2007. évi XXVI. törvény

az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról[1]

Annak érdekében, hogy az állam számára szavazatelsőbbséget biztosító részvény jogintézménye az európai közösségi joggal összhangban megszüntetésre kerüljön, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 2007. január 1-jén hatályos mellékletében felsorolt gazdasági társaságok által a Priv. tv. 7. §-ának (5) bekezdése, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján kibocsátott részvényhez a Priv. tv. 7. §-a, illetve jogszabály vagy kormányhatározat alapján fűződő elsőbbségi jogokat a társaság legfőbb szerve köteles megszüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az érintett gazdasági társaság legfőbb szerve az e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a társaság alapszabályát e törvény rendelkezései szerint módosítani.

(3) Amennyiben a társaság nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az (1) bekezdésben meghatározott részvényekhez fűződő jogok e törvény erejénél fogva megszűnnek, és a részvény törzsrészvénnyé alakul át.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[9]

(3) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a "vagy tartós kisebbségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel" szövegrész hatályon kívül helyezése nem érinti azon gazdasági társaságok koncessziós tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát, amelyekben 2003. december 31. napján az állam 1 db szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezett.

(4)[10]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2007. évi XXVI. törvényhez[11]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. április 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXVI. törvény 8. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.10.24.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 973. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék