93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a helyi közösségek, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának, nyilvántartásba vételének, valamint elismerésének a szabályozása.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) civil szféra: a civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a társadalmi szervezetek, kivéve azon társadalmi szervezeteket, amelyekben önkormányzat tagi viszony alapján 50% arányt meghaladó szavazattal rendelkezik, valamint kivéve a politikai pártokat;

b) helyi közösség: a civil, az üzleti és a közszféra, valamint - indokolt esetben - a magánszemélyek részvételével létrejött, partneri együttműködés alapján működő szerveződés;

c) egymással átfedő helyi közösség: kettő vagy több helyi közösség egymással átfedő, amennyiben azok területi hatálya alá tartozó települések közül bármelyiket a nyilvántartásba vételi eljárás során a civil, üzleti és közszféra képviselői a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint több helyi közösség által lefedetté tettek;

d)[1] földrajzilag folytonos terület: közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő - az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett - az egység részét képező, az 1. melléklet szerinti településlistán nem szereplő település megszakíthat;

e)[2] helyi közösség által lefedett terület: az 1. melléklet szerinti településlistán megtalálható települések közül a helyi közösség által lefedett települések összessége, ide nem értve a d) pontban meghatározott, a települések egységét képező, az 1. melléklet szerinti településlistán azonban nem szereplő települést;

f) közszféra: a közszféra részét képezik az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek, amelyekben ezek tagsági viszony alapján járó szavazatai arányának nagysága az 50%-ot meghaladja;

g) előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport: az IH által kiválasztott helyi közösség, amely lehetőséget kap az általa lefedett területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;

h) helyi vidékfejlesztési stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia;

i) LEADER helyi akciócsoport: az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;

j) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség;

k)[3] területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet értelmében az IH által elismert, HVI címmel rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség képviselőjének civil, üzleti vagy közszféra esetében a székhelye, magánszemély esetében a lakóhelye megtalálható;

l) érintett HVI: az a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség által lefedett terület valamely települése megtalálható;

m) üzleti szféra: az üzleti szféra részét képezik az állami vagy önkormányzati vállalat és az egyéb állami vagy önkormányzati gazdálkodó szerv kivételével a gazdálkodó szervezetek, ha nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy nincs lejárt tartozásuk;

n) stratégiai vázlat: a helyi közösség által a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a helyi közösség által lefedett területre vonatkozóan elkészített 2-5 oldalas fejlesztési dokumentum.

A LEADER helyi akciócsoport elismerésének szakaszai

3. §

A LEADER helyi akciócsoportok elismerése az alábbi szakaszokban történik:

a) a helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás;

b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása;

c) a LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása.

A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vétele

4. §

(1) A helyi közösségeket a HVI az e rendeletben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás során veszi nyilvántartásba.

(2) Egy település akkor minősül a helyi közösség által lefedettnek, ha

a) az adott település polgármestere, vagy

b) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor az adott településen székhellyel, ennek hiányában telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy

c) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezet, vagy

d) a b) és c) alpontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három tagból áll,

megalakítja a helyi közösséget vagy tagjává válik a helyi közösségnek.

(3) A helyi közösség tagjai lehetnek:

a)[4] a rendelet hatálybalépésekor hatályos vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók, cégbíróságon bejegyzett gazdálkodó szervezetek,

b) a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett alapítványok, közalapítványok és társadalmi szervezetek, kivéve a politikai pártokat,

c) egyházi jogi személyek,

d) a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vett települési (helyi) önkormányzatok, településrészi önkormányzatok vagy kisebbségi önkormányzatok,

e) megyei, regionális vagy országos hatáskörű társadalmi szervezetek és köztestületek,

f)[5] indokolt esetben magánszemélyek, amennyiben a térségben nem található olyan társadalmi szervezet, amely a magánszemély érdekeit a helyi közösségben megfelelően képviselné. Az indokoltságról az IH előzetes elismerési eljárás során határozatot hoz.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt tagoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy

a) megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52-65. cikkeinek tartalmát,

b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges szervezeti forma létrehozásában alapító tagként részt vesznek,

c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelheti.

