328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. és az 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. és a 4. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet alkalmazásában árbevétel alatt a jogsértő szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységből származó előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni."

2. § Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértő szervezet árbevételének 7%-át, árbevételi adatok hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió forintot.

(3) A piacfelügyeleti bírság a vasúti igazgatási szervnek a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított egy éven belül szabható ki. Ha a jogsértés jogellenes állapot előidézésével, fenntartásával vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll vagy amíg a kötelezettség nem teljesül."

3. § (1) Az R1.

a) 2. § (1) bekezdésében a "legfeljebb 2%-a" szövegrész helyébe a "legfeljebb 5%-a" szöveg,

b) 2. § (6) bekezdésében az "Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértést" szövegrész helyébe az "Amennyiben a Vtv. XII. Fejezetében meghatározott, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre vonatkozó szabályok megsértését" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (2) és (3) bekezdése.

2. A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés akkor felel meg e rendelet rendelkezéseinek, ha)

"b) vállalkozó vasúti tevékenységre vonatkozó országos működési engedély esetében a vagyoni biztosíték területi hatálya valamennyi, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) területére, egyéb vasúti tevékenységre vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben meghatározott működési területre terjed ki,"

3. A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vasúti társaság a menetrendet a honlapján közzéteszi és annak az adott állomást és megállóhelyet érintő adatokat tartalmazó kivonatát az állomásokon és megállóhelyeken jól látható helyen kifüggeszti, és a menetrendről az utasokat az üzletszabályzatban meghirdetett módokon is tájékoztatja.

(3) A menetrend ideiglenes vagy végleges megváltoztatásáról az utazóközönséget a (2) bekezdésben meghatározott módokon legalább 14 nappal a változás végrehajtását megelőzően tájékoztatni kell. A vasúti társaság a változás közzétételét megelőző 8 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet írásban tájékoztatja. Ha a változásra előre nem látható ok miatt kerül sor vagy kizárólag új vonat forgalomba állását jelenti a többi vonat menetrendjének, közlekedési időszakának változása nélkül, a tájékoztatási időközre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni."

(2) Az R2. 2. § (6) bekezdésében az "5 napon belül" szövegrész helyébe a "8 napon belül" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdés h) pontja.

4. Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő g)-i) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) elektronikus jegy: az EK rendelet I. melléklet 7. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelő bármely, a vasúti társaság által az üzletszabályzatban meghatározott elektronikus adathordozóra kiállított menetjegy, helyjegy, pótjegy, hely- és pótjegy és a felár bizonylata;

h) otthon nyomtatott jegy: olyan elektronikus jegy, amely nem a vasúti társaság által biztosított jegypapírra kerül kinyomtatásra;

i) utazási feltételek: az utasok számára az üzletszabályzatban meghatározott, az állomáson és megállóhelyen való tartózkodásra, a vonaton való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokból készített kivonat."

7. § (1) Az R3. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:)

"e) a felek jogait és kötelezettségeit, valamint az utasok számára az állomáson és megállóhelyen való tartózkodásra, a vonaton való elhelyezkedésre és az utazás alatti magatartásra vonatkozó szabályokat,"

(2) Az R3. 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:

(A vasúti társaság a személyszállítási üzletszabályzatban meghatározza különösen:)

"j) azoknak az elektronikus adathordozóknak a felsorolását és tulajdonságait, amelyekre a menetjegyet, helyjegyet, pótjegyet, hely- és pótjegyet és a felár bizonylatát ki lehet állítani, k) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályokat."

8. § (1) Az R3. 7. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[A közforgalmú menetrend (a továbbiakban: menetrend) tartalmazza a közforgalmú személyszállítás legfontosabb tájékoztató adatait, így különösen:]

"i) ha a vonat kalauz nélkül (KN) közlekedik és ezért csak előre váltott menetjeggyel vehető igénybe."

(2) Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközönség tudomására kell hozni. A vasúti társaság a változás közzétételét megelőző 10 nappal a menetrendváltozás tényéről a vasúti igazgatási szervet írásban tájékoztatja. A pályahálózat-működtető - annak érdekében, hogy a vasúti társaság a tájékoztatási kötelezettségének eleget tudjon tenni - az érdekkörében felmerült okból történő változás esetén a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének biztosításához szükséges adatokat a változás előtt legalább 30 nappal a vasúti társaság részére írásban rendelkezésre bocsátja."

9. § Az R3. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A vasúti társaság az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, annak díjairól és az esetleges forgalmi zavarokról tájékoztatja. Ennek érdekében az állomásokon és a megállóhelyeken jól látható helyen kifüggeszti az utazási feltételeket és a menetrendi kivonatot, valamint a járműveken az utazási feltételekről - írásos tájékoztató kifüggesztésével vagy szóban - tájékoztatást nyújt. A vasúti társaság az utazási feltételeket és a menetrendet a hivatalos honlapján is közzéteszi.

