2008. évi XX. törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról[1]

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-a a következő új g) ponttal egészül ki, a jelenlegi g) pont jelölése h) pontra változik, a § a következő új i) ponttal egészül ki, a jelenlegi h) pont jelölése j) pontra változik, a jelenlegi i) pont helyébe a következő új k) pont lép, valamint a jelenlegi j)-k) pontok jelölése l)-m) pontokra változik:

(A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:)

"g) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium,"

"i) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,"

"k) Önkormányzati Minisztérium,"

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Tv. 1. § c) pontja hatályát veszti.

(3) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően kihirdetett törvény vagy rendelet

a) Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gazdasági és közlekedési minisztert említ, azon

aa) a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, az elektronikus hírközlésért és a postaügyért való felelősség körében Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumot vagy közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert,

ab) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, valamint a külgazdaságért való felelősség körében Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,

b) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ, azon

ba) a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, a választások és népszavazások lebonyolításáért és a közigazgatás-szervezésért való felelősség körében Önkormányzati Minisztériumot vagy önkormányzati minisztert,

bb) a területfejlesztésért és területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért és a fejlesztéspolitikáért való felelősség körében Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert

kell érteni.

(4) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 53. § (2) bekezdésében az "a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter önálló működését biztosító fejezeti kezelésű előirányzat felett a kormányzati igazgatás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter," szövegrész helyébe az "a XXXIV.Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet felett a kutatásfejlesztésért felelős miniszter," szöveg, 1. számú mellékletében a "XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM" szövegrész helyébe a "XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM" szöveg, a "XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM" szövegrész helyébe a "XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM" szöveg lép, egyben az 1. számú melléklet a "XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM" fejezettel és a "XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL" fejezettel egészül ki.

(5) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdésében az "a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel" szövegrész helyébe az " a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint" szöveg, 43. § (1) bekezdésében a "törvényben meghatározott kivételekkel" szövegrész helyébe a "törvényben meghatározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint" szöveg, (2) bekezdésében az "egy" szövegrész helyébe a "két" szöveg lép, valamint a 31. § (5) bekezdése és 76. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési törvény keretei között az e törvény, valamint a miniszterek feladatkörének változásáról szóló kormányrendeletek végrehajtásához szükséges fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításokat elvégezze.

(7) Az e törvénnyel más szervhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja az adott feladatot, hatáskört átvevő szerv.

(8) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a (3) bekezdésben megjelölt minisztériumot kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának tekinteni.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. május 13-i ülésnapján fogadta el.