45/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Dabasi-turjános természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1939/1965. számú határozatával védetté nyilvánított Dabasi-turjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §

(1) A Dabasi-turjános természetvédelmi terület kiterjedése 147,7 ha, védett és egyben fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Dabas 0351, 0946/4, 0946/7, 0946/8, 0946/9, 0946/11, 0946/12, 0955, 0958/3, 0959.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

3. §

A védettség indoka és célja a területen található védett növényfajok, mocsári és lápréti növénytársulások, valamint ritka rovar- és madárfajok élőhelyének megóvása és fenntartása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter