163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) gazdaságpolitikáért,

b) iparügyekért,

c) bányászati ügyekért,

d) kereskedelemért,

e)[1] közlekedésért,

f) külgazdaságért,

g) energiapolitikáért,

h)[2]

i)[3] elektronikus hírközlésért (ide nem értve a digitális műsorterjesztésre való átállás feladatait),

j) postaügyért,

k)[4]

2. §

A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntéselőkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik - a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint - a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

3. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a gazdasági versenyképesség javításával,

b) a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal, fejlődésük támogatásával,

c) a gazdasági kamarákkal,

d) a beruházások ösztönzésével,

e) a nemzeti akkreditálással összefüggő jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki, valamint

f) javaslatot készít a pénzügyminiszterrel együttesen a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre.

(2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a mérésügyről,

b) a nemzeti szabványosításról,

c) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről, tanúsításáról és forgalmazásáról,

d) a telepengedélyezésről,

e) a haditechnikai termékek gyártásáról és forgalmazásáról,

f) a kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekről,

g) a műszaki termékek termékbiztonságáról és piacfelügyeletéről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(3) A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében előkészíti a bányászatról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(4) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a kereskedelemről,

b) a vásárokról és a piacokról, az üzletek működéséről,

c) a vendéglátásról,

d) a közraktározásról,

e) a gazdasági reklámtevékenységről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(5) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről,

b) a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről,

c) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(6) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében előkészíti különösen[5]

a) a közúti közlekedésről,

b) a légi közlekedésről,

c) a vasúti közlekedésről,

d) a vízi közlekedésről,

e) a veszélyes áruk szállításáról,

f) a kombinált árufuvarozásról,

g) a közlekedési szolgáltatásokról,

h) a közlekedési szolgáltatások hatósági árának megállapításáról, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről, a közlekedési hatósági eljárások díjairól,

i) a gyorsforgalmi utakról és az utakkal kapcsolatos egyéb szabályokról,

j) a közlekedés védelméről,

k) a közlekedés biztonságáról,

l) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról,

m) a közlekedési szakemberek képzéséről, vizsgáztatásáról, utánképzéséről,

n) a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejéről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(7) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a villamos energiáról,

b) a földgázellátásról,

c) a villamos energia és a földgáz határon keresztül történő szállításáról,

d) a távhőszolgáltatásról,

e) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról,

f) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről,

g) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásáról,

h) a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergiatermelési céllal történő felhasználásáról,

i) az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(8)[6]

(9)[7] A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége körében - a digitális műsorterjesztésre való átállás kivételével - előkészíti az elektronikus hírközlésről szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki. Részt vesz a digitális műsorterjesztésre való átállás feladatainak teljesítésében.

(10) A miniszter a postaügyért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) a postai tevékenységről,

b) a postai szolgáltatások ellátásáról

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(11)[8]

(12) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében közreműködik

a) a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó,

b) a kormányzati PPP feladatokkal és rendszerekkel összefüggő

jogszabályok előkészítésében, illetve megalkotásában.

4. §

(1)[9] A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt.

(2) A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében

a) irányítja

aa)[10] a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt.

ab) a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumot;

b)[11]

(3) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége körében irányítja

a)[12] a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt, ennek keretében a turizmusért felelős miniszterrel együttműködik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ának b) -e) pontjában foglalt idegenforgalmi feladatok tekintetében,

b) a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot.

(4)[13] A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében irányítja:

a) a Nemzeti Közlekedési Hatóságot,

b) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot,

c) a Magyar Vasúti Hivatalt,

d) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet,

e) a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet.

(5) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében

a)[14] irányítja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

b) felügyeli a Magyar Energia Hivatalt.

(6)[15]

(7) A miniszter a hírközlésért és a postaügyért való felelőssége körében felügyeli a Nemzeti Hírközlési Hatóságot.

(8)[16]

(9)[17]

5. §

(1) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége és az iparügyekért való felelőssége körében közreműködik az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító környezetbarát építés feladataival összefüggő, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmának meghatározásában.

(2) A miniszter a gazdaságpolitikáért való felelőssége körében ellátja a gazdasági versenyképesség javításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolását.

6. §

(1) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat.

(2) A miniszter a külgazdaságért való felelőssége körében

a) az érdekelt miniszterekkel együttműködve kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, az Európai Unió kereskedelem- és vámpolitikájával kapcsolatos álláspontot és azokat az Európai Unió illetékes szerveinél képviseli;

b) irányítja a feladat- és hatáskörébe tartozó külképviseleteket (így különösen az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet), valamint a szakdiplomatákat;

c) a külügyminiszterrel egyetértésben javaslatot tesz az OECD melletti Magyar Állandó Képviseletet és a WTO melletti Magyar Állandó Képviseletet vezető nagykövet személyére, dönt a szakdiplomaták személyéről;

d) stratégiát dolgoz ki a külföldi működőtőke befektetések ösztönzésére, az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének és a hazai vállalkozások működőtőke-exportjának elősegítésére;

e) irányítja, értékeli és ellenőrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetés-ösztönzést szolgáló hazai intézményrendszert.

7. §

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[18]

b)[19]

c)[20]

d)[21]

e)[22]

f)[23]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[3] Megállapította a 230/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.11.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[5] A felvezető szöveget módosította a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[7] Megállapította a 230/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.11.23.

[8] Hatályon kívül helyezte a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[9] Megállapította a 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[10] Megállapította a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 22. § f) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[12] Megállapította a 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.02.22.

[13] Megállapította a 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[14] Megállapította a 269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 102/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatálytalan 2007.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 266/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 277/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.