(5) A (3) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt tagok képviselőik útján vesznek részt a helyi közösségben.

(6)[6] A (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt tagok - kivéve a (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezeteket és köztestületeket, amelyek kizárólag különböző, képviseleti jogukat megfelelően igazoló meghatalmazottjaik révén lehetnek tagjai több helyi közösségnek - kizárólag egy helyi közösségnek lehetnek tagjai, további tagfelvételi kérelmüket el kell utasítani. Egy személy csak egy, a (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt tagot képviselhet a helyi közösségben.

(7)[7] A (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezetek és köztestületek esetén nem feltétel, hogy azok a mellékletet képező településlistán szereplő településen székhellyel rendelkezzenek. Ha három vagy több, a (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezet vagy köztestület - amely ugyanazon, az 1. melléklet szerinti településlistán nem található településen rendelkezik székhellyel - egyaránt a helyi közösség tagja, úgy ezen település lakosságszámát nem kell figyelembe venni a 9. § (4) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltétel teljesítésének megállapítása során.

(8) A HVI-k nem lehetnek a helyi közösségek tagjai, azonban az érintett HVI-k az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak az elismerést követően - az IH iránymutatása szerint - tagjává válnak.

(9) A (2) bekezdés a) pontja esetén a polgármester döntését legkésőbb a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának végéig az önkormányzati képviselő-testületnek meg kell erősítenie.

(10) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat az FVM hivatalos honlapján közzétett IH közleményben foglaltak szerinti formában kell megtenni.

A nyilvántartásba vételi eljárás

5. §

(1) A nyilvántartásba vételi eljárás megindításához a helyi közösség legalább húsz tagjának egyidejű jelentkezése szükséges. A helyi közösségnek a nyilvántartásba vételi eljárást megindító tagjai a közösség alapító tagjai.

(2)[8] A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában a helyi közösség e rendelet hatálybalépését követően kezdheti meg a nyilvántartásba vételt a helyi közösség székhelye szerint illetékes HVI-nél. Az alapító tagok maguk közül egyszerű többséggel képviselőt választanak, továbbá megválasztják a képviselő két helyettesét. A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszának időtartama tizenöt munkanap.

(3) Nem lehet a helyi közösség alapító tagja a 4. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott tag.

(4) A HVI köteles a nyilvántartásba vételi eljárás megkezdéséről a helyi közösség képviselőjének befogadó nyilatkozatot adni, arról hirdetményt készíteni és azt a HVI-ben a nyilvántartásba vételi eljárás megindítását követő kettő munkanapon belül közzétenni.

(5)[9] A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követően a helyi közösség (2) bekezdés szerinti alapító tagjai 1/4-ének írásbeli ajánlásával lehet csatlakozni a helyi közösséghez az eljárás második szakasza vége előtti ötödik munkanapig, kivéve az 1. melléklet második táblázata szerinti településeket, valamint a helyi közösségek közötti átfedés megszüntetését eredményező csatlakozást, amely esetben a csatlakozás határnapja a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának vége. A csatlakozási szándékot a HVI-nél kell jelezni, amely erről a helyi közösség képviselőjét - az IH által a 2. melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett, a HVI által kitöltött formanyomtatvány elektronikus megküldésével - egy munkanapon belül tájékoztatja. A képviselő köteles a HVI által megküldött csatlakozási szándéknyilatkozatot a helyi közösség valamennyi alapító tagjának továbbítani és ezt a HVI-nek visszaigazolni. Az alapító tagok két munkanapon belül jelenthetik be támogatási szándékukat a formanyomtatvány aláírásával és HVI-nek történő megküldésével. A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama tizenöt munkanap.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az eljárásban kötelező.

6. §

(1) A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában nyilvántartásba vételét kérő helyi közösség képviselője a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama alatt köteles legalább két alkalommal gyűlést összehívni, amelyen az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával döntenek az új tagok csatlakozásáról, valamint a tagok megvitatnak és elfogadnak egy stratégiai vázlatot. A gyűlésről a képviselő vagy annak helyettese jegyzőkönyvet készít, és annak másolatát a képviselő székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes HVI részére megküldi a gyűlést követő két munkanapon belül. A helyi közösség döntéséről az érintetteket a HVI értesíti és a döntést a HVI-ben kifüggeszti.

(2) A helyi közösség köteles a stratégiai vázlatot, valamint húsz tagnak és a tagot a helyi közösségben képviselő személynek a terület- és vidékfejlesztés, helyi igazgatás, valamint a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait igazoló dokumentumokat a helyi közösség képviselőjének székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes HVI-nek a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapjáig írásban megküldeni.

(3)[10] Amennyiben a helyi közösségek 8. § (2) bekezdés szerinti egyesülésére a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejárta előtti öt munkanapon belül kerül sor, az egyesülő közösségek a stratégiai vázlatukat külön-külön is benyújthatják.

(4)[11] A 6. §-ban foglaltakhoz szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványokat az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Kilépés a helyi közösségből

7. §

(1)[12] Ha bármely alapító tag a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilép a helyi közösségből és ezáltal az alapító tagok száma húsz alá csökken, a helyi közösségben maradó alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a kilépő tag helyére új tagot választanak. A helyi közösségből a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilépni a nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti ötödik munkanapig lehet.

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépő alapító tag helyére a helyi közösségben maradó alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a helyi közösség tagjai közül új tagot választanak.

(3) Ha a helyi közösséghez a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában csatlakozott bármely tag a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilép a helyi közösségből, új tag választása csak abban az esetben szükséges, ha a kilépéssel a 9. § (4) bekezdésben meghatározott bármely kritérium sérül. Új tagot választani valamennyi alapító tag legalább 1/4-ének ajánlásával és az alapító tagok több mint felének szavazatával lehet.

(4)[13] A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépni a nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti tizedik munkanapig lehet, kivéve az (5) bekezdésben meghatározott esetet, illetve ha a kilépésre az egymással átfedő helyi közösségek közötti átfedés megszüntetése érdekében kerül sor.

(5) A kilépésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a vállalkozói vagy civil szféra bármely tagjával szemben a bíróság jogerős határozatában felszámolási vagy csődeljárás indításáról határoz.

Egyeztető megbeszélés, a helyi közösségek egyesülése

8. §

(1)[14] A HVI a nyilvántartásba vett, egymással átfedő helyi közösségek egyesítése, illetve az átfedés megszüntetése céljából köteles a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama alatt egyeztető megbeszélést összehívni, arra az átfedéssel érintett helyi közösségek képviselőit írásban meghívni, a helyi közösség pedig köteles az egyeztető megbeszélésen képviselője vagy annak helyettese útján részt venni.

(2)[15] Amennyiben az egyeztető megbeszélésen az egymással átfedő helyi közösségek képviselői együttműködési, egyesülési, illetve az átfedés megszüntetését eredményező szándékukat írásban is rögzítik, az egyeztető megbeszélésen részt vevő minden képviselő az egyeztető megbeszéléstől számított három napon belül az általa képviselt helyi közösségben gyűlést hív össze, amelyen a helyi közösséget alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával döntenek az egyesülésről, illetve az átfedés megszüntetéséről. Egyesülés esetén a közösségek által átfedett települést lefedetté tevő szférák képviselőinek száma összeadódik. A helyi közösség alapító tagjai által az egyesülésről, illetve az átfedés megszüntetéséről szóló döntésről a közösség képviselője a HVI-t a döntés meghozatalától számított két napon belül írásban tájékoztatja.

