148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének e) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Azon egészségügyi szolgáltatók, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt átcsoportosítási kérelmet nyújtottak be, és kérelmük elbírálása még nem történt meg, e rendelet hatálybalépésétől számított harmadik hónap végéig egy ízben új kérelmet nyújthatnak be, ezen túlmenően ha a már benyújtott kérelmük nem felel meg az e kormányrendeletben előírt követelményeknek, a benyújtott kérelmüket módosíthatják.

(3) Azon egészségügyi szolgáltatók, melyek átcsoportosítási kérelmét e rendelet hatálybalépése előtt a miniszter már elbírálta, e rendelet hatálybalépését követő harmadik hónap végéig még egy ízben nyújthatnak be átcsoportosítási kérelmet.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 65. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 65. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.