164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő elismerésére.

2. §

A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §

A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

"A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló egyezmény

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

- az országaik közötti együttműködés további bővítésének és elmélyítésének szándékától vezérelve,

- abban a meggyőződésben, hogy oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésük, valamint a széles körű emberi kapcsolatok hozzájárulnak mindkét állam nemzeti kultúrájának gazdagodásához,

- attól a szándéktól vezérelve, hogy az oktatás, a tudományok, a kultúra, a sport és az ifjúságpolitika által kölcsönösen erősítsék a két ország népei, nemzetiségei közötti megértést, bizalmat és barátságot,

- abból a tényből kiindulva, hogy a Magyar Köztársaságban élő szerb nemzeti kisebbség, illetve a Szerbiában és Montenegróban élő magyar nemzeti kisebbség (a továbbiakban: a kisebbségek) léte és kultúrája egyformán gyarapítja mindkét ország kulturális örökségét, színesíti szellemi arculatát, továbbá e kisebbségek mindkét Fél által elismerten fontos tényezőit jelentik a két ország között az oktatás, a tudományok, a kultúra, a sport, az ifjúságpolitika és a tömegtájékoztatás terén megvalósuló együttműködésnek, amelynek kiépítésében és fejlesztésében számítanak a kisebbségek közvetítő szerepére,

- azzal a meggyőződéssel, hogy az oktatás, a tudományok, a kultúra, a sport és az ifjúságpolitika terén megvalósuló együttműködésük, s az országaikban élő kisebbségek egyéni és kollektív jogainak maradéktalan biztosítása által hozzájárulnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezletek záróokmányaiban, a párizsi "Új Európáért" Charta-ban, az Európa Tanács ajánlásaiban, továbbá az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet dokumentumaiban, valamint a Délkelet-Európai Stabilitási Egyezményben foglaltak megvalósításához, s így elősegítik népeik még nagyobb fokú bekapcsolódását Európa kulturális életébe, melynek révén hatékonyan mozdíthatják elő mind az integrációs folyamatokat, mind az európai kultúra gazdagodását,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek az egyenlőség és a kölcsönösség alapján, mindkét Fél érdekeinek tiszteletben tartásával támogatják a széles körű együttműködést az oktatás, a tudomány, a kultúra és a művészetek, a tájékoztatás és a tömegtájékoztatási eszközök felhasználása terén. Támogatják az állami, társadalmi és magánintézmények, helyi és kisebbségi önkormányzatok, egyházak, szervezetek és egyesületek, valamint magánszemélyek kezdeményezéseit és sokoldalú együttműködési formáit.

A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik újabbak létesítését.

2. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik tudományos akadémiáik, felsőoktatási intézményeik és az ezekhez kapcsolódó kutatóintézetek - közvetlen megállapodásokon alapuló - együttműködését.

A Felek szorgalmazzák tudományos kutatók kölcsönös fogadását, a közös kutatásokat, valamint azok eredményeinek publikálását és népszerűsítését, közös tudományos rendezvények szervezését, a tudományos információ- és dokumentációcserét.

A Szerződő Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a másik ország nyelvével, történelmével, kultúrájával és művészetével foglalkozó intézmények és kutatók támogatására, a műfordítók nyelvi, szakmai képzésére és továbbképzésére.

A Szerződő Felek megkönnyítik egymás kutatói számára felsőoktatási és tudományos intézeteikben, testületeikben és egyesületeikben található anyagokhoz való hozzájutást, s biztosítják a tudományos kutatások végzésének lehetőségét ezekben az intézményekben.

3. cikk

A Szerződő Felek tudományos és technológiai együttműködését külön megállapodás rögzíti.

4. cikk

1. A Szerződő Felek bővítik együttműködésüket és cserekapcsolataikat az oktatásügy terén.

Ennek érdekében:

a) támogatják a köz-, szak- és felsőoktatási intézményeik, valamint az ezekhez kapcsolódó intézmények - közvetlen megállapodásokon alapuló - együttműködését,

b) szorgalmazzák az oktatás területén tevékenykedő szakemberek cseréjét,

c) ösztöndíjak odaítélésével támogatják a teljes- és részképzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók, graduális- és posztgraduális, valamint doktori képzésben résztvevők tanulmányait,

d) kölcsönösen elősegítik oktatók és tudományos munkatársak tanulmányútjait, közös projektek megvalósítását szolgáló konzultációs kiküldetéseit, konferenciákon, szakmai szemináriumokon és előadásokon való részvételét,

e) elősegítik közoktatásban és szakképzésben használatos tankönyvek, taneszközök, egyetemi, főiskolai jegyzetek és egyéb oktatási-nevelési segédanyagok cseréjét.

f) A Szerződő Felek a másik ország nyelvének, irodalmának, történelmének és kultúrájának minél jobb megismertetése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítanak köz- és felsőoktatási intézményeik szerb nyelvet és irodalmat, illetve magyar nyelvet és irodalmat oktató intézményeik és tanszékeik működésére és igényeire. Folytatják vendégtanárok, vendégoktatók alkalmazásának gyakorlatát ezekben az intézményekben és tanszékeken.

g) A Szerződő Felek kölcsönösen lehetővé teszik, hogy állampolgáraik a másik Fél oktatási intézményeiben tanulmányokat folytathassanak. Résztvevőket fogadnak továbbá a két nyelv és kultúra alaposabb megismerését szolgáló nyári egyetemeken, speciális kurzusokon. Lehetőségeikkel összhangban a fenti célok megvalósítása érdekében a másik ország állampolgárai részére ösztöndíjakat adományoznak, vagy egyéb anyagi segítséget nyújtanak.

5. cikk

A Szerződő Felek - az Európa Tanács és az UNESCO keretei között aláírt többoldalú megállapodásokkal, valamint a jogelőd állammal kötött ekvivalencia egyezménnyel összhangban - a végzettségi szint tekintetében kölcsönösen elismerik a másik ország akkreditált intézménye által kiadott bizonyítványokat, okleveleket, illetve tudományos fokozatokat.

6. cikk

A Szerződő Felek támogatják a két államban kiadott tankönyvek - a két ország és nemzet kultúrájával, történelmével, földrajzával és néprajzával kapcsolatos kérdéseket taglaló - szövegrészeinek objektivizálási és összehangolási folyamatát. E célból - a kisebbségek szakértő képviselőinek bevonásával - szakmai vegyes bizottságot hoznak létre, amely a tudományos ismeretekkel összhangban ajánlásokat fogalmaz meg a két nemzet közti megértés és bizalom megőrzésének szándékával.

7. cikk

A Szerződő Felek kulturális örökségük és kortárs kulturális értékeik megismertetése érdekében támogatják a kölcsönös érdeklődésen és előnyökön alapuló együttműködést és cserét a kultúra, a hivatásos és amatőr művészetek valamennyi területén, s megteremtik a megfelelő feltételeket az e területeken működő kormányzati és nem kormányzati intézmények, szervezetek, egyesületek stb., valamint magánszemélyek együttműködéséhez.

Elősegítik:

a) a színházi, zenei, ének-, tánc- és bábművészeti, irodalmi, képzőművészeti, iparművészeti, fotó- és filmművészeti intézmények, művészeti szakemberek és ügynökségek, a könyvkiadói és könyvterjesztői szövetségek, illetve szervezetek, a könyvtárak, művelődési otthonok, múzeumok, galériák, az ingó és ingatlan kulturális örökségük védelmével foglalkozó intézmények, természetvédelmi és környezetvédelmi intézmények együttműködését, a kultúra valamennyi területén folyó személy-, tapasztalat- és dokumentációcserét;

b) az írók, műfordítók, zeneszerzők, zeneművészek, színművészek, ének- és táncművészek, báb-, fotó- és filmművészek, televíziós és rádiós alkotók, építőművészek, képző- és iparművészek, valamint művészettörténészek szövetségeinek, egyesületeinek és más szervezeteinek együttműködését;

c) a másik ország szerzői művészeti, irodalmi és tudományos műveinek fordítását és kiadását, továbbá a kölcsönös részvételt egymás nagyobb szabású és nemzetközi könyvrendezvényein: könyvhetein/könyvfesztiváljain és könyvvásárain;

d) a másik ország művészi alkotásainak bemutatását a prózai, zenés, tánc- és bábszínházakban, operaházakban, hangversenytermekben, galériákban, filmszínházakban, a rádióban és a televízióban stb.;

e) egyéb, a másik ország kultúráját, életét bemutató kiállítások, valamint tájékoztató anyagok cseréjét;

f) a hivatásos, valamint amatőr művészek és művészeti csoportok (kórusok, zenekarok, együttesek) cseréjét;

g) az információk, könyvek, folyóiratok, kiadványok és más információ-hordozók, hang- és képhordozó eszközök cseréjét;

h) képviselők küldését a másik Fél által rendezett kulturális és művészeti fesztiválokra, versenyekre, szemlékre, konferenciákra, nemzetközi találkozókra, alkotótelepekre, szakmai képzésre és a nemzetközi versenyek zsűrijébe;

i) az új kulturális értékeket teremtő személyek kezdeményezéseit és vállalkozásait.

8. cikk

A Szerződő Felek támogatják a kulturális örökségük megőrzését szolgáló együttműködés minden formáját. Ennek érdekében:

- megkülönböztetett módon támogatják az épített műemlékek és a régészeti örökség védelme terén érdekelt intézményeik közötti kapcsolattartást és közvetlen tapasztalatcserét;

- együttműködnek a világörökség védelme és kutatása terén;

- együttműködnek a területükre került, a másik Fél kulturális javait képező emlékanyag felkutatásában, sértetlen megőrzésében, helyreállításában és - amennyiben e javak jogtalanul kerültek birtokukba, illetőleg országuk területére - visszaszolgáltatásában;

- külön-külön és együttesen is fellépnek a kulturális javak illegális kereskedelmével szemben.

9. cikk

A Szerződő Felek a hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban kölcsönösen fejlesztik a könyvtáraik, levéltáraik és egyéb hasonló intézményeik együttműködését, szakemberek cseréjét, okiratok másolását, valamint könyvtárakban és levéltárakban található anyagokhoz való hozzájutást kutatás és alkotás céljából.

10. cikk

A Szerződő Felek támogatják az audiovizuális művészetek területén folytatandó kereskedelmi és nem kereskedelmi együttműködést. Bátorítják a filmarchívumaik, filmforgalmazó, filmgyártó és filmszakmai intézményeik közötti - koprodukciós tervek kidolgozásában, filmek cseréjében, a másik ország nemzetközi részvétellel megrendezett fesztiváljain való kölcsönös részvételben, filmplakátok, szakmai folyóiratok és kiadványok cseréje keretében megvalósuló - együttműködést.

11. cikk

A Szerződő Felek kulturális és szellemi javaik terjesztésének és népszerűsítésének megkönnyítése érdekében - a szükséges jogi szabályozást is létrehozva, illetve nemzeti jogszabályaikkal összhangban - biztosítják a másik Fél állampolgárai és jogi személyei szerzői és ezzel rokon jogainak törvényes védelmét.

12. cikk

A Szerződő Felek - állampolgáraik objektív és sokoldalú tájékoztatása érdekében - kölcsönösen biztosítják a két ország politikai, társadalmi kulturális és tudományos életére vonatkozó információk szabad áramlását.

A Szerződő Felek előmozdítják közszolgálati rádióik és televízióik, távirati irodáik, újságíró szervezeteik, kiadóik és szerkesztőségeik együttműködését. Kölcsönösen támogatják az audiovizuális műsorsugárzás területén történő - rádió- és televízióműsorok cseréje, rádiós és televíziós tudósítók akkreditálása révén megvalósuló - együttműködést.

A Szerződő Felek elősegítik egymás nemzeti kultúrájának és kisebbségeinek jobb megismertetését mindkét ország közszolgálati rádiójában és televíziójában.

13. cikk

A Felek - a kisebbségek védelméről szóló egyezményben foglaltakkal összhangban - megkülönböztetett figyelmet fordítanak a két országban élő kisebbségek igényeinek teljesítésére, különös hangsúlyt fektetve:

a) az anyanyelvi oktatásra az iskolarendszer valamennyi szintjén;

b) az oktatási, tudományos, kulturális, tömegtájékoztatási intézmények, egyesületek, alapítványok és a nemzeti kisebbségi szervezetek működésének támogatására;

c) az anyanyelvi oktatási és kulturális szakemberek képzése és továbbképzése területén megvalósuló együttműködésre;

d) az oktatás szintjének megfelelő, a nemzetiségi kisebbségek nyelvén készült tankönyvek és taneszközök biztosítására, illetve cseréjére;

e) a nemzeti tantervek tiszteletben tartására;

f) pedagógusok, felsőoktatási oktatók, vendégtanárok, diákok és hallgatók, oktatási szakemberek cseréjére;

g) történelmi és kulturális épített műemlékek és emlékhelyek megőrzésére, közgyűjtemények fejlesztésére.

14. cikk

A Szerződő Felek együttműködnek a kormányközi és nem kormányzati oktatási, tudományos és kulturális nemzetközi szervezetekben, az UNESCO keretein belül, továbbá támogatják a nemzetközi regionális együttműködés keretein belül közösen kialakított projektek megvalósítására irányuló kezdeményezéseket.

15. cikk

A Szerződő Felek testnevelési és sportkapcsolataik fejlesztése érdekében bátorítják illetékes intézményeik és szervezeteik, sportegyesületeik és szövetségeik közvetlen együttműködését, s versenyek és találkozók szervezését, sportolók és edzők cseréjét, valamint sporttal kapcsolatos tudományos-módszertani információcserét szorgalmaznak.

16. cikk

A Felek bátorítják a kölcsönös érdeklődésen alapuló kétoldalú kapcsolatok kialakítását az ifjúság területén. A Felek ösztönzik az információ- és tapasztalatcserét az ifjúságot érintő kérdésekben.

A Felek ösztönzik az együttműködést és a fiatalok cseréjét az ifjúsági szervezetek közötti közvetlen megállapodások alapján, valamint az Európai Unió ifjúságot érintő programjai keretében.

17. cikk

A Szerződő Felek - az ehhez szükséges szervezeti, jogi és pénzügyi feltételek megléte esetén - kölcsönösen kulturális központokat/intézeteket vagy képviseleteket állítanak fel a másik országban. Ezek létrejöttéig diplomáciai képviseleteik útján segítik a jelen Egyezményben vállalt együttműködési feladatok megoldását. A kulturális intézetek létesítéséről a Szerződő Felek külön megállapodást kötnek.

18. cikk

A Szerződő Felek támogatják a két ország közötti kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló társadalmi szervezetek, polgári egyesületek, nemzetiségi szövetségek, kisebbségi önkormányzatok, nemzeti tanácsok és szervezetek, illetve egyéb jogi személyek tevékenységét.

19. cikk

A jelen Egyezmény megvalósítása érdekében a Szerződő Felek, illetve érintett intézményeik és szervezeteik - a nemzeti kisebbségek legitim érdekképviseleteinek bevonásával - együttműködési programokat, jegyzőkönyveket, munkaterveket, illetve szerződéseket dolgoznak ki, amelyekben meghatározzák az együttműködés pénzügyi és szervezeti feltételeit.

20. cikk

(1) A jelen Egyezmény mindkét Szerződő Fél belső jogszabályainak megfelelően jóváhagyásra szorul, s az ehhez szükséges feltételek teljesüléséről szóló későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételének napján lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól, de a Szerződő Felek bármelyike - hat hónapos felmondási idővel - diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Az Egyezmény attól a naptól számított 6 (hat) hónap elteltével veszti hatályát, amelyen a felmondásáról szóló diplomáciai jegyzék a másik Szerződő Félhez megérkezett. A jelen Egyezmény módosítása, vagy hatályának megszűnése nem érinti az Egyezményen alapuló, a módosítás vagy hatályvesztés időpontjában még be nem fejezett projektek és tevékenységek megvalósítását.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével kiegészíthető és módosítható. A kiegészítés és módosítás az (1) bekezdés szerinti eljárási rend szerint lép hatályba.

21. cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa közötti tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt Egyezmény a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró viszonylatában hatályát veszti.

Kelt 2006. március 13-án két eredeti példányban, magyar, szerb és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyformán hiteles. Az esetleges eltérő értelmezésből fakadó viták rendezése esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság

Kormánya nevében

Szerbia és Montenegró

Minisztertanácsa nevében"

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a Szerbia Köztársaság vonatkozásában a szerződés 20. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4)[1] E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 56. §-a. Hatályos 2022.07.01. A módosító rendelkezés az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrészt rendelte cserélni, míg a 4. § (4) bekezdés "az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveget tartalmazta. A módosítást a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően hajtottuk végre - érvényessége kétséges.