2/2003. (III. 13.) IM rendelet

a közvetítők igazolványáról

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a közvetítői névjegyzékbe felvételt nyert természetes személy (a továbbiakban: közvetítő) részére a 4. §-ban felsorolt adatokat tartalmazó közvetítői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2)[2] Az igazolványt a miniszter a hivatalos bélyegzőjének lenyomatával látja el.

2. §

(1)[3] Az igazolvány visszavonásáig hatályos.

(2) Az igazolvány a közvetítő közvetítői tevékenység folytatására való jogosultságát tanúsítja.

(3) A közvetítő az igazolványt köteles megőrizni, és kérésre azt közvetítői minőségének igazolása céljából bemutatni.

(4)[4] A közvetítőnek az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését tizenöt napon belül be kell jelentenie, egyidejűleg a megrongálódott, vagy az egyébként adatváltozással érintett igazolványt át kell adnia a miniszternek címezve a minisztériumban.

3. §

(1) A miniszter[5]

a) kiállítja az igazolványt (ideértve az igazolvány elvesztésének, megrongálódásának, megsemmisülésének esetén az új igazolványt is), azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) a közvetítő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt,

c) az igazolványt bevonja, ha

1. a közvetítőt a névjegyzékből törlik,

2. az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt,

3. az igazolvány megrongálódott,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről,

f)[6] intézkedik a hatályát vesztett igazolványok kormányzati honlapon történő közzétételéről.

(2)[7] Az igazolványt az Igazságügyi Minisztériumban kell átvenni, az átvétel időpontjáról és helyéről a közvetítő értesítést kap, kivéve, ha a közvetítő kéri az igazolvány postai úton történő megküldését.

(3)[8] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés időpontját követő tizenöt napon belül a közvetítő a minisztertől értesítést kap az új igazolvány átvételének időpontjáról és helyéről.

4. §

(1)[9] Az igazolvány A/7 méretű, fólia között lévő papírkártya. Előoldalán világoskék alapon fekete betűkkel az "Igazságügyi Minisztérium" "KÖZVETÍTŐI IGAZOLVÁNY" felirat, az igazolvány sorszáma, Magyarország címere, a közvetítő családi- és utóneve, anyja neve, továbbá "Az igazolvány visszavonásig hatályos" felirat van feltüntetve.

(2)[10] Az igazolvány hátoldala világoskék alapon fekete betűkkel a következő szöveget tartalmazza:

"A 2002. évi LV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján ........................................... (név)

közvetítői tevékenység folytatására jogosult. E tevékenységét ................................................................ (jogi személy neve)

alkalmazottjaként is végezheti.

Budapest, .....................................................

P. H.

5. §

Ez a rendelet 2003. március 17. napján lép hatályba.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] A felvezető szöveget módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[6] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[7] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[8] Módosította a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[9] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[10] Megállapította az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére