81/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. §

(1) A Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület kiterjedése 184,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Tiszavasvári 021, 097/1, 097/4.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Na-tura 2000 területnek minősülnek.

3. §

A védettség indoka és célja a területen található szikes tóhoz kapcsolódó természetes szikes növénytársulásoknak (zsiókás, sziki kakás élőhelyek, szikpusztai gyep, vakszikfoltok) és a területen élő jellegzetes sziki növény- és állatfajoknak a megőrzése, valamint a gazdag madárvilág zavartalanságának biztosítása.

4. §

A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter