81/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"11. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH Közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) 01. 1., 01. 2., 01. 3., 01. 4. és 01. 5. szerinti tevékenységek;"

(2) Az R. 3. §-a a következő 23-31. pontokkal egészül ki:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"23. nem mezőgazdasági beruházás: olyan beruházás, amelyhez nyújtandó támogatásra - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezett rendelkezése szerint - az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 88. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazni kell az állami támogatásokra az EK szerződés 87-89. cikkében foglalt vagy azok alapján megalkotott mentességi szabályokat;

24. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti vállalkozás;

25. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyeknek az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés időpontjakor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó;

26. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett;

27. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

28. szintentartást szolgáló eszköz: azon eszköz, amely az ügyfél által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné;

29. beruházás befejezése: a beruházással megvalósított létesítmény üzembe helyezésének időpontja;

30. fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, aki e minőségéről a 28/A. § alapján igazolást szerez, továbbá aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült;

31. kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott terület."

2. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez."

3. §

Az R. 7. §-a a következő d) és e) pontokkal egészül ki:

[Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet) vagy természetes személy nyújthat be, aki/amely]

"d) nem mezőgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban előírt legkisebb jegyzett tőkének megfelelő mértékű saját tőkével rendelkezik;

e) nem mezőgazdasági beruházás esetén csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

4. §

Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki)

"a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és"

5. §

Az R. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha egy művelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg."

6. §

(1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben."

(2) Az R. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja."

7. §

Az R. 23. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Nem mezőgazdasági beruházás esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartamát az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától kell számítani.

(5) Nem mezőgazdasági beruházás esetén nem vehető igénybe támogatás a szintentartást szolgáló eszköz beszerzéséhez."

8. §

Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg."

9. §

(1) Az R. 27. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"c) építési beruházások esetén építészeti-műszaki tervdokumentációt, valamint arra vonatkozó igazolást, hogy kérelmet nyújtottak be építési engedély iránt vagy az építési hatóság igazolását, illetve a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a beruházás nem építési engedélyköteles;"

(2) Az R. 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni."

10. §

(1) Az R. 28/A. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdésének fa), fb) és fe) pontjában felsorolt intézkedés alapján igénybe vehető támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alkalmazásában fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül az az ügyfél, akinek ezt a minőségét az FVM VKSZI igazolja."

(2) Az R. 28/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki)

"a) az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának évében 40. életévét még nem töltötte be,"

(3) Az R. 28/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki)

"c) az 5. számú mellékletében felsorolt végzettségek legalább egyikével, vagy felsőfokú agrár végzettséggel rendelkezik,"

(4) Az R. 28/A. §-a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az FVM VKSZI telephelyéhez postai úton kell benyújtani

a) első évben e rendelet hatálybalépésének napjától október 31-ig;

b) ezt követően évente augusztus 1-31-ig."

(5) Az R. 28/A. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Az igazolás kiállítása iránti kérelemhez mellékelni kell]

"b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,"

(6) Az R. 28/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben az igazolás iránti kérelmet az FVM VKSZI elutasítja, az ügyfél az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül kifogást nyújthat be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amely a kifogást 15 napon belül bírálja el.

(7) Az 5. számú mellékletében nem szereplő szakképesítések az FVM VKSZI szakértői elbírálásának eredményétől függően kerülnek figyelembevételre az igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása során."

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba úgy, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter