55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

a közjegyzőket és a közvetítőket érintő egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) és f) pontjaiban foglalt, a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt, valamint a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §

(1) A közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazolványt a Minisztérium a hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el. "

(2) Az IM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazolvány hátoldala világoskék alapon fekete betűkkel a következő szöveget tartalmazza:

"A 2002. évi LV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján ........................................... (név)

közvetítői tevékenység folytatására jogosult. E tevékenységét ................................................................ (jogi személy neve)

alkalmazottjaként is végezheti.

Budapest, .....................................................

P. H. " "

6. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és 2008. augusztus 1-jén hatályát veszti. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 2., 36. és 39. §-a, 2-4. számú melléklete, továbbá az Ar. 3. § (2) bekezdése és melléklete.

(2) E rendelet 1-4. §-ai és 7. §-a a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3) A közjegyzők bélyegzőjét fokozatosan, legkésőbb azonban 2008. július 31-ig le kell cserélni. A bélyegző cseréjét követően a közjegyző csak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) által készíttetett bélyegzőt használhatja. A bevont bélyegzőket az országos kamara érvényteleníti és azt a közjegyzői levéltárban őrzi.

(4) Az országos kamara által megbízott archiválási szolgáltatónak a rendelet kihirdetését követő 6 hónapon belül kell teljesítenie az Ar. 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételt.

7. §[5]

Dr. Takács Albert s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.02.