713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 4. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés x) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1. pontjában,

a 14. alcím és az 1-12. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 15. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 16. alcím és a 13. melléklet tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) és h) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. és 41. alpontjában,

a 20. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában,

a 21. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § s) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. és 39. pontjában,

a 24. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont k) alpontjában,

a 25. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 27. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és w) pontjában, a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és v) pontjában,

a 29. alcím , valamint a 14. és a 15. melléklet tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés c)-f) és h) pontjában, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a 32. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f) pontjában, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 33. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 35. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 36. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 37. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 38. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában,

a 40. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 19. alpontjában,

a 42. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 43. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés k) pontjában és 73/B. § b) pontjában,

a 44. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (11) bekezdésében,

a 45. alcím és a 16. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában,

a 46. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 20. pontjában,

a 47. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 48. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése.

2. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 33/1997. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés g) pontja a következő gf) alponttal egészül ki:

(A természetvédelmi alapbírságok legmagasabb mértéke:

a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén:)

"gf) járművel történő közlekedés esetén legfeljebb százezer forint;"

(2) A 33/1997. Korm. rendelet 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A természetvédelmi bírság megfizetésére a bírságoló szerv a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik."

3. § A 33/1997. Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a "hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő" szövegrész helyébe a "hatósági engedély-köteles tevékenység, vagy - a természetvédelmi hatóság szakhatósági közreműködési kötelezettségéhez, vagy természetvédelmi szakkérdés vizsgálati kötelezettséghez kötött - más hatósági engedély-köteles tevékenység engedély nélkül vagy az engedély természetvédelmi előírásaitól eltérően, továbbá a természet védelmét szolgáló jogszabályi előírást érintő bejelentés, ellenőrzött bejelentés nélkül, vagy a tevékenység megkezdésére való jogosultság megnyílását megelőzően történő" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontjában az "esetében a" szövegrész helyébe az "esetében - a gf) alpontban foglaltak kivételével - a" szöveg

lép.

3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében a "szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről" szövegrész helyébe a "szankcióiról" szöveg lép.

4. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

5. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 96/2003. Korm. rendelet) 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az általa, illetve a szakfelügyelet által tartott - a 9. §-ban és a 15. §-ban meghatározott ellenőrzést is ideértve - helyszíni ellenőrzés megállapításai, az EESZT működtetőjének tájékoztatása vagy az egészségügyi szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján megállapítja a működési engedélytől eltérő működést - az Ehi. 13. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett - közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató esetén az egészségbiztosítónál kezdeményezheti az Ehi. 13. § (3) bekezdésében foglalt intézkedések megtételét.

(3) Az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az Ehi. 13. § (2) bekezdése szerinti felfüggesztés és az Ehi. 13. § (3) bekezdés b)-f) pontja szerinti működési engedély visszavonása esetén a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt."

7. § A 96/2003. Korm. rendelet

a) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az "az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény" szövegrész helyébe az "az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)" szöveg,

b) 16/A. § (2) bekezdésében az "a 16. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az Ehi. 13. § (2) és (3) bekezdésében" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a 96/2003. Korm. rendelet

a) 11. § (10) bekezdés c) pontjában az "a 20. § (1) bekezdése szerinti eljárási" szövegrész,

b) 19. § (1) bekezdés e)-g) és k) pontja,

c) 20. § (1) bekezdése,

d) 20. § (2) bekezdés c) pontja.

6. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a (2) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzik, a természetvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő."

7. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdése,

b) 2. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdésben foglaltakon túl" szövegrész,

c) 2. § (4) bekezdése.

8. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 238/2005. Korm. rendelet) 1/A. § (2) bekezdésében a "szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló" szövegrész helyébe a "szankcióiról szóló" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a 238/2005. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.

9. A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) és (3) bekezdése,

b) 3. § (3) bekezdése.

10. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében a "felhatalmazást a hiányok pótlásáig azonnali hatállyal felfüggeszti, amennyiben" szövegrész helyébe a "felhatalmazás alapján végzett légiközlekedési szolgáltatástól az engedélyest a hiányok pótlásáig azonnali hatállyal eltiltja, ha" szöveg,

b) 8. § (5) bekezdés d) pontjában a "felfüggesztés esetén amennyiben" szövegrész helyébe az "eltiltás esetén" szöveg, az "a felfüggesztés napját" szövegrész helyébe az "az eltiltás napját" szöveg

lép.

11. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

15. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 303/2007. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A Bizottságba képviselőt jelöl)

"m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter a nemzeti vagyonnal összefüggő földrajzi nevekkel"

(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

16. § A 303/2007. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontjában a "10 m-nél nagyobb nyílású hidak" szövegrész helyébe a "10 méternél nagyobb szerkezeti hosszúságú hidak" szöveg lép.

12. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A helyszíni bírság összegét a Tv. 59/A. §-ában foglaltakra figyelemmel úgy kell megállapítani, hogy annak összege - maradék nélkül - 5000-rel osztható legyen."

13. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 50/A. § (1) bekezdésében és 50/B. § (3) bekezdésében a "132. § (1) bekezdésében megállapított szempontok mérlegelésével" szövegrész,

b) 132. § (1) bekezdés d), e) és g) pontja.

14. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 4/A. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet,

g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet,

h) 7. melléklete helyébe a 8. melléklet,

i) 8. melléklete helyébe a 9. melléklet,

j) 9. melléklete helyébe a 10. melléklet,

k) 10. melléklete helyébe a 11. melléklet,

l) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet

lép.

15. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja."

16. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 41/2010. Korm. rendelet) 17/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Eb okozta sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglaltakon túl az Ávtv. 42/D. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a 4. számú mellékletben foglaltak szerint."

(2) A 41/2010. Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

22. § Hatályát veszti a 41/2010. Korm. rendelet 17/C. § (3), (4), (7) és (8) bekezdése.

17. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (3a) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[Ha az ellenőrzött szerv a (3) bekezdés szerinti döntésben megállapított határidőn belül nem szünteti meg a jogszabálysértést, vagy ha a megállapított jogszabálysértés olyan, hogy az a (3) bekezdésben foglaltakkal nem orvosolható - így különösen ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minősített adat kezelésével összefüggő biztonsági követelmények tekintetében olyan hiányosságot tapasztal, amely a minősített adatok biztonságát veszélyezteti -, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet

saját hatáskörben]

"ad) telephely biztonsági tanúsítvány vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány visszavonására"

(irányuló közigazgatási hatósági eljárást indít;)

18. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

24. § A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 13. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság)

"e) lefolytatja a légiközlekedés védelmét közvetlenül veszélyeztető szervezetek és személyek légiközlekedési tevékenységtől való eltiltásával vagy légiközlekedési tevékenység ellátásához szükséges engedélyének visszavonásával kapcsolatos eljárást,"

19. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 6. § (2)-(2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2f) és (2g) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A közlekedési hatóság a képző szervet, a szakoktatót, az iskolavezetőt, valamint a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja, ha a tanfolyami vagy a szaktanfolyami képzés, vizsgáztatás a közlekedési hatóság vagy a közlekedésért felelős miniszter által előírt szakmai követelményekre, a kötelezően alkalmazandó nyomtatványok kitöltésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket egy éven belül második alkalommal megsérti.

(2a) Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni. Az eltiltás időtartama legalább 15 nap, a második előfordulás esetén legalább 30 nap, minden további esetben legalább 60 nap. Az eltiltás időtartama legfeljebb 365 nap lehet.

(2b) Az iskolavezető tevékenységtől történő eltiltása esetén a képző szervnek - gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselő, egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén az ügyvezetést ellátó személy felelősségre vonásától függetlenül - 30 nap áll rendelkezésre a jogszerű működés helyreállítására.

(2c) A közlekedési hatóság a képző szerv engedélyét, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztos tevékenység végzését megtiltja, továbbá a képzőszervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a vizsgabiztos, a szakoktató, a vizsgabiztos nem teljesíti az engedély, illetve a bejelentés tekintetében előírt jogszabályi feltételeket, és az erre irányuló hatósági felszólításnak, az abban foglalt határidőig nem tesz eleget.

(2d) A közlekedési hatóság a képző szerv engedélyét, az iskolavezető, a szakoktató engedélyét visszavonja, a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől eltiltja, továbbá a képzőszervet, az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a nyilvántartásból törli, ha a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető, a vizsgabiztos a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket, előírásokat súlyosan vagy ismételten megsérti.

(2e) A (2d) bekezdésben meghatározott súlyos jogsértésnek kell tekintetni, ha

a) olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a vizsga eredményét vagy az erről vezetett nyilvántartás ellenőrizhetőségét befolyásolja,

b) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti eljárás során a vizsga rendjét megzavarják, vagy a vezetési kartont elveszítették,

c) a közlekedési hatóság a képző szervet - az iskolavezető jogsértő magatartására tekintettel - legalább 60 napra végleges határozatában a tevékenységtől eltiltotta,

d) a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás és az azt követő vizsga során nem tartózkodik a járműben, kivéve az "AM", az "A1", az "A2", az "A" kategóriás gyakorlati oktatást, és az "AM", az "A1", az "A2", az "A" és a "T" kategóriás gyakorlati vizsgát,

e) a szaktanfolyamon való részvétel alóli mentesítés feltételeit és módját a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait megszegve határozzák meg.

(2f) A közlekedési hatóság a képző szerv, a szakoktató, az iskolavezető engedélyét visszavonhatja, a vizsgabiztost a tevékenységtől eltiltathatja, ha

a) a képző szerv a képzési tevékenység gyakorlására vonatkozó előírásokat megszegte,

b) a képző szervet a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges határozatával elmarasztalta,

c) az iskolavezető, a szakoktató, a vizsgabiztos a vonatkozó jogszabályi előírásokat megsértette.

(2g) A (2d) és (2f) bekezdés alkalmazásánál az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni, amelynek tartama legfeljebb 1825 nap lehet."

20. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

26. § A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 208/2011. Korm. rendelet)

a) 5. § (1) bekezdésében a "szabálytalanságok" szövegrész helyébe a "szabályszegések" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében és 2. melléklete szerinti táblázat második oszlop első sorában a "szabálytalanság" szövegrész helyébe a "szabályszegés" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a 208/2011. Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése.

21. Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tevékenység végzésétől történő eltiltás időtartama nem haladhatja meg a három évet. Az eltiltásról szóló határozatban az engedélyező hatóság az eset összes körülményeire tekintettel rendelkezik az eltiltás időtartamáról."

22. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

29. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 259/2011. Korm. rendelet)

a) 1. § (1) bekezdés f) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 1. mellékletében foglalt táblázat A1. mezőjében a "szabálytalanság" szövegrész helyébe a "szabályszegés" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "szabálytalanságokért" szövegrész helyébe a "szabályszegésekért" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a "szabálytalanság" szövegrészek helyébe a "szabályszegés" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a "szabálytalanságot" szövegrész helyébe a "szabályszegést" szöveg

lép.

30. § Hatályát veszti a 259/2011. Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése.

23. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 167/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Áht. 105/B. § (1) bekezdése alapján kiszabható bírság összege legfeljebb ötszázezer forint lehet. A bírság kiszabásánál a Kincstár a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevétele mellett mérlegeli a kötelezettségszegő jogellenes magatartásának súlyát is. A körülmények mérlegelése alapján a Kincstár a kötelezettségszegés súlyához igazodó, arányos bírságot szab ki. A bírság határidőben történő meg nem fizetése esetén a Kincstár hivatalból intézkedik a végrehajtás foganatosításáról."

32. § A 368/2011. Korm. rendelet 171. § (1) bekezdésében a "kétmillió" szövegrész helyébe a "négymillió" szöveg lép.

24. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

33. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdésében a "szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről" szövegrész helyébe a "szankcióiról" szöveg lép.

25. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. § Hatályát veszti az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 21/A. § (1) bekezdésében az "önhibájából" szövegrész,

b) 21/A. § (2) bekezdése.

26. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

35. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. A víziközmű-felügyeleti bírság

35. § (1) A kiszabható víziközmű-felügyeleti bírság összege

a) az ellátásért felelős vonatkozásában legalább 200 000 forint és legfeljebb 10 millió forint,

b) a víziközmű-szolgáltató vonatkozásában legalább 500 000 forint és legfeljebb 25 millió forint,

c) az 52/A. § szerinti projekttársaság esetében legalább 100 000 forint és legfeljebb 1 millió forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti víziközmű-felügyeleti bírság szabható ki azzal a gazdálkodó szervezettel szemben is, amely víziközmű-szolgáltatási tevékenységet a Hivatal engedélye nélkül végzi."

27. A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

36. § Hatályát veszti a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 4. §-a.

28. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2013. Korm. rendelet)

a) 46. § (3) bekezdésében, 46. § (4) bekezdés b) pontjában az "(1) bekezdés" szövegrész helyébe az "Szt. 92/K. § (11) bekezdése" szöveg,

b) 46. § (4) bekezdés a) pontjában az "az (1) és (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "a bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatások ügyében hozott" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a 369/2013. Korm. rendelet

a) 40. § (3) bekezdése,

b) 42/A. § (2) bekezdése,

c) 46. § (1) és (2) bekezdése.

29. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 443/2013. Korm. rendelet) 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fémtv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott külön igazolás tartalmazza:]

"a) a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet, a Koordináló szerv megnevezését, azonosító adatait, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet esetében az alvállalkozónak minősülést;"

(2) A 443/2013. Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az engedélyező vámszerv

a) a fémkereskedelmi engedély visszavonásával és a tevékenység megszűnésével vagy megszüntetésével, illetve

b) az engedély érvényességének lejártával

egyidejűleg 30 napos határidő tűzése mellett felszólítja a fémkereskedőt az engedély visszavonásakor készleten lévő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag - saját tulajdonként történő - értékesítésére vagy más, fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező telephelyen történő tárolásra.

(6) A fémkereskedő köteles leadni a fémkereskedelmi engedélyt, illetve a betétlapo(ka)t az engedélyező vámszerv részére

a) jogutód nélküli megszűnését,

b) az engedély érvényességének lejártát, vagy

c) az engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válását

követő 5 munkanapon belül."

(3) A 443/2013. Korm. rendelet 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő a Fémtv. 4. § (6a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a 14. melléklet szerinti adattartalommal, a szállítást legalább 3 munkanappal megelőzően elektronikus úton teljesíti."

(4) A 443/2013. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fémkereskedőnek a telephelyen annak nyitvatartási idejét jól látható helyen és formában fel kell tüntetnie. A telephely nyitvatartási rendjét az engedély iránti kérelemben, illetve változás esetén, annak bekövetkeztét követő öt napon belül be kell jelenteni az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez. A fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység szüneteltetését és újbóli megkezdését - annak időpontját legalább 3 nappal megelőzően - az engedélyező vámszervhez, illetve az engedélyező vámszerv illetékességi területén kívül lévő telephelye tekintetében a telephely szerint illetékes vámszervhez írásban be kell jelenteni. Szüneteltetésnek kell tekinteni, ha a fémkereskedő legalább 1 teljes általános nyitvatartási napján zárva tart. A szüneteltetés határozatlan időre nem szólhat."

(5) A 443/2013. Korm. rendelet 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a telephelyen - a telephelyen kívüli szállításhoz kapcsolódó be- és kirakodás céljából - a helyszínrajztól eltérő módon került a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásra, az eltérő tárolás körülményeit az ellenőrzéstől számított 24 órán belül a fémkereskedő köteles mindazon okmányok, különösen az anyagkísérő okmány benyújtásával igazolni, amelyek az eltérő tárolási körülmények indokoltságát alátámasztják. Ha az okmányok határidőn belül nem kerülnek benyújtásra, vagy azok az eltérő tárolási körülmények indokoltságát és okát nem tisztázzák, a fémkereskedelmi hatóság a Fémtv. 11. § (3) bekezdés f) pontja szerinti közigazgatási szankciót alkalmazza."

(6) A 443/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(7) A 443/2013. Korm. rendelet a 15. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

40. § A 443/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "20., 21., 22., 23. és 24. pontja" szövegrész helyébe a "20-23. és 28. pontja" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "szervezet a" szövegrész helyébe a "szervezet, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó szervezet a" szöveg,

c) 3. § (13) bekezdésében a "(11) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(12) bekezdésben" szöveg,

d) 8. § (2) bekezdésében és 8. § (4) bekezdés b) pontjában a "11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában" szövegrész helyébe a "11/B. §-ában" szöveg,

e) 8. § (4) bekezdés a) pontjában a "11. § (5) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe a "11/B. § a) pontjában" szöveg,

f) 4. melléklet 2. pont g) alpontjában a "személyazonosító" szövegrész helyébe a "személyazonosságot igazoló hatósági" szöveg,

g) 4. melléklet 2. pont j) alpontjában a "vételár" szövegrész helyébe a "bruttó vételár" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a 443/2013. Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 12. § (2) bekezdésében az " , és a nyilvántartó program használatára kiadott engedélyt a manuális nyilvántartás hitelesítésének napjával visszavonja" szövegrész.

30. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 10. § (4a) bekezdésében és 11. § (1) bekezdés o) pontjában a "rendbírsággal" szövegrész helyébe a "közigazgatási bírsággal" szöveg,

b) 10. § (4a) bekezdésében és 11. § (1) bekezdés o) pontjában a "rendbírságot" szövegrész helyébe a "közigazgatási bírságot" szöveg

lép.

31. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. § Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontjában az "azonnali hatállyal véglegesen" szövegrész helyébe az "a kijavításig" szöveg lép.

32. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. Korm. rendelet) 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az Ávtv. 42/D. §-ában foglaltak tekintetében a járási hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság.

(1b) Az Ávtv. 42/E. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a megyei kormányhivatal és a járási hivatal, valamint a jegyző a kijelölt állatvédelmi hatóság."

(2) A 383/2016. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel)

"c) üzemelteti a kozmikus geodéziai obszervatóriumot, továbbá ellátja a GNSSnet.hu hálózat létesítésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint arra épülő helymeghatározó szolgáltatásokat nyújt,"

(3) A 383/2016. Korm. rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány ingatlanügyi hatóságként)

"a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,"

(jelöli ki.)

(4) A 383/2016. Korm. rendelet 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Kormány az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 79/A. §-ában foglaltak tekintetében a jogszabálysértés megállapítására és a közigazgatási bírság kiszabására országos illetékességgel a Békés Megyei Kormányhivatalt jelöli ki."

(5) A 383/2016. Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki)

"g) az Éltv. 57/B. §-ában"

(foglaltak tekintetében.)

45. § A 383/2016. Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "43. § (2), (3) és (9)-(12) bekezdésében" szövegrész helyébe a "43. § (2), (2a) és (9)-(12) bekezdésében" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdés g) pontjában az "és geoportált üzemeltet," szövegrész helyébe a "valamint geoportált üzemeltet és azon keresztül adatot szolgáltat," szöveg,

c) 27. § (2) bekezdés p) pontjában a "nemzetközi kötelezettségből" szövegrész helyébe a "nemzetközi és európai uniós kötelezettségből" szöveg

lép.

46. § Hatályát veszti a 383/2016. Korm. rendelet

a) 27. § (1) és (4) bekezdésében a "Területi, Építészeti és Informatikai" szövegrész,

b) 37. § (2a) bekezdésében az "elsőfokú" szövegrész,

c) 38. § (2) bekezdése,

d) 39. § (2) bekezdés q) pontja.

33. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § c), e) és f) pontjaiban meghatározott joggal terhelt földrészletet érint, a kérelemhez mellékelni szükséges a bejegyzett jog jogosultjának a hozzájárulását."

34. A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

48. § A katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § a) pont ab) alpontjában a "felfüggesztése vagy visszavonása" szövegrész helyébe az "a szakszolgálati engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltás vagy a szolgálati engedély visszavonása" szöveg,

b) 3. § a) pont af) alpontjában az "az engedély felfüggesztése vagy visszavonása" szövegrész helyébe a "visszavonása, vagy a képzési tevékenység végzésétől történő eltiltása" szöveg,

c) 3. § b) pont bd) alpontjában a "felfüggesztése vagy visszavonása" szövegrész helyébe a "visszavonása, vagy a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása" szöveg,

d) 3. § c) pontjában a "felfüggesztése vagy visszavonása" szövegrész helyébe a "visszavonása, vagy az üzembentartási engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása" szöveg,

e) 3. § o) pontjában a "felfüggesztése vagy visszavonása" szövegrész helyébe a "visszavonása, vagy az engedélyhez kötött tevékenység végzésétől történő eltiltása" szöveg

lép.

35. Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 408/2016. Korm. rendelet) 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az inváziós bírság megfizetésére a bírságoló szerv a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre, határozatban legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, ha az inváziós bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik."

(2) Hatályát veszti a 408/2016. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a)-c) pontja.

36. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 136/A. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az E-ügyintézési tv. 46. § (5) bekezdés c) pontja és 48. § (2) bekezdés f) pontja szerinti esetekben - figyelembe véve e rendelet 142. §-a szerinti rendelkezést - a felügyelet - a jogsértés mértékétől függően, a jogsértés által okozott kár és joghátrány figyelembevételével - a bírság mértékét a következők szerint állapítja meg:

a bírság mértéke ötmillió forinttól ötvenmillió forintig terjed, ha]

"ca) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel vagy a KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltatóval a b) pont szerinti jogsértés miatt egy éven belül az E-ügyintézési tv. 46. § (5) bekezdése vagy 48. § (2) bekezdése szerinti szankciók bármelyikét eredménytelenül alkalmazta,"

37. A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

51. § A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 104/2017. Korm. rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járási hivatal a Tvtv. szerinti közigazgatási bírság kiszabása során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontok mellett mérlegeli, hogy

a) a jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a Tvtv. 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott értékek megőrzését vagy kialakítását, és

b) a szabálytalanul kihelyezett reklámhordozó, reklámtartó berendezés veszélyezteti-e az emberi élet- és vagyonbiztonságot."

52. § Hatályát veszti a 104/2017. Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

38. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtott föld alatti gombagyűjtőt az erdészeti hatóság a tevékenység végzésétől eltiltja, és a föld alatti gombagyűjtési naplóját két évre visszavonja.

(2) A Szabs. tv. 243. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértés elkövetése miatt jogerősen pénzbírsággal vagy helyszíni bírsággal sújtott, föld alatti gombagyűjtési naplóval nem rendelkező személyt az erdészeti hatóság a tevékenység végzésétől eltiltja, és részére föld alatti gombagyűjtési naplót két évig nem ad ki.

(3) Erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírása esetén az erdészeti hatóság az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja."

39. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az 5. §-t követően a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. Az engedély visszavonása

5/A. § (1) Az engedélyező hatóság a megkülönböztető jelzést adó készülék, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a jármű, továbbá a jelzés használata nem felel meg a jogszabályban, valamint az engedélyben meghatározott feltételeknek,

b) a járművön a megkülönböztető jelzést adó készülék vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezése, felszerelése nem felel meg a jogszabályban meghatározott üzemeltetési, műszaki előírásoknak,

c) a jármű üzembentartási célja megváltozott,

d) a járművet a forgalomból kivonták,

e) a jármű üzembentartójának személyében változás következett be,

f) a jármű üzembentartója az engedély adataira vonatkozó jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,

g) az engedély visszavonását a jármű üzembentartója kéri.

(2) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó engedélyt az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül akkor is vissza kell vonni, ha a jármű tulajdonosa az engedélyező hatóság felhívására az adategyeztetésnek nem tesz eleget, és az engedélyezés feltételeinek fennállása egyéb módon nem állapítható meg.

(3) A jármű üzembentartója köteles az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott változásokat, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni."

40. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. § A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a hajózási hatóság a hajózási létesítmény üzemelésével kapcsolatos hatósági ellenőrzés során olyan hiányosságot tapasztal, amely emberi élet vagy a víziközlekedés, valamint a hajózási létesítmény biztonságát, illetve a környezetet veszélyezteti, a hajózási létesítmény üzemeltetését a veszély elhárításáig felfüggeszti."

41. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 511/2017. Korm. rendelet) 1. alcíme a következő 7/A-7/C. §-sal egészül ki:

"7/A. § (1) Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az engedély határozatlan időre szól.

(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú vagy az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal,

b) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel,

c) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, és

d) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

(3) A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a hatóság a (7) bekezdés f) és g) pontjában szereplő okból a közlekedési hatóság által a vizsgabiztosokról vezetett nyilvántartásból (a továbbiakban: Nyilvántartás) való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.

(4) Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező

aa) nevét,

ab) születési helyét és idejét,

ac) anyja nevét,

ad) lakcímét,

ae) állampolgárságát,

af) jelenlegi beosztását (munkakörét),

ag) munkáltatójának megnevezését és címét,

b) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,

c) a vezetői engedély számát,

d) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategóriák megjelölését.

(5) A Nyilvántartás tartalmazza: a) a vizsgabiztos

aa) nevét,

ab) születési helyét és idejét,

ac) anyja nevét,

ad) állampolgárságát,

ae) lakcímét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím),

af) munkahelyének megnevezését és címét,

b) az iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve a vizsgabiztosi alaptanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat számát, kiállításának keltét,

c) a legutóbbi továbbképzés időpontját,

d) a vizsgabiztosi tevékenység felfüggesztéséről, az engedély visszavonásáról rendelkező határozat számát, keltét, a felfüggesztés időtartamát.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

(7) A közlekedési hatóság visszavonja - az f) és g) pontok esetén közigazgatási szankcióként - az engedélyt, és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha

a) azt a vizsgabiztos kéri,

b) a vizsgabiztos elhalálozott,

c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) az engedély kiadása iránti kérelmében vagy annak mellékletében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,

e) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy ha azt a közlekedési hatóság elutasította,

f) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kötelezettségeit - az első megszegéstől számított - 2 éven belül legalább további négy esetben megszegte vagy súlyosan megszegte,

g) a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.

(8) A közlekedési hatóság eltiltja a vizsgabiztost a tevékenység végzésétől, ha

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásokat megszegte,

b) a (6) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.

(9) Az eltiltás időtartama a (8) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eltiltást megalapozó okok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.

7/B. § (1) A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy végezhet, aki megfelel az ER.-ben meghatározott követelményeknek.

(2) A vizsgabiztosi engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező

a) nevét,

b) születési helyét, idejét,

c) anyja nevét,

d) lakcímét,

e) állampolgárságát,

f) felső- vagy középfokú iskolai végzettségét, szakképzettségét,

g) vezetői engedélyének számát,

h) a vezetői engedélyébe bejegyzett járműkategóriák megjelölését,

i) munkáltatójának megnevezését és címét.

(3) A vizsgabiztosi engedély kiadása iránti kérelmet a közlekedési hatósághoz írásban kell benyújtani.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az ER.-ben előírt okiratokat és igazolásokat.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő nyolc napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

(6) A közlekedési hatóság visszavonja - az f) pont esetében közigazgatási szankcióként - az engedélyt, és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha

a) azt a vizsgabiztos kéri,

b) a vizsgabiztos elhalálozott,

c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) az engedély kiadása iránti kérelmében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,

e) az ER.-ben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy azt a közlekedési hatóság elutasította, vagy

f) a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegte.

(7) A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos környezetvédelmi felülvizsgáló tevékenységét, ha

a) a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásokat megszegte, vagy

b) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.

(8) A felfüggesztés a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztést megalapozó okok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.

(9) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait az ER. tartalmazza.

7/C. § Ha a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt rendelkezések megszegését megállapítja, megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását az arra való jogosultság igazolásáig."

(2) Az 511/2017. Korm. rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti felhatalmazott autóbusz-fenntartó tevékenységét a közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a vizsgálat elvégzésekor a jogszabályban előírt feltételeket a felhatalmazott autóbusz-fenntartó megsértette, a felhatalmazást a feltételek teljesítésig felfüggeszti vagy visszavonja."

(3) Az 511/2017. Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/A-15/E. §-sal egészül ki:

"15/A. § A közlekedési hatóság a műhelyengedélyt visszavonja - az f) pont szerinti esetben közigazgatási szankcióként -, ha

a) a műhelyengedély jogosultja az engedélyben szereplő összes telephelye tekintetében a műhelyengedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,

b) a műhelyengedély jogosultja jogutód nélkül megszűnik,

c) a műhelyengedély jogosultja vagy annak jogutódja a műhelyengedélyben foglalt feltételeknek nem felel meg,

d) a műhelyengedély jogosultja nem rendelkezik érvényes és névre szóló tanúsítvánnyal,

e) a menetíró szerelőműhely a tevékenységét 6 hónapot meghaladóan szünetelteti, vagy

f) a menetíró szerelőműhely második eltiltást követően a 15/B. § (3) bekezdése szerinti valamely jogsértést ismételten elköveti.

15/B. § (1) A közlekedési hatóság a műhelykártya jogosulatlan vagy szabálytalan használata, vagy a műhelykártya meghamisításának alapos gyanúja esetén - ismétlődő, vagy a menetíró szerelőműhely vezetőjének felróható esetben - a menetíró szerelőműhelyt a tevékenységétől legfeljebb 365 napra eltilthatja. Az eltiltás időtartamát napokban kell meghatározni.

(2) A meghamisított műhelykártyát a Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a helyszínen elveszi, és a műhelykártya bevonását kezdeményezve azt a kártyakibocsátó hatósághoz továbbítja.

(3) Ha a menetíró szerelőműhelyben a menetíró szerelő, a menetíró szerelőműhely vezetője, vagy a menetíró szerelőműhely más alkalmazottja

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) az információs rendszerekben rögzítendő adatokban bekövetkezett változást nem vagy nem határidőben jelenti be,

c) a tevékenységét nem a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és az auditálási tanúsítvány szerinti technológiai leírásoknak megfelelően végzi,

d) az engedélyben szereplőtől eltérő működési elvű menetíró készüléket szerel,

e) a hitelesítésre kötelezett műszerek időszakos vizsgálatát elmulasztja,

f) a műhelykártyát jogosulatlanul használja,

g) a műhelykártyát meghamisítja, vagy

h) az adatletöltési, adattovábbítási vagy adatmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget,

a közlekedési hatóság a műhelyt a tevékenység végzésétől első alkalommal történő elkövetés esetén 30 napig, második alkalommal történő elkövetés esetén 90 napig eltiltja.

(4) Ha a műhelyengedélyt a közlekedési hatóság a 15/A. § f) pontja szerint visszavonja, a menetíró szerelőműhely részére újabb műhelyengedély legkorábban a visszavonásról szóló határozat véglegessé válásának napját követő egy év elteltével adható.

15/C. § (1) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint ellenőrzésre jogosult szervezet a tachográf-kártyát a helyszínen elveszi, ha az ellenőrzés során annak gyanúja merül fel, hogy a) a tachográf-kártyát meghamisították,

b) a tachográf-kártyát nem az a személy használja, aki számára azt kiadták,

c) a kártya tulajdonosa a tachográf-kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozat vagy hamisított okmányok alapján kapta.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hamisításra utal, ha

a) a tachográf-kártyán vagy annak elektronikus tárolóegységén javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek,

b) a tachográf-kártya anyaga, kivitele a valóditól eltér, vagy

c) a nyilvántartás szerint a tachográf-kártya kiadására nem került sor.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a tachográf-kártya elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját és a tachográf-kártya azonosító adatait.

(4) A helyszínen elvett tachográf-kártyát, valamint az intézkedésről készült jegyzőkönyv egy példányát az (1) bekezdésben meghatározott szervezet három napon belül a kártyakibocsátó hatóságnak, külföldi hatóság által kibocsátott kártya esetén a közlekedési hatóságnak megküldi.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján a tachográf-kártyát akkor kell elvenni, ha a tachográf-kártya jogosítottja nincs a helyszínen. Az elvett tachográf-kártya csak a kártyatulajdonosnak adható vissza.

(6) A visszavont tachográf-kártyát a kártyakibocsátó hatóság egy naptári évvel a leadást követően selejtezi.

15/D. § (1) A közlekedési hatóság - az e) és f) pont esetében közigazgatási szankcióként - visszavonja a személyre szóló műhelykártyát, ha

a) azt a menetíró szerelő kéri,

b) a menetíró szerelő elhalálozott,

c) a műhelykártya kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) a közlekedési hatóság visszavonja a menetíró szerelő szerelői engedélyét, és törli őt a névjegyzékből a Kkt. 27/B. § (6) bekezdése szerint,

e) a műhelykártya kérelmezése során a menetíró szerelő valótlan adatokat adott meg,

f) a menetíró szerelő az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit - az első megszegést megállapító határozat véglegessé válásától számított - 2 éven belül legalább további három esetben megszegte,

g) a menetíró szerelő az e rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy benyújtott, de azt a közlekedési hatóság elutasította.

(2) A Kkt. 27/B. § (6) bekezdés d) pontja szerint súlyosan szegi meg kötelezettségeit az a menetíró szerelő, aki

a) a vizsgálat során a mérőműszerek mérési eredményét befolyásolja,

b) a menetíró készülék működésének befolyásolására alkalmas eszközt épít be, vagy ilyen beépített eszköz használatát nem kifogásolja,

c) a menetíró készüléket úgy kalibrálja, hogy az a rögzített adatok befolyásolására, megváltoztatására alkalmas, vagy

d) valótlan adatot rögzít.

15/E. § (1) A jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg - járműtulajdonság esetében - a jármű forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.

(2) Az előírt minősítéssel vagy műbizonylattal nem rendelkező pótalkatrész és tartozék gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság - a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig, illetve a megfelelő műbizonylat kiállításáig megtiltja, a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt állapíthat meg.

(3) Ha a jóváhagyási jelet a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg járművön használja, a jóváhagyási jelre vonatkozó engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja."

(4) Az 511/2017. Korm. rendelet 4. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § Ha a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR Szabályzat) szerinti oktató a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó, az oktatni kívánt áruosztályokra érvényes veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítvánnyal nem rendelkezik, illetve ha a közlekedési hatóság által meghirdetett továbbképzésen nem vett részt vagy - ha a már elismert oktató - a továbbképzést követő ismeretfelújító vizsgát nem teljesítette, továbbá ha a szakfelügyeleti ellenőrzés megállapítása szerint a foglalkozásvezető szakmai tevékenységének színvonala nem kielégítő, a közlekedési hatóság az oktatót a tevékenység gyakorlásától a hiányosság megszüntetéséig eltiltja."

42. Egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

A HAJÓZÁSI HATÓSÁGOK ÁLTAL ALKALMAZOTT EGYES SZANKCIÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

15/D. § (1) A munkáltató köteles a hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságának soron kívüli vizsgálatát kezdeményezni, ha az egészségi alkalmasságot kizáró vagy korlátozó bármilyen körülményt észlel. Soron kívüli vizsgálatot a hajózási szolgálatot teljesítő személy maga is kérhet.

(2) A hajózási hatóság a hajózási szolgálatot teljesítő, illetve a kedvtelési célú vízijárművet vezető személyt a hajózás biztonságát veszélyeztető egészségi állapot észlelésének esetében határidő tűzésével soron kívüli vizsgálatra hívhatja fel, és az alkalmasság újbóli megállapításáig a hajózási szolgálat ellátását, illetve a kedvtelési célú vízijármű-vezetését - a szolgálati könyvbe való bejegyzéssel, illetve a kedvtelési célú vízijármű-vezetői bizonyítvány bevonásával - megtilthatja.

(3) Ha a hajózási hatóság a (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményét sérelmesnek tartja, az egészségi alkalmasság vizsgálatának lezárásától számított 15 napon belül az első fokon eljárt szervnél fellebbezést nyújthat be a vizsgálat eredményének megváltoztatása érdekében.

(4) Az élelmezéssel kapcsolatos munkakörben foglalkoztatott hajózási dolgozót az e rendeletben és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott vizsgálatok nem mentesítik az ilyen munkakörben foglalkoztatott dolgozóra más jogszabályban előírt orvosi vizsgálat alól.

15/E. § (1) A hajózási hatóság a hajózási hatóság hajósorvosi vizsgálatokra jogosult orvosokról vezetett nyilvántartásába vett orvos tevékenységét felfüggeszti, ha az orvos a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben előírt követelményeknek nem tesz eleget.

(2) A hajózási hatóság törli a nyilvántartásából azt az orvost, aki a tevékenysége felfüggesztését követő 3 hónapon belül nem igazolja, hogy megfelel a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott követelményeknek.

15/F. § (1) A 11/A. § (3) bekezdése szerinti műszaki szemlét követően a vízi jármű meglévő uniós belvízi hajóbizonyítványát a vízi jármű megváltoztatott műszaki jellemzőire tekintettel vissza kell vonni, és újat kell kiállítani, ha az eredeti hajóbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőknek már nem felel meg. Ha az új bizonyítványt más tagállamban adják ki, mint amelyben az első bizonyítványt kiadták vagy megújították, a bizonyítványt kiállító vagy megújító illetékes hatóságot erről az új bizonyítvány kiadását követő harminc napon belül tájékoztatni kell.

(2) A hatályos uniós belvízi hajóbizonyítványt az azt kibocsátó vagy megújító illetékes hatóság visszavonja, ha a vízi jármű már nem felel meg a bizonyítványban foglalt műszaki követelményeknek.

15/G. § A hajózási hatóság az általa kiadott képesítő okmányt visszavonja vagy érvényességét korlátozza, ha

a) az okmány kiadásának alapjául szolgáló adatok, tények, nyilatkozatok valótlansága bizonyosodik be,

b) az okmány hamis vagy azt meghamisították,

c) a tengeri hajó parancsnoka olyan személyt alkalmaz, aki nem az STCW Egyezmény által előírt képesítéssel, illetve érvényesítéssel rendelkezik, vagy

d) az illetékes hajózási hatóság vizsgálata megállapítja, hogy a víziközlekedési baleset (havária) az élet- és vagyonbiztonság, valamint a környezet veszélyeztetése az érvényes képesítő okmánnyal rendelkező személy hozzá nem értése, mulasztása miatt történt.

15/H. § (1) A hajózási hatóság a hajózási engedélyt visszavonja, ha

a) megállapítja, hogy a hajózási engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,

b) a hajózási engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

c) az engedélyes az engedélyezett hajózási tevékenységet megszünteti,

d) az engedélyes a hajózási tevékenységet a hajózási engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja.

(2) A hajózási hatóság a hajózási engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének vagy a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 14. § (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében meghatározott meghirdetési kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá abban az esetben is, ha az engedélyes akadályozza a hajózási hatóságnak a hajózási tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

(3) A hatóság a hajózási engedélyt nem vonhatja vissza a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló miniszteri rendelet 4. § (3) bekezdésében említett felmentés ideje alatt arra az okra hivatkozással, amelyre a felmentést megadta."

43. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 532/2017. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(A légiközlekedési hatóság)

"l) kiadja a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló miniszteri rendelet szerinti koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt."

(2) Az 532/2017. Korm. rendelet II. fejezete a következő 4/B. alcímmel egészül ki:

"4/B. Koordinációs szervezetekre vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok

5/B. § (1) A koordinált légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt, valamint a Drop Zone légtér koordinációs feladatait ellátó szervezeti engedélyt a légiközlekedési hatóság - kérelemre - 2 éves időtartamra adja ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a légiközlekedési hatóság

a) jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése esetén határidő megjelölése mellett felfüggeszti, vagy

b) ha a jogszabálysértés vagy az engedélyben foglaltak megsértése a légiközlekedés biztonságát veszélyezteti, visszavonja.

(3) A légiközlekedési hatóság a koordinációs feladatokat ellátó szervezet tevékenységét rendszeresen ellenőrzi."

(3) Az 532/2017. Korm. rendelet a következő 23/A. §-sal és 23/B. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) A légiközlekedési hatóság - egyes földi kiszolgálási tevékenységek vonatkozásában vagy teljes egészében - az ok elhárulásáig felfüggesztheti a külföldi földi kiszolgálók engedélyét, ha a jogosult állama

a) ténylegesen vagy jogszabályi úton nem biztosít nemzeti elbánást a magyar földi kiszolgálóknak,

b) más, harmadik országhoz tartozó földi kiszolgálót kedvezőbb elbánásban részesít,

c) ténylegesen vagy jogszabályi úton nem biztosít hasonló elbánást a magyar földi kiszolgálóknak, mint amit e jogszabály biztosít az adott állam földi kiszolgálóinak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező földi kiszolgálókra.

(3) A külföldi földi kiszolgálók engedélyének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti felfüggesztéséről a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot.

23/B. § (1) A légiközlekedési hatóság az engedélyt - a c) pont esetében közigazgatási szankcióként - visszavonja, ha

a) a jogosult a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,

b) a jogosult a Földi Kiszolgálás Rendelet 3. és 4. számú mellékletében meghatározott szakmai követelményeket nem teljesíti, vagy nem rendelkezik a 21. § (2) bekezdés c) pontja szerinti telephelybiztonsági tanúsítvánnyal,

c) a jogosult a földi kiszolgálást az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja,

d) a jogosult földi kiszolgálási tevékenységét megszünteti,

e) a légiközlekedési hatóság a 25. § szerint korlátozásokat vezetett be, és az ezt követő, Földi Kiszolgálás Rendelet 18. §-a szerinti kiválasztási eljárás során a jogosultat nem választották ki.

(2) A légiközlekedési hatóság az engedélyt visszavonhatja, ha

a) a jogosult a Földi Kiszolgálás Rendelet 8. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

b) a jogosult akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a földi kiszolgálás ellenőrzésével kapcsolatos eljárását,

c) a jogosult nem tartja be a repülőtérrendben, illetve a repülőtéri kézikönyvben foglaltakat,

d) a jogosult a 24. §-ban meghatározott, a számviteli elkülönítéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi."

(4) Az 532/2017. Korm. rendelet 18. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"18. A szakszolgálati engedély felfüggesztése, visszavonása és korlátozása

56. § (1) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt, jogosítást, jogosítás-kiterjesztést, munkahelyi kiterjesztést vagy szakszolgálati kiterjesztést azonnali hatállyal felfüggesztheti, illetve a d) pontban foglalt feltétel esetén felfüggeszti, ha az engedélyes

a) akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a szolgálati tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,

b) nem tájékoztatja a szolgáltatót a szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról vagy az alkalmatlansága ellenére szolgálati tevékenységet lát el,

c) a légiközlekedési baleset, repülőesemény vizsgálata vagy hatósági ellenőrzés során a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy az engedélyes a szolgálati tevékenység ellátásának szabályait megsértette, vagy magatartásával a légiközlekedést veszélyeztette, vagy

d) a szaktudás értékelésen második alkalommal is nem megfelelt értékelést kapott.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt az (1) bekezdés d) pontja alapján függeszti fel, a határozatban rendelkeznie kell a szakszolgálati engedély visszaadásához szükséges képzési vagy vizsgakövetelményekről.

(3) Ha az engedélyes a szolgálati tevékenységre való alkalmatlanságáról nem tájékoztatta a szolgáltatót, és az alkalmatlanságról a szolgáltató tudomást szerez, a szolgáltató köteles tájékoztatni a légiközlekedési hatóságot.

(4) A légiközlekedési hatóság a szakszolgálati engedélyt azonnali hatállyal visszavonja, ha az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg.

56/A. § (1) Az engedélyes a repüléstájékoztató szakszolgálati engedély érvényességén belül kizárólag munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett láthat el repüléstájékoztató szolgálati tevékenységet,

a) ha a szakszolgálati engedélyében bejegyzett munkahelyi kiterjesztésnek megfelelő operatív munkahelyen végzett szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában 90 napnál hosszabb időtartamú megszakítása volt,

b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy

c) ha a szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság nem függesztette fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.

(3) Operatív munkahelyen végzett repüléstájékoztató szolgálati tevékenységnek kell tekinteni a munkahelyi gyakorlati oktatást, de a munkahelyi gyakorlati oktatással töltött időtartam nem haladhatja meg 90 napon belül a repüléstájékoztató szolgálati tevékenységgel töltött idő 75%-át.

56/B. § (1) Az engedélyes a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül is legalább 3 éve érvényes légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedéllyel és megfelelő jogosítással, - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosításkiterjesztéssel rendelkező személy felügyelete mellett láthat el szolgálati tevékenységet,

a) ha a szakszolgálati engedélyébe bejegyzett jogosításnak és - ha a jogosításhoz kapcsolódhat - jogosításkiterjesztésnek megfelelő szolgálati tevékenység folyamatos ellátásában a továbbképzési programban meghatározott időtartamú megszakítása volt,

b) ha a továbbképzési követelményeket nem teljesítette, vagy

c) ha a szaktudását nem megfelelőnek értékelik, de a szakszolgálati engedélyét a légiközlekedési hatóság nem függesztette fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a továbbképzési program határozza meg a munkahelyi gyakorlati oktató felügyelete mellett eltöltendő időtartamot.

(3) Az engedélyes a légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély érvényességén belül nem láthat el szolgálati tevékenységet, ha olyan, a szakszolgálat ellátására hátrányosan ható szer befolyása alatt áll, amely képtelenné teheti arra, hogy feladatát biztonságosan és megfelelően lássa el.

(4) Az engedélyes a (3) bekezdésben meghatározott tényt köteles a szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni."

(5) Az 532/2017. Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a képzési szervezet nem teljesíti a képzési engedély kiadásához előírt feltételeket, teljesítési határidő megjelölésével kötelezi a képzési szervezetet a teljesítésre, továbbá a hatályos képzési engedélyt vagy az abban meghatározott egyes képzéstípusokat felfüggesztheti."

(6) Az 532/2017. Korm. rendelet 31. alcíme a következő 94/A-94/C. §-sal egészül ki:

"94/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást felfüggeszti, ha

a) az engedélyes akadályozza a légiközlekedési hatóságnak a vizsgáztatói tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, az ellenőrzés lehetővé tételéig,

b) az engedélyes a vizsgáztatói tevékenység ellátása során a Szabs. tv. szerinti ittas vezetés (Szabs. tv. 217. §) vagy a légiközlekedési biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése (Szabs. tv. 228. §) szabálysértés miatt szabálysértési eljárás hatálya alá kerül, annak lezárásáig, vagy

c) az engedélyes a polgári légiközlekedési személyzet egészségügyi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint egészségileg alkalmatlan állapotban lát el szakszolgálati

tevékenységet, addig az időpontig, ameddig a repülőorvosi vizsgálat az egészségügyi alkalmasságot meg nem állapítja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben - ha a vizsgáztatói tanúsítás engedélyese több kategóriában rendelkezik vizsgáztatói jogosultsággal és a megállapított eltérés nem jelenti a többi jogosultság gyakorlásához szükséges feltételek nemteljesítését - a légiközlekedési hatóság felfüggesztheti csak azt a vizsgáztatói jogosultságot is, amellyel összefüggésben a légiközlekedési szabályokat az engedélyes megszegte.

(3) Ha a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást az (1) bekezdés b) pontja alapján függeszti fel, a döntésben rendelkeznie kell a vizsgáztatói tanúsítás visszaadásához szükséges képzési vagy vizsgáztatási követelményekről is.

(4) A vizsgáztatói tanúsítás engedélyese a felfüggesztett tanúsításához kapcsolódó jogosultságokat a felfüggesztés hatálya alatt nem gyakorolhatja.

94/B. § (1) A légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítást visszavonja, ha

a) az engedélyes a kérelemben valótlan adatokat jelölt meg,

b) a 94/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eset ismétlődően következik be,

c) a 94/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szabálysértések bármelyikének engedélyes általi ismételt elkövetését a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerősen megállapította.

(2) A vizsgáztatói tanúsítás visszavonását követően új vizsgáztatói tanúsítás kiadása során a kérelmezőnek teljesítenie kell a jogszabályi követelményeket azzal, hogy a visszavonás előtt szerzett ismeret és tapasztalat nem számítható be a jogszabályban meghatározott ismereti és tapasztalati követelményekbe.

94/C. § (1) A 94/A. § (1) bekezdésében és a 94/B. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedési hatóság intézkedésként a vizsgáztatói tanúsítást azonnali hatállyal bevonja, és a vizsgáztatói tanúsítást elveszi, amelyről átvételi elismervényt állít ki. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az elvétel e rendeletben meghatározott jogalapját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevonás esetén a légiközlekedési hatóság a vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztéséről, visszavonásáról vagy visszaadásáról 5 napon belül dönt.

(3) Ha a vizsgáztatói tanúsítás felfüggesztése a 94/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem érinti a jogosult valamennyi jogosultságát, a légiközlekedési hatóság a jogosult részére új, csak a felfüggesztéssel nem érintett jogosultságok gyakorlását lehetővé tevő vizsgáztatói tanúsítást állít ki és ad vissza."

(7) Az 532/2017. Korm. rendelet 49. alcíme a következő 137/A. §-sal egészül ki:

"137/A. § (1) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványát a hatóság visszavonja, ha

a) megállapítja, hogy a típustervben foglaltakat vagy a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó követelményeket nem tartják be, vagy

b) a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a típusalkalmassági tanúsítványt felfüggesztette, és egyedi repülési engedélyt adott ki.

(2) A könnyű légijármű légialkalmassági tanúsítványának visszavonása esetén a tanúsítványt a légiközlekedési hatóság részére vissza kell adni.

(3) A légialkalmassági tanúsítványt, ha a könnyű légijármű tulajdonviszonyában változás következett be, a légijárművel együtt át kell ruházni."

(8) Az 532/2017. Korm. rendelet 138. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A légiközlekedési hatóság a kutatási, kísérleti vagy tudományos célú légijárműre kiadott egyedi repülési engedélyt felfüggeszti a hatóság által előírt követelmények teljesítéséig, ha a légijármű súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát."

(9) Az 532/2017. Korm. rendelet 142. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A légiközlekedési hatóság az amatőr építésű légijárműre kiadott egyedi repülési engedélyt felfüggeszti a hatóság által előírt követelmények teljesítéséig, ha a légijármű súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát."

(10) Az 532/2017. Korm. rendelet 54. alcíme a következő 151/A. §-sal egészül ki:

"151/A. § (1) Ha a légialkalmassági felülvizsgálatot a légialkalmasság-irányító szervezet végzi, és a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a légijármű vagy komponens nem felel meg a jogszabályi követelményeknek és ezzel súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát, köteles azt haladéktalanul jelenteni a légiközlekedési hatóságnak.

(2) Ha a légiközlekedési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott jelentésben foglaltakkal egyetért, a légialkalmassági felülvizsgálati tanúsítványt a követelmények teljesítéséig felfüggeszti.

(3) Ha a légialkalmasság felülvizsgáló szervezet megállapítja, hogy a légijármű vagy komponens nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és ez esetlegesen veszélyeztetheti a repülés biztonságát, a tulajdonost felszólítja a megfelelés biztosítására."

59. § Az 532/2017. Korm. rendelet

a) 77. § (1) bekezdés c) pontjában a "27/2017." szövegrész helyébe a "27/2014." szöveg,

b) 160. § (3) bekezdésében az "akkor a (6) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § (4)-(6)" szövegrész helyébe az "akkor az (5) bekezdésben, valamint az Lt. 3/C. § (5) és (6)" szöveg,

c) 160. § (4) bekezdésében az "az (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szöveg,

d) 160. § (5) bekezdésében az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "a (3) bekezdésben" szöveg

lép.

60. § Hatályát veszti az 532/2017. Korm. rendelet 160. § (6) bekezdése.

44. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában és 2. §-ában a "rendbírság" szövegrész helyébe a "közigazgatási bírság" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "rendbírságot" szövegrész helyébe a "közigazgatási bírságot" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a "rendbírságnak" szövegrész helyébe a "közigazgatási bírságnak" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "rendbírság" szövegrészek helyébe a "közigazgatási bírság" szöveg

lép.

45. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

62. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 86/2019. Korm. rendelet) 7. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

63. § A 86/2019. Korm. rendelet 3/A. § (1)-(3) bekezdésében a "kizárt" szövegrész helyébe az "a felügyeleti szerv által kizárt" szöveg lép.

46. A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. § A vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról szóló 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet V. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:

"15/A. A műszaki engedélyes ellenőrzése és az alkalmazott jogkövetkezmények

32/A. § (1) Ha a vasúti jármű karbantartására, javítására vagy időszakos és rendkívüli vizsgálatára műszaki hatósági engedéllyel (a továbbiakban: műszaki engedély) rendelkező engedélyes

a) nem teljesíti a műszaki engedély kiadásának valamely feltételét,

b) tevékenységét a műszaki engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja, vagy

c) jogszabályban meghatározott változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

a közlekedési hatóság a műszaki engedélyben meghatározott valamennyi vagy egyes tevékenységet - több műhely esetén egyes műhelyekre vonatkozóan is - korlátozhatja, és határidő tűzésével az engedélyest a jogszerű állapot helyreállítására kötelezheti.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a jogszerű állapot helyreállítása nem történik meg, vagy ha a közlekedési hatóság a vasúti járművek ellenőrzése során olyan, a vasúti közlekedés biztonságát vagy egyéb, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosságot állapít meg, ami a műhely szakszerűtlen munkavégzésére vezethető vissza, az engedélyes valamennyi vagy egyes tevékenységét - több műhely esetén egyes műhelyekre vonatkozóan is - felfüggeszti a jogszerű állapot helyreállításáig.

(3) A tevékenység felfüggesztése esetén a közlekedési hatóság az engedélyesnek a műhelyben karbantartás, javítás alatt álló járművek vonatkozásában csak olyan munkálatok elvégzését engedélyezi, amelyek a vasúti járművek másik műhelybe történő biztonságos közlekedéséhez szükségesek.

(4) A vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálati tevékenységének felfüggesztésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A közlekedési hatóság a műszaki engedélyt - ideértve a vasúti járművek időszakos és rendkívüli vizsgálatát biztosító engedélyt - visszavonja:

a) az engedélyes kérelmére,

b) ha a szünetelés időtartama a 6 hónapot meghaladja, és az engedélyes nem jelenti be a műhely tevékenységének újrakezdését 15 nappal az újraindítást megelőzően, vagy

c) ha a (2) bekezdés szerinti tiltás elrendelésének alapjául szolgáló körülményt a felfüggesztés elrendelésének napjától számított 6 hónapon belül az engedélyes nem hárítja el.

(6) Ha az (5) bekezdés b) pontja esetén az engedélyes a határozattal szembeni jogorvoslatra nyitva álló határidőben az újraindítás iránti szándékát bejelenti, a közlekedési hatóság a műszaki engedély visszavonásáról szóló határozatát visszavonja."

47. Hatályon kívül helyező rendelkezések

65. § Hatályát veszti

a) a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 13. és 14. §-a,

b) a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése.

48. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése, a 32. § és a 39-41. §, valamint a 14. és 15. melléklet a rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

67. § (1) E rendelet 29. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelettervezet 39. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés), EJ=enyhébb
jogsértés)
A bírság összege, forintbanA bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
1.a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti
árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt:
közúti árutovábbítási engedély), közúti
személyszállítási engedély, illetve autóbuszos
személyszállító engedély (a továbbiakban együtt:
közúti személyszállítási engedély), taxiengedély,
személygépkocsis személyszállító engedély
nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya
lejáratát 90 napot követően - végzett közúti
közlekedési szolgáltatás
RSJ600 000szállító
b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély
nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt)
végzett közúti közlekedési szolgáltatás
RSJ800 000szállító
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul
végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély
nélkül végzett különjárati személyszállítás
RSJ800 000szállító
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti
személyszállítási engedély időbeni hatálya 30
napot meghaladóan, de 90 napot meg nem
haladóan lejárt
NSJ300 000szállító
2.A szállító vagy a járművezető nem tudja
bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy
a közösségi engedély hitelesített másolatát
(elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan)
szállító
járművezető
a) és nem rendelkezik engedélykivonattalNSJ500 000
b) de rendelkezik engedélykivonattalEJ30 000
3.Közúti árutovábbításiengedély-kivonat nélkül
végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti
személyszállító engedélykivonat nélkül díj
ellenében végzett személyszállítás
NSJ100 000szállító
járművezető
4.a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése
engedély nélkül (nem létezik, meghamisították,
visszavonták, lejárt)
NSJ400 000szállító
b) A járművezető nem tudja bemutatni az
engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette,
elfelejtette, sérült)
SJ200 000járművezető
4/A.A menetrend szerinti járatok megállói nem
felelnek meg a kiadott engedélynek
SJ100 000szállító
5.a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy
azonosító lap nincs a járművön
NSJ200 000járművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a
járművön
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya
SJ
NSJ
50 000
300 000
járművezető
diszpécserszolgálat
d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító
szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-
szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére
NSJ300 000diszpécserszolgálat
e) Személygépkocsis személyszállító
szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető
nem tudja bemutatni
NSJ200 000járművezető
6.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT
engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan,
lejárt, korábban már felhasznált, a gépjárműadó
90%-a nem került megfizetésre)
RSJ800 000szállító
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az
engedélyben foglaltaktól
RSJ500 000járművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott
engedélykezelési, bemutatási kötelezettség
teljesítésének elmulasztása
NSJ800 000járművezető
d) a c) alpontban meghatározott
engedélykezelési, fénymásolat-készítési,
bejelentési és megőrzési kötelezettség
teljesítésének elmulasztása
SJ300 000feladó, címzett
7.A járművezető szakmai képesítését igazoló
okmány hiánya
NSJ100 000járművezető
7/A.A járművezető nem tudja a nemzeti jog
előírásának megfelelően bemutatni érvényes
gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy
vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette,
elfelejtette, sérült, olvashatatlan)
SJ50 000járművezető
8.Járművezetői igazolvány hiányaNSJ200 000járművezető
8/A.A járművezető vagy a szállító nem tudja
bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt
vagy az érvényes járművezetői igazolvány
hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette,
sérült, olvashatatlan)
NSJ100 000járművezető
szállító
9.Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői
engedély nélkül
RSJ600 000járművezető
9/A.A vezetői engedélyjárművezető
a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az
egységes mintának
SJ50 000
b) olvashatatlanNSJ100 000
10.Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiányaSJ30 000szállító járművezető
11.Utaslista hiányaEJ10 000szállító
járművezető
12.Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz
kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása,
vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező
adattartalomként meghatározott) rovatonként
(adatonként) - ide nem értve az árutovábbításra
fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a
vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó
adatokat -,
EJ10 000szállító
járművezető
de legfeljebbEJ30 000
13.Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti
személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy
személyszállítási közösségi engedéllyel
kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a
tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a
lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása,
a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy
az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat
(hiteles másolat) közúton való bemutatásának a
hiánya
EJ30 000szállító
14.A konténer vagy a cserefelépítmény tömegét
tanúsító bizonylat hiánya a fuvarozás során
EJ30 000fuvarozó, feladó

"

2. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés, SJ = súlyos
jogsértés), EJ=enyhébb
jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény,
mulasztás elkövetéséért felelőssé
tehető
1.Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül
SJ150 000szállító
járművezető
2.A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a
járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya
SJ100 000szállító
járművezető
3.Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet isEJ30 000szállító
járművezető
4.Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként
(adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,
EJ10 000
30 000
szállító
járművezető

"

3. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon súlyos
jogsértés, SJ= súlyos
jogsértés, EJ=enyhébb
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
ASzemélyzet
A1A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartásaSJ100 000szállító
BVezetési időszakok
B1A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára
történő meghosszabbítás nem megengedett
9 h <...< 10 hEJ10 000járművezető
szállító
B210 h ≤...< 11 hSJ60 000
B311 h ≤ ...NSJ150 000
B4A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú
túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő
beiktatása nélkül
13h 30 ≤ ...
szünet/pihenő nélkül
RSJ300 000
B5A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése,
ha a meghosszabbítás megengedett
10 h <...< 11 hEJ10 000járművezető
szállító
B611 h ≤...< 12 hSJ60 000
B712 h ≤ ...NSJ150 000
B8A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb
arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő
beiktatása nélkül
15h ≤ ...
szünet/pihenő nélkül
RSJ300 000
B9Az összeadódott heti vezetési idő túllépése56 h <...< 60 hEJ10 000járművezető
szállító
B1060 h ≤...< 65 hSJ60 000
B1165 h ≤...< 70 hNSJ150 000
B12Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál
nagyobb arányú túllépése
70 h ≤...RSJ300 000
B13Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást
követő hét alatt
90 h <...<100 hEJ10 000járművezető
szállító
B14100 h ≤...<105 hSJ60 000
B15105 h ≤...<112 h 30NSJ150 000
B16Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb
arányú túllépése két egymást követő hét alatt
112h 30 ≤ ...RSJ300 000
CSzünetek
C1A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának
túllépése szünet tartása előtt
4 h 30 <...< 5 hEJ10 000járművezető
szállító
C25 h ≤...< 5 h 30SJ30 000
C35 h 30 ≤...< 6 h60 000
C46 h ≤...< 6 h 30NSJ100 000
C56 h 30 <...250 000
DPihenőidők
D1Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a
csökkentett napi pihenőidő nem megengedett
10 h ≤...< 11 hEJ10 000járművezető
szállító
D29 h 15 ≤...<10 hSJ30 000
D38 h 30 ≤...<9 h 1560 000
D47 h 45 ≤...<8 h 30NSJ100 000
D5...< 7 h 45250 000
D6Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi
pihenőidő, ha a csökkentés megengedett
8 h ≤...< 9 hEJ10 000járművezető
szállító
D77 h 30 ≤...< 8 hSJ30 000
D87 h ≤...< 7 h 3060 000
D96 h 30 ≤...< 7 hNSJ100 000
D10...< 6 h 30250 000
D11Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi
pihenőidő
3 h + (8 h ≤...< 9 h)EJ10 000járművezető
szállító
D123 h + (7 h
30 ≤...< 8 h)
SJ30 000
D133 h + (7h
≤...< 7 h 30)
60 000
D143 h + (6 h 30
≤...< 7 h)
NSJ100 000
D153 h + (...< 6 h 30)250 000
D16Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős
személyzet esetén
8 h ≤...< 9 hEJ10 000járművezető
szállító
D177 h 30 ≤...< 8 hSJ30 000
D187 h ≤...< 7 h 3060 000
D196 h 30 ≤...< 7 hNSJ100 000
D20...< 6 h 30250 000
D21Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti
pihenőidő
22 h ≤...< 24 hEJ10 000járművezető
szállító
D2221 h ≤...< 22 hSJ30 000
D2320 h ≤...< 21 h60 000
D2419 h ≤...< 20 hNSJ100 000
D25...< 19 h250 000
D26Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a
csökkentett heti pihenőidő nem megengedett
42 h ≤...< 45 hEJ10 000járművezető
szállító
D2739 h ≤...< 42 hSJ30 000
D2836 h ≤...< 39 h60 000
D2933 h ≤...< 36 hNSJ100 000
D30...< 33 h250 000
D316 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti
pihenőidő után
...< 3 hEJ10 000járművezető
szállító
D323 h ≤...< 6 hSJ30 000
D336 h ≤...< 12 h60 000
D3412 h ≤...< 18NSJ100 000
D3518 ≤ ...250 000
EEltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E112 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző
rendszeres heti pihenőidő után
... < 3hEJ10 000járművezető
szállító
E23 h ≤...< 6 hSJ30 000
E36h ≤ ... < 12h60 000
E412 h ≤...< 18NSJ100 000
E518h ≤ ...250 000
E612 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett
heti pihenőidő
66h < ... < 67hSJ20 000járművezető
szállító
E765h < ... < 66h60 000
E864h < ... < 65hNSJ100 000
E9... ≤ 64h250 000
E1022:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési
idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős
személyzet vezeti
3h ≤ ... < 3 h 45SJ20 000járművezető
szállító
E113 h 45 ≤ ... < 4h 3060 000
E125 h 15 ≤ ... < 4 h 30NSJ100 000
E135h 15 ≤ ...250 000
FMunkaszervezés
F1A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolatNSJ400 000szállító
F2A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés
elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály
betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya
NSJ200 000szállító

"

4. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztások(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb
jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény,
mulasztás elkövetéséért felelőssé
tehető
GMenetíró készülék beépítése
G1Típusjóváhagyással rendelkező menetíró
készülék beépítésének és használatának
elmulasztása
RSJ800 000szállító
HMenetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
H1Engedéllyel rendelkező műhely által nem
felülvizsgált menetíró készülék használata
NSJ400 000szállító
H2A járművezető egynél több saját járművezetői
kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját
járművezetői kártyát használ
NSJ400 000járművezető
H3A járművezető hamisított járművezetői kártyával
vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya
nélkül vezetne)
RSJ600 000járművezető
H4A járművezető olyan járművezetői kártyával
vezet, amelynek nem ő a jogosultja
RSJ600 000járművezető
H5A járművezető olyan járművezetői kártyával
vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő
nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján
szerzett meg (úgy tekintendő, mintha
járművezetői kártya nélkül vezetne)
RSJ600 000járművezető
H6A menetíró készülék nem működik megfelelően
(pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő
felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására)
NSJ300 000szállító
H7A menetíró készülék nem megfelelő használata
(pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására
történő visszaélés, a helyes használatra
vonatkozó utasítás hiánya)
NSJ400 000járművezető
szállító
H8Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz
használata, amely képes a menetíró készülék
által rögzített információk módosítására
RSJ800 000járművezető
szállító
H8/AOlyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz
jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a
kinyomtatott információk meghamisítására
felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték)
RSJ400 000járművezető
szállító
H9Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a
menetíró készülékben vagy a járművezetői
kártyán tárolt és onnan letöltött adatok
meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy
megsemmisítése
RSJ800 000járművezető
szállító
H10A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az
adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött
adatokat
NSJ400 000szállító
H11A rögzített és tárolt adatok nem állnak
rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok
rendelkezésre bocsátásának feltételei nem
garantálják az adatok biztonságát és pontosságát
(digitális menetíró készülék esetében)
NSJ400 000szállító
H12Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen
használata
NSJ100 000járművezető
H13Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya
szabálytalan kivétele, amely hatással van az
érintett adatok rögzítésére
NSJ400 000járművezető
H14Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon
időtartamon túli használata, amelyre azt szánták,
adatvesztéssel
NSJ400 000járművezető
H15Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok
vagy járművezetői kártyák használata, az adatok
nem olvashatók
NSJ300 000járművezető
H16Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és
digitális menetíró készülék esetében egyaránt,
amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban
szereplő tényállás nem valósul meg
NSJ150 000járművezető
H17Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői
kártya nem megfelelő nyílásba történő
beillesztése (több fős személyzet)
SJ150 000járművezető
H18Kapcsoló berendezés helytelen használataNSJ150 000járművezető
H19Kapcsoló berendezés helytelen használata,
amennyiben az értékelhetőséget nem
akadályozza
SJ50 000járművezető
H20Nincs elegendő számú adatrögzítő lap
(figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes
jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy
az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok
pótlására)
SJ50 000szállító járművezető
H21Az adatrögzítő lap mintája nem került
jóváhagyásra
SJ50 000szállító járművezető
H22Nincs elegendő mennyiségű papír a
kinyomtatáshoz
SJ30 000szállító járművezető
H23A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az
országnak a hivatalos idejével, amelyben a
járművet nyilvántartásba vették
SJ50 000járművezető
H24A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenkéntNSJ50 000szállító
H25A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése
esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti
egységenként) a letöltési időszakot meghaladó
SJ10 000szállító
30 naponként,Sj
de legfeljebbSJ50 000
Adatok kitöltése
H26Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi névNSJ200 000járművezető
H27Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónévNSJ100 000járművezető
H28A lap használatba vétele kezdetének vagy
végének ideje hiányzik
SJ50 000járművezető
H29A lap használatba vétele kezdetének vagy
végének helye hiányzik
EJ20 000járművezető
H30Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszámEJ20 000járművezető
H31Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-
számláló állása (első menet előtt)
SJ50 000járművezető
H32Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-
számláló állása (utolsó menet végén)
EJ20 000járművezető
H33Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere
időpontja
EJ20 000járművezető
H34Az ország betűjele beírásának elmulasztása a
menetíró készülékbe
EJ20 000járművezető
IAdatok bemutatása
I1Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű
visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli
elhagyása
NSJ800 000járművezető
szállító
I2A járművezető nem tudja bemutatni az adott
napra és a megelőző 28 napra vonatkozóan
rögzített információkat
NSJ400 000járművezető
I3A járművezető nem tudja bemutatni a
járművezetői kártyához kapcsolódó információkat
(ha rendelkezik járművezetői kártyával)
NSJ400 000járművezető
I4A járművezető nem tudja bemutatni az adott
napon és az azt megelőző 28 nap során készített
kézi feljegyzéseket és kinyomatokat
NSJ400 000járművezető
I5A járművezető nem tudja bemutatni a
járművezetői kártyát
NSJ400 000járművezető
JHibás működés
J1A menetíró készülék javítását nem engedéllyel
rendelkező
NSJ200 000szállító
szerelő vagy műhely végezte
J2A járművezető nem jegyez be minden előírt
információt azon időszakokra vonatkozóan,
amelyekben a menetíró készülék
üzemképtelensége vagy hibás működése miatt
már nem rögzített információkat
NSJ300 000járművezető
J3A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű
nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-
fellépésnek vagy a hibás működés
megállapításának napjától számított egy héten
belül)
NSJ100 000szállító járművezető
LKézi bejegyzések a kinyomatokon
L1Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető
kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői
engedélyének száma:
a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok
miatt lehetetlen
NSJ200 000járművezető
b) amennyiben azonosíthatóEJ30 000
L2Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírásEJ30 000járművezető
L3A járművezetői kártya elvesztéséről vagy
eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel
rendelkező hatóságánál teendő hivatalos
bejelentés elmulasztása, amelynek területén a
kártyalopás történt
SJ150 000járművezető
MA menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések
M1Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró
készülék kereskedelmi forgalmazása
RSJ300 000forgalmazó
M2Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli
forgalmazása
RSJ300 000forgalmazó
M3Menetíró szerelőműhely engedély nélküli
működtetése
RSJ1 000 000menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M4Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli
végzése
RSJ300 000a tevékenységet végző személy
M5Külső kalibrálási tevékenység végzése a
közlekedési hatóság részére történő bejelentés
nélkül
NSJ300 000a menetíró szerelőműhely
üzemeltetője
M6Elveszett vagy egyéb ok miatt
működésképtelenné vált tachográf-kártya
bejelentési kötelezettségének elmulasztása
NSJ300 000a tevékenységet végző személy
M7Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe
vagy menetíró készülékbe történő beépítése
NSJ300 000a menetíró szerelőműhely üzeme

"

5. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés, SJ= súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban
A bírság fizetésére kötelezett
NMaximális heti munkaidő
N1A 48 órás maximális
heti munkaidő
túllépése, ha a 60 órára
történő
meghosszabbítás
lehetősége már
kihasználásra került
56h ≤ ... < 58hSJ20 000járművezető
szállító
58h ≤ ... < 60h60 000
60h ≤ ... < 62hNSJ100 000
62h ≤ ...250 000
N2A 60 órás maximális heti munkaidő
túllépése, ha kollektív
szerződés vagy
jogszabály eltérést nem
engedélyezett
65h ≤ ... < 67h 30SJ20 000járművezető
szállító
67h30 ≤ ... < 70h60 000
70h ≤ ... < 72h30NSJ100 000
72h30 ≤ ...250 000
OSzünetek
O1Nem elegendő kötelező
szünet 6-9 órás
munkaidő esetében
15 < ... ≤ 20 minSJ20 000járművezető
szállító
10 < ... ≤ 15 min60 000
5 < ... ≤ 10 minNSJ100 000
... ≤5 min250 000
02Nem elegendő kötelező
szünet több mint 9 órás
munkaidő esetében
25 < ... ≤ 30 minSJ20 000járművezető
szállító
20 < ... ≤ 25 min60 000
15 < ... ≤ 20 minNSJ100 000
... ≤ 15 min250 000
PÉjszakai munkavégzés
P1Napi munkaidő 24 órás
időszakonként éjszakai
munkavégzés esetén,
ha kollektív szerződés
vagy jogszabály
eltérést nem
engedélyezett
11h ≤ ... < 12hSJ20 000járművezető
szállító
12h ≤ ... < 13h60 000
13h ≤ ... < 14hNSJ100 000
14h ≤ ...250 000
RNyilvántartás
R1A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó
információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló
tisztviselő rendelkezésére bocsátását
NSJ300 000munkáltató
R2Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők
meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a
vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását
NSJ300 000járművezető

"

6. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú
kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás
megakadályozása
1.Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes
áru szállítása.
RSJ500 000feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
2.NSJ500 000feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
Veszélyes áru szivárgása, szóródása.100 000járműszemélyzet, amennyiben az észlelést
követően nem tette meg a szükséges
intézkedéseket
3.Nem engedélyezett szállítási móddal vagy
nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem
megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel
történő szállítás, vagy
olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem
megfelelő járművel történő szállítás, amely
közvetlen veszélyt jelent.
RSJ500 000feladó, töltő, berakó,szállító (fuvarozó), jármű
üzembentartója
4.Ömlesztett szállítás olyan konténerben,
amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.
NSJ500 000konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító
(fuvarozó)
5.Jóváhagyási igazolással nem rendelkező,
vagy 30
napnál régebben lejárt jóváhagyási
igazolással rendelkező járművel történő
szállítás.
NSJ500 000feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
6.Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök
használata.
NSJ500 000feladó, csomagoló
7.A veszélyes árura vonatkozó csomagolási
utasításnak
nem megfelelő csomagolóeszköz használata.
NSJ500 000feladó, csomagoló
8.Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges
előírások be nem tartása.
NSJ500 000feladó, csomagoló
9.A rakomány elhelyezésére és rögzítésére
vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ300 000feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó, töltő
c) járműben.500 000berakó,szállító (fuvarozó), töltő
100 000Járműszemélyzet amennyiben az ellenőrzés
időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz
a járművön rendelkezésre állt
10.A küldeménydarabok együvé rakására
vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ300 000feladó, csomagoló,szállító (fuvarozó)
b) konténerben400 000berakó
c) járműben.400 000berakó
11.Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
NSJ500 000töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél.300 000csomagoló
12.Az egy szállítóegységben szállítható
mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem
tartása.
NSJ500 000feladó, berakó,szállító (fuvarozó)
13.Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre
bármilyen jelzés vagy információ utalna.
RSJ500 000feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
14.A járművön, tartányon, konténeren nincs
semmilyen jelölés, illetve nagybárca.
NSJ500 000feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
SJ100 000járműszemélyzet,amennyiben az ellenőrzés
időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön
rendelkezésre állt
15.A fuvarokmányban a szállított árura
vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám,
helyes szállítási megnevezés, csomagolási
csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges
megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I.
kockázati kategóriájú szabálytalanság.
NSJ500 000feladó,szállító (fuvarozó)
16.A járművezetőnek nincs érvényes oktatási
bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány
30 napnál régebben járt le.
NSJ400 000szállító (fuvarozó)
17.Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó
tilalom megszegése.
NSJ400 000berakó, töltő, kirakó,szállító (fuvarozó)
100 000járműszemélyzet
18.A dohányzási tilalom be nem tartása.NSJ200 000berakó, töltő, kirakó
100 000járműszemélyzet
19.Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és
helyes szállítási megnevezés és csomagolási
csoport (ha van) alá sorolása.
NSJ500 000feladó
20.Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztások.
NSJ500 000bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető
résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen
mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés - ha lehetséges és célszerű - akkor az ellenőrzés
helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
21.A szállítóegységben egynél több pótkocsi,
félpótkocsi van.
SJ300 000berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
22.A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő
járművel történő szállítás, ami azonban
közvetlen veszélyt nem jelent.
SJ150 000szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
23.A járművön nincsenek meg az előírt,
üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó
készülék üzemképesnek tekinthető akkor is,
ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy
mindkettő hiányzik. Nem tekinthető
üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt,
valamint ha szemmel láthatóan nem
üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat.
SJ250 000szállító (fuvarozó)
24.A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az
írásbeli utasításban előírt működőképes,
funkcióját betöltő felszerelés.
SJfelszerelés fajtánként
100000
szállító (fuvarozó)
25.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve
nagycsomagolások ellenőrzésének,
időszakos vizsgálatának időpontját vagy a
használati időtartamot nem tartották be.
SJ300 000feladó, csomagoló
26.Sérült csomagolású küldeménydarabokat,
IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.
SJ
SJ
300 000feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)
100 000járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a
szükséges intézkedéseket
27.Küldeménydarabokat olyan konténerben
szállítanak, amely szerkezetileg nem
megfelelő állapotú.
SJ300 000konténer üzembentartója, berakó,szállító (fuvarozó)
28.A tartányokat, tankkonténereket nem zárták
le megfelelően (de nem szivárog).
SJ300 000feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
29.Kombinált csomagolás szállítása olyan külső
csomagolással, amely nincs megfelelően
lezárva.
SJ150 000feladó, berakó,csomagoló, szállító (fuvarozó)
30.Helytelen bárcázás, jelölés vagy
nagybárcázás, vagy a szükséges bárca,
jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a
jelölések, bárcák, nagybárcák olyan
mértékben sérültek, ami a
felismerhetőségüket befolyásolja.
SJ300 000feladó, csomagoló,berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
31.írásbeli utasítás hiánya.SJ300 000szállító (fuvarozó)
32.Az okmányokban valamely, az I. kockázati
kategória 15. pontja alá tartozó információ
hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll
fenn egyéb I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság.
SJ200 000feladó,szállító (fuvarozó)
33.A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás.
SJ250 000bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető
résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem
szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
34.A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák
mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok,
jelképek mérete, formája nem felel meg az
előírásoknak.
SJ100 000feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
35.Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel
meg az ADR előírásainak.
SJ100 000szállító (fuvarozó)
36.Az okmányokban a szállított árura
vonatkozóan olyan információ hiánya, amely
nem eredményez I. vagy II. kockázati
kategóriájú szabálytalanságot.
SJ100 000feladó,szállító (fuvarozó)
37.A járművezető az oktatási bizonyítványát nem
tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy
létezik.
EJ30 000járművezető
A járművezető oktatási bizonyítványa 30
napnál nem régebben járt le.
SJ100 000szállító (fuvarozó)
38.A jármű jóváhagyási igazolása nincs a
járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik
vagy 30 napnál nem régebben járt le.
SJ100 000szállító (fuvarozó)
39.A járművön a tűzoltó készülékek esetében az
előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy
mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék
üzemképesnek tekinthető.
SJ100 000szállító (fuvarozó)
40.A járművek felügyeletére vonatkozó
szabályok megsértése.
EJ50 000járműszemélyzet
41.A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás.
SJ100 000bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető
résztvevő

Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság

2. táblázat

SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
1.Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz
szükséges engedély hiánya.
SJ200 000feladó, szállító (fuvarozó)
2.Veszélyes áru (polgári felhasználású
robbanóanyag) szállításához szükséges
engedély hiánya.
SJ200 000feladó, szállító (fuvarozó)
3.Veszélyes áru (radioaktív anyag)
szállításához szükséges engedély hiánya.
SJ200 000feladó, szállító (fuvarozó)
4.A vállalkozásnak nincs biztonsági
tanácsadója.
NSJ300 000vállalkozás vezetője
5.A vállalkozás nem értesítette a közlekedési
hatóságot a biztonsági tanácsadó
megbízásáról, illetve annak változásáról.
SJ100 000vállalkozás vezetője
6.A vállalkozás biztonsági tanácsadójának az
adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra
nem terjed ki a bizonyítvány érvényessége,
vagy a tanácsadó bizonyítványának
érvényessége 30 napnál régebben járt le.
SJ100 000vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
7.Nem készült baleseti jelentés vagy a hatóság
részére nem küldték meg.
SJ50 000vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
8.Az éves jelentés hiánya.SJ100 000vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó
9.Közbiztonsági terv hiánya.SJ200 000vállalkozás vezetője. biztonsági tanácsadó
10.A munkavállaló az ADR 1.3. fejezete szerinti
oktatásban nem, vagy csak részben
részesült.
SJ150 000munkáltató
11.A munkavállaló ADR 1.3. fejezet szerinti
oktatásáról a képzést igazoló dokumentum
nem áll rendelkezésre vagy a munkavállaló
oktatása nem követi az ADR előírásainak
változásait.
SJ100 000munkáltató, biztonsági tanácsadó
12.Az ADR 1.3 fejezete szerinti oktatásról szóló
igazolás nincs a járművön, de bizonyíték van
rá, hogy a járműszemélyzet részesült a
képzésben (beleértve azon járművezetőket is,
akik nem rendelkeznek az ADR 8.2.1.
szakasz szerinti oktatási bizonyítvánnyal), és
erről a munkáltató igazolást állított ki a
részére.
EJ30 000járműszemélyzet
13.A járművön nem áll rendelkezésre a
járműszemélyzetre vonatkozó fényképes
személyazonosító okmány.
EJ30 000járműszemélyzet
14.A járműszemélyzeten kívüli személy
szállítása.
SJ100 000szállító (fuvarozó)
50 000járműszemélyzet
15.A biztonsági tanácsadóval kapcsolatos
egyéb, az ADR 1.8.3.3. bekezdésében, vagy
más jogszabályban előírt kötelezettség
megszegése.
SJ100 000vállalkozás vezetője, biztonsági tanácsadó

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése

3. táblázat

SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés, SJ=
súlyos jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
1.Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy
tartányban.
SJ50 000feladó, szállító (fuvarozó)
2.Nem folyékony műtrágya szállítása
tartányban.
SJ30 000feladó, szállító (fuvarozó)
3.Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500
liternél nagyobb befogadóképességű
tartányban való szállítása.
SJ50 000feladó, szállító (fuvarozó)
4.Nem megfelelő vontató használata.SJ40 000szállító (fuvarozó)
5.Nem megfelelő tartányos pótkocsi
használata.
SJ50 000feladó, szállító (fuvarozó)
6.a) A tartánynak nincs érvényes hatósági
vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet
SJ50 000feladó, szállító (fuvarozó)
b) a tartány hatósági vizsgájának
érvényessége 30 napnál nem régebben járt le.
EJ10 000feladó, szállító (fuvarozó)
7.Az ömlesztett árut szállító jármű vagy
konténer kialakítása szabálytalan.
SJ40 000feladó, szállító (fuvarozó)
8.A szállító egység jelölése szabálytalan.EJ30 000feladó, szállító (fuvarozó)
9.A tartány jelölése szabálytalan.SJ50 000feladó, szállító (fuvarozó)
10.A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél
hosszabb.
EJ30 000feladó, szállító (fuvarozó)
11.a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra
vonatkozóan hiányosak.
SJ40 000feladó, szállító (fuvarozó)
b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak.EJ10 000feladó, szállító (fuvarozó)
12.Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen.SJ30 000feladó, szállító (fuvarozó)
13.Élelmiszerrel és takarmánnyal történő együtt
szállítás tilalmának megszegése.
SJ40 000feladó, szállító (fuvarozó)
14.Rakodási előírások megszegése.SJ40 000feladó, szállító (fuvarozó)
15.A dohányzási tilalom be nem tartása.SJ50 000berakó, töltő, szállító(fuvarozó), járművezető
16.A járművezetőnek nincs érvényes vizsga
igazolása.
SJ40 000szállító (fuvarozó), járművezető

"

7. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka (RSJ=rend kívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény,
mulasztás elkövetéséért felelőssé
tehető
1.A gyorsan romló élelmiszerek
szállítását végző, nemzetközi
forgalomban közlekedő különleges
tehergépkocsi szállítási alkalmasságát
igazoló bizonyítvány vagy
bizonyítványtábla hiánya
SJ100 000szállító
járművezető
2.Szállítmányozói engedély nélkül
végzett élőállat-szállítás
SJ600 000szállító
járművezető
3.Az élőállat-szállításhoz használt közúti
jármű jóváhagyási igazolásának
hiánya
SJ400 000szállító
járművezető
4.A járművezető/kísérő számára élőállat-
szállításhoz előírt képesítési
bizonyítvány hiánya
SJ400 000szállító
járművezető
6.Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél
nem megfelelő kiállítása, vezetése
SJ100 000szállító
járművezető
7.A válaszfalak nem elég erősek ahhoz,
hogy a szállított állatok súlyát elbírja
NSJ600 000szállító
8.Csúszós felületű, meredek, oldalsó
védelemmel el nem látott be- és
kirakodó rámpák használata
SJ400 000szállító
járművezető
9.Az állatoknak a berakodási és
kirakodási műveletek során való
kiesését vagy szökését
megakadályozó biztonsági korlát
nélküli emelőpadok és felső padozatok
használata
SJ400 000szállító
járművezető

"

8. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett
cselekmények, mulasztások
A súlyosság foka (RSJ=rend kívül
súlyos jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés, SJ= súlyos
jogsértés)
A bírság összege, forintbanA bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
1.A bérelt járművel nem a jármű
bérlője (használatba vevője)
végez árutovábbítást vagy saját
számlás áruszállítást
NSJ300 000szállító
2.Bérelt (használatba vett) jármű
esetén a bérleti (használatba
adási) szerződés hiánya (kivéve,
ha a forgalmi engedélyben
üzembentartóként bejegyzett),
vagy a gépjárművezető
foglalkoztatására vonatkozó
igazolás hiánya, amennyiben a
járművet nem a bérlő
(használatba vevő) vezeti
NSJ100 000szállító gépjárművezető

"

9. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámABCD
1.Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ= rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon súlyos
jogsértés, SJ= súlyos jogsértés,
EJ=enyhe jogsértés)
Bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
2.Jármű vagy járműszerelvény
közútkezelői hozzájárulás
nélküli, vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérő közlekedése,
amennyiben a 9. § (1)
bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése fennáll
... < 5%EJ50 000feladó felrakó szállító járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ100 000
10% ≤ ... < 20%N3 vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól NSJ
200 000
20% ≤ ...< 30%N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén RSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 25%
alatt NSJ, 25%-tól RSJ
350 000
30% ≤ ...500 000
3.A 9. § (1)
bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése jármű vagy
járműszerelvény - kivéve az
... < 5%EJ50 000feladó felrakó szállító járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ100 000
10% ≤ ... < 20%N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15% alatt SJ, 15%-tól NSJ
200 000
M1 és N1 kategóriájú
járművet, vagy M1 és N1
kategóriájú járművet
tartalmazó járműszerelvényt -
esetében
20 ≤ ...< 30%
30% ≤ ...
N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól
RSJ
350 000
500 000
4.A 9. § (1) bekezdés b)
pontjában
hivatkozottjogszabály szerint megengedett legnagyobb
tengely- vagy tengelycsoport-
terhelést meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően
közlekedő jármű esetében
... < 5%EJ50 000feladó felrakó szállító járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ100 000
10% ≤ ... < 20%N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól NSJ
200 000
20% ≤ ...< 30%N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól NSJ 25%-tól
RSJ
350 000
30% ≤ ...500 000
5.A megengedett legnagyobb
hosszúságot vagy magasságot meghaladó, a
közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a
közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő
jármű
... < 2%
2% ≤ ... < 5%
SJ10 000
30 000
szállító járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ50 000
10% ≤ ... < 20%80 000
20% ≤ ...< 30%NSJ200 000
30% ≤ ...350 000
6.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a
közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül
közlekedő jármű
2,6 m ≤... < 2,65 mEJ30 000szállító járművezető
2,65 m ≤ ... < 2,85 mSJ50 000
2,85 m ≤ ... < 3,10 mSJ80 000
3,10 m ≤ ...< 3,60 mNSJ200 000
3,60 m ≤ ...350 000
7.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a
közút hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően
közlekedő jármű
... < 5%EJ30 000szállító járművezető
5% ≤ ... < 10%SJ50 000
10% ≤ ... < 20%SJ80 000
20% ≤ ...< 30%NSJ200 000
30% ≤ ...350 000
8.Túlsúlyos, tengely-, illetve
tengelycsoport-túlsúlyos,
túlméretes lánctalpas
járművel a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy az
abban foglalt feltételektől
eltérő közlekedés
SJ100 000szállító járművezető
9.Ömlesztett áru szállításához
szükséges jármű-
tömegbizonylat, illetve
nyilatkozat hiánya vagy az áru
tömegére vonatkozó valótlan
tartalmú bizonylat, nyilatkozat
NSJ300 000feladó felrakó szállító járművezető
10.Nemzetközi időszakos
vizsgálati bizonyítvány
hiánya, érvénytelensége
SJ30 000szállító járművezető
11.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a
közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt
kísérési feltételektől (nem
megfelelő számú, és/vagy
minősített kíséret
elmulasztása) eltérően
közlekedő jármű
NSJ400 000járművezető, üzemben tartó
12.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a
közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt a
járműre kötelezően
elhelyezendő
forgalombiztonsági
feltételeket szolgáló
jelzésekre vonatkozó
feltételektől eltérően
közlekedő jármű
NSJ300 000járművezető üzemben tartó
13.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a
közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt egyéb
közlekedési feltételektől (pl.
napszakkorlátozás,
forgalomszabályozási
előírások) eltérően közlekedő
jármű
NSJ200 000járművezető üzemben tartó
14.A megengedett legnagyobb
méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően
közlekedő, mezőgazdasági
rendeltetésű önjáró vagy
vontatott munkagép
... < 5%
5% ≤ ... < 10%
EJ10 000
20 000
járművezető gépkezelő
10% ≤ ... < 20%EJ40 000
20% ≤ ... < 30%NSJ100 000
30%≤...NSJ200 000
Sebességkorlátozó készülékek
15.Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülékRSJ800 000üzemben tartó
16.A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a
vonatkozó műszaki követelményeket
NSJ400 000üzemben tartó
17.A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel
rendelkező műhely szerelte fel
SJ200 000üzemben tartó
18.Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata,
amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak
meghamisítására, vagy csalásra alkalmas
sebességkorlátozó készülék használata
RSJ800 000járművezető üzemben tartó
Egyéb jogsértések
19.A visszatartás szabályainak megszegéseRSJ500 000járművezető
20.A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés
eredménye befolyásolásának tilalmára vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén
SJ100 000járművezető

"

10. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos
jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
1.Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentesség
és kedvezmény igénybevétele esetén a kombinált
árufuvarozás végzését igazoló okmányok hiánya
SJ200000szállító
gépjárművezető

"

11. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ=rend kívül
súlyos jogsértés, NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
1.Engedély nélküli közlekedés forgalomkorlátozás alóli mentesség
hiányában
SJ150 000szállító,
gépjárművezető
2.Felmentés okára vagy mentességre vonatkozó okmány hiányaEJ50 000megbízó, szállító, gépjárművezető

"

12. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ=rend kívül
súlyos jogsértés,
NSJ= nagyon
súlyos jogsértés,
SJ= súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban
A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé tehető
1A közlekedés biztonságát veszélyeztető műszaki állapotú - a
közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján "A"
típusú alkalmatlannak minősítendő - jármű közúti közlekedésre
alkalmasnak minősítése a forgalomba helyezés előtti vagy
időszakos vizsgálaton, járművenként
RSJ500 0000
2A közlekedési hatóság engedélye nélkül átalakított jármű
időszakos vizsgálata során alkalmas minősítést igazoló hatósági
bizonyítvány (Műszaki adatlap) kiadása
RSJ200 000

"

13. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelethez

Eb által okozott sérülés jogkövetkezményei

ABCDEFG
1Az eb által okozott sérülésAlkalmazható jogkövetkezmények
2kimenetelekörülményeiÁvtv. 42/D. §
(1) bekezdés
a) pont szerinti
jogkövetkezmény
Ávtv. 42/D. §
(1) bekezdés
b) pont szerinti
jogkövetkezmény
Ávtv. 42/D. §
(1) bekezdés
c) pont szerinti
jogkövetkezmény
Ávtv. 42/D. §
(1) bekezdés
d) pont szerinti
jogkövetkezmény
Ávtv. 42/D. §
(1) bekezdés
e) pont szerinti
jogkövetkezmény
38 napon belül gyógyulóaz ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
48 napon túl
gyógyuló
az ebbel egy
háztartásban élő
személynek
5közterületen, az
ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
6saját territóriumon,
az ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
x
7közterületen,
kutyának
x
8súlyosaz ebbel egy
háztartásban élő
személynek
xxxx
9az ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
10közterületen,
kutyának
xxx
11saját territóriumon,
kutyának
12közterületen,
egyéb állatnak
13maradandóaz ebbel egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
14az ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
15közterületen,
kutyának
xxxx
16saját territóriumon,
kutyának
x
17közterületen,
egyéb állatnak
xx
18saját territóriumon,
egyéb állatnak
x
19halálosaz ebbel egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
20az ebbel nem egy
háztartásban élő
személynek
xxxxx
21közterületen,
kutyának
xxxxx
22saját territóriumon,
kutyának
x
23közterületen,
egyéb állatnak
xx
24saját territóriumon,
egyéb állatnak
x

"

14. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 443/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a következő 29 és 30. ponttal egészül ki:

[A felismerésre alkalmas jellemzők (FAJ) listája és a hozzájuk tartozó kódok:]

"29. csomagolási vashulladék

30. csomagolási alumínium hulladék"

15. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"14. melléklet a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmi tevékenységet végző fémkereskedő által fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról szóló bejelentés adattartalma

1. A feladó (eladó)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

2. A címzett (vevő)

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma:

d) adószáma:

3. A szállítást végző

a) neve:

b) székhelye (telephelye):

c) fémkereskedelmi engedélyének száma (amennyiben van fémkereskedelmi engedélye):

d) hulladékszállítási engedélyének száma:

e) adószáma:

4. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója:

5. Fuvarokmány megnevezése és száma:

6. A feladás

a) helye:

b) kelte:

7. A lerakodás helye:

8. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag

a) megnevezése:

b) felismerésre alkalmas jellemzője:

c) vámtarifaszám első négy számjegye:

d) mennyisége (kg):

da) feladott súly:

db) köztes súly (ha van):

dc) átvett súly:

9. Dátum, aláírás"

16. melléklet a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. Korm. rendelet 7. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

(A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások)

"3. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásából az ügyfél részére a rá vonatkozó adatokról történő tájékoztatás"

Tartalomjegyzék