7/2007. (II. 13.) OKM rendelet

a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), d), - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben -e), valamint k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26/A. § (1) A szakértői és rehabilitációs bizottságok - 2007. március 31. és 2007. november 30. között - hivatalból indított eljárás keretében megvizsgálnak minden olyan gyermeket, tanulót, akinek a sajátos nevelési igényét pszichés fejlődési zavar miatt (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) állapították meg. A sajátos nevelési igény akkor tartható fenn, ha azt a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége indokolja.

(2) A szakértői és rehabilitációs bizottság 2007. január 1-je után a pszichés fejlődési zavar miatt indított eljárásban a gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényét akkor állapíthatja meg, ha azt a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége indokolja.

(3) A gyermek, illetve a tanuló sajátos nevelési igénye a (2) bekezdésben meghatározottak alapján akkor állapítható meg, ha a szakértői bizottság szakvéleményét pszichológiai, gyógypedagógiai és gyermekneurológiai vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosi vélemény alátámasztja.

(4) Az (1)-(2) bekezdések hatálya alá tartozó gyermeket, tanulót 2008. július 31-éig - a vizsgálat eredményétől függetlenül - megilletik azok a jogok, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, beleértve a gyermekek, tanulók után igényelhető normatív hozzájárulásokat és támogatásokat."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter