361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 16. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Tv. 2. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján létrejövő szakellátási feladatátadásról a szerződés megküldésével annak megkötésétől számított 8 napon belül kell tájékoztatni a területileg illetékes Regionális Egészségügyi Tanácsot (a továbbiakban: RET) . Amennyiben a feladatátadás a Tv. 1. számú mellékletében rögzített kapacitásokat érinti, tájékoztatni kell az egészségügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter) is.

(2) A Tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján elkészített kapacitás-felosztási javaslatot a miniszter a RET-eknek elektronikus és nyomtatott formában küldi meg.

(3) A RET a Tv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségét a miniszteri javaslattal azonos formátumban teljesíti.

2. §

(1) A régióban működő egészségügyi szolgáltatók ellátási területéről az illetékes RET a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése és 4. §-ának (3) bekezdése alapján - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott szakellátási normatíva felosztásával egyidejűleg dönt. A RET az ellátási területek meghatározását tartalmazó döntést 5 napon belül megküldi az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) regionális szervének és az érintett fenntartóknak. Az ÁNTSZ regionális szerve és a fenntartók a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a RET-et arról, hogy egyetértenek-e a döntéssel.

(2) Amennyiben valamely érintett fenntartó a döntést az (1) bekezdés szerint nem hagyja határidőn belül jóvá, a RET erről 5 napon belül írásban tájékoztatja a minisztert. A miniszter a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül - a (3)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - meghatározza a RET által érvényesen meg nem határozott ellátási területeket.

(3) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe a nyújtott szolgáltatások tekintetében nem egységes, az ellátási területet és a területi ellátási kötelezettséget szakmacsoportonként, szakmánként, illetve a külön jogszabály szerinti teljesítményegységeknek, valamint napidíj-súlyozás alapját képező betegségcsoportoknak, tevékenységeknek, illetve ellátási formáknak megfelelő bontásban kell megadni.

(4) Az ellátási területet településenként, illetőleg valamely településre csak részben kiterjedő ellátási terület esetén a település érintett részének közterületek általi lehatárolásának pontos meghatározásával kell kijelölni.

(5) Az ellátási területeket úgy kell meghatározni, hogy azok átfedés- és hézagmentesen megfeleljenek az adott régió területének azzal, hogy a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének második mondata, valamint 6. §-a szerinti esetekben az ellátási terület a régióhatáron túlterjedhet. Ilyen esetben az ellátási terület által érintett valamennyi régióban található érintett fenntartónak meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti döntést.

(6) A (3)-(5) bekezdésekben foglaltakat alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Tv. 4. §-ának (6) bekezdése alapján a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott kapacitások felosztását a miniszter végzi el.

(7)[1] Az egészségügyi szolgáltatók fenntartóinak (tulajdonosainak) a Tv. 5/A. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodása akkor eredményezheti az egészségügyi szolgáltatók ellátási területének a régióhatáron történő túlterjeszkedését, ha azt ellátási érdek indokolja. Az ellátási érdek fennállását az ÁNTSZ területileg illetékes regionális szerve állapítja meg a megállapodás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(8)[2] Az ellátási területnek a Tv. 5/A. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján történő módosítása tárgyában az ÁNTSZ-nek az ellátási területet átvevő szolgáltató székhelye szerint illetékes regionális szerve jár el. Az ellátási érdek fennállása, illetve az ellátási terület módosítása tárgyában hozott határozatot meg kell küldeni az ÁNTSZ-nek az átadó szolgáltató székhelye szerint illetékes regionális szerve részére.

3. §

A Tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján az 1. számú mellékletét érintő kezdeményezésről és annak jóváhagyásáról az illetékes RET-et és az ÁNTSZ régiós intézetét, a Tv. 2. számú mellékletét érintő kezdeményezésről az ÁNTSZ régiós intézetét kell tájékoztatni.

4. §

(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) vagy a fenntartó a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlanságáról írásban tájékoztatja az illetékes RET-et, a RET pedig a régióban működő, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat.

