2006. évi LV. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról[1]

Az Országgyűlés az Alkotmány 34. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:

a) Egészségügyi Minisztérium,

b) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

c)[2]

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,

f) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

g)[3] Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium,

h)[4] Külügyminisztérium,

i)[5] Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,

j)[6] Oktatási és Kulturális Minisztérium,

k)[7] Önkormányzati Minisztérium,

l)[8] Pénzügyminisztérium,

m)[9] Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

2. § Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott törvény vagy rendelet

a) Belügyminisztériumot, valamint belügyminisztert említ, ott

aa) a helyi önkormányzatokkal, a katasztrófák elleni védekezéssel, a közigazgatás-szervezéssel, a választással, a népszavazással, a kommunális ellátással, a településüzemeltetéssel, a temetkezéssel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatással, a köziratok kezelésének szakmai irányításával, továbbá a sporttal kapcsolatos feladatok tekintetében Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,

ab) a közbiztonság, valamint az élet- és vagyonbiztonság védelmével, az államhatár őrizetével és a határforgalom ellenőrzésével, a magyar állampolgársággal, az anyakönyvvel, a külföldiek beutazásával és tartózkodásával, a menedékjoggal, továbbá a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok tekintetében Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,

b) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, valamint foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

c) Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot, valamint ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztert említ, ott Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

d) Igazságügyi Minisztériumot, valamint igazságügyi minisztert említ, ott Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, valamint igazságügyi és rendészeti minisztert,

e) Informatikai és Hírközlési Minisztériumot, valamint informatikai és hírközlési minisztert említ, ott - a közigazgatási informatikai feladatokat kivéve - Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közlekedési minisztert,

f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,

g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisztert említ, ott

ga) a kutatás-fejlesztéssel, valamint a technológiai innovációval összefüggő feladatok tekintetében Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot, valamint gazdasági és közlekedési minisztert,

gb) a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében Szociális és Munkaügyi Minisztériumot, valamint szociális és munkaügyi minisztert,

gc) a ga)-gb) alpontok hatálya alá nem tartozó feladatok tekintetében Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,

h) a területfejlesztésért, az építésügy ágazati irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint az idegenforgalom ágazati irányításáért felelős minisztériumot, valamint minisztert említ, ott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot, valamint önkormányzati és területfejlesztési minisztert,

i) az Európai Unió közösségi politikáiból eredő kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért felelős minisztert említ, azon külügyminisztert,

j) a határon túli magyarok ügyeivel, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának felügyeletével kapcsolatos feladatkörrel összefüggésben Külügyminisztériumot, valamint külügyminisztert, ott Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert,

k) a közigazgatási informatikai feladatokért, valamint országos szintű fejlesztéssel, fejlesztési tervezéssel és programozással kapcsolatos kormányzati feladatokért felelős minisztériumot vagy minisztert említ, ott Miniszterelnöki Hivatalt, valamint Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni.

3. § (1) Ez a törvény az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követően megalakult Országgyűlés által választott miniszterelnök megválasztásával egyidejűleg lép hatályba.

(2)[10]

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokat elvégezze.

(4) Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a 2. §-ban megjelölt minisztériumot, illetve közigazgatási szervet kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. május 30-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XX. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.15.

[3] Beiktatta a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[4] Jelölését módosította a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[5] Beiktatta a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[6] Jelölését módosította a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[7] Beiktatta a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[8] Jelölését módosította a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[9] Jelölését módosította a 2008. évi XX. törvény 1. §.-a. Hatályos 2008.05.15.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 910. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.