(2) A vasúti társaság a közlekedő vonatok érkezési, indulási és tartózkodási idejéről, továbbá - a rendelkezésére álló adatok alapján - a vonat kimaradásáról és késéséről a kiszolgáló személyzet, az állomási tájékoztatási rendszer útján, valamint a hivatalos honlapján történő közzététellel folyamatos tájékoztatást nyújt."

10. § Az R3. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A vasúti társaság üzletpolitikai kedvezménnyel igénybe vehető személyszállítási szolgáltatásnál

a) az utazás megszakítására,

b) az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására,

c) az utazás útirányának szabad megválasztására,

d) a menetjegy visszaváltására

vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet."

11. § (1) Az R3. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az otthon nyomtatott jegy kivételével az elektronikus jegyre az (1) bekezdésben, az utazási igazolványra az (1) bekezdés a)-e) és h)-i) pontjában foglalt előírásokat nem kell alkalmazni."

(2) Az R3. 11. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A vasúti társaság az elektronikus menetjegy felhasználási feltételeinél

a) az utazás megszakítására,

b) az utazás megkezdése napjának szabad megválasztására,

c) az utazás útirányának szabad megválasztására

vonatkozó jogosultság tekintetében az üzletszabályzatban e rendelet rendelkezéseitől eltérhet."

12. § Az R3. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A közforgalmú menetrendben megjelölt, kalauz nélkül (KN) közlekedő vonatok csak előzetesen megváltott menetjeggyel vehetők igénybe."

13. § (1) Az R3. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kártérítés összege nem haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti kártérítési összeg alapjának

a) vonat kimaradása esetén a tizenötszörösét,

b) 5 percet meg nem haladó késés esetében egyszeresét, 5 perc és 30 perc közötti késés esetében háromszorosát, 30 perc vagy azt meghaladó időtartamú késés esetében az ötszörösét."

(2) Az R3. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a (3) bekezdésben meghatározott kártérítés összege az 1000 forintot nem haladja meg, a vasúti társaság kártérítés fizetésére nem köteles. Ha a vasúti társaság úgy dönt, hogy az 1000 forintot el nem érő kártérítést is megfizeti, ezt a tényt az üzletszabályzatában rögzíteni köteles."

14. § Az R3. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az elektronikus jegy esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti visszaváltásra vagy a menetdíj-különbözet (3) bekezdés szerinti visszatérítésére nincs lehetőség."

15. § Az R3. 26. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Azok a személyszállítási működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaságok, amelyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor már rendelkeznek a vasúti igazgatási szerv által jóváhagyott üzletszabályzattal, e rendeletnek a Módr. által megállapított 2. § g)-i) pontjának, 5. § (2) bekezdés e) és j) pontjának, 7. § (3) bekezdésének, 9. § (2) bekezdésének, 11. § (1), (2) és (8) bekezdésének, 16. § (6) bekezdésének, valamint 18. § (6) bekezdésének megfelelő üzletszabályzatukat vagy annak módosítását legkésőbb a Módr. hatálybalépésétől számított 60. napig kötelesek a vasúti igazgatási szervhez jóváhagyásra benyújtani. Ha az új üzletszabályzat csak az e bekezdésben meghatározott módosításokat tartalmazza a korábbi üzletszabályzathoz képest, vagy az üzletszabályzat módosítása csak az e bekezdés szerinti módosításokat tartalmazza, a vasúti igazgatási szerv eljárása díjmentes."

16. § Az R3.

a) 2. § c) pontjában a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe az "a közszolgáltatási szerződésben" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a "(2) bekezdés szerinti vasútállomásokon" szövegrész helyébe az "a határon átmenő, valamint a felárral igénybe vehető vonatok menetrend szerinti megállóhelyein" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az "A menetjegyen" szövegrész helyébe az "A menetjegyen és az otthon nyomtatott jegyen" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdésében az "az utas célállomására késéssel történő érkezése esetén a vasúti társaság köteles" szövegrész helyébe az "az utas célállomására 5 percet meghaladó késéssel történő érkezése esetén a vasúti társaság a (6) bekezdésben foglaltak kivételével köteles" szöveg,

e) 19. § (1) bekezdésében a "túlméretes" szövegrész helyébe a "túlméretes, a vasúti közlekedés biztonságát, az utasok ruházatának, a jármű berendezéseinek tisztaságát, épségét veszélyeztető" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R3.

a) 5. § (2) bekezdés h) pontja,

b) 11. § (6) bekezdése,

c) 13. § (7) bekezdése,

d) 14. §-a és az azt megelőző alcím címe,

e) 24. § (4) bekezdés b) pontja.

5. A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

18. § A vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet meghatározza az országos, - a turistavasút kivételével - a térségi, az elővárosi, valamint a helyi vasúti személyszállítási tevékenységet végző vasúti társaság (a továbbiakban: vasúti társaság) által a felelősségi körébe tartozó nem vasúti balesetből eredő károk, valamint a vasúti személyszállítási szerződésszegésből adódó igazolt károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatos követelményeket."

19. § (1) Az R4. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés rendelkezik a következőkről:

a) a vagyoni biztosíték a 3. §-ban meghatározott valamennyi kárigény kielégítésére felhasználható,

b) országos vasúti személyszállításra vonatkozó működési engedély esetében a vagyoni biztosíték területi hatálya valamennyi, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) területére, egyéb vasúti személyszállításra vonatkozó működési engedély esetében a működési engedélyben meghatározott működési területre terjed ki,

c) a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén a biztosító a vasúti igazgatási szervet haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá

d) biztosítás esetén a biztosító - az esetlegesen előírt önrésztől függetlenül - a biztosítási összeg erejéig a teljes kárt megtéríti.

(2) A vagyoni biztosítékra kötött szerződésnek legalább a tárgyév végéig kell szólnia."

(2) Az R4. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a vagyoni biztosíték a felhasználás következtében a fedezeti összeghatár alá csökken, a vasúti társaság - amennyiben a vasúti személyszállítási tevékenységét tovább folytatja - a vagyoni biztosítékot legalább a fedezeti összeghatár mértékéig, legkésőbb harminc napon belül pótolja, és ennek megtörténtéről a vasúti igazgatási szervet legalább tizenöt napon belül írásban értesíti."

20. § Az R4. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződés megkötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását

a) a biztosítási kötvény és a biztosítási díjjal rendezett időszakról (ideértve a díjhalasztást is) a biztosító által kiállított igazolás, vagy

b) a bankgarancia eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya

tanúsítja."

21. § Az R4. 4. §-ában a "fedezeti összeghatárt az országos, az elővárosi, a helyi, valamint a térségi vasúti személyszállítási működési engedély esetében az 1. mellékletben" szövegrész helyébe a "fedezeti összeghatárt az 1. mellékletben" szöveg lép.

22. § Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

23. § Az R4. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok kötelesek e rendeletnek a Módr. által megállapított 1. §-ában, 6. § (1)-(2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében előírt új rendelkezéseknek megfelelő nem baleseti kárfedezeti képességüket 2014. január 1. napjáig igazolni a vasúti igazgatási szerv részére. A vasúti társaság e kötelezettségének teljesítéséig köteles a nem baleseti kárfedezeti képességét legalább a Módr. hatálybalépése előtti utolsó napon fennálló szinten fenntartani."

6. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 35. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vasúti közlekedési hatóság - az építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltakon túl - ellenőrzi, hogy)

"d) a felhasznált beépített anyagok, szerkezetek, vasúti rendszerelemek, berendezések, rendelkeznek-e érvényes teljesítménynyilatkozattal vagy megfelelőség-igazolással, a megfelelőség-igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki,"

(2) Az R5. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § (1) bekezdés a) pontja e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez

Az R4. 1. mellékletének módosítása

Az R4. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Fedezeti összeghatárok számítása térségi vasúti személyszállítási működési engedély esetében

A felelősségi károk éves fedezeti összeghatára térségi vasúti személyszállítási működési engedély esetében

ST = stl x 0,2 forint,

de legalább 5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 12 hónap (365 nap) időtartamig;

legalább 3 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 8 hónap (240 nap) időtartamig;

legalább 1,5 millió forint, ha a vasúti társaság a tevékenységét 4 hónap (120 nap) időtartamig folytatja,

ahol az

ST = az adott térségi vasúti pályahálózaton a nem vasúti balesetből eredő felelősségi károk fedezeti összeghatára az aktuális évben,

stl = az aktuális évben tervezett utaslétszám.

Egy károsult személyre (utasra) eső fedezeti összeghatár (szublimit): legalább egy kárból egy személy esetében összesen 1 millió forint."

2. melléklet a 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelethez

Az R5. 2. mellékletének módosítása

Az R5. 2. melléklet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamennyi létesítményre vonatkozó általános dokumentáció:)

"c) amennyiben független tanúsító szervezet tanúsítása nem előírt, mérési eredményeken, bizonylatokon, minőségi bizonyítványokon alapuló összefoglaló jelentés arról, hogy megvalósult vasúti építmény műszaki paraméterei az engedélyezési dokumentációban előírt feltételeknek megfelelnek (a jelentésnek ki kell terjednie a rendszerelemek, alrendszerek, strukturális alrendszerek megfelelőségére és minőségére vonatkozó értékelésére, valamint az építési termékek teljesítményére);"

Tartalomjegyzék