8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1]

(2)[2] A bírság a Vtv. 79/F. § (1) bekezdésének a), c) és d) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett is kiszabható.

(3)[3]

1/A. §[4]

E rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a jogsértő szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységből származó előző üzleti évi nettó árbevételét, amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, e szervezetnek a kiszolgáló létesítmény üzemeltetéséből, valamint a kiszolgáló létesítményben nyújtott, a Vtv. 2. melléklet 2-4. pontja szerinti szolgáltatásokból származó árbevételét kell érteni.

2. §

(1)[5] A piacfelügyeleti bírság összegének felső határa a jogsértő szervezet árbevételének legfeljebb 5%-a.

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8] Ha a jogsértő szervezet az előző évben nem végzett vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végzett vasúti közlekedési tevékenységet, továbbá amennyiben a jogsértést olyan kiszolgálólétesítmény-üzemeltető követte el, amely nem minősül pályahálózat-működtetőnek, és amely az előző évben nem végezte vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végezte a kiszolgáló létesítmény üzemeltetését, valamint a kiszolgáló létesítményben a Vtv. 2. melléklet 2-4. pontja szerinti szolgáltatások nyújtását, akkor a jogsértés megállapításától visszafelé számított időszakot, de legfeljebb tizenkét hónapot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figyelembe venni.

(5) Árbevételi adatok hiányában a piacfelügyeleti bírság összegének alsó határa százezer forint, felső határa tízmillió forint.

(6)[9] Amennyiben a Vtv. XII. Fejezetében meghatározott, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre vonatkozó szabályok megsértését a reá irányadó rendelkezések megszegésével a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) követi el, a rá kiszabható piacfelügyeleti bírság százezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.

(7) A piacfelügyeleti bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

3. §

(1) A piacfelügyeleti bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

(2)[10] Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió forintot.

(3)[11]

(4)[12] A piacfelügyeleti bírságot az azt megállapító végleges határozatban előírt határidőn belül a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára történő átutalással kell megfizetni.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[2] Módosította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[4] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.10.04.

[6] Hatályon kívül helyezte a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.09.08.

[7] Hatályon kívül helyezte a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.09.08.

[8] Megállapította az 516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.09.08.

[10] Megállapította a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.10.04.

[11] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[12] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 158. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére