2007. évi LXXVII. törvény

a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról[1]

1. § (1) A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az árkiegészítés mértéke]

"a) a vasúti személyszállítás, a HÉV-közlekedés, az agglomerációs és a távolsági autóbusz-közlekedés esetén a melléklet 1-4. pontjaiban meghatározott, a menetjegyen, illetve a bérleten feltüntetett érvényes utazási távolságnak megfelelő forintban kifejezett támogatási tétel szorozva az utazási távolság és az 5 km hányadosával,"

(2) A Fát. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közforgalmú személyszállításban alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves, éves bérletek esetén az árkiegészítés mértékét az alábbi számítási módszerrel kell meghatározni:

ahol:
- félhavi bérleteknélc/d < 0, 5;
- negyedéves bérleteknélc/d < 3;
- féléves bérleteknélc/d < 6;
- éves bérleteknélc/d < 12.

a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,

b = havi bérletszelvény árkiegészítése az adott támogatási kategóriában,

c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,

d = a havi bérletszelvény teljes ára."

(3) A Fát. 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ingyenes utazásra jogosultak az életkoruk alapján:

a) a magyar állampolgárok,

b) az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak állampolgárai, továbbá

c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött külön nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak állampolgáraival azonos jogállású személyek, valamint

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek."

2. § A Fát. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E törvény 7. §-ának (6) bekezdése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja."

3. § A Fát. melléklete helyébe e törvény melléklete lép.

4. § (1) E törvény 2007. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel -a hatálybalépés napjától nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg:

a) a Fát. 7. § (1) bekezdésének c) pontjában a "9-10. " szövegrész helyébe az "5-6. " szövegrész lép;

b) a Fát. 7. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 15. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.

(3) Abban az esetben, ha az árkiegészítés alanya szolgáltatására 2007. május 1. napjától olyan utazási kedvezményt biztosít, amelyre e törvény mellékletének 3. pontja lenne alkalmazandó, jogosult e törvény hatálybalépésének napjától - az e törvénnyel módosított Fát. egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül - az előzőekben meghatározott szolgáltatása után is árkiegészítést igényelni.

(4) A Fát. mellékletének e törvény mellékletével megállapított 3. pontja 2007. augusztus 31. napján hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a 2007. augusztus 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások alapján keletkező igénylésre még alkalmazni kell. A nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló iskola-lakhely közötti utazására 2007. szeptember 1. napjától 2007. december 31. napjáig nyújtott, fogyasztói árkiegészítésre jogosító szolgáltatások után keletkező igénylésre a Fát. mellékletének e törvény mellékletével megállapított 4. pontját kell alkalmazni.

5. § E törvény 1. §-ának (3) bekezdése az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2007. évi LXXVII. törvényhez

"Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Az egyes kategóriák szerint igénybe vehető fogyasztói árkiegészítés tételek

1. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbuszmenet jegy
(SZJ 60. 21. 10. 9 és 60. 10. 1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60. 10. 12. 0-ból, SZJ 60. 21. 41. 0,SZJ 60. 21. 31. 3)
Ft/5 km/db
km
0-545
5, 1-1037
10, 1-5028
50, 1-10027
100, 1-20026
200, 1-30024
300, 1-50021
500, 1-20
2. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbuszmenet jegy
(SZJ 60. 21. 10. 9 és 60. 10. 1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60. 10. 12. 0-ból, SZJ 60. 21. 41. 0,SZJ 60. 21. 31. 3)
Ft/5 km/db
km
0-583
5, 1-1068
10, 1-5052
50, 1-10051
100, 1-20050
200, 1-30046
300, 1-50040
500, 1-35
3. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbuszbérlet
(SZJ 60. 21. 10. 9 és 60. 10. 1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60. 10. 12. 0-ból, SZJ 60. 21. 41. 0)
Ft/5 km/hó/db
km
0-52 599
5, 1-102 079
10, 1-151733
15, 1-201 588
20, 1-251 582
25, 1-301 579
30, 1-351 576
35, 1-401 574
40, 1-451 572
45, 1-501 571
50, 1-601 569
60, 1-701 576
70, 1-801 574
80, 1-901 572
90, 1-1001 571
100, 1-1201 550
120, 1-1401 530
140, 1-1601 502
160, 1-1801 484
180, 1-2001 458
200, 1-2201431
220, 1-2401420
240, 1-2601388
260, 1-2801 372
280, 1-3001 348
300, 1-3501 295
350, 1-4001 234
400, 1-4501 181
450, 1-5001 126
500, 1-5501 071
4. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60. 21. 10. 9 és 60. 10. 1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60. 10. 12. 0-ból, SZJ 60. 21. 41. 0)
Ft/5 km/hó/db
km
0-53 465
5, 1-102 772
10, 1-152310
15, 1-202 118
20, 1-252 110
25, 1-302 105
30, 1-352 101
35, 1-402 098
40, 1-452 096
45, 1-502 094
50, 1-602 092
60, 1-702 101
70, 1-802 098
80, 1-902 096
90, 1-1002 094
100, 1-1202 066
120, 1-1402 041
140, 1-1602 002
160, 1-1801 978
180, 1-2001 944
200, 1-2201 908
220, 1-2401 893
240, 1-2601 851
260, 1-2801 829
280, 1-3001 797
300, 1-3501 727
350, 1-4001 646
400, 1-4501 574
450, 1-5001 502
500, 1-5501 428
5. utazási kedvezmény, helyi bérlet
(SZJ 60. 21. 31-ből és 60. 21. 10-ből)
Ft/hó/db
Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi autóbuszjáratokkal együtt a közigazgatási határon belül)3580
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra2030
kizárólag villamosra1330
kizárólag trolibuszra1330
villamosra és trolibuszra1380
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)2520
Egyéb településekre (autóbuszra)1710
6. utazási kedvezmény, ezen belül:
Komp- (SZJ 61. 20. 11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61. 20. 12-ből) menetjegy65 Ft/db
Komp- (SZJ 61. 20. 11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61. 20. 12-ből) bérlet620 Ft/hó/db"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék