4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták olyan állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek, és ezáltal a nemzeti örökség, a mezőgazdasági génbank, valamint a természet- és tájvédelem részévé váltak. A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták olyan magas genetikai értéket képviselő, nem őshonos állatfajták, amelyek kiszorultak a termelésből, ezért a génállományuk megőrzése érdekében szükségessé vált védelmük. A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének módosítását az agrárpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) lehet kezdeményezni.

(2) Az egyes mezőgazdasági állatfajták védett őshonos mezőgazdasági állatfajtává nyilvánítására irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajtának Magyarország természetföldrajzi környezetében végzett, történelmi múltra visszatekintő tenyésztését. Ennek érdekében a kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés indokait,

b) a fajta történelmi leírását és annak forrását,

c) az adott fajta fellelhető törzskönyvének ismertetését,

d) az állomány létszámát, várható változását, és a külön jogszabályban meghatározott kritikus szint szerinti tenyésztésbe vont nőivarú tenyészállat létszám eléréséhez szükséges eljárást, valamint annak időigényét,

e) az állomány tartási helyét,

f) a jelenlegi egyedek esetleges visszavezethetőségét a fellelhető egykori nyilvántartásokhoz.

(3) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták elismerésére irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajta magas genetikai értékét, valamint a létszám alakulásának bemutatását, amely a veszélyeztetett körbe történő besorolás alapját képezi.

(4) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti fajták védettségének, illetve veszélyeztetettségének megszűnésére irányuló kezdeményezésben be kell mutatni azokat az indokokat, amelyek igazolják a védettség megszüntetésének szükségességét.

3. §[1]

4. §

A védett őshonos és a magas genetikai értéket képviselő veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez külön jogszabály szerint az állam támogatást ad.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajták körének megállapításáról szóló 36/1994. (VI. 28.) FM-KTM együttes rendelet.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelethez[2]

Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták

FajFajta
Szarvasmarha és bivaly:magyar szürke szarvasmarha
magyar házibivaly
Ló:gidrán
hucul
kisbéri félvér
lipicai
furioso-north star
nóniusz
magyar hidegvérű
shagya arab
Szamár:magyar parlagi szamár
Sertés:szőke mangalica
fecskehasú mangalica
vörös mangalica
Juh:hortobágyi (magyar) racka
gyimesi racka
tejelő cigája
cigája
cikta
Kecske:magyar parlagi kecske
Tyúk:sárga magyar tyúk
kendermagos magyar tyúk
fehér magyar tyúk
fogolyszínű magyar tyúk
fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
Gyöngytyúk:magyar parlagi gyöngytyúk
Lúd:fodros tollú magyar lúd
magyar lúd
FajFajta
Kacsa:fehér magyar kacsa
tarka magyar kacsa
Pulyka:bronz pulyka
réz pulyka
Nyúl:magyar óriás nyúl

2. számú melléklet a 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelethez[3]

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

[4]
FajFajta
Szarvasmarha:magyar tarka szarvasmarha
Juh:magyar merinó

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § g) pontja. Hatálytalan 2013.07.18.

[2] Megállapította a 2/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.01.22.

[3] Megállapította a 92/2008. (VII. 24.) FVM-KvVM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.09.22.

[4] Módosította az 1/2014. (VII. 23.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.07.26.

Tartalomjegyzék