(2) A tartósan kihasználatlan és a Tv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján felszabaduló kapacitásoknak a Tv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti újraosztására a régión belül felosztott kapacitások éves, június 30-ig esedékes felülvizsgálati eljárása során van lehetőség.

5. §

Amennyiben a szomszédos régiók megállapodást kötnek, hogy a Tv. 2. számú melléklete szerinti normatíváik terhére kapacitást csoportosítanak át az egyik régióból a másikba, a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az átadott kapacitások mely intézményben, és mely szakmacsoportban kerülnek felhasználásra.

6. §[3]

(1) Amennyiben a normatívák felosztásáról szóló érvényes döntés nem születik meg a Tv. 4. §-ának (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás során, a miniszter a Tv. 4. §-ának (6) bekezdése szerinti döntés során módosíthatja az egyes szakmacsoportokhoz rendelt kapacitások meny-nyiségét a Tv. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott mértékben.

(2)[4] A miniszter a Tv. 4. §-ának (6) bekezdése alapján meghozott döntéséről 3 munkanapon belül értesíti az ANTSZ regionális intézetét. Amennyiben szükséges, a regionális intézet az egészségügyi szolgáltató működési engedélyét az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül - a rendelkezésére álló adatok és az egészségügyi szolgáltató adatszolgáltatása alapján az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a szerint - hivatalból kiadja, illetve módosítja.

6/A. §[5]

(1) A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján az 1. számú mellékletet érintő átcsoportosítási kérelem (e § alkalmazásában a továbbiakban: átcsoportosítási kérelem) nem irányulhat krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmacsoportba tartozó kapacitás aktív fekvőbeteg-szakellátási szakmacsoportba történő átcsoportosítására.

(2) Átcsoportosítást naptári évenként egy alkalommal lehet kezdeményezni a miniszternél.

(3) Egy átcsoportosítási kérelem több szakmacsoportot is érinthet. A kérelemben az átcsoportosítást szakmacsoport és szakmacsoporton belül szakma szerint is részletezni kell.

(4) Az átcsoportosítási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának egyetértését igazoló dokumentumot,

b) az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását,

c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás pénzügyi fedezetéről,

d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében,

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató által pályázatban vállalt kötelezettségekkel, és megfelel a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról szóló rendeletben meghatározott feltételeknek,

f) az illetékes szakmai kollégium véleményét, amennyiben meglévő szakmacsoportban új szakma jön létre.

(5) A Tv. 9. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés során a miniszter figyelembe veszi:

a) az egy ágyra jutó lakosságszám adatokat,

b) az intézmény előző finanszírozási évre vonatkozó egy ágyra jutó forgalmi adatait,

c) az átcsoportosítással érintett szakmák kihasználtságára vonatkozó adatokat,

d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényt,

e) az átcsoportosítás eredményeként bekövetkező intézményi teljesítményvolumen-változást, és annak finanszírozási vonzatát,

f) az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének arra vonatkozó véleményét, hogy az átcsoportosítás nem veszélyezteti az ellátási kötelezettség teljesítését, és a csökkentett kapacitású szakma tekintetében nem jár a szakmai színvonal csökkenésével,

g) az illetékes szakmai kollégium véleményét, h) az OEP álláspontját.

(6) Az átcsoportosítható kapacitásmennyiségnek a Tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján történő megállapítása során nem lehet felfelé kerekíteni.

(7) A miniszter döntéséről a Tv. 9. §-ának (2) bekezdésében meghatározottakon túl tájékoztatja az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetét is.

(8) Az átcsoportosítás során az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 25. számú mellékletében foglaltakat figyelembe kell venni.

7. §

A RET által a Tv. 16. §-ának (10) bekezdése alapján létrehozott járóbeteg-szakellátási kapacitásoknak a Tv. 16. §-ának (11) bekezdése alapján történő felosztása során a Tv. 16. §-a (11) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatók közül előnyben kell részesíteni azokat, amelyek ellátási területén

a) a Tv. hatálybalépését követően megszűnt az aktív fekvőbeteg-szakellátás, vagy

b) az aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitása a régiós átlagot meghaladóan csökkent, vagy

c) valamely szakmacsoport vonatkozásában 50%-osnál nagyobb a kapacitáscsökkenés mértéke.

8. §

(1) Szakellátási kapacitás (a továbbiakban: kapacitás) előzetesen befogadható, amennyiben

a) címzett támogatás szakmai programja,

b) központi költségvetésből támogatott egyéb beruházás,

c) európai uniós pályázat,

d) az Új Magyarországért Fejlesztési Tervben foglaltak,

e) egyéb regionális fejlesztések,

f) népegészségügyi programok

megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli.

(2) A kapacitások előzetes befogadásánál figyelembe kell venni, hogy a befogadásra kerülő kapacitás várható éves teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg

a) a költségvetési törvényben rendelkezésre álló források, és

b) a befogadással összefüggésben megszűnő szerződés következtében felszabaduló finanszírozás

együttes összegét.

(3) Ha az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő többletkapacitás-befogadási igény merül fel, az előzetes befogadásra a kérelmet a támogatásra kiírt pályázat határidejének letelte előtt legalább 75 nappal kell benyújtani a RET-hez.

(4) A RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet véleményezi, és az azonos szakmai feladatra beérkezett több kérelem esetén a befogadásokra vonatkozóan rangsort állapít meg, valamint a befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatások fenntartható finanszírozására a megvalósítás teljes időszakára és az azt követő két évre vonatkozóan pénzügyi hatásvizsgálatot készít a költségvetési egyensúlyt célzó kormányzati programban foglaltak figyelembevételével. A pénzügyi hatásvizsgálat a javasolt befogadással összefüggő feltételek meghatározását, továbbá a befogadással összefüggő, felszabaduló kapacitásra vonatkozó javaslatot is tartalmazza. A RET a rangsort és a pénzügyi hatásvizsgálatot a befogadási kérelem beérkezését követő 30 napon belül a miniszternek megküldi.

(5) A miniszter a RET általi felterjesztés megérkezését követő 10 napon belül a befogadásra vonatkozó javaslatát a RET által a fenntartható finanszírozásra vonatkozóan készített pénzügyi hatásvizsgálattal együtt megküldi a pénzügyminiszternek.

(6)[6] Amennyiben a RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet nem véleményezi vagy nem támogatja, a miniszter a kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez megkéri az ÁNTSZ véleményét. Amennyiben az ellátási érdek fennáll, a miniszter 10 napon belül gondoskodik a (4) bekezdésben foglalt pénzügyi hatásvizsgálat elkészítéséről, majd azt - a befogadással kapcsolatos javaslatával együtt - haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek.

(7)[7] A pénzügyminiszter az (5) vagy (6) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követő 15 napon belül értesíti a minisztert a befogadással történő egyetértéséről a Tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indokolásáról.

(8)[8] A miniszter a pénzügyminiszter (7) bekezdés szerinti értesítésének beérkezését követően haladéktalanul értesíti a befogadást kérő személyt, az OEP-et és az illetékes RET-et a döntéséről, és a befogadással összefüggésben megállapított feltételekről.

(9)[9] A (8) bekezdésben foglalt értesítést a pályázó a támogatás kérésére irányuló szakmai programjához csatoltan nyújtja be.

(10)[10] Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igény elutasítása esetén a miniszter a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli. A támogatási igény elfogadása esetén a beruházás megvalósulását követő 30 napon belül az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve finanszírozási szerződést köt az egészségügyi szolgáltatóval.

(11)[11] Amennyiben a támogatás a kérelemben foglaltaktól eltérően került elfogadásra, akkor ezen többletkapacitás befogadásához a miniszter és pénzügyminiszter egyetértése szükséges.

(12)[12] Amennyiben a pályázó a pályázatában a működés megkezdésére megjelölt határidőt követő fél éven belül - érvényes működési engedéllyel - nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését, a miniszter a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli. Ilyen esetben a többletkapacitás befogadására ismételt pályázatot kell benyújtani.

(13)[13] Az OEP az előzetes befogadásokról évenkénti bontásban nyilvántartást vezet, melyet minden év február 28-áig a miniszter az Egészségügyi Közlönyben és honlapján közzétesz.

9. §

(1) A Tv. 1. számú mellékletében meghatározott kapacitások rendelkezésre bocsátásáról a katasztrófahelyzet elrendelését követően az országos tisztifőorvos haladéktalanul rendelkezik a fenntartó értesítése útján.

(2) A kapacitásokat úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a szolgáltató által a nyújtott ellátások körében a sürgős szükség által indokolt szolgáltatásokhoz szükséges kapacitásmennyiség folyamatosan rendelkezésre álljon.

10. §

A Tv. 10. §-ának (1) bekezdése szerinti szakmai, illetőleg ellátási érdeknek minősül különösen az ellátási szükségletnek az ellátás biztonságát veszélyeztető mértékű megváltozása.

10/A. §[14]

A Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja, 8. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 8. §-a (2) bekezdésének d) pontja alkalmazásában a 2006. december 31-én lekötött kapacitás alatt azt a kapacitást kell érteni, amelyre a 2006. december 31-én érvényes finanszírozási szerződés kiterjedt.

11. §

(1) Az Eütv. 149/D. §-ának (4) bekezdése alapján a Tv. 2. számú mellékletében meghatározott szakellátási kapacitások felosztása során történő szavazásnál a RET minden tagja annyi szavazattal rendelkezik, amennyi finanszírozott ággyal 2006. december 31-én rendelkezett. A 2007. április 1-jét követően történő döntéshozatal során a tagok által a döntéshozatalkor képviselt finanszírozott ágyszámot kell figyelembe venni.

(2) Az Eütv. 149/D. §-ának (4) bekezdése által a döntéshez előírt többség számításánál a jelen lévő tagok által képviselt összes finanszírozott ágyszámot kell figyelembe venni.

12. §

(1) A RET a Tv.-ben meghatározott feladatai ellátása során munkájába bevonhatja mindazon szervezeteket, amelyek az adott régióban 2007. január 1-je előtt működő regionális egészségügyi tanács tagjai voltak, de az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/A-149/D. §-ában foglaltaknak megfelelően létrejövő RET-nek nem tagjai.

(2) Azok a személyek, akik a 2007. január 1-je előtt működő regionális egészségügyi tanácsban képviselték a tanács valamely tagját, a tagsággal rendelkező szervezet ellenkező döntése hiányában továbbra is képviselik az adott tagot a 2007. január 1-jén az Eütv. 149/A-149/D. § alapján létrejövő és működő RET-ben.

13. §

Ahol e rendelet szerint a döntéshez vagy annak érvényességéhez valamely szervezet egyetértése szükséges, az egyetértési jog gyakorlására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

14. §

(1)[15] A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 10. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(2)[16] A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ÁNTSZ regionális intézetet jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. §-ának (5) és (8) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése és az 5/A. §-a szerinti feladatok ellátására.

15. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[17] A 8. § (13) bekezdése alapján a miniszter az előzetes befogadásokról szóló nyilvántartást első alkalommal 2008. február 28-án teszi közzé.

(3)[18]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.03.01.

[2] Beiktatta a 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.03.01.

[3] Szerkezetét módosította a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2007.03.14.

[4] Beiktatta a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2007.03.14.

[5] Beiktatta a 148/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.27.

[6] Beiktatta a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.15.

[7] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. A bekezdést módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése b) pontja ba) alpontja. Hatályos 2007.10.15.

[8] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. A bekezdést módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése b) pontja bb) alpontja. Hatályos 2007.10.15.

[9] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. A bekezdést módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése b) pontja bc) alpontja. Hatályos 2007.10.15.

[10] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.15.

[11] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.15.

[12] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.15.

[13] Számozását módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.10.15.

[14] Beiktatta a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2007.03.14.

[15] Módosította a 191/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.26.

[16] Megállapította a 191/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.07.26.

[17] Módosította a 266/2007. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.10.15.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 170. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére