246/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet

az összkormányzati projektről

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 78/A. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az összkormányzati projekt minősítésének, lebonyolításának, továbbá a projekt prémium igénylésének, kifizetésének eljárására és az abban részt vevő személyekre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. költség-előirányzat: a projekt céljának eléréséhez a projekt megvalósítása során felmerülő fejlesztési, beruházási, szakértői, tanácsadói költségek összege, amely nem tartalmazza a projektfelelős és a projekttag prémiumának összegét,

2. projektfelelős: az aki, a projektet operatív szinten irányítja, beszámolót készít a projekt végrehajtásáról, felelős a projekt pénzügyi keretének felhasználásáért,

3. projekttag: a projektbe bevont és a miniszterelnök által kijelölt köztisztviselő, aki a kezdeményezésben meghatározott projektfeladato(ka) t látja el, az ott leírt határidőre és minőségben,

4. projektvezető: az a miniszter, kormánybiztos, akit a miniszterelnök megbíz az összkormányzati projekt vezetésével.

3. §

(1) A stratégiai kormányzati célok elérése érdekében a miniszter, illetve a kormánybiztos összkormányzati projekt indítását kezdeményezheti.

(2) A kezdeményező miniszter vagy kormánybiztos az összkormányzati projekt indítására vonatkozó kezdeményezését megküldi a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek.

(3) A kezdeményezés tartalmazza:

a) a projekt megnevezését,

b) a kezdeményező nevét,

c) a projektfelelős nevét,

d) a projektben részt vevő minisztériumok megnevezését,

e) a javasolt projekttagok nevét, besorolását,

f) a projektfeladat meghatározását,

g) a projekt céljának rövid leírását,

h) a projekt megvalósításának módját, feltételeit,

i) a projekt megvalósításának céldátumát, ütemezését,

j) a projekt költség-előirányzatát (pénzügyi hatás, megtakarítások, többletkiadások) és a költségek költségvetési fedezetét,

k) az érintett, humánpolitikai feladatot ellátó önálló szervezeti egység vezetőjének (a továbbiakban: humánpolitikai vezető) nevét és aláírását,

l) a kezdeményező és a részt vevő miniszter(ek), kormánybiztos(ok) aláírását.

(4) Az érintett humánpolitikai vezető ellenőrzi, hogy a projekttag részére a teljesítményértékelés során megállapított feladat azonos-e az összkormányzati projektfeladattal. Azonosság esetén kezdeményezéssel fordul a projekttagot foglalkoztató miniszterhez, kormánybiztoshoz intézkedés megtétele céljából. A humánpolitikai vezető az intézkedés megtörténtét a kezdeményezésen aláírásával igazolja.

4. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter megvizsgálja, hogy a kezdeményezés e rendelete 3. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és szükség esetén felhívja a kezdeményezőt a hiányosan vagy hibásan kitöltött adatok pótlására, javítására a határidő megjelölésével. Ha a határidő eredménytelenül eltelik, az kizárja a projekt összkormányzati projektté minősítését.

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a vizsgálatot követően a kezdeményezést a véleményével együtt jóváhagyásra felterjeszti a miniszterelnöknek.

(3) Ha a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a kezdeményező, a kezdeményezést közvetlenül felterjeszti a miniszterelnöknek.

(4) Az összkormányzati projekt indításáról, a projektvezető kijelöléséről és a projekttagok személyéről a miniszterelnök dönt. A miniszterelnök döntéséről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a döntést követően haladéktalanul értesíti a projektvezetőt.

5. §

Az összkormányzati projekt indítására vonatkozó döntést követően a projektfelelős gondoskodik arról, hogy a projekt végrehajtása a meghatározott ütemezés szerint történjen.

6. §

(1) A projektvezető az összkormányzati projektben bekövetkezett, a kezdeményezés tartalmát érintő változást, az eredeti és módosult állapotot is feltüntetve, a változás bekövetkeztét követően haladéktalanul megküldi a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a változás okának megjelölésével.

(2) A változás bejelentésének vizsgálata során e rendelet 4. §-a szerint kell eljárni.

7. §

(1) A projektvezető az összkormányzati projekt lezárását követően, de legkésőbb a tárgyév november 15-ig megküldi az összkormányzati projektprémium igénylését a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek. A projektvezető egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a projektfeladat nem azonos a projekttagok részére a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint meghatározott célfeladattal, és a projekttag a projektben végzett munkájáért jutalomban nem részesült.

(2) Az igénylés tartalmazza:

a) a projekt megnevezését,

b) a projekt végrehajtásának bemutatásáról szóló beszámolót,

c) a projekt sikerességét alátámasztó mutatókat, számszerűsíthető eredményeket,

d) a projektprémium kifizetésre igényelt keretösszeget,

e) a projektfelelős és a projekttagok nevét, a javasolt egyéni projektprémium összegét és az egyhavi illetmény összegét,

f) a projekt jóváhagyott költség-előirányzatát, valamint annak tényleges teljesülését,

g) a projektvezető és a részt vevő miniszter(ek), kormánybiztos(ok) aláírását.

(3) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter megvizsgálja, hogy

a) az igénylés tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat,

b) a projekttag egyéni prémiumának együttes összege a tárgyévben nem haladja meg a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott maximum értéket.

(4) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter szükség esetén felhívja a projektvezetőt a hiányosan vagy hibásan kitöltött adatok pótlására, javítására, illetve a projekttag egyéni prémium összegének módosítására a határidő megjelölésével. Ha a határidő eredménytelenül eltelik, az kizárja az igénylés miniszterelnökhöz történő felterjesztését.

(5) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a vizsgálatot követően az igénylést a véleményével együtt jóváhagyásra megküldi a miniszterelnöknek. Az összkormányzati projektre kifizethető prémium keretösszegéről a miniszterelnök dönt. A miniszterelnök által jóváhagyott prémium összegéről a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a döntést követően haladéktalanul értesíti a projektvezetőt.

(6) Ha a miniszterelnök által jóváhagyott keretösszeg mértéke eltér a projektvezető által igényelt projektprémium összegétől, a projektvezető a módosított egyéni projektprémium összegekről - minisztériumonként! bontásban - tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert.

(7) Ha a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a projektvezető, az igényt közvetlenül felterjeszti a miniszterelnöknek.

8. §

Ha a projekt időtartama meghaladja a tizenkét hónapot, akkor évente a részeredmények alátámasztása mellett a projektfelelős és a projekttagok részére projektprémium fizethető. Az első igénylés feltétele, hogy a projekt indításától számított legalább három hónap eltelt. Az igénylés során e rendelet 7. §-a szerint kell eljárni.

9. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a projektprémiumok összegéről - minisztériumonkénti bontásban - tájékoztatja a pénzügyminisztert, aki gondoskodik az összegek átcsoportosításáról.

(2) A projektfelelős és a projekttag részére az egyéni projektprémium összegek kifizetéséről a részt vevő miniszter vagy a kormánybiztos intézkedik tárgyév december 15-ig. A kifizetésről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert.

10. §

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter évente december 31-ig a honlapon közzéteszi a tárgyévben indult összkormányzati projektek megnevezését és a tárgyévben befejeződött projektek esetében a miniszterelnök által jóváhagyott keretösszegek mértékét.

11. §

Ez a rendelet 2007. október 15-én lép hatályba.

12. §

A 2007. január 1-jét követően indult és július 15-én folyamatban lévő, továbbá a július 15-ét követően indult stratégiai kormányzati célokat szolgáló projekt is összkor-mányzativá minősíthető, ha megfelel a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és e rendeletben foglalt feltételeknek. Az összkormányzativá minősítést 2007. október 31-ig e rendelet 3. §-a szerint kell kezdeményezni.

13. §[1]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.02.19.