365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében - az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva -, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a), c), e), g), h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[17]

(3)[18] A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezéseit - a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 2007. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátások, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatás esetén kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 1-2. §-ának e rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV ZRt.) Nyugdíj Igazgatóság által folyósított ellátásokat 2008. január 1-jétől a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(5) A vasutas nyugdíjigazgatás megszűnésével a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a Rudolf Segélyező Egyesület, a Vasutas Segélyező Egyesület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: egyesületek) 2007. december 31-én nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásban, baleseti járadékban részesülő tagjai tagdíjának az ellátásból történő levonásáról - megfelelő térítés ellenében - a nyugdíjfolyósító szerv gondoskodik, feltéve, hogy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság a tagok említett szervezeteknek adott írásos nyilatkozata alapján december hóban teljesített levonást. A tagdíj ellátásból történő levonása az egyesületnek adott írásos felhatalmazás alapján azon tagok esetében is foganatosítható, akiknek az ellátásra való igényük 2008. január 1-jét megelőzően megnyílt, és annak elbírálása ebben az időpontban a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság, illetőleg a Győr-Sop-ron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatáskörébe tartozott volna. A tagdíjlevonások és a térítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíjfolyósító szerv megállapodásban rögzítik.

(6)[19]

18. §[20]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.03.

[18] Módosította a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 51/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2008.03.15.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.