Ichthyaetus
ichthyaetus)
halászsirály
117.Larus ridibundus
(Chroicocephalus ridibundus)
dankasirály
118.Larus canusviharsirály
119.Larus fuscusheringsirály
120.Larus argentatusezüstsirály
121.Larus cachinnanssztyeppi sirály
122.Larus michahellissárgalábú sirály
123.Larus hyperboreusjeges sirály
124.Larus marinusdolmányos sirály
125.Rissa tridactylacsüllő
126.SternidaeCsérfélék
127.Chlidonias leucopterusfehérszárnyú szerkő
128.AlcidaeAlkafélék
129.Uria aalgelumma
130.Alca tordaalka
131.Cepphus gryllefekete lumma
132.Alle allealkabukó
133.Fratercula arcticalunda
134.COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
135.ColumbidaeGalambfélék
136.Columba oenaskék galamb
137.Columba palumbusörvös galamb
138.Streptopelia decaoctobalkáni gerle
139.Streptopelia turturvadgerle
140.CUCULIFORMESKAKUKKALAKÚAK
141.CuculidaeKakukkfélék
142.Clamator glandariuspettyes kakukk
143.Cuculus canoruskakukk
144.STRIGIFORMESBAGOLYALAKÚAK
145.TytonidaeGyöngybagolyfélék
146.Tyto albagyöngybagoly
147.StrigidaeBagolyfélék
148.Otus scopsfüleskuvik
149.Asio otuserdei fülesbagoly
150.CAPRIMULGIFORMESLAPPANTYÚ-ALAKÚAK
151.CaprimulgidaeLappantyúfélék
152.Caprimulgus ruficollisrozsdásnyakú lappantyú
153.APODIDAESARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
154.ApodidaeSarlósfecskefélék
155.Apus apussarlósfecske
156.Apus pallidushalvány sarlósfecske
157.Apus melbahavasi sarlósfecske
158.CORACIIFORMESSZALAKÓTA-ALAKÚAK
159.MeropidaeGyurgyalagfélék
160.Merops apiastergyurgyalag
161.UpupidaeBankafélék
162.Upupa epopsbúbosbanka
163.PICIFORMESHARKÁLYALAKÚAK
164.PicidaeHarkályfélék
165.Jynx torquillanyaktekercs
166.PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
167.AlaudidaePacsirtafélék
168.Galerida cristatabúbos pacsirta
169.Alauda arvensismezei pacsirta
170.Eremophila alpestrishavasi fülespacsirta
171.HirundinidaeFecskefélék
172.Riparia ripariapartifecske
173.Ptyonoprogne rupestrisszirti fecske
174.Hirundo rusticafüsti fecske
175.Hirundo daurica (Cecropis
daurica)
vörhenyes fecske
176.Delichon urbicummolnárfecske
177.MotacillidaeBillegetőfélék
178.Anthus trivialiserdei pityer
179.Anthus pratensisréti pityer
180.Anthus cervinusrozsdástorkú pityer
181.Anthus petrosusparti pityer
182.Anthus spinolettahavasi pityer
183.Motacilla flavasárga billegető
184.Motacilla citreolacitrombillegető
185.Motacilla cinereahegyi billegető
186.Motacilla albabarázdabillegető
187.BombycillidaeCsonttollúfélék
188.Bombycilla garruluscsonttollú
189.CinclidaeVízirigófélék
190.Cinclus cinclusvízirigó
191.TroglodytidaeÖkörszemfélék
192.Troglodytes troglodytesökörszem
193.PrunellidaeSzürkebegyfélék
194.Prunella modulariserdei szürkebegy
195.Prunella collarishavasi szürkebegy
196.TurdidaeRigófélék
197.Cercotrichas galactotestüskebujkáló
198.Erithacus rubeculavörösbegy
199.Luscinia luscinianagy fülemüle
200.Luscinia megarhynchosfülemüle
201.Tarsiger cyanuruskékfarkú
202.Phoenicurus ochrurosházi rozsdafarkú
203.Phoenicurus phoenicuruskerti rozsdafarkú
204.Saxicola rubetrarozsdás csuk
205.Saxicola torquatus (Nagyfaj.
Beleértve a Saxicola rubicola
(európai cigánycsuk) és Saxicola
maurus (szibériai csuk) néven
önálló fajként is ismert Saxicola
torquatus rubicola és maurus
alfajokat is.)
cigánycsuk
206.Oenanthe isabellinapusztai hantmadár
207.Oenanthe oenanthehantmadár
208.Oenanthe hispanicadéli hantmadár
209.Monticola saxatiliskövirigó
210.Monticola solitariuskék kövirigó
211.Turdus torquatusörvös rigó
212.Turdus merulafekete rigó
213.Turdus pilarisfenyőrigó
214.Turdus philomelosénekes rigó
215.Turdus iliacusszőlőrigó
216.Turdus viscivorusléprigó
217.SylviidaePoszátafélék
218.Cettia cettiberki poszáta
219.Locustella naeviaréti tücsökmadár
220.Locustella fluviatilisberki tücsökmadár
221.Locustella luscinioidesnádi tücsökmadár
222.Acrocephalus schoenobaenusfoltos nádiposzáta
223.Acrocephalus agricolarozsdás nádiposzáta
224.Acrocephalus dumetorumberki nádiposzáta
225.Acrocephalus palustrisénekes nádiposzáta
226.Acrocephalus scirpaceuscserregő nádiposzáta
227.Acrocephalus arundinaceusnádirigó
228.Hippolais pallida (Iduna pallida)halvány geze
229.Hippolais opaca (Iduna opaca)spanyol geze
230.Hippolais icterinakerti geze
231.Hippolais polyglottadéli geze
232.Sylvia conspicillatatörpeposzáta
233.Sylvia cantillansbajszos poszáta
234.Sylvia melanocephalakucsmás poszáta
235.Sylvia hortensisdalos poszáta
236.Sylvia currucakis poszáta
237.Sylvia communismezei poszáta
238.Sylvia borinkerti poszáta
239.Sylvia atricapillabarátposzáta
240.Phylloscopus trochiloidessárga füzike
241.Phylloscopus borealisészaki füzike
242.Phylloscopus proreguluskirályfüzike
243.Phylloscopus inornatusvándorfüzike
244.Phylloscopus bonelliBonelli-füzike
245.Phylloscopus orientalisbalkáni füzike
246.Phylloscopus sibilatrixsisegő füzike
247.Phylloscopus collybitacsilpcsalpfüzike
248.Phylloscopus brehmiibériai füzike
249.Phylloscopus canariensisKanári-szigeteki füzike
250.Phylloscopus trochilusfitiszfüzike
251.Regulus regulussárgafejű királyka
252.Regulus ignicapillustüzesfejű királyka
253.Regulus teneriffaeKanári-szigeteki királyka
254.Regulus madeirensismadeirai királyka
255.MuscicapidaeLégykapófélék
256.Muscicapa striataszürke légykapó
257.Ficedula hypoleucakormos légykapó
258.AegithalidaeŐszapófélék
259.Aegithalos caudatusőszapó
260.ParidaeCinegefélék
261.Parus ater (Periparus ater)fenyvescinege
262.Parus caeruleus (Cyanistes
caeruleus)
kék cinege
263.TichodromadidaeHajnalmadárfélék
264.Tichodroma murariahajnalmadár
265.CerthiidaeFakuszfélék
266.Certhia familiarishegyi fakusz
267.Certhia brachydactylarövidkarmú fakusz
268.RemizidaeFüggőcinegefélék
269.Remiz pendulinusfüggőcinege
270.OriolidaeSárgarigófélék
271.Oriolus oriolussárgarigó
272.LaniidaeGébicsfélék
273.Lanius excubitornagy őrgébics
274.Lanius meridionalissivatagi őrgébics
275.Lanius senatorvörösfejű gébics
276.CorvidaeVarjúfélék
277.Nucifraga caryocatactesfenyőszajkó
278.Corvus monedulacsóka
279.Corvus frugilegusvetési varjú
280.SturnidaeSeregélyfélék
281.Sturnus vulgarisseregély
282.Sturnus roseus (Pastor roseus)pásztormadár
283.FringillidaePintyfélék
284.Fringilla coelebserdei pinty
285.Fringilla montifringillafenyőpinty
286.Serinus serinuscsicsörke
287.Serinus citrinellacitromcsicsörke
288.Carduelis chloriszöldike
289.Carduelis carduelistengelic
290.Carduelis spinuscsíz
291.Carduelis cannabinakenderike
292.Carduelis flavirostrissárgacsőrű kenderike
293.Carduelis flammea (Nagyfaj.
Beleértve a Carduelis cabaret
(barna zsezse) néven önálló
fajként is ismert Carduelis
flammea caberet alfajt is.)
zsezse
294.Carduelis hornemanniszürke zsezse
295.Loxia leucopteraszalagos keresztcsőrű
296.Loxia curvirostrakeresztcsőrű
297.Loxia pytyopsittacusnagy keresztcsőrű
298.Carpodacus erythrinuskarmazsinpirók
299.Pinicola enucleatornagy pirók
300.Pyrrhula pyrrhulasüvöltő
301.Coccothraustes coccothraustesmeggyvágó
302.EmberizidaeSármányfélék
303.Calcarius lapponicussarkantyús sármány
304.Plectrophenax nivalishósármány
305.Emberiza leucocephalosfenyősármány
306.Emberiza citrinellacitromsármány
307.Emberiza cirlussövénysármány
308.Emberiza ciabajszos sármány
309.Emberiza rusticaerdei sármány
310.Emberiza pusillatörpesármány
311.Emberiza aureolaaranyos sármány
312.Emberiza schoeniclusnádi sármány
313.Emberiza melanocephalakucsmás sármány
314.Emberiza calandra (Miliaria
calandra)
sordély

2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[68]

2. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű állatfajok

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar név
1.MAMMALIAEMLŐSÖK
2.INSECTIVORAROVAREVŐK
3.TalpidaeVakondfélék
4.Galemys pyrenaicuspireneusi pézsmacickány
(dezmán)
5.MICROCHIROPTERAKISDENEVÉREK
6.RhinolophidaePatkósdenevér-félék
7.Rhinolophus blasiiBlasius-patkósdenevér
8.Rhinolophus euryalekereknyergű patkósdenevér
9.Rhinolophus ferrumequinumnagy patkósdenevér
10.Rhinolophus hipposideroskis patkósdenevér
11.Rhinolophus mehelyiMéhely-patkósdenevér
12.VespertilionidaeSimaorrúdenevér-félék
13.Barbastella barbastellusnyugati piszedenevér
(piszedenevér)
14.Miniopterus schreibersiihosszúszárnyú denevér
15.Myotis bechsteininagyfülű denevér
16.Myotis blythiihegyesorrú denevér
17.Myotis capacciniihosszúlábú denevér
18.Myotis dasycnemetavi denevér
19.Myotis emarginatuscsonkafülű denevér
20.Myotis myotisközönséges denevér
21.MACROCHIROPTERANAGYDENEVÉREK
22.PteropodidaeRepülőkutya-félék
23.Rousettus aegyptiacusnílusi repülőkutya
24.RODENTIARÁGCSÁLÓK
25.SciuridaeMókusfélék
26.Spermophilus citellusközönséges ürge
27.CastoridaeHódfélék
28.Castor fiber (kivéve az észt, lett,
litván, finn és svéd populációkat)
eurázsiai hód
29.CricetidaeHörcsögfélék
30.Mesocricetus newtonidobrudzsai aranyhörcsög
31.MicrotidaePocokfélék
32.Dinaromys bogdanovihavasi őspocok
33.Microtus cabreraeCabrera-pocok
34.Microtus tatricustátrai földipocok (tátrai pocok)
35.GliridaePelefélék
36.Myomimus roachibolgár egérpele
37.ZapodidaeSzöcskeegérfélék
38.Sicista subtiliscsíkos szöcskeegér
39.CARNIVORARAGADOZÓK
40.MustelidaeMenyétfélék
41.Lutra lutravidra
42.Mustela eversmaniimolnárgörény
43.Vormela peregusnatigrisgörény
44.FelidaeMacskafélék
45.Lynx lynx (kivéve az észt, lett és
finn populációkat)
hiúz
46.PhocidaeFókafélék
47.Halichoerus grypuskúpos fóka
48.Phoca hispida bottnicagyűrűsfóka bottnica alfaja
49.Phoca vitulinaborjúfóka
50.ARTIODACTYLAPÁROSUJJÚ PATÁSOK
51.CervidaeSzarvasfélék
52.Rangifer tarandus fennicusrénszarvas fennicus alfaja
53.BovidaeMarhafélék
54.Capra aegagrus (természetes
populációi)
bezoárkecske
55.Ovis musimon (Ovis gmelini
musimon) (Korzikán és
Szardínián élő természetes
populációi)
muflon
56.Ovis musimon ophion (Ovis
orientalis ophion)
ciprusi muflon
57.Rupicapra rupicapra balcanicaalpesi zerge balkáni alfaja
(balkáni zerge)
58.CETACEACETEK
59.DelphinidaeDelfinfélék
60.Tursiops truncatuspalackorrú delfin
61.PhocoenidaeDisznódelfinfélék
62.Phocoena phocoenaközönséges disznódelfin
63.REPTILIAHÜLLŐK
64.TESTUDINATATEKNŐSÖK
65.TestudinidaeSzárazfölditeknős-félék
66.Testudo graecamór teknős
67.Testudo hermannigörög teknős
68.Testudo marginataszegélyes teknős
69.EmydidaeMocsáriteknős-félék
70.Emys orbicularismocsári teknős
71.Mauremys caspicakaszpi teknős
72.Mauremys leprosaspanyol víziteknős
73.SQUAMATAPIKKELYES HÜLLŐK
74.LacertidaeNyakörvösgyík-félék
75.Gallotia galloti insulanagaeKanári-szigeteki gyík
insulanagae alfaja
76.Dinarolacerta mosorensisdalmát faligyík
77.Lacerta bonnali(nincs magyar neve)
78.Lacerta monticolaibériai hegyigyík
79.Lacerta schreiberispanyol zöldgyík
80.Podarcis lilfordiBaleár-szigeteki faligyík
81.Podarcis pityusensispityuseni faligyík
82.ScincidaeSzkinkfélék
83.Chalcides simonyifuerteventurai ércesgyík
84.GekkonidaeGekkófélék
85.Phyllodactylus europaeuslemezesujjú gekkó
86.ColubridaeSiklófélék
87.Elaphe quatuorlineatanégycsíkos sikló (szalagos sikló)
88.Elaphe situla (Zamenis situla)leopárdsikló
89.ViperidaeViperafélék
90.Vipera ursiniiparlagi vipera
91.AMPHIBIAKÉTÉLTŰEK
92.CAUDATAFARKOS KÉTÉLTŰEK
93.SalamandridaeSzalamandrafélék
94.Chioglossa lusitanicaibériai szalamandra
95.Mertensiella luschanilykiai szalamandra (likiai
szalamandra)
96.Salamandrina terdigitatapápaszemes szalamandra
97.Triturus carnifexalpesi tarajosgőte
98.Triturus cristatusközönséges tarajosgőte
99.Triturus dobrogicusdunai tarajosgőte
100.Triturus kareliniibalkáni tarajosgőte
101.Triturus montandonikárpáti gőte
102.Triturus vulgaris ampelensispettyes gőte ampelensis alfaja
103.PlethodontidaeBarlangiszalamandra-félék
104.Hydromantes ambrosiifrancia barlangi-szalamandra
105.Hydromantes flavussárga barlangi-szalamandra
106.Hydromantes geneibarna barlangi-szalamandra
107.Hydromantes imperialis(nincs magyar neve)
108.Hydromantes strinatii(nincs magyar neve)
109.Hydromantes supramontis(nincs magyar neve)
110.ANURABÉKÁK
111.DiscoglossidaeKorongnyelvűbéka-félék
112.Bombina bombinavöröshasú unka
113.Bombina variegatasárgahasú unka
114.Discoglossus galganoi
(Discoglossus "jeanneae"-t is
beleértve)
spanyol korongnyelvűbéka
115.Discoglossus montalentiikorzikai korongnyelvűbéka
116.Discoglossus sardusTirrén-tengeri
korongnyelvűbéka
117.RanidaeValódibéka-félék
118.Rana latasteiolasz barnabéka
119.OSTEICHTHYESCSONTOSHALAK
120.ACTINOPTERYGIISUGARASUSZÓJÚ HALAK
121.CLUPEIFORMESHERINGALAKÚAK
122.ClupeidaeHeringfélék
123.Alosa spp.nagyheringfajok
124.CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
125.CyprinidaePontyfélék
126.Alburnus albidusdéli küsz
127.Anaecypris hispanica(nincs magyar neve)
128.Aspius aspius (kivéve a finn
populációkat)
balin
129.Aulopyge huegeliiküllőmárna
130.Barbus comizaspanyol márna
131.Barbus meridionalis (Nagyfaj.
Beleértve a Barbus carpathicus
(kárpáti márna), Barbus
balcanicus (balkáni márna) és
Barbus petenyi (Petényi-márna)
néven önálló fajként is ismert
fajokat is.)
Petényi-márna (magyar márna)
132.Barbus plebejusolasz márna
133.Chalcalburnus chalcoidesállas küsz
134.Chondrostoma geneisötétoldalsávos paduc
135.Chondrostoma kneriidalmát paduc
136.Chondrostoma lusitanicum(nincs magyar neve)
137.Chondrostoma phoxinuscsellepaduc
138.Chondrostoma polylepis (C.
willkommi-t is beleértve)
ibériai paduc
139.Chondrostoma soettaolasz paduc
140.Chondrostoma toxostomafrancia paduc
141.Gobio albipinnatus
(Romanogobio albipinnatus)
(Nagyfaj. Beleértve
a Romanogobio vladykovi néven
önálló fajként is ismert fajt is.)
halványfoltú küllő
142.Gobio kessleri (Romanogobio
kessleri)
homoki küllő
143.Gobio uranoscopus
(Romanogobio uranoscopus)
felpillantó küllő
144.Iberocypris palaciosi(nincs magyar neve)
145.Leuciscus lucumonis (Telestes
lucumonis)
olasz csabak
146.Leuciscus souffia (Telestes
souffia)
vaskos csabak
147.Pelecus cultratusgarda
148.Phoxinellus spp.mediterrán csellefajok
149.Rhodeus sericeus amarusszivárványos ökle
150.Rutilus alburnoidesspanyol koncér
151.Rutilus arcasiiibériai koncér
152.Rutilus frisii meidingerigyöngyös koncér
153.Rutilus lemmingiiportugál koncér
154.Rutilus macrolepidotusnagypikkelyű koncér
155.Rutilus pigus (Nagyfaj. Beleértve
a Rutilus virgo néven önálló
fajként is ismert Rutilus pigus
virgo alfajt is.)
leánykoncér
156.Rutilus rubilioolasz koncér
157.Scardinius graecusgörög keszeg
158.Squalius microlepisNeretva-domolykó
159.Squalius svallizepataki domolykó
160.CobitidaeCsíkfélék
161.Cobitis elongatanyurga csík
162.Cobitis taenia (kivéve a finn
populációkat) (Nagyfaj.
Beleértve a Cobitis elongatoides
néven önálló fajként is ismert
fajt is.)
vágó csík
163.Cobitis trichonica(nincs magyar neve)
164.Misgurnus fossilisréti csík
165.Sabanejewia aurata (Nagyfaj.
Beleértve a Sabanejewia
balcanica (balkáni csík) és
Sabanejewia bulgarica (bolgár
csík) néven önálló fajként is
ismert fajokat is.)
törpecsík
166.Sabanejewia larvata (Cobitis
larvata és Cobitis conspersa)
olasz csík
167.SILURIFORMESHARCSAALAKÚAK
168.SiluridaeHarcsafélék
169.Silurus aristotelisnégybajuszszálas harcsa
170.ATHERINIFORMESKALÁSZHALALAKÚAK
171.CyprinodontidaeFogaspontyfélék
172.Aphanius fasciatuszebra-fogasponty
173.Aphanius iberusspanyol fogasponty
174.SALMONIFORMESPISZTRÁNGALAKÚAK
175.SalmonidaePisztrángfélék
176.Hucho hucho (természetes
populációi)
dunai galóca
177.Salmo macrostigmanagyfoltú pisztráng
178.Salmo marmoratusmárványos pisztráng
179.Salmo salar (csak az édesvíziek)
(kivéve a finn populációkat)
lazac
180.Salmothymus obtusirostrisdalmát pisztráng
181.UmbridaePócfélék
182.Umbra kramerilápi póc
183.SCORPAENIFORMESSÁRKÁNYFEJŰHALALAKÚAK
184.CottidaeKölöntefélék
185.Cottus gobio (kivéve a finn
populációkat)
botos kölönte
186.Cottus petitiPetit-kölönte
187.PERCIFORMESSÜGÉRALAKÚAK
188.PercidaeSügérfélék
189.Gymnocephalus baloniszéles durbincs
190.Gymnocephalus schraetserselymes durbincs
191.Zingel spp.bucófajok
192.GobiidaeGébfélék
193.Knipowitschia croaticaNeretva-törpegéb
194.Knipowitschia panizzaelagúnatörpegéb
195.Padogobius nigricansolasz folyamigéb
196.Pomatoschistus canestrinicsatornagéb
197.CEPHALASPIDOMORPHIIINGOLÁK
198.PETROMYZONIFORMESINGOLASZERŰEK
199.PetromyzontidaeIngolafélék
200.Eudontomyzon spp.ingolafajok
201.Lampetra fluviatilis (kivéve a finn
és svéd populációkat)
folyami ingola
202.Lampetra planeri (kivéve az észt,
finn és svéd populációkat)
pataki ingola
203.Lethenteron zanandreai(nincs magyar neve)
204.Petromyzon marinus (kivéve
a svéd populációkat)
tengeri ingola
205.INVERTEBRATAGERINCTELENEK
206.ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
207.CRUSTACEARÁKOK
208.DecapodaTízlábú rákok
209.Austropotamobius pallipescsókarák
210.INSECTAROVAROK
211.ColeopteraBogarak
212.Agathidium pulchellumcsinos gombabogárka
213.Bolbelasmus unicornisszarvas álganéjtúró
214.Boros schneiderieurópai boroszbogár
215.Buprestis splendenspompás díszbogár
216.Carabus hampeisokbordás futrinka
217.Carabus hungaricusmagyar futrinka
218.Carabus variolosuskárpáti vízifutrinka
219.Carabus zawadszkiizempléni futrinka
220.Cerambyx cerdonagy hőscincér
221.Corticaria planulalapos pudvabogár
222.Cucujus cinnaberinusskarlátbogár
223.Dorcadion fulvum cervaepusztai gyalogcincér
224.Duvalius gebhardtiGebhardt-vakfutrinka
225.Duvalius hungaricusmagyar vakfutrinka
226.Dytiscus latissimusóriás-csíkbogár
227.Graphoderus bilineatusszéles tavicsíkbogár
228.Leptodirus hochenwartibarlangi pecebogár
229.Limoniscus violaceuskék pattanó
230.Lucanus cervusnagy szarvasbogár
231.Macroplea pubipennisfinn hínárbogár
232.Mesosa myopsészaki foltoscincér
233.Morimus funereusgyászcincér
234.Oxyporus mannerheimiiészaki gombaholyva
235.Pilemia tigrinaatracélcincér
236.Probaticus subrugosusráncos gyászbogár
237.Propomacrus cypriacusciprusi karolóbogár
238.Pseudoseriscius cameronimáltai gyászbogár
239.Pytho kolwensisészaki sárkánybogár
240.Rhysodes sulcatuskerekvállú állasbogár
241.Stephanopachys linearisvonalas csuklyásszú
242.Stephanopachys substriatusrovátkás csuklyásszú
243.Xyletinus tremulicolarezgőnyár-álszú
244.HeteropteraPoloskák
245.Aradus angularishegyessarkú kéregpoloska
246.LepidopteraLepkék
247.Agriades glandon aquiloészaki fehérszemes-boglárka
248.Arytrura musculuskeleti lápibagoly
249.Catopta thripssztyeplepke
250.Chondrosoma fiduciariummagyar ősziaraszoló
251.Clossiana improbafüstös gyöngyházlepke
252.Coenonympha oedippusezüstsávos szénalepke
253.Colias myrmidonenarancsszínű kéneslepke
(narancslepke)
254.Cucullia mixtavértesi csuklyásbagoly
255.Dioszeghyana schmidtiimagyar tavaszi-fésűsbagoly
(magyar barkabagoly)
256.Erannis ankerariaAnker-araszoló
257.Erebia calcarianagy szerecsenlepke
(Lorkovic-szerecsenlepke)
258.Erebia christifekete szerecsenlepke
259.Erebia medusa polarisskandináv tavaszi
szerecsenlepke
260.Eriogaster cataxsárga gyapjasszövő
261.Euphydryas aurinialápi tarkalepke
262.Glyphipterix loricatellabudai szakállasmoly
263.Gortyna borelii lunatanagy szikibagoly
264.Graellsia isabellaespanyol pávaszem
265.Hesperia comma catenasvéd vesszős busalepke
266.Euphydryas maturnadíszes tarkalepke
267.Leptidea morseikeleti mustárlepke
268.Lignyoptera fumidariafüstös ősziaraszoló
269.Lycaena disparnagy tűzlepke
270.Lycaena hellelápi tűzlepke
271.Maculinea nausithous
(Phengaris nausithous)
sötét hangyaboglárka
(zanótboglárka)
272.Maculinea teleius (Phengaris
teleius)
vérfű-hangyaboglárka
273.Melanargia argeolasz sakktáblalepke
274.Papilio hospitonkorzikai fecskefarkúlepke
275.Phyllometra culminariacsüngőaraszoló
276.Plebicula golgusGolgus-boglárka
277.Polymixis rufocincta isolatavillányi télibagoly
278.Polyommatus eroidesbalkáni pöttyösboglárka
279.Proterebia afra dalmatadalmát szerecsenlepke
280.Pseudophilotes baviuserdélyi csinosboglárka
281.Xestia borealislapp földibagolylepke
282.Xestia brunneopictaszibériai földibagolylepke
283.MantodeaFogólábúak
284.Apteromantis aptera(nincs magyar neve)
285.OdonataSzitakötők
286.Coenagrion hylascsíkos légivadász
287.Coenagrion mercurialedéli légivadász
288.Coenagrion ornatumdíszes légivadász
289.Cordulegaster heroskétcsíkos hegyiszitakötő (ritka
hegyiszitakötő)
290.Cordulegaster trinacriaeszicíliai hegyiszitakötő
291.Gomphus grasliniiatlanti folyami-szitakötő
292.Leucorrhinia pectoralislápi szitakötő
293.Lindenia tetraphyllalevelespotrohú szitakötő
294.Macromia splendenspompás sárkányszitakötő
295.Ophiogomphus ceciliaerdei szitakötő
296.Oxygastra curtisiinarancsfoltos szitakötő
297.OrthopteraEgyenesszárnyúak
298.Baetica ustulataSierra Nevada-i nyergesszöcske
299.Brachytrupes megacephalussivatagi házitücsök
300.Isophya costatamagyar tarsza
301.Isophya harzi(nincs magyar neve)
302.Isophya stysiStys-tarsza
303.Myrmecophilus baroniiBaron-hangyásztücsök
304.Odontopodisma rubripesvöröslábú hegyisáska
305.Paracaloptenus caloptenoidesálolaszsáska
306.Pholidoptera transsylvanicaerdélyi avarszöcske
307.Stenobothrus eurasiuseurázsiai rétisáska
308.ARACHNIDAPÓKSZABÁSÚAK
309.PseudoscorpionesÁlskorpiók
310.Anthrenochernes stellae(nincs magyar neve)
311.MOLLUSCAPUHATESTŰEK
312.GASTROPODACSIGÁK
313.Anisus vorticulusapró fillércsiga (kis lemezcsiga)
314.Caseolus calculusbordás kövecskecsiga
315.Caseolus commixtafelemás kövecskecsiga
316.Caseolus sphaerulagömbölyded kövecskecsiga
317.Chilostoma banaticum
(Drobacia banatica)
bánáti csiga
318.Discula leacockianaLeacock-gombcsiga
319.Discula tabellatarovásos gombcsiga
320.Discus guerinianusmadeirai diszkoszcsiga
321.Elona quimperianaquemperi csiga
322.Geomalacus maculosusangol csupaszcsiga (ír
csupaszcsiga)
323.Geomitra monizianaMoniz-turbáncsiga
324.Gibbula nivosahavasi ragyáscsiga
325.Kovacsia kovacsi (Hygromia
kovacsi)
dobozi pikkelyescsiga
326.Idiomela subplicatamadeirai bordáscsiga
327.Lampedusa imitatrix(nincs magyar neve)
328.Leiostyla abbreviatakurta bábcsiga
329.Leiostyla cassidasisakos bábcsiga
330.Leiostyla corneocostatabordás bábcsiga
331.Leiostyla gibbadudoros bábcsiga
332.Leiostyla lamellosalemezes bábcsiga
333.Sadleriana pannonicatornai patakcsiga
334.Theodoxus transversalissávos bödöncsiga
335.Vertigo angustiorharántfogú törpecsiga
336.Vertigo genesiikerekszájú törpecsiga
337.Vertigo geyerinégyfogú törpecsiga
338.Vertigo moulinsianahasas törpecsiga
339.BIVALVIAKAGYLÓK
340.UnionoidaNajádfélék
341.Margaritifera durrovensisír gyöngykagyló
342.Margaritifera margaritiferafolyami gyöngykagyló
343.Unio crassustompa folyamkagyló
344.DreissenidaeVándorkagylófélék
345.Congeria kusceridinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar név
1.MAMMALIAEMLŐSÖK
2.RODENTIARÁGCSÁLÓK
3.SciuridaeMókusfélék
4.Marmota marmota latirostriseurópai mormota latirostris
alfaja
5.Pteromys volansszibériai repülőmókus
6.Spermophilus suslicusgyöngyös ürge
7.MicrotidaePocokfélék
8.Microtus oeconomus arenicolaészaki pocok arenicola alfaja
9.Microtus oeconomus mehelyiészaki pocok mehelyi alfaja
10.CARNIVORARAGADOZÓK
11.CanidaeKutyafélék
12.Alopex lagopussarki róka
13.Canis lupus (kivéve az észt
populációkat; a görög
populációk közül csak a 39.
szélességi foktól délre esőket;
spanyol populációk közül csak a
Duerotól délre esőket; lett, litván
és finn populációkat)
farkas
14.UrsidaeMedvefélék
15.Ursus arctos (kivéve az észt, finn
és svéd, populációkat)
barna medve
16.MustelidaeMenyétfélék
17.Gulo gulorozsomák
18.Mustela lutreolaeurópai nyérc
19.FelidaeMacskafélék
20.Lynx pardinuspárduchiúz
21.PhocidaeFókafélék
22.Monachus monachusmediterrán barátfóka
23.Phoca hispida saimensisgyűrűsfóka saimensis alfaja
24.ARTIODACTYLAPÁROSUJJÚ PATÁSOK
25.CervidaeSzarvasfélék
26.Cervus elaphus corsicanuskorzikai gímszarvas (törpe
gímszarvas)
27.BovidaeMarhafélék
28.Bison bonasuseurópai bölény
29.Capra pyrenaica pyrenaicaspanyol kecske törzsalakja
30.Rupicapra (pyrenaica) ornataabruzzói zerge
31.Rupicapra rupicapra tatricaalpesi zerge tatrica alfaja (tátrai
zerge)
32.REPTILIAHÜLLŐK
33.TESTUDINATATEKNŐSÖK
34.CheliniidaeTengeriteknős-félék
35.Caretta carettaálcserepesteknős
36.Chelonia mydaslevesteknős
37.SQUAMATAPIKKELYES HÜLLŐK
38.LacertidaeNyakörvösgyík-félék
39.Gallotia simonyiEl Hierro-i óriásgyík
40.ColubridaeSiklófélék
41.Coluber cypriensis (Hierophis
cypriensis)
ciprusi ostorsikló
42.Natrix natrix cypriacaciprusi vízisikló
43.ViperidaeViperafélék
44.Macrovipera schweizerimíloszi vipera
45.Vipera ursinii rakosiensisrákosi vipera
46.Vipera ursinii macropsparlagi vipera macrops alfaja
47.AMPHIBIAKÉTÉLTŰEK
48.CAUDATAFARKOS KÉTÉLTŰEK
49.SalamandridaeSzalamandrafélék
50.Salamandra (atra) auroraesárga alpesi szalamandra
51.ProteidaeVakgőtefélék
52.Proteus anguinusbarlangi vakgőte
53.ANURABÉKÁK
54.DiscoglossidaeKorongnyelvűbéka-félék
55.Alytes muletensismallorcai korongnyelvűbéka
56.PelobatidaeÁsóbékafélék
57.Pelobates fuscus insubricusbarna ásóbéka insubricus alfaja
58.OSTEICHTHYESCSONTOSHALAK
59.ACTINOPTERYGIISUGARASUSZÓJÚ HALAK
60.ACIPENSERIFORMESTOKALAKÚAK
61.AcipenseridaeTokfélék
62.Acipenser naccariiadriai tok
63.Acipenser sturioközönséges tok
64.CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
65.CyprinidaePontyfélék
66.Ladigesocypris ghigii(nincs magyar neve)
67.Phoxinus percnurusmocsári cselle
68.ATHERINIFORMESKALÁSZHALALAKÚAK
69.CyprinodontidaeFogaspontyfélék
70.Valencia hispanicafeketefoltos fogasponty
71.Valencia letourneuxikorfui fogasponty
72.SALMONIFORMESPISZTRÁNGALAKÚAK
73.CoregonidaeMarénafélék
74.Coregonus oxyrhynchus
(az Északi-tenger bizonyos
körzeteinek anadrom
populációi)
hegyesorrú maréna
75.PERCIFORMESSÜGÉRALAKÚAK
76.PercidaeSügérfélék
77.Romanichthys valsanicolaromán bucó
78.INVERTEBRATAGERINCTELENEK
79.ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
80.CRUSTACEARÁKOK
81.DecapodaTízlábú rákok
82.Austropotamobius torrentiumkövi rák
83.IsopodaÁszkarákok
84.Armadillidium ghardalamensisdéli gömbászka
85.INSECTAROVAROK
86.ColeopteraBogarak
87.Carabus menetriesi pacholeifellápi futrinka
88.Carabus olympiaeolasz futrinka
89.Osmoderma eremita (Nagyfaj.
Beleértve az Osmoderma
barnabita néven önálló fajként
is ismert Osmoderma eremita
barnabita alfajt is)
remetebogár
90.Phryganophilus ruficollisvörösnyakú komorbogár
91.Pseudogaurotina excellensnagy fémescincér
92.Rosalia alpinahavasi cincér
93.LepidopteraLepkék
94.Euplagia quadripunctariacsíkos medvelepke
95.Nymphalis vau-albuml-betűs rókalepke
96.Xylomoia strixészaki zsombékbagoly
97.MOLLUSCAPUHATESTŰEK
98.GASTROPODACSIGÁK
99.Helicopsis striata austriacaausztriai bordás homokcsiga
100.Lampedusa melitensismáltai orsócsiga
101.Bythiospeum hungaricum
(Paladilhia hungarica)
magyar vakcsiga

3. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[69]

3. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű növényfajok

ABC
Rendszertani kategóriákTudományos névMagyar elnevezés
1.BRYOPHYTAMOHÁK
2.Bruchia vogesiaca(nincs magyar neve)
3.Bryhnia novae-angliae(nincs magyar neve)
4.Buxbaumia viridiszöld koboldmoha
5.Cephalozia macounii(nincs magyar neve)
6.Cynodontium suecicum(nincs magyar neve)
7.Dichelyma capillaceum(nincs magyar neve)
8.Dicranum viridezöld seprőmoha
9.Distichophyllum carinatum(nincs magyar neve)
10.Drepanocladus vernicosus (syn.:
Hamatocaulis vernicosus)
karcsú pásztorbotmoha
11.Encalypta mutica(nincs magyar neve)
12.Hamatocaulis lapponicus(nincs magyar neve)
13.Herzogiella turfacea(nincs magyar neve)
14.Hygrohypnum montanum(nincs magyar neve)
15.Jungermannia handelii(nincs magyar neve)
16.Mannia triandrasziklai illatosmoha
17.Meesia longiseta(nincs magyar neve)
18.Nothothylas orbicularis(nincs magyar neve)
19.Ochyraea tatrensis(nincs magyar neve)
20.Orthothecium lapponicum(nincs magyar neve)
21.Orthotrichum rogerialhavasi szőrössüvegűmoha
22.Petalophyllum ralfsii(nincs magyar neve)
23.Plagiomnium drummondii(nincs magyar neve)
24.Riccia breidleri(nincs magyar neve)
25.Riella helicophylla(nincs magyar neve)
26.Scapania massolongi(nincs magyar neve)
27.Sphagnum pylaisii(nincs magyar neve)
28.Tayloria rudolphiana(nincs magyar neve)
29.Tortella rigen(nincs magyar neve)
30.PTERIDOPHYTAHARASZTOK
31.Aspleniaceaefodorkafélék
32.Asplenium adulterinumbarnászöld fodorka
33.Asplenium jahandieziiverdoni fodorka
34.Blechnaceaebordapáfrányfélék
35.Woodwardia radicanskúszó láncpáfrány
36.Dicksoniaceaehópáfrányfélék
37.Culcita macrocarpa(nincs magyar neve)
38.Dryopteridaceaepajzsikafélék
39.Diplazium sibiricum(nincs magyar neve)
40.Dryopteris fragansillatos pajzsika
41.Hymenophyllaceaehártyaharasztok
42.Trichomanes speciosumkülönleges sörtepáfrány
43.Isoetaceaedurdafűfélék
44.Isoetes boryanaBory-durdafű
45.Isoetes malinvernianalombardiai durdafű
46.Marsileaceaemételyfűfélék
47.Marsilea batardaeibériai mételyfű
48.Marsilea quadrifoliamételyfű (négylevelű mételyfű)
49.Marsilea strigosaborostás mételyfű
50.Ophioglossaceaekígyónyelvfélék
51.Botrychium simplexegyszerű holdruta
52.Ophioglossum polyphyllumapró kígyónyelv
53.ANGIOSPERMATOPHYTAZÁRVATERMŐK
54.Alismataceaehídőrfélék
55.Caldesia parnassifoliaszíveslevelű-hídőr (lápi
szíveslevelű-hídőr)
56.Luronium natanslebegő kanalashídőr
57.Amaryllidaceaeamarilliszfélék
58.Leucojum nicaeenseriviérai tőzike
59.Narcissus asturiensisapró nárcisz
60.Narcissus calcicolamészkedvelő nárcisz
61.Narcissus cyclamineusbókoló nárcisz
62.Narcissus fernandesiiFernandes-nárcisz
63.Narcissus humilistörpe nárcisz
64.Narcissus pseudonarcissus
subsp. nobilis
pompás csupros nárcisz
65.Narcissus scaberulusérdes nárcisz
66.Narcissus triandrus subsp. capaxcsüngő nárcisz capax alfaja
67.Narcissus viridifloruszöld nárcisz
68.Apiaceae (Umbelliferae)ernyősök
69.Angelica palustrisréti angyalgyökér
70.Apium repenskúszó zeller
71.Athamanta cortianaCorti-szemgyökér
72.Eryngium alpinumhavasi iringó
73.Hladnikia pastinacifolia(nincs magyar neve)
74.Petagnia saniculifolia(nincs magyar neve)
75.Rouya polygama(nincs magyar neve)
76.Seseli leucospermummagyar gurgolya
77.Thorella verticillatinundata(nincs magyar neve)
78.Asclepiadaceaeselyemkórófélék
79.Vincetoxicum pannonicummagyar méreggyilok
80.Asteraceae (Compositae)őszirózsafélék
(fészekvirágzatúak)
81.Artemisia campestris subsp.
bottnica
skandináviai mezei üröm
82.Artemisia oelandicaölandi üröm
83.Carlina onopordifoliaszamárbogáncs-levelű
bábakalács
84.Centaurea corymbosaernyős imola
85.Centaurea gadorensisSierra de Gador-i imola
86.Centaurea immanuelis-loewiiimola faj
87.Centaurea jankaeJanka-imola
88.Centaurea kartschianavelencei imola
89.Centaurea micrantha subsp.
herminii
portugál útszéli imola
90.Centaurea ponticapontuszi imola
91.Centaurea pulvinatapárnás imola
92.Centaurea rothmaleranaRothmaler-imola
93.Centaurea vicentinaVincent-imola
94.Cirsium brachycephalumkisfészkű aszat
95.Crepis granatensisgránátzörgőfű
96.Crepis pusillaapró zörgőfű
97.Crepis tectorum subsp.
nigrescens
fekete hamvas zörgőfű
98.Erigeron frigidusSierra Nevada-i küllőrojt
99.Hymenostemma
pseudanthemis
(nincs magyar neve)
100.Hyoseris frutescens(nincs magyar neve)
101.Leontodon boryiBory-oroszlánfog
102.Leontodon microcephaluskisfejű oroszlánfog
103.Leuzea longifoliahosszúlevelű imola
104.Ligularia sibiricaszibériai hamuvirág
105.Santolina impressalapított cipruska
106.Santolina semidentatafogacskás cipruska
107.Saussurea alpina subsp.
esthonica
észt havasi törpebogáncs
108.Senecio jacobea subsp.
gotlandicus
svéd jakabnapi aggófű
109.Senecio nevadensisSierra Nevada-i aggófű
110.Tephroseris longifolia subsp.
moravica
morva hosszúlevelű aggófű
111.Boraginaceaeérdeslevelűek
112.Echium maculatum (syn.:
Echium russicum)
piros kígyószisz
113.Myosotis lusitanicaluzitániai nefelejcs
114.Myosotis rehsteineriRehsteiner-nefelejcs
115.Myosotis retusifoliatompalevelű nefelejcs
116.Omphalodes kuzinskyanaeKuzinsky-békaszem
117.Solenanthus albanicusalbán ebnyelvűfű
118.Brassicaceae (Cruciferae)keresztesvirágúak
119.Alyssum pyrenaicumpireneusi ternye
120.Arabis sadinaportugál ikravirág
121.Arabis scopolianaScopoli-ikravirág
122.Biscutella vincentinaVincent-korongpár
123.Boleum asperum(nincs magyar neve)
124.Brassica glabrescenskopaszodó káposzta
125.Brassica hilarionisciprusi káposzta
126.Brassica insularisszigeti káposzta
127.Braya linearisszálaslevelű havasizsázsa
128.Crambe tatariatátorján (buglyos tátorján)
129.Diplotaxis ibicensisibizai kányazsázsa
130.Diplotaxis vicentinaSzent Vince-kányazsázsa
131.Draba cacuminumcsúcsos daravirág
132.Draba cinereahamvas daravirág
133.Draba dorneriDorner-daravirág
134.Erucastrum palustremocsári nyurgaszál
135.Iberis procumbens subsp.
microcarpa
portugál elterülő tatárvirág
136.Jonopsidium savianumtoscanai álibolya
137.Rhynchosinapis erucastrum
subsp. cintrana
(nincs magyar neve)
138.Sisymbrium cavanillesianummadridi zsombor
139.Sisymbrium supinumheverő zsombor
140.Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi
hungaricum)
Janka-tarsóka (beleértve a
magyar tarsókát)
141.Campanulaceaeharangvirágfélék
142.Adenophora lilifoliacsengettyűvirág (illatos
csengettyűvirág)
143.Asyneuma giganteumóriás harangcsillag
144.Campanula romanica(nincs magyar neve)
145.Campanula zoysiicsöves harangvirág
146.Jasione crispa subsp.
serpentinica
portugál fodros kékcsillag
147.Jasione lusitanicaluzitániai kékcsillag
148.Caryophyllaceaeszegfűfélék
149.Arenaria ciliata subsp.
pseudofrigida
vékonyka homokhúr
150.Arenaria humifusaelterülő homokhúr
151.Arenaria provincialisprovence-i homokhúr
152.Cerastium dinaricumDinári-hegységi madárhúr
153.Dianthus arenarius subsp.
arenarius
homoki szegfű
154.Dianthus cintranus subsp.
cintranus
portugál szegfű
155.Dianthus mariziiMarizi-szegfű
156.Dianthus plumarius subsp.
regis-stephani
Szent István-szegfű (István
király-szegfű)
157.Dianthus rupicolasziklalakó szegfű
158.Herniaria algarvicaalgarvei porcika
159.Herniaria lusitanica subsp.
berlengiana
Berlenga-szigeteki portugál
porcika
160.Herniaria maritimatengerparti porcika
161.Moehringia jankaeJanka-csitri
162.Moehringia laterifloratéglavörös-virágú csitri
163.Moehringia tommasiniivelencei csitri
164.Moehringia villosabozontos csitri
165.Petrocoptis grandifloranagyvirágú csokorszegfű
166.Petrocoptis montsiccianaMontsicci-csokorszegfű
167.Petrocoptis pseudoviscosaragacsos csokorszegfű
168.Silene furcata subsp.
angustiflora
skandináviai villás habszegfű
169.Silene hifacensisBaleár-szigeteki habszegfű
170.Silene longiciliahosszúpillás habszegfű
171.Silene marianaMária-habszegfű
172.Cistaceaeszuharfélék
173.Cistus palhinhaeportugál szuhar
174.Halimium verticillatumörvöslevelű halimium
175.Helianthemum alypoidesspanyol napvirág
176.Helianthemum caput-felismacskafej-napvirág
177.Cyperaceaepalkafélék
178.Carex holostomasás faj
179.Eleocharis carniolicasűrű csetkáka
180.Droseraceaeharmatfűfélék
181.Aldrovanda vesiculosaaldrovanda (lápi aldrovanda)
182.Elatinaceaelátonyafélék
183.Elatine gussoneiGusson-látonya
184.Ericaceaehangafélék
185.Rhododendron luteumsárga havasszépe
186.Euphorbiaceaekutyatejfélék
187.Euphorbia transtaganaágas kutyatej
188.Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)pillangósvirágúak (hüvelyesek)
189.Anthyllis hystrixtüskés nyúlszapuka
190.Astragalus centralpinusalpesi csűdfű
191.Astragalus peterfiiPéterfi-csűdfű
192.Astragalus tremolsianusSierra de Gador-i csűdfű
193.Genista dorycnifoliadárdahere-levelű rekettye
194.Genista holopetalakrajnai rekettye
195.Melilotus segetalis subsp. fallaxportugál vetési somkóró
196.Trifolium saxatilesziklai here
197.Gentianaceaetárnicsfélék
198.Gentiana ligusticaliguriai tárnics
199.Gentianella anglicaangyaltárnicska
200.Geraniaceaególyaorrfélék
201.Erodium paularenseguadarramai gémorr
202.Hippuridaceaevízilófarkfélék
203.Hippuris tetraphyllanégylevelű vízilófark
204.Iridaceaenősziromfélék
205.Crocus cypriusciprusi sáfrány
206.Crocus hartmannianusHartmann-sáfrány
207.Gladiolus palustrismocsári kardvirág
208.Iris aphylla subsp. hungaricamagyar nőszirom
209.Iris arenaria (syn.: Iris humilis
subsp. arenaria)
homoki nőszirom
210.Juncaceaeszittyófélék
211.Juncus valvatuskopácsos szittyó
212.Luzula arcticasarki perjeszittyó
213.Lamiaceae (Labiatae)ajakosok
214.Dracocephalum austriacumosztrák sárkányfű
215.Nepeta dirphyagörög macskamenta
216.Origanum dictamnuskrétai szurokfű
217.Phlomis brevibracteatarövidcsészéjű macskahere
218.Phlomis cypriaciprusi macskahere
219.Salvia venerisVénusz-zsálya
220.Sideritis cypriaciprusi sármányvirág
221.Sideritis incana subsp. glaucaspanyol szürke sármányvirág
222.Sideritis javalambrensisjavalambrei sármányvirág
223.Sideritis serratafűrészes sármányvirág
224.Teucrium lepicephalumpikkelyesfejű gamandor
225.Teucrium turredanumspanyol gamandor
226.Thymus carnosusfénylő kakukkfű
227.Lentibulariaceaerencefélék
228.Pinguicula nevadensisSierra Nevada-i hízóka
229.Liliaceaeliliomfélék
230.Allium grosiiBaleár-szigeteki hagyma
231.Colchicum arenariumhomoki kikerics
232.Hyacinthoides vicentinaVince-kékharang
233.Scilla litardiereibalkáni csillagvirág
234.Tulipa cypriaciprusi tulipán
235.Tulipa hungaricamagyar tulipán
236.Malvaceaemályvafélék
237.Kosteletzkya pentacarposKosteletzky-mályva
238.Najadaceaetüskéshínárfélék
239.Najas flexilishajlékony tüskehínár
240.Najas tenuissimakarcsú tüskehínár
241.Oleaceaeolajfafélék
242.Syringa josikaeaJósika-orgona
243.Orchidaceaekosborfélék
244.Anacamptis urvilleanamáltai vitézvirág
245.Calypso bulbosaCalypso-orchidea
246.Cypripedium calceolusrigópohár (erdei papucskosbor,
Boldogasszony papucsa)
247.Dactylorhiza kalopissiiujjaskosbor faj
248.Gymnigritella runeisvéd havasikosbor
249.Himantoglossum adriaticumadriai sallangvirág
250.Himantoglossum jankae
(Himantoglossum caprinum)
Janka-sallangvirág (bíboros
sallangvirág)
251.Liparis loeseliihagymaburok (lápi
hagymaburok)
252.Ophrys melitensisbangó faj
253.Platanthera obtusata subsp.
oligantha
kevésvirágú tompa sarkvirág
254.Orobanchaceaevajvirágfélék (szádorfélék)
255.Orobanche densifloratömöttvirágú szádorgó
256.Paeoniaceaebazsarózsafélék
257.Paeonia cambessedesiiBaleár-szigeteki bazsarózsa
258.Paeonia clusii subsp. rhodiarodoszi bazsarózsa
259.Paeonia officinalis subsp.
banatica
bánáti bazsarózsa
260.Paeonia parnassicagörög bazsarózsa
261.Palmaepálmafélék
262.Phoenix theophrastikrétai datolyapálma
263.Papaveraceaemákfélék
264.Corydalis gotlandicagotlandi keltike
265.Papaver laestadianumskandináv pipacs
266.Papaver radicatum subsp.
hyperboreum
sarkvidéki mák
267.Plantaginaceaeútifűfélék
268.Plantago algarbiensisalgarvei útifű
269.Plantago almogravensisibériai útifű
270.Plumbaginaceaekékgyökérfélék (ólomvirágfélék)
271.Armeria berlengensisBerlenga-szigeteki pázsitszegfű
272.Armeria neglectaapró pázsitszegfű
273.Armeria pseudarmeriaszéleslevelű pázsitszegfű
274.Armeria soleiroliiSoleirol-pázsitszegfű
275.Armeria velutinabársonyos pázsitszegfű
276.Limonium dodartii subsp.
lusitanicum
luzitániai sóvirág
277.Limonium lanceolatumlándzsás sóvirág
278.Limonium multiflorumsokvirágú sóvirág
279.Poaceae (Gramineae)pázsitfüvek
280.Arctagrostis latifoliaszéleslevelű sarkitippan
281.Arctophila fulva(nincs magyar neve)
282.Avenula hackeliiHackel-zabfű
283.Bromus grossusdurva rozsnok
284.Calamagrostis chalybaeanádtippan faj
285.Cinna latifoliaszéleslevelű erdeinád
286.Coleanthus subtilishüvelykfű
287.Festuca brigantinaportugál csenkesz
288.Festuca duriotaganacsenkesz faj
289.Festuca eleganskecses csenkesz
290.Festuca henriquesiicsenkesz faj
291.Festuca summilusitanaluzitániai csenkesz
292.Gaudinia hispanicaspanyol füzérzab
293.Holcus setiglumis subsp.
duriensis
luzitániai szőrösnyelvű
selyemperje
294.Micropyropsis tuberosa(nincs magyar neve)
295.Poa granitica subsp. disparilisperje faj
296.Pseudarrhenatherum pallensfakó csokoládénövény
297.Puccinellia phryganodescserjés mézpázsit
298.Puccinellia pungensszúrós mézpázsit
299.Stipa danubialisdunai árvalányhaj
300.Trisetum subalpestrealhavasi aranyzab
301.Polygonaceaekeserűfűfélék
302.Persicaria foliosadúslevelű keserűfű
303.Polygonum praelongumtörök keserűfű
304.Rumex rupestriskövi sóska
305.Primulaceaekankalinfélék
306.Androsace mathildaeMatild-gombafű
307.Androsace pyrenaicapireneusi gombafű
308.Primula carniolicaKarni-alpokbeli kankalin
309.Primula nutansbókoló kankalin
310.Primula palinuriolasz kankalin
311.Primula scandinavicaskandináv kankalin
312.Soldanella villosapireneusi harangrojt
313.Ranunculaceaeboglárkafélék
314.Aconitum firmum subsp.
moravicum
morva sisakvirág
315.Adonis distortatekeredett hérics
316.Aquilegia bertoloniiBertoloni-harangláb
317.Aquilegia kitaibeliiKitaibel-harangláb
318.Pulsatilla grandisleánykökörcsin
319.Pulsatilla patenstátogó kökörcsin
320.Pulsatilla vulgaris subsp.
gotlandica
gotlandi közönséges kökörcsin
321.Ranunculus kykkoensisciprusi boglárka
322.Ranunculus lapponicuslappföldi boglárka
323.Rosaceaerózsafélék
324.Agrimonia pilosaszőrös párlófű
325.Potentilla delphinensisfrancia pimpó
326.Potentilla emilii-popiipimpó faj
327.Sorbus teodoriiTeodor-berkenye
328.Rubiaceaegalajfélék
329.Galium cracoviensekrakkói galaj
330.Galium moldavicummoldovai galaj
331.Salicaceaefűzfafélék
332.Salix salvifolia subsp. australisportugál zsályalevelű fűz
333.Santalaceaeszantálfafélék (zsellérkefélék)
334.Thesium ebracteatummurvátlan zsellérke
335.Saxifragaceaekőtörőfűfélék
336.Saxifraga bericaolasz kőtörőfű
337.Saxifraga florulentaalpesi kőtörőfű
338.Saxifraga hirculusbucsecsi kőtörőfű
339.Saxifraga osloënsisoslói kőtörőfű
340.Saxifraga tombeanensislombardiai kőtörőfű
341.Scrophulariaceaetátogatófélék
342.Antirrhinum charidemispanyol oroszlánszáj
343.Chaenorrhinum serpyllifolium
subsp. lusitanicum
luzitániai keskenylevelű tátos
344.Euphrasia marchesettiiMarchesetti-szemvidítófű
345.Linaria algarvianaalgarvei gyújtoványfű
346.Linaria coutinhoiCoutinho-gyújtoványfű
347.Linaria loeseliiLoesel-gyújtoványfű
348.Linaria flavasárga gyújtoványfű
349.Linaria pseudolaxifloragyújtoványfű faj
350.Linaria tonzigiiTonzig-gyújtoványfű
351.Odontites granatensisgránátfogfű
352.Rhinanthus oesilensisészt kakascímer
353.Tozzia carpathicakárpáti torokvirág
354.Verbascum litigiosumportugál ökörfarkkóró
355.Veronica micranthakisvirágú veronika
356.Thymelaeaceaeboroszlánfélék
357.Daphne petraeasziklai boroszlán
358.Ulmaceaeszilfafélék
359.Zelkova abeliceakrétai gyertyánszil
360.Valerianaceaemacskagyökérfélék
361.Centranthus trinervisháromerű sarkantyúvirág
362.Violaceaeibolyafélék
363.Viola delphinanthadél-balkáni ibolya
364.Viola jaubertianaJaubert-ibolya
365.Viola rupestris subsp. relictaibolya faj (viola faj)

3. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok

ABC
Rendszertani kategóriákTudományos névMagyar elnevezés
1.BRYOPHYTAMOHÁK
2.Bryoerythrophyllum
campylocarpum (syn.:
Bryoerythrophyllum
machadoanum)
(nincs magyar neve)
3.Marsupella profunda(nincs magyar neve)
4.PTERIDOPHYTAHARASZTOK
5.Dryopteridaceaepajzsikafélék
6.Dryopteris corleyiCorley-pajzsika
7.Polystichum drepanumvesepáfrány faj
8.Marsileaceaemételyfűfélék
9.Marsilea azoricaAzori-szigeteki mételyfű
10.GYMNOSPERMATOPHYTANYITVATERMŐK
11.Pinaceaeikermagvas fenyőfélék családja
12.Abies nebrodensisszicíliai jegenyefenyő
13.ANGIOSPERMATOPHYTAZÁRVATERMŐK
14.Alismataceaehídőrfélék
15.Alisma wahlenbergiiWahlenberg-hídőr
16.Amaryllidaceaeamarilliszfélék
17.Narcissus nevadensisSierra Nevada-i nárcisz
18.Apiaceae (Umbelliferae)ernyősök
19.Angelica heterocarpafelemás angyalgyökér
20.Apium bermejoiBaleár-szigeteki zeller
21.Bupleurum capillareszálas buvákfű
22.Bupleurum kakiskalaegörög buvákfű
23.Eryngium viviparumelevenszülő iringó
24.Ferula sadlerianamagyarföldi husáng
25.Laserpitium longiradiumhosszúsugarú bordamag
26.Naufraga balearica(nincs magyar neve)
27.Oenanthe conioidesbürökszerű borgyökér
28.Seseli intricatumspanyol gurgolya
29.Asteraceae (Compositae)őszirózsafélék
(fészekvirágzatúak)
30.Anthemis glaberrimacsupasz pipitér
31.Artemisia granatensisgranadai üröm
32.Artemisia laciniataszeldeltlevelű üröm
33.Artemisia panciciidelibláti üröm
34.Aster pyrenaeuspireneusi őszirózsa
35.Aster sorrentiniiSorrentin-őszirózsa
36.Carduus myriacanthussoktövisű bogáncs
37.Centaurea alba subsp.
heldreichii
Heldreich-imola
38.Centaurea alba subsp. princepsenyves fehér imola
39.Centaurea akamantisciprusi imola
40.Centaurea attica subsp.
megarensis
attikai imola megarensis alfaja
41.Centaurea balearicaBaleár-szigeteki imola
42.Centaurea borjaeBory-imola
43.Centaurea citricolorcitromsárga imola
44.Centaurea horridaijesztő imola
45.Centaurea kalambakensiskalampákai imola
46.Centaurea lactifloratejfehér imola
47.Centaurea niederigörög imola
48.Centaurea peucedanifoliakocsordlevelű imola
49.Centaurea pinnatatollas imola
50.Crepis crocifoliasáfránylevelű zörgőfű
51.Helichrysum melitensemáltai szalmagyopár
52.Jurinea cyanoideskékes hangyabogáncs
53.Jurinea fontquerispanyol hangyabogáncs
54.Lamyropsis microcephalakisfejű szardíniaibogáncs
55.Leontodon siculusszicíliai oroszlánfog
56.Palaeocyanus crassifolius(nincs magyar neve)
57.Serratula lycopifoliafénylő zsoltina
58.Boraginaceaeérdeslevelűek
59.Anchusa crispafodros atracél
60.Lithodora nitidafénylő kőmagcserje
61.Omphalodes littoralisparti békaszem
62.Onosma tornense (syn.:
Onosma tornensis)
tornai vértő
63.Symphytum cycladensegörög nadálytő
64.Brassicaceae (Cruciferae)keresztesvirágúak
65.Arabis kennedyaeKennedy-ikravirág
66.Biscutella neustriacapárizsi korongpár
67.Brassica macrocarpanagytermésű káposzta
68.Cochlearia polonicalengyel kanálfű
69.Cochlearia tatraetátrai kanálfű
70.Coincya rupestriskövi sziklakáposzta
71.Coronopus navasiispanyol varjúláb
72.Degenia velebiticaDegen-virág (Degen-viola)
73.Erysimum pieninicumpienineki repcsény
74.Iberis arbusculafás tatárvirág
75.Jonopsidium acauleszártalan álibolya
76.Campanulaceaeharangvirágfélék
77.Campanula bohemicacseh harangvirág
78.Campanula gelidagleccserharangvirág
79.Campanula sabatialiguriai harangvirág
80.Campanula serratafűrészes harangvirág
81.Caryophyllaceaeszegfűfélék
82.Arenaria nevadensisSierra Nevada-i homokhúr
83.Cerastium alsinifoliumszálaslevelű madárhúr
84.Dianthus arenarius subsp.
bohemicus
cseh homoki szegfű
85.Dianthus diutinustartós szegfű
86.Dianthus plumarius
subsp. lumnitzeri (incl.
Dianthus plumarius subsp.
regis-stephani)
Lumnitzer-szegfű (beleértve az
István király-szegfüvet)
87.Dianthus moravicusmorva szegfű
88.Dianthus nitidusfényes szegfű
89.Gypsophila papillosaszemcsés fátyolvirág
90.Herniaria latifolia subsp.
litardierei
pireneusi széleslevelű porcika
91.Silene hicesiaeolasz habszegfű
92.Silene holzmaniiHolzman-habszegfű
93.Silene orphanidisOrphanides-habszegfű
94.Silene rothmaleriRothmaler-habszegfű
95.Silene velutinabársonyos habszegfű
96.Chenopodiaceaelibatopfélék
97.Bassia saxicolasziklai seprőfű
98.Cremnophyton lanfrancoi(nincs magyar neve)
99.Salicornia venetavelencei sziksófű
100.Cistaceaeszuharfélék
101.Tuberaria majornagy homokinaprózsa
102.Convolvulaceaeszulákfélék
103.Convolvulus argyrothamnuskrétai szulák
104.Convolvulus fernandesiiFernandes-szulák
105.Cyperaceaepalkafélék
106.Carex panormitanaapró sás
107.Dioscoreaceaejamszgyökérfélék
108.Borderea chouardii(nincs magyar neve)
109.Euphorbiaceaekutyatejfélék
110.Euphorbia margalidianakutyatej faj
111.Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae)pillangósvirágúak (hüvelyesek)
112.Astragalus algarbiensisalgarvei csüdfű
113.Astragalus aquilanusbarnás csüdfű
114.Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis
ciprusi nagymagvú csüdfű
115.Astragalus maritimustengerparti csüdfű
116.Astragalus verrucosusbibircses csüdfű
117.Cytisus aeolicusszicíliai zanót
118.Ononis hackeliiHackel-iglice
119.Vicia bifoliolataBaleár-szigeteki bükköny
120.Gentianaceaetárnicsfélék
121.Centaurium rigualiispanyol ezerjófű
122.Centaurium somedanumkantábriai ezerjófű
123.Gentianella bohemicacseh tárnicska
124.Geraniaceaególyaorrfélék
125.Erodium astragaloidescsüdfűszerű gémorr
126.Erodium rupicolasziklai gémorr
127.Globulariaceaegubóvirágfélék
128.Globularia stygiapeloponnészoszi gubóvirág
129.Grossulariaceaeribiszkefélék
130.Ribes sardoumszardíniai ribiszke
131.Hypericaceaeorbáncfűfélék
132.Hypericum aciferumtűhegyű orbáncfű
133.Lamiaceae (Labiatae)ajakosok
134.Micromeria taygeteatajgetoszi kispereszlény
135.Nepeta sphacioticakrétai macskamenta
136.Thymus camphoratuskámforszagú kakukkfű
137.Thymus lotocephaluslótuszfejű kakukkfű
138.Lentibulariaceaerencefélék
139.Pinguicula crystallinakristályos hízóka
140.Liliaceaeliliomfélék
141.Androcymbium rechingeriRechinger-fürtösliliom
142.Asphodelus bento-rainhaeGardunha-hegységi aszfodélusz
143.Chionodoxa lochiaeciprusi hófény
144.Muscari gussoneiszicíliai gyöngyike
145.Scilla morrisiiMorris-csillagvirág
146.Linaceaelenfélék
147.Linum dolomiticumpilisi len (dolomitlen)
148.Linum muelleriMüller-len
149.Lythraceaefüzényfélék
150.Lythrum flexuosumfodros füzény
151.Orchidaceaekosborfélék
152.Cephalanthera cucullatacsuklyás madársisak
153.Ophrys kotschyiKotschy-bangó
154.Ophrys lunulatafélholdas bangó
155.Plumbaginaceaekékgyökérfélék (ólomvirágfélék)
156.Armeria helodesvelencei pázsitszegfű
157.Armeria rouyanaRouy-pázsitszegfű
158.Limonium insulareszigeti sóvirág
159.Limonium pseudolaetumszardíniai sóvirág
160.Limonium strictissimummerev sóvirág
161.Poaceae (Gramineae)pázsitfüvek
162.Poa riphaeacseh perje
163.Stipa austroitalicacalabriai árvalányhaj
164.Stipa bavaricabajor árvalányhaj
165.Stipa styriacastájer árvalányhaj
166.Stipa venetavelencei árvalányhaj
167.Stipa zalesskiiZaleszki-árvalányhaj
168.Polygonaceaekeserűfűfélék
169.Persicaria foliosadúslevelű keserűfű
170.Polygonum praelongumtörök keserűfű
171.Rumex azoricusAzori-szigeteki sóska
172.Rumex rupestriskövi sóska
173.Primulaceaekankalinfélék
174.Cyclamen fatrensefátrai ciklámen
175.Primula apenninaappennineki kankalin
176.Ranunculaceaeboglárkafélék
177.Aconitum corsicumkorzikai sisakvirág
178.Aquilegia pyrenaica subsp.
cazorlensis
pireneusi harangláb
179.Consolida samiaszámoszi szarkaláb
180.Delphinium caseyiciprusi szarkaláb
181.Pulsatilla flavescens (syn.:
Pulsatilla pratensis subsp.
hungarica)
magyar kökörcsin
182.Pulsatilla slavicaszlovák kökörcsin
183.Pulsatilla subslavicaszláv kökörcsin
184.Ranunculus weyleriWeyler-boglárka
185.Resedaceaerezedafélék
186.Reseda decursivaszárrafutó-levelű rezeda
187.Rosaceaerózsafélék
188.Pyrus magyaricamagyar vadkörte
189.Rubiaceaegalajfélék
190.Galium litoraletengerparti galaj
191.Galium sudeticumszudétákbeli galaj
192.Galium viridiflorumzöldvirágú galaj
193.Scrophulariaceaetátogatófélék
194.Euphrasia genargenteaszardíniai szemvidítófű
195.Linaria ficalhoanaFicalho-gyújtoványfű
196.Linaria hellenicagörög gyújtoványfű
197.Linaria ricardoiRicardo-gyújtoványfű
198.Linaria tursicaspanyol gyújtoványfű
199.Pedicularis sudeticaszudétákbeli kakastaréj
200.Veronica oetaeagörög veronika
201.Solanaceaecsucsorfélék
202.Atropa baeticaandalúziai nadragulya
203.Thymelaeaceaeboroszlánfélék
204.Daphne arbusculamurányi boroszlán
205.Daphne rodrigueziiRodriguez-boroszlán
206.Violaceaeibolyafélék
207.Viola hispidaszőrös ibolya

4. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[70]

4. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek

1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok

1130 Folyók tölcsértorkolatai

1140 A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások

1160 Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök

1170 Zátonyok

1180 Gázok feltörése által kialakított tenger alatti képződmények

12. Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok

1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja

1220 Sziklapadok évelő vegetációja

1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái

1240 A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)

1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek

1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon

1320 Tengerparti zsinegfűgyepek (Spartinion maritimae)

1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

14. Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek

1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)

1420 Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea)

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete

1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek

1640 Boreális balti homokpartok évelő növényzete

1650 Boreális balti keskeny öblök

2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2110 Vándorló partidűne-kezdemények

2120 Partvonal mentén vándorló dűnék ("fehér dűnék") európai homoknáddal (Ammophila arenaria)

2160 Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dűnék

2170 Homoki fűzzel (Salix repens subsp. argentea) borított dűnék (Salicion arenariae)

2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi

2190 Nedves dűneközök

21A0 Machairek (Írországon kívül)

22. A mediterrán partvidék dűnéi

2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított álló dűnék

2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék

2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűnegyepek

2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel

2260 Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia)

23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal

2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2330 Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel

3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31. Állóvizek

3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)

3120 A Nyugat-mediterrán homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák

3190 Gipszkarszttavak

32. Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást

3210 Fennoskandiai természetes folyók

3220 Magashegységi folyók és partjaik lágy szárú növényzete

3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

3240 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos)

3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)

3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

3280 Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával

3290 Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)

32A0 Karsztfolyók mésztufagátjai a Dinári-hegységben[71]

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)

4030 Európai száraz fenyérek

4060 Havasi és boreális fenyérek

4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)

4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal

40B0 Rodopei Potentilla fruticosa cserjések

5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5110 Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion)

5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk

5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben

52. Mediterrán fás matorral

5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)

53. Meleg mediterrán- és elősztyeppcserjés

5310 Babér (Laurus nobilis)-cserjések

5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett

5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót

54. Phrygana

5410 Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Tövisesvérfű (Sarcopoterium spinosum)-phryganák

5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek

6130 Violetalia calaminariae-gyepek

6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek

6150 Havasi és boreális szilikátgyepek

6160 Ibériai hegyvidéki csenkeszes (Festuca indigesta) szilikát gyepek

6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek

6180 Makaronéziai mezofil gyepek

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)

62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae)

62D0 Moesiai hegyvidéki mészkerülő gyepek

63. Szklerofil legelőerdők ("dehesas")

6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)

64. Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű rétek

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

6450 Északi boreális mocsárrétek

6460 A Troodos-hegység tőzeggyepjei

65. Mezofil gyepek

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Hegyi kaszálórétek

6540 Molinio-Hordeion secalini típusú szubmediterrán gyepek[72]

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tőzegmohalápok

7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni

7130 Takarólápok (kivéve az aktívak)

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok

7150 Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)

7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok

72. Meszes lápok

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtők

8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani)

8120 Hegyvidéki mészkő- és mészpala-törmeléklejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők

8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők

82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel

8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

83. Egyéb sziklás élőhelyek

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

8320 Lávamezők és természetes üregek

8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok

8340 Állandó gleccserek

9. ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.

90. Európa boreális erdői

9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens subsp. czerepanovii)

9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandiai erdők lucfenyővel (Picea abies)

9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők

9070 Fennoskandiai fás legelők

91. Európa mérsékelt övi erdői

9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-petraeae vagy Ilici-Fagenion)

9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius)

9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön

9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei

9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek

9190 Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon

91A0 Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken

91B0 Melegkedvelő keskenylevelűkőris (Fraxinus angustifolia)-erdők

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)

91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)

91M0 Pannon cseres-tölgyesek

91P0 Endemikus mészkerülő jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum)

91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő (Pinus sylvestris)-erdői

91R0 A dinári-hegységi dolomit erdeifenyő-erdői (Genisto januensis-Pinetum)

91S0 Nyugat-pontuszi bükkösök

91T0 Közép-európai zuzmós erdeifenyő-erdők

91U0 Szarmata sztyeppék fenyvesei

91V0 Dák bükkerdők (Symphyto-Fagion)

91W0 Moesiai bükkerdők

91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános tölgyesek

91Z0 Moesiai ezürthárs-erdő

91BA Moesiai jegenyefenyő-erdők

91CA Rodopei és balkáni erdeifenyő-erdők

92. Mediterrán lombhullató erdők

9230 Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)

9240 Ibériaitölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy (Quercus canariensis)-erdők

9250 Macedóntölgy (Quercus trojana)-erdők

9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa)

9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis)

9280 Magyar tölgyesek (Quercus frainetto)

9290 Ciprus erdők (Acero-Cupression)

92A0 Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba)-galériaerdők

92B0 Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal

92C0 Keletiplatán (Platanus orientalis) és keletiámbrafa (Liquidambar orientalis)-erdők (Platanion orientalis)

92D0 Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)

93. Mediterrán keménylombú erdők

9310 Égei molyhostölgy (Quercus brachyphylla)-erdők

9320 Olea- és Ceratonia-erdők

9330 Paratölgy (Quercus suber)-erdők

9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia)-erdők

9350 Nagypikkelyűtölgy (Quercus macrolepis)-erdők

9380 Közönségesmagyal (Ilex aquifolium)-erdők

93A0 Kurdisztánitölgy (Quercus infectoria)-erdőségek (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)

9420 Havasi vörösfenyő (Larix decidua) és cirbolyafenyő (Pinus cembra)-erdők

9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők (nem gipszen vagy mészkövön)

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9520 Andalúz jegenyefenyő (Abies pinsapo)-erdők

9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel

9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek

95A0 Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek

4. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok[73]

1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek

1120 Neptunhínár (Posidonion oceanicae)-állományok

1150 Parti lagúnák

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek

1340 Kontinentális sós rétek

15. Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppék

1510 Mediterrán sós sztyeppék (Limonietalia)

1520 Ibériai kalciumszulfátos sztyeppék (Gypsophiletalia)

1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1630 Boreális balti tengerparti rétek

2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2130 Lágy szárú vegetációval megkötött álló dűnék ("szürke dűnék")

2140 Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2150 Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea)

21A0 Machairek (Írországban)

22. A mediterrán partvidék dűnéi

2250 Partvidéki dűnék Juniperus-fajokkal

2270 Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék

23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2340 Pannon kilúgozódott dűnék

3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31. Állóvizek

3170 Mediterrán időszakos tavacskák

3180 Turlough-ok

31A0 Erdélyi hőforrásos tündérrózsások

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4020 Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)

4040 Száraz atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)

4050 Endemikus makaronéziai fenyérek

4070 Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések

40C0 Ponto-szarmata lombhullató cserjések

5. SZKLEROFILL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5140 Szuhar (Cistus palhinhae)-formációk nedves tengerparti fenyéreken

52. Mediterrán fás matorral

5220 Jujubás (Zyziphus) fás matorral

5230 Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek

6110 Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)

6120 Száraz meszes homoki gyepek

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei

6220 Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodieteához tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal

6230 Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6240 Szubpannon sztyeppék

6250 Síksági pannon löszgyepek

6260 Pannon homoki gyepek

6270 Fennoskandiai alföldek fajgazdag - száraz és üde - füves gyepei

6280 Északi "alvar" és prekambriumi mészköves sziklaplatók

62B0 Ciprus szerpentin gyepjei

62C0 Ponto-szarmata sztyeppék

65. Mezofil gyepek

6530 Fennoskandiai fás rétek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tőzegmohalápok

7110 Dagadólápok

7130 Aktív takarólápok

72. Meszes lápok

7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival

7220 Mésztufás források (Cratoneurion)

7240 A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi

73. Boreális lápok

7310 Aapalápok

7320 Palsalápok

8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtők

8160 Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői

82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8240 Mészkőhasadékok

9. ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.

90. Európa boreális erdői

9010 Nyugati tajga

9020 Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában

9030 Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők

9080 Fennoskandiai lombhullató mocsárerdők

91. Európa mérsékelt övi erdői

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői

91C0 Kaledóniai erdők

91D0 Láperdők

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel

91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

91J0 A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)

91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)

91X0 Dobrogeai bükkerdők

91AA Keleti fehér tölgyesek

92. Mediterrán lombhullató erdők

9210 Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal

9220 Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis)

93. Mediterrán keménylombú erdők

9360 Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea)

9370 Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek

9390 Cserjés és bokorerdő-növényzet égerlevelű tölggyel (Quercus alnifolia)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők gipszen vagy mészkövön

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9510 A Dél-Appenninek közönségesjegenyefenyő (Abies alba)-erdői

9530 Mediterrán (szubmediterrán) fenyőerdők endemikus feketefenyővel

9560 Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.)

9570 Lakkciprus (Tetraclinis articulata)-erdők

9580 Mediterrán tiszafa (Taxus baccata)-erdők

9590 Ciprusicédrus-erdők (Cedrosetum brevifoliae)

5. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez

Különleges madárvédelmi területek

[74]
TerületkódNév
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN10001Aggteleki-karszt
HUAN10002Putnok-dombság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF10001Mórichelyi-halastavak
HUBF30001Északi-Bakony
HUBF30002Balaton
HUBF30003Kis-Balaton
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN10001Bodrogzug - Kopasz-hegy - Taktaköz
HUBN10002Borsodi-sík
HUBN10003Bükk hegység és peremterületei
HUBN10004Hevesi-sík
HUBN10005Kesznyéten
HUBN10006Mátra
HUBN10007Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD10002Nyugat-Dráva
HUDD10003Gemenc
HUDD10004Béda-Karapancsa
HUDD10005Kisszékelyi-dombság
HUDD10006Pacsmagi-tavak
HUDD10007Mecsek
HUDD10008Belső-Somogy
HUDD10012Balatoni berkek
HUDD10013Zselic
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI10001Abonyi kaszálóerdő
HUDI10002Börzsöny és Visegrádi-hegység
HUDI10003Gerecse
HUDI10004Jászkarajenői puszták
HUDI10005Sárvíz völgye
HUDI10006Tatai Öreg-tó
HUDI10007Velencei-tó és Dinnyési-fertő
HUDI10008Ipoly völgye
HUDI30001Vértes
HUDI30002Zámolyi-medence
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HUFH10001Fertő-tó
HUFH10004Mosoni-sík
HUFH30004Szigetköz
HUFH30005Hanság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN10001Szatmár-Bereg
HUHN10002Hortobágy
HUHN10003Bihar
HUHN10004Közép-Tisza
HUHN10005Jászság
HUHN10008Felső-Tisza
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM10001Kígyósi-puszta
HUKM10002Kis-Sárrét
HUKM10003Dévaványai-sík
HUKM10004Vásárhelyi- és Csanádi-puszták
HUKM10005Cserebökényi-puszták
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN10001Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék
HUKN10002Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék
HUKN10004Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete
HUKN10007Alsó-Tiszavölgy
HUKN10008Balástya-Szatymaz környéki homokvidék
HUKN30001Csongrád-Bokrosi Sós-tó
HUKN30002Gátéri Fehér-tó
HUKN30003Izsáki Kolon-tó
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON10001Őrség

6. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[75]

7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[76]

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területek

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20032Tiszakeszi-morotva bővítése

8. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[77]

[78]
Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk
(4) bekezdése alapján teljesítendő tájékoztatáshoz és véleménykéréshez
Tagállam:Dátum:
A dokumentáció □ tájékoztatás □ véleményezés
elküldésének célja: [6. cikk (4) bekezdés 1. [6. cikk (4) bekezdés 2.
albekezdés] albekezdés]
természetvédelmi hatóság:...............................................................................................................................................
Cím: ...............................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy: .................................................................................................................................................
Telefon, telefax, e-mail: .................................................................................................................................................
Amennyiben az adatlap személyes adatot tartalmaz, kérjük, szíveskedjenek megjelölni azokat,
illetve jelezni annak indokait, hogy miért kell ezeket az adatokat személyes adatként kezelni.
1. Terv vagy beruházás
1.1. A terv vagy beruházás elnevezése:
1.2. A terv vagy beruházás engedélyezését kérelmező:
1.3. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv készül, illetve amelyen a beruházást
tervezik, vagy amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van:
Területi kategória:
□ különleges madárvédelmi terület (SPA) a vadon élő madarak védelméről szóló,
1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi
irányelv) alapján,
□ jóváhagyott közösségi jelentőségű terület (SCI) a természetes élőhelyek, valamint
a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK
tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján,
□ különleges természetmegőrzési terület (SAC) az élőhelyvédelmi irányelv alapján,
□ az előző két kategórián belül, kiemelt jelentőségű közösségi
élőhelytípus(ok)nak/kiemelt jelentőségű faj(ok)nak otthont adó terület.
1.4. A terv vagy beruházás azon elemeinek és tevékenységeinek leírása, amelyeknek
potenciális hatása lehet a Natura 2000 területre:
a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása,
b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentősége, időtartama,
c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, elhelyezkedése, illetve a más
területeken jelentkező hatás nagyságának leírása, térképi megjelenítése,
d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése,
e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot
ismertetése,
[79]
f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása.
g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása
esetén.
2. A negatív hatások felmérése1
Összefoglaló a területet érő negatív hatásokról (különösen a terület természetvédelmi
célkitűzései és integritása szempontjából lényeges hatásokról):
a) aNatura 2000 területeken megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelytípusokra és
fajokra várhatóan gyakorolt kedvezőtlen hatások (jelezni kell a jelölő fajok és
élőhelytípusok reprezentativitását, az élőhelyvédelmi irányelv mellékleteiben szereplő
jelölő értékek esetében az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentésben
meghatározott országos és biogeográfiai régió szintű természetvédelmi helyzetét, az
izoláltságuk szintjét és mértékét, a Natura 2000 területen betöltött szerepüket,
funkciójukat),
b) a terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására
gyakorolt várható negatív hatásokat,
c) a várhatóan negatív hatással érintett Natura 2000 terület jelentőségének leírása az
érintett élőhelytípusok és fajok szempontjából (pl. a területnek az országban, illetve a
biogeográfiai régióban betöltött szerepe, a Natura 2000 hálózat koherenciájában
betöltött szerepe stb.),
d) a várható negatív hatások leírása (élőhelyvesztés, elpusztulás, leromlás, degradálódás,
zavarás, közvetlen és közvetett hatások stb.),
e) a várható negatív hatások kiterjedése (az érintett élőhelytípus kiterjedése, az érintett
fajok száma és előfordulási helyei),
f) a várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje (pl. az érintett élőhelyi kiterjedés
vagy állomány viszonyítása a területen, esetleg az országban lévő teljes kiterjedéshez,
illetve állományhoz),
g) a várható negatív hatás elhelyezkedése (térképen történő megjelenítést is beleértve),
h) a lehetséges összegző hatások és az egyéb hatások, amelyek a vizsgált terv vagy
beruházás és más terv(ek), illetve beruházás(ok) együtthatásaként várhatóan
jelentkeznek,
i) a beruházás során tervezett kármérséklő intézkedések leírása (jelezve, hogy ezek miként
kerülnek megvalósításra, illetve hogyan küszöbölik ki vagy csökkentik a területre
kifejtett negatív hatásokat).
3. Alternatív megoldások
A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások ismertetése, beleértve a beruházás
elmaradásának lehetőségét (zéró alternatívát) is:
a) az alternatívák megállapításának, kiválasztásának eljárása, módszere,
b) a megvizsgált alternatívák értékelése és a kiválasztott alternatíva indokolása,
c) azoknak az okoknak a leírása, amelyek alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy más
alternatív megoldás alkalmazása nem lehetséges.
1 A terület jelölő élőhelytípusaira és fajaira várható negatív hatásokra kell összpontosítani. Minden olyan
információt be kell írni, ami releváns lehet az adott ügyben, az érintett élőhelytípusokra és fajokra kifejtett hatások
tekintetében.
4. Kényszerítő közérdekek
A terv vagy beruházás negatív hatások ellenére történő végrehajtásának indokai:
a) társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentőségű
élőhelytípus vagy faj hiányában) [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk
(4) bekezdés 1. albekezdés],
b) emberi egészség vagy élet védelme [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6.
cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
c) közbiztonság fenntartása [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4)
bekezdés 2. albekezdés],
d) környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás [10/A. § (2) bekezdés,
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
e) egyéb kiemelt fontosságú kényszerítő közérdek [4. § (2) bekezdés a) pont, 10/A. § (3)
bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés].
A kényszerítő indok (kiemelt fontosságú közérdek) igazolása, indokolása2:
5. Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések
Tervezett kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések leírása:
a) a kompenzációs intézkedések célja, a kompenzálandó élőhelytípusok és fajok
célcsoportja és annak leírása, hogy milyen ökológiai folyamatokat/funkciókat kell
kompenzálni (leírás arról, hogy ezek az intézkedések miért alkalmasak arra, hogy
kompenzálják a negatív hatásokat),
b) a kompenzációs intézkedések mértéke (felszíni terület aránya, a fajok populációjának
nagysága),
c) a kompenzációs területek elhelyezkedése, azonosítása (térképen is megjelenítve),
d) a kompenzációs területek korábbi státusa, állapota (a kompenzációs területen meglévő
élőhelyek és azok állapota, a terület típusa, a terület földhasználati módja stb.),
e) a kompenzációs intézkedésektől várható eredmények leírása, annak magyarázata, hogy
a javasolt intézkedések milyen módon kompenzálják a terület integritására gyakorolt
kedvezőtlen hatásokat, illetve a kompenzációs intézkedések milyen módon teszik
lehetővé a Natura 2000 hálózat koherenciájának megőrzését,
f) a tervezett kompenzációs intézkedések végrehajtásának ütemterve (beleértve a hosszú
távú végrehajtást is), jelezve, hogy mikor fognak az intézkedések várhatóan
eredményeket hozni,
g) a javasolt kompenzációs intézkedések végrehajtásának módszere és megvalósítási
technikái, azok megvalósíthatóságának és eredményességének értékelése,
h) a javasolt kompenzációs intézkedések költségei és finanszírozása,
i) a kompenzációs intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetek megjelölése,
j) a kompenzációs intézkedések végrehajtásának nyomon követése (pl. ha
bizonytalanságok vannak az intézkedések hatékonysága tekintetében), az eredmények
folyamatos értékelése és nyomon követése."
2 Eltérő mértékben szükséges részletezni annak megfelelően, hogy az adatlapot utólagos tájékoztatás vagy előzetes
véleménykérés céljából töltötték ki.

9. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[80]

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek kijelölésének szempontjai

I. Különleges madárvédelmi területek

A területek relatív jelentőségének értékelése a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1)-(2) bekezdésének megfelelően az a)-f) pont alapján történik. Az értékelésnél tekintettel kell lenni:

a) a kipusztulással fenyegetett fajokra;

b) az élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokra;

c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokra;

d) az élőhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokra;

e) az a)-d) pont szerinti fajok állományszintje változásának irányára és annak ingadozására;

f) a fajok költő-, vedlő- és telelő területeire, valamint vonulási útvonaluk pihenőhelyeire.

II. Különleges, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

A területek relatív jelentőségének értékelése a természetes élőhelyek és vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2-3. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, valamint a 4. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok tekintetében az A-D. pontok alapján történik:[81]

A. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus esetében:

a) az érintett közösségi élőhelytípus előfordulásának aránya a vizsgált területen belül;

b) a vizsgált területen belül az érintett közösségi élőhelytípus által elfoglalt terület aránya az ország egészén belül ugyanazon közösségi élőhelytípus által elfoglalt teljes területhez képest;

c) az érintett közösségi élőhelytípus struktúrájának és funkcióinak megőrzöttsége, továbbá a helyreállítás lehetőségei;

d) a terület értékének általános vizsgálata az érintett közösségi élőhelytípus megőrzése szempontjából.

B. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 2-3. számú mellékletekben szereplő fajok esetében:

a) az érintett faj vizsgált területen élő populációjának nagysága és sűrűsége ugyanazon faj országos populációihoz képest;

b) a faj számára fontos élőhely jellegzetességeinek megőrzöttsége, továbbá helyreállításának lehetőségei;

c) a területen élő populáció elszigeteltségének foka az érintett faj természetes elterjedéséhez képest;

d) a terület értékének átfogó vizsgálata az érintett faj megőrzése szempontjából.

C. E szempontok alapján kell minősíteni a nemzeti jegyzékben Natura 2000 területnek jelölt természeti területeket, összhangban azok relatív értékével valamennyi, a 2-3. számú mellékletekben felsorolt faj védelmének, valamint a 4. számú mellékletben szereplő közösségi élőhelytípus szempontjából.

D. Az A. és B. pont alapján kiválasztott területek jegyzékében fel kell tünteti azokat a területeket, amelyeken kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetve kiemelt közösségi jelentőségű fajok fordulnak elő.

10. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[82]

A vadon élő madárfajok kutatásának kiemelt témái

a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti jegyzékének összeállítása, földrajzi elterjedésük figyelembevételével.

b) Olyan területek felsorolása és ökológiai jellemzése, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási útvonalukon és telelő, illetve fészkelő területeiken.

c) A vonuló fajok állományadatainak gyűjtése a gyűrűzések alapján.

d) Vadon élő madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.

e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy továbbfejlesztése a madarak által okozott károk megelőzése érdekében.

f) Bizonyos fajok környezetszennyezési indikátorként betöltött szerepének meghatározása.

g) A kémiai környezetszennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozása.

11. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[83]

Jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek

[84]
TerületkódNév
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20079Révleányvári erdők
HUAN21007Bózsva-patak
HUAN21008Mádi Bomboly-bánya
HUAN21009Mádi Kakas-hegy
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF20031Szentkirályszabadja
HUBF20032Balatonkenesei tátorjános
HUBF20053Zalaegerszegi Csácsi-erdő
HUBF20054Nagykapornaki erdő
HUBF20055Remetekert
HUDD20041Dél-balatoni berkek
HUDD20043Kopasz-dombi erdő
HUDD20057Somogymeggyesi erdő
HUDD20059Balatonkeresztúri rétek
HUDD20061Holládi-erdő
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20031Mezőcsáti Rigós
HUBN20042Boldogi Vajda-rét
HUBN20044Recski Hegyes-hegy
HUBN20062Középső-Ipoly-völgy
HUBN21095Nagylóci Kő-hegy
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD20008Ormánsági erdők
HUDD20010Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek
HUDD20017Mocsoládi-erdő
HUDD20026Lengyel-hőgyészi erdők
HUDD20033Nagyhajmási dombok
HUDD20065Töttösi-erdő
HUDD20067Székelyszabari erdő
HUDD20068Gyékényesi erdők
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI20001Ácsi gyepek
HUDI20032Mocsai ürgés legelő
HUDI30002Zámolyi-medence
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN20004Felső-Sebes-Körös
HUHN20026Nyírábrányi Káposztás-lapos
HUHN20027Nyírábrányi Kis-Mogyorós
HUHN20028Csohos-tó
HUHN20029Létavértesi Falu-rét
HUHN20030Fülöpi láprétek
HUHN20031Hanelek
HUHN20037Bátorligeti láp
[85]
TerületkódNév
HUHN20039Piricsei Júlia-liget
HUHN20040Apagyi Albert-tó
HUHN20041Apagyi Falu-rét
HUHN20043Paszabi kubikgödrök
HUHN20067Csikós-lápos
HUHN20079Pusztamizsei-erdő
HUHN20113Kisvárdai gyepek
HUHN20120Vajai-tároló
HUHN20122Tócó-völgy
HUHN20124Daru-rét
HUHN20127Kraszna menti rétek
HUHN20129Nyírbogdányi rét
HUHN20131Orosi gyepek
HUHN20133Balkányi Libegős
HUHN20159Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
HUHN20160Gőgő-Szenke
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM20003T-erdő
HUKM20011Körösközi erdők
HUKM20020Gyepes-csatorna
HUKM20021Sarkadi Fási-erdő
HUKM20022Köles-ér
HUKM20023Korhány és Holt-Korhány
HUKM20024Orosi tölgyes
HUKM20025Gyantéi erdők
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN20010Szabadszállási ürgés gyep
HUKN20012Szegedi ürgés gyep
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON20007Köles-tető
HUON20020Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét

12. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[86]

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

[87]
TerületkódNév
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN20001Aggteleki-karszt és peremterületei
HUAN20002Rakaca-völgy és oldalvölgyei
HUAN20003Bódva-völgy és Sas-patak-völgye
HUAN20004Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
[88]
TerületkódNév
HUAN20005Szuha-völgy
HUAN20006Sajó-völgy
HUBN20071Bodrogzug és Bodrog hullámtere
HUBN20072Tokaji Kopasz-hegy
HUBN20073Bodrogszegi Várhegy
HUBN20074Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy
HUBN20075Sárospataki Mandulás
HUBN20077Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
HUBN20078Pácini Mosonna-erdő
HUBN20081Long-erdő
HUBN20082Felsőregmeci Ronyva
HUBN20084Központi-Zempléni-hegység
HUBN20085Északi-Zempléni-hegység
HUBN20087Baskói-rétek
HUBN20088Regéci Várhegy
HUBN20089Füzéri Pál-hegy
HUBN20090Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét
HUBN20092Telkibányai Király-hegy
HUBN20093Bózsvai Temető-alja
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF20001Keleti-Bakony
HUBF20002Papod és Miklád
HUBF20003Kab-hegy
HUBF20004Agár-tető
HUBF20006Tihanyi-félsziget
HUBF20007Monostorapáti Fekete-hegy
HUBF20008Csatár-hegy és Miklós Pál hegy
HUBF20009Devecseri Széki-erdő
HUBF20011Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő
HUBF20012Sásdi-rét
HUBF20014Pécselyi-medence
HUBF20015Marcal-medence
HUBF20016Öreg-hegyi riviéra
HUBF20017Kádártai dolomitmezők
HUBF20018Megye-hegy
HUBF20020Szent György-hegy
HUBF20021Péti-hegy
HUBF20022Mogyorós-hegy
HUBF20023Hajmáskéri Törökcsapás
HUBF20024Berhidai-löszvölgyek
HUBF20025Badacsony
HUBF20026Tótvázsonyi Bogaras
HUBF20027Nemesvámosi Szár-hegy
HUBF20028Tapolcai-medence
HUBF20029Uzsai-erdő
[89]
TerületkódNév
HUBF20033Dörögdi-medence
HUBF20034Balatonfüredi-erdő
HUBF20035Keszthelyi-hegység
HUBF20037Alsó-Zala-völgy
HUBF20039Nyugat-Göcsej
HUBF20040Vétyempuszta
HUBF20043Mura mente
HUBF20044Kerka mente
HUBF20045Szévíz-Principális-csatorna
HUBF20046Oltárc
HUBF20047Felső-Zala-völgy
HUBF20048Kebele
HUBF20049Dél-zalai homokvidék
HUBF20050Csörnyeberek
HUBF20052Sárvíz-patak mente
HUBF30001Északi-Bakony
HUBF30002Balaton
HUBF30003Kis-Balaton
HUDD20031Fehérvíz
HUDD20034Balatonendrédi dombok
HUDD20035Pogány-völgyi rétek
HUDD20036Ordacsehi berek
HUDD20038Ádándi Felső-hegy
HUDD20042Köröshegyi-erdők
HUDD20047Vityai-erdő
HUDD20049Somogytúri erdők
HUDD20058Látrányi-puszta
HUDD20064Ságvári dombok
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20001Bükk-fennsík és Lök-völgy
HUBN20002Hór-völgy és Déli-Bükk
HUBN20004Szarvaskő
HUBN20005Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy
HUBN20006Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc
HUBN20007Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy
HUBN20008Vár-hegy-Nagy-Eged
HUBN20009Tard környéki erdőssztyepp
HUBN20010Szomolyai Kaptár-rét
HUBN20011Ostoros-patak menti erdőspuszta
HUBN20012Egerbakta-Bátor környéki erdők
HUBN20013Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék
HUBN20014Gyepes-völgy
HUBN20015Izra-völgy és Arlói-tó
HUBN20017Borsodbótai Kotyindó-tető
HUBN20018Upponyi-szoros
[90]
TerületkódNév
HUBN20019Csernely-patak völgye
HUBN20020Sátai Tőkés-völgy
HUBN20021Domaházi Hangony-patak völgye
HUBN20025Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
HUBN20027Ózdi Harmaci-dombok
HUBN20029Girincsi Nagy-erdő
HUBN20030Hejő mente
HUBN20032Tiszakeszi-morotva
HUBN20034Borsodi-Mezőség
HUBN20035Poroszlói szikesek
HUBN20036Kétútközi-legelő
HUBN20037Nagy-Hanyi
HUBN20038Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part
HUBN20039Pusztafogacs
HUBN20040Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái
HUBN20041Pélyi szikesek
HUBN20043Verpeléti Vár-hegy
HUBN20046Gyöngyösi Sár-hegy
HUBN20047Mátra északi letörése
HUBN20048Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
HUBN20049Mátrabérc-Fallóskúti-rétek
HUBN20050Gyöngyöspatai Havas
HUBN20051Nyugat-Mátra
HUBN20052Apci Somlyó
HUBN20053Petőfibányai Kopasz-hegy
HUBN20055Szentkúti Meszes-tető
HUBN20056Tepke
HUBN20057Bézma
HUBN20058Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
HUBN20059Szandai Várhegy
HUBN20060Sóshartyáni Hencse-hegy
HUBN20063Karancs
HUBN20064Salgó
HUBN20065Gortva-völgy
HUBN20067Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente
HUBN20068Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
HUBN20069Kesznyéteni Sajó-öböl
HUBN21094Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
HUBN22096Tiszaújvárosi ártéri erdők
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD20001Tenkes
HUDD20003Villánykövesdi Fekete-hegy
HUDD20004Dél-Zselic
HUDD20006Szársomlyó
HUDD20007Kelet-Dráva
HUDD20011Szekszárdi-dombvidék
[91]
TerületkódNév
HUDD20012Geresdi-dombvidék
HUDD20014Jánosházi-erdő és Égett-berek
HUDD20015Kisbajomi erdők
HUDD20016Észak-Zselici erdőségek
HUDD20018Pati-erdő
HUDD20019Mernyei-erdő
HUDD20020Közép-mezőföldi löszvölgyek
HUDD20022Szakadáti löszgyepek
HUDD20023Tolnai Duna
HUDD20024Aparhanti sztyepp
HUDD20028Koppány-menti rétek
HUDD20029Kisszékelyi-dombság
HUDD20030Mecsek
HUDD20032Gemenc
HUDD20039Dékány-hegy
HUDD20040Tengelici homokvidék
HUDD20044Boronka-melléke
HUDD20045Béda-Karapancsa
HUDD20046Törökkoppányi erdők
HUDD20050Szenesi-legelő
HUDD20051Darányi borókás
HUDD20052Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
HUDD20053Csokonyavisontai fás legelő
HUDD20054Nyugat-Dráva
HUDD20055Zákány-őrtilosi dombok
HUDD20056Közép-Dráva
HUDD20060Rinyaszentkirályi-erdő
HUDD20062Nyugat-Dráva-sík
HUDD20063Szentai erdő
HUDD20066Pécsi-sík
HUDD20069Paksi ürgemező
HUDD20070Tengelici rétek
HUDD20071Paksi tarka sáfrányos
HUDD20072Dunaszentgyörgyi-láperdő
HUDD20073Szedresi Ős-Sárvíz
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI20002Adony-perkátai löszvölgyek
HUDI20003Alapi kaszálórétek
HUDI20004Aszal-völgy
HUDI20005Bársonyos
HUDI20006Belsőbárándi löszvölgy
HUDI20007Besnyői löszvölgy
HUDI20008Börzsöny
HUDI20009Budai-hegység
HUDI20010Budaörsi kopárok
[92]
TerületkódNév
HUDI20011Csépi gyepek
HUDI20012Csévharaszti homokvidék
HUDI20013Csolnoki löszgyepek
HUDI20014Debegió-hegy
HUDI20015Déli-Gerecse
HUDI20016Epöli szarmata vonulat
HUDI20017Érd-tétényi plató
HUDI20018Északi-Gerecse
HUDI20019Felső-Tápió
HUDI20020Gerecse
HUDI20021Gerje mente
HUDI20022Gógány- és Kőrös-ér mente
HUDI20023Gödöllői-dombság
HUDI20024Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek
HUDI20025Hajta mente
HUDI20026Ipoly-völgy
HUDI20027Kelet-mezőföldi löszvölgyek
HUDI20028Kirvai löszgyepek
HUDI20029Kocsi gyepek
HUDI20030Központi-Gerecse
HUDI20031Lajoskomáromi löszvölgyek
HUDI20033Móri-árok
HUDI20034Duna és ártere
HUDI20035Nagykőrösi pusztai tölgyesek
HUDI20036Nagylóki löszvölgyek
HUDI20037Nyakas-tető szarmata vonulat
HUDI20038Nyugat-Cserhát és Naszály
HUDI20039Pilis és Visegrádi-hegység
HUDI20040Gödöllői-dombság peremhegyei
HUDI20041Póc alja
HUDI20042Ráckevei Duna-ág
HUDI20043Rekettyés
HUDI20044Sárrét
HUDI20045Szigethalmi homokbuckák
HUDI20046Székek
HUDI20047Szigeti homokok
HUDI20048Szomódi gyepek
HUDI20049Szentgyörgypuszta
HUDI20050Alsó-Tápió és patakvölgyek
HUDI20051Turjánvidék
HUDI20052Érd-Százhalombattai táblarög
HUDI20053Velencei-hegység
HUDI20054Velencei-tó
HUDI20055Veresegyházi-medence
HUDI21056Jászkarajenői puszták
HUDI30001Vértes
[93]
TerületkódNév
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HUFH20001Rábaköz
HUFH20002Fertő-tó
HUFH20003Fertőmelléki dombsor
HUFH20006Dudlesz-erdő
HUFH20007Péri-repülőtér
HUFH20008Pannonhalmi-dombság
HUFH20009Gönyűi-homokvidék
HUFH20010Répce mente
HUFH20011Rába
HUFH20012Soproni-hegység
HUFH20013Határ-menti erdők
HUFH30004Szigetköz
HUFH30005Hanság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN20001Felső-Tisza
HUHN20002Hortobágy
HUHN20003Tisza-tó
HUHN20005Nagy-Széksós-Rakottyás
HUHN20006Pocsaji csordalegelő
HUHN20007Szentpéterszeg-Hencidai gyepek
HUHN20008Kismarj-pocsaj-esztári gyepek
HUHN20009Derecske-konyári gyepek
HUHN20010Pocsaji-kapu
HUHN20011Hencidai Csere-erdő
HUHN20012Sándorosi-tavak
HUHN20013Közép-Bihar
HUHN20014Kismarjai Nagy-szik
HUHN20015Közép-Tisza
HUHN20016Kék-Kálló-völgye
HUHN20017Hajdúbagosi-legelő
HUHN20018Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő
HUHN20019Bánki-erdő
HUHN20020Monostorpályi-legelő
HUHN20021Halápi Álló-hegy
HUHN20022Rauchbauer-erdő
HUHN20023Hármashegyi-tölgyesek
HUHN20024Martinkai-legelő
HUHN20025Kőrises-Jónás-rész
HUHN20032Gúti-erdő
HUHN20033Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek
HUHN20035Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő
HUHN20036Bátorligeti Nagy-legelő
HUHN20038Újtanyai lápok
HUHN20042Napkori-legelő
[94]
TerületkódNév
HUHN20044Jászdózsai Pap-erdő
HUHN20045Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő
HUHN20046Gelénes-Beregdaróc
HUHN20047Vámosatya-Csaroda
HUHN20048Tarpa-Tákos
HUHN20049Lónya-Tiszaszalka
HUHN20050Kömörő-Fülesd
HUHN20051Eret-hegy
HUHN20053Magosligeti-erdő és gyepek
HUHN20054Csaholc-Garbolc
HUHN20055Rozsály-Csengersima
HUHN20056Jánki-erdő
HUHN20057Grófi-erdő
HUHN20058Teremi-erdő
HUHN20059Bika-rét
HUHN20060Nyíregyházi lőtér
HUHN20062Ófehértói lőtér
HUHN20063Baktai-erdő
HUHN20064Rohodi-legelő
HUHN20065Nyírturai-legelő
HUHN20069Hajdúszoboszlói szikes gyepek
HUHN20070Darvasi Csiff-puszta
HUHN20071Nyírmihálydi-legelő
HUHN20072Bökönyi Közös-legelő
HUHN20073Jászárokszállási szikesek
HUHN20074Alattyáni Berki-erdő
HUHN20076Borsóhalmi-legelő
HUHN20077Jászfényszarui-erdő
HUHN20078Jászsági Zagyva-ártér
HUHN20081Újszász-jászboldogházi gyepek
HUHN20085Jászapáti-jászkiséri szikesek
HUHN20089Alsó-Zagyva hullámtere
HUHN20092Hajdúszováti gyepek
HUHN20093Kaba-földesi gyepek
HUHN20095Lányi-legelő
HUHN20098Dél-ásványi gyepek
HUHN20100Gatály
HUHN20101Bihari-legelő
HUHN20103Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők
HUHN20105Csökmői gyepek
HUHN20106Újfehértói gyepek
HUHN20107Nagy-Vadas
HUHN20109Sóstói-erdő
HUHN20114Tiszalöki szikesek
HUHN20116Tiszavasvári szikesek
[95]
TerületkódNév
HUHN20121Czakó-tó
HUHN20125Nyírgyulaji Kis-rét
HUHN20128Nyírség-peremi égeresek
HUHN20134Kállósemjéni Csordalegelő
HUHN20138Aranyosi-legelő
HUHN20139Szalóki Nagy-fertő
HUHN20140Úrbéri-legelő
HUHN20141Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes
HUHN20144Kenderesi-legelő
HUHN20145Kecskeri-puszta és környéke
HUHN20146Hegyesbor
HUHN20148Pásztói-legelő
HUHN20149Mezőtúri Szandazugi-legelő
HUHN20152Kunszentmártoni Bábockai-legelő
HUHN20153Szelevényi Tó-köz
HUHN20154Csépa-szelevényi gyepek
HUHN20155Cserkei Nagy-fertő
HUHN20156Tiszasasi Láp-legelő
HUHN20157Tiszaugi Körtvélyes és Bokros
HUHN20158Tiszakürt-tiszainokai gyepek
HUHN20161Sámsoni úti bellegelő
HUHN21162Jászalsószentgyörgyi erdő
HUHN21163Biri Nagy-rét
HUHN21164Liget-legelő
HUHN21165Penészleki gyepek
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM20001Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
HUKM20002Hómezővásárhelyi Kék-tó
HUKM20004Száraz-ér
HUKM20005Deszki gyepek
HUKM20006Mágocs-ér
HUKM20007Csorvási löszgyep
HUKM20008Maros
HUKM20009Mezőhegyes-battonyai gyepek
HUKM20010Gyula-szabadkígyósi gyepek
HUKM20012Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös
HUKM20013Bélmegyeri Fás-puszta
HUKM20014Dévaványa környéki gyepek
HUKM20015Hortobágy-Berettyó
HUKM20016Sebes-Körös
HUKM20017Hármas-Körös
HUKM20018Holt-Sebes-Körös
HUKM20019Dél-bihari szikesek
HUKM20026Tóniszállás-szarvasi gyepek
HUKM20027Cserebökény
HUKM20028Tőkei gyepek
HUKM20029Szentesi gyepek
HUKM20030Lapistó-Fertő
HUKM20031Kurca
[96]
TerületkódNév
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN20001Felső-kiskunsági szikes puszta
HUKN20002Peszéri-erdő
HUKN20003Felső-kiskunsági turjánvidék
HUKN20004Dél-Bácska
HUKN20005Tass-szalkszentmártoni szikes puszta
HUKN20006Nagynyíri-erdő
HUKN20007Solti ürgés gyep
HUKN20008Déli-Homokhátság
HUKN20009Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta
HUKN20011Fülöpházi homokbuckák
HUKN20013Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok
HUKN20014Hajósi-homokpuszta
HUKN20015Ágasegyháza-orgoványi rétek
HUKN20016Matkópusztai ürgés gyep
HUKN20017Közép-csongrádi szikesek
HUKN20018Jánoshalma-kunfehértói erdők
HUKN20019Baksi-puszta
HUKN20020Harkai-tó
HUKN20021Ökördi-erdőtelek-Keceli lápok
HUKN20022Kiskőrösi turjános
HUKN20023Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN20024Bócsa-bugaci homokpuszta
HUKN20025Fülöpházi Hosszú-rét
HUKN20026Móricgáti lápok
HUKN20027Péteri-tó
HUKN20028Tisza Alpár-bokrosi ártéri öblözet
HUKN20029Csongrádi Kónya-szék
HUKN20030Pirtói Nagy-tó
HUKN20031Alsó-Tisza hullámtér
HUKN20032Dél-Őrjeg
HUKN20033Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek
HUKN20034Nyárlőrinci-erdő
HUKN20035Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák
HUKN20036Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN22037Kékhegyi Lőtér
HUKN30001Csongrád-Bokrosi Sóstó
HUKN30002Gátéri Fehér-tó
HUKN30003Izsáki Kolon-tó
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON20001Ság-hegy
HUON20002Kőszegi-hegység
HUON20003Ablánc-patak völgye
HUON20005Váti gyakorlótér
HUON20006Pinka
HUON20008Rába és Csörnöc-völgy
[97]
TerületkódNév
HUON20009Csöngei legelő
HUON20011Kenyeri reptér
HUON20012Kemenessömjéni cserjés legelő
HUON20013Öregcser
HUON20014Gércei tufagyűrű és láprét
HUON20018Őrség

13. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[98]

[99]
A Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció tartalmi követelményei
I. A Natura 2000 fenntartási terv
1. A terület azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Azonosító kód
1.3. Kiterjedés
1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek
1.5. Érintett települések
1.6. Egyéb védettségi kategóriák
1.7. Tervezési és egyéb előírások
2. Veszélyeztető tényezők
3. Kezelési feladatok meghatározása
3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése
3.2. Kezelési javaslatok
3.2.1. Élőhelyek kezelése
3.2.2. Élőhely-rekonstrukció és élőhelyfejlesztés
3.2.3. Fajvédelmi intézkedések
3.2.4. Kutatás, monitorozás
3.2.5. Mellékletek: a tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a művelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése (térkép és táblázat)
3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében
3.3.1. Agrártámogatások
3.3.1.1. Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer
3.3.1.2. Javasolt agrártámogatási rendszer
3.3.2. Pályázati források
3.3.3. Egyéb
3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja
3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök
3.4.2. A kommunikáció címzettjei
3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel
II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció
1. A tervezési terület alapállapot jellemzése
1.1. Környezeti adottságok
1.1.1. Éghajlati adottságok
1.1.2. Vízrajzi adottságok
1.1.3. Talajtani adottságok
1.2. Természeti adottságok
1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek
Élőhely neve:
Élőhely kódja:
Élőhely előfordulásai a területen:térképmelléklet
Élőhely területi aránya:
Élőhely kiterjedése a területen:
Élőhely jellemzése:
Élőhely természetességi - degradáltsági értékelése:
Élőhely veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:
1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok
Faj neve:
Irányelv melléklete:
Faj előfordulásai a területen:
Állománynagyság (jelöléskor):
Állománynagyság (tervkészítéskor):
Állomány változásának tendenciái és okai:
Faj veszélyeztetettsége:
[100]
Veszélyeztető tényezők:
1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok
Faj neve:
Irányelv melléklete:
Faj előfordulásai a területen:
Állománynagyság (jelöléskor):
Állománynagyság (tervkészítéskor):
Állomány változásának
tendenciái és okai:
Faj veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:
1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok
1.3. Területhasználat*
1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás
1.3.2. Tulajdoni viszonyok
1.3.3. Területhasználat és kezelés
1.3.3.1. Mezőgazdaság
1.3.3.2. Erdészet
1.3.3.3. Vadgazdálkodás, halászat, horgászat
1.3.3.4. Vízgazdálkodás
1.3.3.5. Turizmus
1.3.3.6. Ipar
1.3.3.7. Infrastruktúra
1.3.3.8. Egyéb
*A területhasználat meghatározásakor figyelembe kell venni a területtel érintett társadalmi, gazdasági, kulturális igényeket.
2. Felhasznált irodalom
3. Térképek
3.1. Áttekintő térkép: a tervezési terület és az országos jelentőségű védett természeti területek határa
3.2. Művelési ágak: a tervezési területen a tényleges földhasználatnak megfelelő főbb művelési ágak egyszerűsített
feltüntetése
3.3. Élőhelytípusok: a tervezési területen a fő élőhelytípusok megjelenítése
3.4. Jelölő élőhelytípusok: a tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek lehatárolása

14. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[101]

A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei
1. Azonosító adatok
1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége
1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, szakmai referenciáinak le­írása
2. Az érintett Natura 2000 terület
2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van
A terület státusza (megjelölendő):
� különleges madárvédelmi terület
� különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület
� kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület
� jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület
� jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
1 különleges természetmegőrzési terület
� kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, amelyeknek valamely állo­mányára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás
3. A terv vagy beruházás*
3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása
3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama
3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása
3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zava­ró hatása stb.)
3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése
3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése
3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása
4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai
4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását követően vagy annak követ­keztében
4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató térképmellékletekkel
4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyze­tében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke
5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások
5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhe­lyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából)
5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok leírása
* Megjegyzés: A 3.4 és a 3.5 pont kitöltése a területrendezési tervek, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok vonatkozásában nem kötelező, a többi pont kitöltése a területrendezési és a településrendezési tervek, valamint a területfejlesztési koncepciók és programok vonatkozásában a műfaji sajátossá­gokból, illetve méretarányokból fakadó értelemszerű egyszerűsítéssel történhet.
6. A megvalósítás indokai
6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése
6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő)
� társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)
� emberi egészség vagy élet védelme
� a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása
� a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése
� a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)
7. A kedvezőtlen hatások mérséklése
A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések
8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések
A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azonos nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valamennyi érintett faj vagy élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen hatások vonatkozásában (például élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot már korábban is kedvezőtlenül befolyásoló tényező megszüntetése, az állománynagyságot pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése)

15. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez[102]

A Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjai

Az élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét a terv, illetve a beruházás (a továbbiakban együtt: tevékenység) megvalósulása előtt fennálló, vagy a potenciálisan elérhető természetvédelmi helyzetre, a terület természetes megújulási képességére figyelemmel kell felmérni.

Fel kell becsülni a fajok és élőhelytípusok fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek között különösen:

a) a szaporodási helyet, fészkelőhelyet, dürgőhelyet, pihenőhelyet, táplálkozóhelyet, vonulóhelyet,

b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét,

c) az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők - különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmaradása - fennállását,

d) az állománylimitáló tényezők változásait,

e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint

f) a ragadozók állományának növekedését.

A hatások jelentőségének megállapítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:

A) Fajok

1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága

Az éven belüli, éves vagy több évre kiterjedő, ciklikus vagy véletlenszerű, természetes állományingadozás mért vagy előre jelezhető mértékén túlmenő, kimutatható mennyiségi, állománysűrűségi, továbbá az elterjedés nagyságát érintő csökkenés.

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében

A tevékenységgel érintett populáció szerepe, sérülékenysége a faj szempontjából, különös tekintettel a lokális elterjedésű fajokra és alfajokra, a genetikai változékonyság lecsökkenésére, a tevékenységgel érintett állomány kapcsolatára, összekötő szerepére más állományokkal.

3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai közösségi szintet is)

a) A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai közösségi, illetve világállományához képest; és

b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy fokozottan védett besorolás stb.)

4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján)

A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a szaporodási ciklus hossza, a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos élethossza, a tevékenység hatása a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti elemekre.

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve élőhelyének dinamikája következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál

a) A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból azok észrevehető csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve az állomány izoláltsága más állományoktól stb.), illetve az állomány belső dinamikája következtében a regenerálódás képessége;

b) A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és ivareloszlásra.

B) Élőhelytípusok

1. Az érintett terület jellemzői

a) A terület nagysága, elhelyezkedése;

b) A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett változások, különös tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére.

2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében

a) A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése;

b) A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest.

3. Az élőhelytípus ritkasága

Az élőhelytípus ritkasága helyi, regionális, európai közösségi vagy világviszonylatban, figyelembe véve veszélyeztetettségi fokát (a hazai Vörös Könyv szerinti besorolás, jelentőség vagy kiemelt jelentőség az Európai Közösség szempontjából stb.)

4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben

Az élőhelytípus képessége arra, hogy a tervezett kármérséklő intézkedéseken kívüli minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a társulásalkotó fajok, illetve az élőhelytípus ellenálló-képessége, illetve dinamikája következtében megmaradjon vagy rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely a tevékenység előtti állapottal egyenértékű vagy jobb annál, különös tekintettel a megújulást megakadályozó vagy megnehezítő külső tényezők meglétére (pl. özönfajok általi veszélyeztetettség, a terület izoláltsága).

5. Társulásalkotó és az élőhelytípusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1-4. pontok mellett az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni.

C) A területek koherenciája

A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra, élőhelytípusokra irányuló hatásoknak az A) és B) pontban felsorolt szempontok szerinti figyelembevételével.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[2] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[3] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[4] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[5] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[6] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[7] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[8] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[9] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[10] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[11] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[12] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[13] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.11.21.

[14] Megállapította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[15] Beiktatta a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[16] Beiktatta a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[17] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[18] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.11.21.

[19] Hatályon kívül helyezte a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2020.01.01.

[20] Módosította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[21] Módosította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[22] Módosította a 324/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[23] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[24] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[25] Hatályon kívül helyezte a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2006.10.17.

[26] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[27] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[28] Megállapította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[29] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[30] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[31] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[33] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.10.17.

[34] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[35] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[36] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 33. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 33. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[38] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.02.26.

[40] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2008.11.21.

[41] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 33. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[42] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[43] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[44] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[45] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[46] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[47] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 374. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[48] Beiktatta az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[49] Beiktatta az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[50] Beiktatta az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[51] Beiktatta az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[52] Beiktatta a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[53] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[54] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[55] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.11.21.

[57] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2008.11.21.

[59] Beiktatta a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[60] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[61] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 376. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[62] Megállapította a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[63] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[64] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[65] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 375. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[66] Megállapította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[67] Megállapította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[68] Megállapította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[69] Megállapította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[70] Megállapította a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.06.30.

[71] Beiktatta a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[72] Beiktatta a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[73] Módosította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[74] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[75] Hatályon kívül helyezte a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatálytalan 2013.01.03.

[76] Megállapította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[77] Megállapította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[78] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § f) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[79] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[80] Megállapította a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[81] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[82] Beiktatta a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2006.10.17.

[83] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[84] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[85] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[86] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[87] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[88] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[89] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[90] Módosította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[91] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[92] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[93] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[94] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[95] Módosította a 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.01.03.

[96] Módosította a 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[97] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2010.02.26.

[98] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[99] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[100] Módosította a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, és 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.02.26.

[101] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

[102] Beiktatta a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos 2008.11.21.

Tartalomjegyzék