47/2007. (IV. 17.) GKM rendelet

a hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedő rendszerekről

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Ezt a rendeletet Magyarország területén alkalmazott elektronikus útdíj szedő rendszerekre, azok üzemeltetőire és kibocsátóira kell alkalmazni.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni azokra az elektronikus útdíj szedő rendszerekre, amelyek esetében nem szükséges a gépjárművekbe fedélzeti eszköz beépítése.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) elektronikus útdíjszedő rendszer: közutak, alagutak, hidak használatáért fizetendő útdíjak beszedését lehetővé tevő olyan elektronikus rendszer, amelynek segítségével az úthasználónak nem kell az útdíj megfizetése érdekében megállnia vagy lassítania,

b) európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás: az az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a továbbiakban: EGT államok) közúthálózatára kiterjedő, fedélzeti eszközzel működő elektronikus útdíjszedési szolgáltatás, amely az úthasználó számára használattal arányos útdíj vagy úthasználati átalánydíj jellegű útdíj fizetését teszi lehetővé,

c) fedélzeti eszköz: az elektronikus útdíj szedő rendszer részét képező, a gépjárműbe telepített jeladó berendezés, amelynek segítségével az útdíj mértéke megállapítható,

d) kibocsátó: a fedélzeti eszközt az úthasználó számára rendelkezésre bocsátó szervezet,

e) úthasználó: az útdíj megfizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

f) üzemeltető: az elektronikus útdíj szedő rendszert egy, a közút útdíj szedésre meghatározott szakaszán működtető jogi személy.

3. §

(1) Magyarország területén kizárólag olyan elektronikus útdíj szedő rendszer alkalmazható, amely az EGT államokban kiépült hasonló rendszerek közötti átjárhatóság (interoperabilitás) biztosítása érdekében a következő technológiák valamelyikét vagy azok valamilyen kombinációját alkalmazza:[2]

a) műholdas helymeghatározás (GPS, GNSS),

b) GSM, GPRS szabványon alapuló mobil telekommunikáció (CN),

c) 5,8 GHz mikrohullámú technológia (DSRC) .

(2)[3] Magyarország területén működő elektronikus útdíjszedő rendszer üzemeltetőjének vagy kibocsátójának meg kell felelnie az Európai Bizottság által közzétett európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatásra vonatkozó határozatokban foglaltaknak.

(3) A kibocsátónak olyan fedélzeti eszközt kell az úthasználó számára rendelkezésre bocsátania, amely az (1) bekezdésben meghatározott technológiák olyan kombinációját tartalmazza, hogy a fedélzeti eszközzel lehetővé váljon az EGT államokban üzemelő, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatáshoz csatlakozott elektronikus útdíj szedő rendszerek használata.

(4) Az elektronikus útdíjszedő rendszer üzemeltetőjének vagy kibocsátójának a közúti járművek teljes körére ki kell elégítenie a fedélzeti eszközre vonatkozó igényeket.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott előírások megtartása mellett a fedélzeti eszköz alkalmas lehet más technológiák alkalmazására is, ez azonban nem eredményezhet az adott járműkategória esetében az úthasználókra nézve többletterhet vagy közöttük megkülönböztetést. A fedélzeti eszközt, amennyiben ez technológiailag lehetséges, csatlakoztatni kell a gépjármű digitális tachográfjá-hoz.

4. §

(1) Az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást szerződéses szabályok határozzák meg, amelyek lehetővé teszik az összes abban részes üzemeltető vagy kibocsátó számára a szolgáltatás nyújtását. Az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást ezen kívül műszaki szabványok és előírások, valamint az úthasználó és az üzemeltetők vagy kibocsátók közötti szerződések határozzák meg. Az úthasználó szerződése az EGT államok teljes útdíjas úthálózatán hozzáférést biztosít az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatáshoz, az úthasználói szerződést pedig bármely üzemeltetővel vagy kibocsátóval meg lehet kötni.

(2) Az elektronikus útdíj szedő rendszer igénybevételét biztosító úthasználói szerződés bármely EGT állam üzemeltetőjével vagy kibocsátójával megköthető, függetlenül a gépjármű nyilvántartásba vételének helyétől, a szerződő felek állampolgárságától, valamint a közúthálózat azon területétől vagy pontjától, amelyre vonatkozóan útdíjat kell fizetni. Az üzemeltetőnek vagy kibocsátónak az EGT államok területén lévő elektronikus útdíjszedési rendszerbe vont közúthálózaton az európai elektronikus útdíj-szedési szolgáltatáshoz hozzáférést kell biztosítaniuk.

(3) Az elektronikus útdíjszedési szolgáltatásnak függetlennek kell lennie az egyes járműkategóriára kivetett útdíjakkal kapcsolatban hozott alapvető díjpolitikai döntésektől, a felhasználás céljától, az útdíjak mértékétől. Az elektronikus útdíjszedési szolgáltatás csak az útdíjak beszedésének módszerét érinti.

(4) Az európai elektronikus díjszedési szolgáltatás a következő időpontoktól vehető igénybe:

a) a 3,5 tonnát meghaladó, valamint a kilenc főnél több személy szállítására alkalmas gépjármű esetében 2009. július l-jétől, de legkésőbb az Európai Bizottság erre irányuló határozatának meghozatalát követő három éven belül,

b) minden gépjármű esetén 2011. július l-jétől, de legkésőbb az Európai Bizottság erre irányuló határozatának meghozatalát követő öt éven belül.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6. §

Ez a rendelet a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedő rendszerek átjárhatóságáról szóló 2004. április 29-i 2004/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 57. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 57. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[3] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 57. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.