286/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak, valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti bírság felhasználásának szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 21. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A felügyeleti díj befizetésével kapcsolatos szabályok

1. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv), valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény szerinti önkéntes kölcsönös egészségpénztárak (a továbbiakban: egészségpénztár) az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Ebftv.) 20. §-ának (2) bekezdése szerinti felügyeleti díjat az Ebftv. 20. §-ának (3) bekezdésében foglalt határnapig kötelesek megfizetni az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290249-00000000 számú számlájára.

2. §

E rendelet alkalmazásában az Ebftv. -ben meghatározott fogalmakat kell figyelembe venni.

3. §

(1)[1] Az egészségbiztosítási szerv a felügyeleti díj kiszámítását és bevallását a melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozat (a továbbiakban: bevallás) kitöltésével és annak - a felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó határidőn belül -a Felügyeletnek történő megküldésével teljesíti.

(2) A felügyeleti díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja.

4. §

(1) Az egészségpénztár a felügyeletidíj-fizetési kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló bevallási kötelezettségének a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) teljesítendő bevallási kötelezettségével tesz eleget.

(2)[2] A PSZÁF az egészségpénztár által részére megküldött bevallást - másolatban - az annak benyújtására előírt határidőt követő tíz munkanapon belül megküldi a Felügyelet részére.

(3) Amennyiben a PSZÁF - ellenőrző tevékenysége során - észleli, hogy a bevallott adatok nem az egészségpénztár tényleges vagyoni adatain alapulnak, arról a Felügyeletet 15 napon belül értesíti.

(4) Az egészségpénztár az Ebftv. 20. §-ának (2) bekezdése szerinti felügyeleti díj alapdíj és változódíj részét az Ebftv. -ben foglaltak szerint, negyedéves részletekben fizeti meg a Felügyelet részére.

5. §[3]

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá tartozó biztosítók (a továbbiakban: biztosító) vonatkozásában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az Ebftv. -ben meghatározott összegű felügyeleti díjnak a Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett, 1. §-ban meghatározott számlájára történő átutalásával egyidejűleg a Felügyelet részére megküldi azt a nyilatkozatot, amelyen a biztosító a felügyeleti díjat bevallotta.

6. §

(1)[4] Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a befizetett felügyeleti díj összege magasabb a fizetendő összegnél, a Felügyelet azt tíz munkanapon belül köteles visszafizetni.

(2)[5] Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a felügyeleti díjat az egészségbiztosítási szerv, illetve az egészségpénztár határidőben nem vagy nem teljes összegben fizette meg, ideértve a felügyeleti díj téves megállapítását is, a Felügyelet a meg nem fizetett felügyeleti díj megfizetésére kötelezi az egészségbiztosítási szervet, illetve az egészségpénztárt.

(3)[6] Ha az (1) és (2) bekezdés alapján a bevallás módosítása is szükséges, úgy a Felügyelet a bevallás kijavítását rendeli el.

A felügyeleti bírság felhasználására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A Felügyelet a tárgyhóban befolyt felügyeleti bírságok összegének 80 százalékát a tárgyhót követő második hónap 5. napjáig - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -átutalja az Egészségbiztosítási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280161 számú elszámolási számlájára.

(2)[7] A Felügyelet határozatával szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a jogerős bírósági határozat meghozataláig a Felügyelet a hozzá befizetett bírság (1) bekezdésben meghatározott részét nem utalja át az Egészségbiztosítási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett, (1) bekezdésben meghatározott elszámolási számlájára.

(3) A Felügyelet a befolyt bírságok 20 százalékát a következő célokra fordíthatja:

a) a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatók tájékoztatására,

b) az ügyfélszolgálati tevékenység tárgyi feltételeinek fejlesztésére.

A Felügyelet ellenőrzési eljárásának egyéb szabályai

8. §

A Felügyelet eljáró munkatársai a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzési jogosultságukat igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel igazolják.

9. §

(1) Az egészségbiztosítási szerv az Ebftv. 7. §-ában foglaltak alapján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30. §-ának (1), (2) és (3) bekezdéseiben, 32. §-ának (1), (5) és (6) bekezdéseiben, 33. §-ának (1) bekezdésében és 33/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések általános szerződési feltételeinek, valamint azok módosításának tervezetét jóváhagyás céljából megküldi a Felügyeletnek.

(2)[8] A Felügyelet az általános szerződési feltételek jóváhagyására irányuló eljárást - amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - negyvenöt munkanapon belül folytatja le.

(3)[9]

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)[10]

(3) A felügyeleti díjra vonatkozó, e rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését követően teljesítendő díjfizetési kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

(4) A 9. § (1) bekezdésében meghatározott körbe tartozó szerződések e rendelet hatálybalépését követően kialakított vagy módosított általános szerződési feltételei a Felügyelet jóváhagyása nélkül nem alkalmazhatók azzal, hogy a Felügyelet az Ebftv. -ben meghatározott, az általános szerződési feltételek módosításának kezdeményezésére irányuló jogkörét az e rendelet hatálybalépését megelőzően meghatározott általános szerződési feltételek tekintetében is gyakorolhatja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Egészségbiztosítási Felügyelet

FELÜGYELETI DÍJ BEVALLÁSA

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatálya alá tartozó egészségbiztosítási szervek részére

.......... évre

Az egészségbiztosítási szerv adatai

Név:
Székhely:
Adószám:
Ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe:

Felügyeleti díj számítása

Adatok ezer Ft-ban

Felügyeleti díj Ebftv. szerinti alapjaa
Fizetendő felügyeleti díj (b = a * 0, 02%)b
Fizetett felügyeleti díjc
Budapest, .........................
..............................................................
aláírás
P. H.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 581. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 583. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 582. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 583. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 583. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék