70/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1986. (III. 9.) OKTH számú rendelkezésével védetté nyilvánított Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. §

A Sárréti Tájvédelmi Körzet kiterjedése 2219,6 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A védettség indoka és célja a mocsári és lápréti növénytársulásoknak és az ezekre jellemző védett növényfajoknak, az állatvilág életfeltételeinek, valamint a túzok (Otis tarda) élőhelyének megóvása és fenntartása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csór

Sárszentmihály

Sárkeszi

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csór

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

Tartalomjegyzék