(3) A helyi közösségek egyesülése esetén a létrejövő új helyi közösség vezetőjét az egyesülő helyi közösségek alapító tagságának összessége választja az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával. Az egyesülő helyi közösségek valamennyi alapító tagját az új helyi közösség alapító tagjának kell tekinteni.

(4) A nyilvántartásba vételi eljárás során az érintett HVI-k kezdeményezhetik az egymással szomszédos helyi közösségek közti egyeztető megbeszélés lefolytatását, amelyről az FVM-VKSZI-t az érintett HVI-k soron kívül tájékoztatják.

(5)[16] Az egyeztető megbeszélés lefolytatásához szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványokat az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtása

9. §

(1)[17] A helyi közösségnek az előzetes elismerés iránti kérelmet írásban kell benyújtania. A kérelem tartalmazza:

a) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai vázlatot és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, szakmai tapasztalatokat igazoló dokumentumot, valamint

b) a HVI által kiadott, a nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról szóló befogadó nyilatkozatot.

(2) A nyilvántartásba vett helyi közösség előzetes elismerés iránti kérelmét a HVI teljességi szempontból megvizsgálja, majd - az arra vonatkozó szakmai javaslatával együtt - az annak benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő öt munkanapon belül továbbítja az IH-nak.

(3) Az IH szükség esetén az elismerési kérelem benyújtóját öt munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A helyi közösség által a kérelemhez csatolt stratégiai vázlat nem hiánypótoltatható. A hiánypótlás teljesítése érdekében a helyi közösség tagjai gyűlést tarthatnak.

(4) Az IH a helyi közösség elismerési kérelmének értékelését az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kezdi meg:

a) tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a,

b) tagsága közül az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát,

c) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos,

d) az általa lefedett terület állandó lakossága 10 000 és 100 000 fő között van,

e) legalább húsz tagból áll,

f)[18] az általa lefedett települések megtalálhatók az 1. melléklet szerinti településlistán,

g) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával képviselőnek választják, továbbá

h) a tagok közül két főt az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a képviselő helyettesévé választanak.

(5) Amennyiben a hiánypótlást követően a helyi közösség nem felel meg a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy az IH a helyi közösség elismerési kérelmét elutasítja.

(6)[19] Az (1) bekezdésben meghatározott elismerési kérelem benyújtásához szükséges, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványt az IH-nak az FVM honlapján közzé kell tenni.

Az elismerési kérelem értékelése, valamint elbírálása

10. §

(1) A kérelem elbírálása során az IH értékeli:

a) az egyes szférák arányát, a közösség összetételét, reprezentativitását, területi lefedettségét,

b) a nyilvántartásba vett helyi közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztésben, helyi igazgatásban, valamint a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait, és

c) a stratégiai vázlat illeszkedését a lefedett térség sajátosságaihoz és fejlesztési lehetőségeihez, az innováció megjelenését a stratégiai vázlatban.

(2) Az IH a hiánypótlás lezárásától számított tizenöt munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról, amelyről a kérelmet benyújtott helyi közösségeket és a területileg illetékes HVI-t egyidejűleg tájékoztatja.

(3) Az IH által megállapított ponthatárt el nem érő helyi közösségek kérelmét az IH elutasítja, ezen helyi közösségek előzetes elismerésére nem kerül sor.

(4) Az IH a helyi közösség előzetes elismeréséről szóló határozatát a kérelmet benyújtó helyi közösség által lefedett terület megváltoztatásához kötheti. Nem részesülhet elismerésben az IH által az elismerés feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételt el nem fogadó, kérelmet benyújtó helyi közösség.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport szervezeti formája

11. §[20]

(1) Az IH által elismert helyi közösség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá válik és köteles legkésőbb 2008. október 1-jéig a tagjai több mint felének részvételével jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát alakítani az alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma egyesület vagy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság, illetve nonprofit zárt körűen működő részvénytársaság;

b) rendelkezik legalább egymillió forint indulótőkével;

c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók, és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeket;

d) tagságában a HVI nem vehet részt;

e) legalább öt, legfeljebb huszonegy tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki;

f) a döntéshozó testületen belül teljesül a 9. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel;

g) a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma végrehajtáshoz kapcsolódó feladatait ellátó szervezetnek meg kell felelnie az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztésitámogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikk (2) bekezdésének, valamint az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport nem alakít az (1) bekezdésben meghatározott jogi személyiségű szervezeti formát, az IH által finanszírozásban nem részesül.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégia

12. §

(1) Az IH által előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az előzetes elismeréstől számított négy hónapon belül köteles helyi vidékfejlesztési stratégiát készíteni.

(2)[21] A helyi vidékfejlesztési stratégia legalább az alábbi fő tartalmi elemeket tartalmazza:

a) kapcsolódás a stratégiai vázlat célkitűzéseihez;

b) helyzetelemzés;

c) fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció;

d) helyi gazdaságfejlesztési terv;

e) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv;

f) fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok ismertetése.

(3)[22] Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt - előzetes véleményezést követően - továbbítja az IH részére.

(4)[23] A helyi vidékfejlesztési stratégiát az IH az alábbi szempontok szerint értékeli:

a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása;

b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz;

c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program célrendszeréhez;

d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága;

e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság - probléma/lehetőség - megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása;

f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva);

g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága;

h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez;

i) innováció a tervben;

j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez;

k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;

l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája;

m) fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele;

n) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.

(3)[24] Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata a rendelet által szabályozott eljárásban kötelező.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelethez[25]

A helyi közösségek megalakítására jogosult települések és azok népességszáma (fő)

(2007. január 1.)

TelepülésNépességszám
Aba4654
Abádszalók4763
Abaliget657
Abasár2627
Abaújalpár80
Abaújkér687
Abaújlak115
Abaújszántó3266
Abaújszolnok182
Abaújvár350
Abda3121
Abod256
Ábrahámhegy550
Ács7252
Acsa1490
Acsád713
Acsalag487
Ácsteszér752
Adács2897
Ádánd2302
Adásztevel874
Adony3769
TelepülésNépességszám
Adorjánháza485
Adorjás212
Ág190
Ágasegyháza1933
Ágfalva2023
Aggtelek631
Agyagosszergény882
Ajak4064
Aka275
Akasztó3539
Alacska883
Alap2100
Alattyán2149
Alcsútdoboz1496
Aldebrő754
Algyő5389
Alibánfa444
Almamellék491
Almásfüzitő2229
Almásháza62
Almáskamarás990
Almáskeresztúr85
Álmosd1820
Alsóberecki855
Alsóbogát298
Alsódobsza419
Alsógagy122
Alsómocsolád379
Alsónána796
Alsónemesapáti761
Alsónyék815
Alsóörs1520
Alsópáhok1348
Alsópetény671
Alsórajk394
Alsóregmec238
Alsószenterzsébet82
Alsószentiván653
Alsószentmárton1181
Alsószölnök401
Alsószuha478
Alsótelekes169
Alsótold262
Alsóújlak642
Alsóvadász1588
Alsózsolca6137
Ambrózfalva538
Anarcs2079
Andocs1163
Andornaktálya2819
András fa281
Annavölgy1003
Apácatorna204
Apagy2412
TelepülésNépességszám
Apaj1269
Aparhant1155
Apátfalva3290
Apátistvánfalva408
Apátvarasd134
Apc2690
Áporka1117
Apostag2120
Aranyosapáti2134
Aranyosgadány397
Arka110
Arló4170
Arnót2648
Ároktő1286
Árpádhalom580
Árpás260
Ártánd545
Ásotthalom4161
Ásványráró1979
Aszaló1972
Ászár1739
Aszód6040
Aszófő387
Áta224
Átány1610
Atkár1776
Attala869
Babarc820
Babarcszőlős157
Babócsa1773
Bábolna3750
Bábonymegyer896
Babosdöbréte534
Babót1169
Bácsalmás7484
Bácsbokod3074
Bácsborsód1303
Bácsszentgyörgy191
Bácsszőlős413
Badacsonytomaj2437
Badacsonytördemic946
Bag3900
Bagamér2712
Baglad64
Bagod1347
Bágyogszovát1354
Baj-2732
Bajánsenye595
Bajna2054
Bajót1633
Bak1718
Bakháza217
Bakóca344
Bakonszeg1259
TelepülésNépességszám
Bakonya379
Bakonybánk514
Bakonybél1321
Bakonycsernye3188
Bakonygyirót162
Bakonyjákó709
Bakonykoppány223
Bakonykúti109
Bakonynána993
Bakonyoszlop521
Bakonypéterd300
Bakonypölöske420
Bakonyság86
Bakonysárkány1000
Bakonyszentiván247
Bakonyszentkirály935
Bakonyszentlászló1930
Bakonyszombathely1491
Bakonyszücs375
Bakonytamási753
Baks2279
Baksa827
Baktakék772
Baktalórántháza3810
Baktüttös374
Balajt488
Balástya3510
Balaton1235
Balatonakaii711
Balatonalmádi8884
Balatonberény1212
Balatonboglár6260
Balatoncsicsó216
Balatonederics1127
Balatonendréd1414
Balatonfenyves2114
Balatonfőkajár1406
Balatonföldvár2295
Balatonfűzfő4421
Balatongyörök1027
Balatonhenye138
Balatonkenese3609
Balatonkeresztúr1699
Balatonlelle5169
Balatonmagyaród535
Balatonmáriafürdő683
Balatonőszöd551
Balatonrendes158
Balatonszabadi2972
Balatonszárszó2185
Balatonszemes1868
Balatonszentgyörgy1676
Balatonszepezd428
Balatonszőlős583
TelepülésNépességszám
Balatonudvari378
Balatonújlak528
Balatonvilágos1389
Balinka998
Balkány6803
Ballószög3127
Balmazújváros18401
Balogunyom1273
Balotaszállás1621
Balsa865
Bálványos593
Bana1809
Bánd676
Bánfa220
Bánhorváti1582
Bánk699
Bánokszentgyörgy684
Bánréve1441
Bár594
Barabás821
Baracs3569
Baracska2735
Báránd2857
Baranyahidvég226
Baranyajenő489
Baranyaszentgyörgy167
Barbacs771
Barcs12007
Bárdudvarnok1209
Barlahida167
Bárna1151
Barnag151
Bársonyos848
Basal192
Baskó212
Báta1873
Bátaapáti444
Bátaszék6919
Baté855
Bátmonostor1711
Bátor433
Bátorliget725
Battonya6449
Bátya2245
Batyk435
Bázakerettye895
Bazsi444
Béb238
Becsehely2275
Becske644
Becskeháza47
Becsvölgye875
Bedegkér487
Bedő283
TelepülésNépességszám
Bejcgyertyános511
Békás206
Bekecs2602
Békéssámson2605
Békésszentandrás3961
Bekölce759
Bélapátfalva3361
Bélavár442
Belecska431
Beled2889
Beleg677
Belezna824
Bélmegyer1158
Beloiannisz1230
Belsősárd117
Belvárdgyula451
Benk476
Bénye1232
Bér441
Bérbaltavár573
Bercel2034
Beregdaróc868
Beregsurány607
Berekböszörmény1979
Berekfürdő1114
Beremend2729
Berente1035
Beret293
Berettyóújfalu15833
Berhida6112
Berkenye671
Berkesd929
Berkesz865
Bernecebaráti940
Berzék1029
Berzence2670
Besence136
Besenyőd713
Besenyőtelek2933
Besenyszög3548
Besnyő1830
Beszterec1135
Bezedek285
Bezenye1526
Bezeréd175
Bezi475
Bicsérd1061
Bihardancsháza204
Biharkeresztes4251
Biharnagybajom3020
Bihartorda1004
Biharugra1058
Bikács476
Bikal826
TelepülésNépességszám
Biri1473
Birján515
Bisse267
Boba865
Bocfölde1144
Boconád1382
Bócsa1854
Bocska389
Bocskaikert2915
Boda421
Bodajk4216
Bodmér250
Bodolyabér285
Bodonhely334
Bodony851
Bodorfa126
Bodrog465
Bodroghalom1532
Bodrogkeresztúr1276
Bodrogkisfalud955
Bodrogolaszi1001
Bódvalenke205
Bódvarákó120
Bódvaszilas1218
Bogács2022
Bogád1009
Bogádmindszent470
Bogdása323
Bogyiszló2361
Bogyoszló664
Bojt558
Bókaháza319
Bokod2270
Bokor141
Boldog3106
Boldogasszonyfa474
Boldogkőújfalu575
Boldogkőváralj a1059
Boldva2519
Bolhás492
Bolhó824
Bóly3888
Boncodfölde316
Bonyhádvarasd488
Bonnya304
Bordány3169
Borgáta152
Borjád463
Borota1525
Borsfa770
Borsodbóta942
Borsodgeszt305
Borsodivánka755
Borsodnádasd3484
TelepülésNépességszám
Borsodszentgyörgy1347
Borsodszirák1250
Borsosberény1015
Borszörcsök437
Borzavár780
Bosta139
Botpalád628
Botykapeterd370
Bozzai326
Bozsok381
Bózsva216
666
Bőcs2884
Böde323
Bödeháza69
Bögöt398
Bögöte343
Böhönye2449
Bököny3438
Bölcske2903
Bőny2216
Börcs1196
Börzönce74
Bősárkány2163
Bőszénfa552
Bucsa2602
Bucsu606
Bucsuszentlászló884
Bucsuta243
Bugac2925
Bugacpusztaháza309
Bugyi5111
Buj2423
Buják2263
Buzsák1463
Bük3269
Bükkábrány1729
Bükkaranyos1514
Bükkmogyorósd161
Bükkösd1259
Bükkszék821
Bükkszenterzsébet1213
Bükkszentkereszt1232
Bükkszentmárton356
Bükkzsérc1088
Bürüs105
Büssü428
Büttös234
Cák284
Cakóháza67
Cece2748
Cégénydányád694
Ceglédbercel4502
Cered1274
TelepülésNépességszám
Chernelházadamonya220
Cibakháza4556
Cigánd3367
Cikó1008
Cirák608
Cún269
Csabacsűd2042
Csabaszabadi392
Csabdi1187
Csabrendek3148
Csáfordjánosfa244
Csaholc532
Csajág925
Csákány292
Csákánydoroszló1818
Csákberény1221
Csákvár5283
Csanádalberti512
Csanádapáca2873
Csanádpalota3248
Csánig406
Csány2318
Csányoszró753
Csanytelek3004
Csapi164
Csapod566
Csárdaszállás516
Csarnóta147
Csaroda621
Császár1897
Császártöltés2607
Császló392
Csátalja1658
Csatár553
Csataszög347
Csatka289
Csávoly2035
Csebény115
Csécse992
Csegöld689
Csehbánya283
Csehi285
Csehimindszent417
Csém497
Csemő4376
Csempeszkopács333
Csengele1981
Csenger5251
Csengersima723
Csengerújfalu890
Csengőd2304
Csénye677
Csenyéte488
Csép386
TelepülésNépességszám
Csépa1946
Csepreg3360
Csér48
Cserdi395
Cserénfa246
Cserépfalu1059
Cserépváralja494
Cserháthaláp396
Cserhátsurány899
Cserhátszentiván152
Cserkeszőlő2263
Cserkút516
Csernely876
Cserszegtomaj2443
Csertalakos40
Csertő425
Csesznek580
Csesztreg892
Csesztve338
Csetény1970
Csévharaszt1938
Csibrák377
Csikéria927
Csikóstőttős926
Csikvánd531
Csincse618
Csipkerek413
Csitár450
Csobád729
Csobaj810
Csókakő1243
Csokonyavisonta1632
Csokvaomány945
Csolnok3438
Csólyospálos1698
Csorna482
Csombárd288
Csongrád18329
Csonkahegyhát353
Csonkamindszent186
Csopak1905
Csór1780
Csorna10834
Csorvás5664
Csót1114
Csöde87
Csögle710
Csökmő2136
Csököly1142
Csömend345
Csömödér684
Csönge438
Csörnyeföld452
Csörötnek933
TelepülésNépességszám
Csősz1086
Csővár656
Csurgó5638
Csurgónagymarton197
Dabas16231
Dabronc526
Dabrony424
Dad1097
Dág978
Dáka637
Dalmand1413
Damak259
Dámóc440
Dánszentmiklós2812
Dány4393
Daraboshegy98
Darány1032
Darnó207
Darnózseli1580
Daruszentmiklós1349
Darvas692
Dávod2213
Debercsény88
Debréte19
Decs4313
Dédestapolcsány1630
Dég2383
Dejtár1466
Demecser4538
Demjén660
Dencsháza626
Dénesfa412
Derecske9315
Derekegyház1827
Deszk3475
Detek307
Detk1249
Dévaványa8652
Devecser5197
Dinnyeberki105
Diósberény392
Diósjenő3017
Dióskál534
Diósviszló739
Doba521
Doboz4625
Dobri199
Dobronhegy165
Dóc775
Domaháza1007
Domaszék4559
Dombegyház2362
Dombiratos687
Dombrád4346
TelepülésNépességszám
Domony2028
Domoszló2168
Dormánd1065
Dorogháza1187
Dozmat219
Döbörhegy176
Döbröce80
Döbrököz2136
Döbrönte259
Döge2212
Dömös1175
Dömsöd6073
Dör616
Dörgicse314
Döröske105
Dötk30
Dövény301
Drágszél389
Drávacsehi240
Drávacsepely254
Drávafok578
Drávagárdony156
Drávaiványi215
Drávakeresztúr151
Drávapalkonya317
Drávapiski94
Drávaszabolcs712
Drávaszerdahely228
Drávasztára477
Drávatamási407
Drégelypalánk1623
Dubicsány343
Dudar1800
Duka292
Dunaalmás1523
Dunaegyháza1537
Dunafalva997
Dunaföldvár9246
Dunakiliti1860
Dunapataj3620
Dunaremete248
Dunaszeg1909
Dunaszekcső2175
Dunaszentbenedek928
Dunaszentgyörgy2668
Dunaszentmiklós416
Dunaszentpál699
Dunasziget1506
Dunatetétlen629
Dunavecse4135
Dusnok3334
Dúzs287
Ebergőc152
Ebes4575
TelepülésNépességszám
Écs1850
Ecséd3449
Ecseg1244
Ecsegfalva1434
Ecseny250
Edde223
Edve154
Egerág1062
Egeralja250
Egeraracsa358
Egerbakta1546
Egerbocs617
Egercsehi1570
Egerfarmos746
Egerlövő618
Egerszalók1896
Egerszólát1162
Égerszög75
Egervár1072
Egervölgy401
Egyed577
Egyek5829
Egyházasdengeleg524
Egyházas falu907
Egyházasgerge823
Egyházasharaszti328
Egyházashetye414
Egyházashollós603
Egyházaskesző528
Egyházaskozár852
Egyházasrádóc1364
Elek5385
Ellend251
Előszállás2532
Emőd5526
Encs6773
Encsencs2042
Endrefalva1310
Endrőc433
Enese1750
Enying7294
Eperjes629
Eperjeske1234
Eplény546
Epöl676
Ercsi8904
Erdőbénye1383
Erdőhorváti672
Erdőkövesd658
Erdőkürt579
Erdősmárok99
Erdősmecske420
Erdőtarcsa629
Erdőtelek3556
TelepülésNépességszám
Erk910
Érpatak1791
Érsekcsanád2960
Érsekhalma675
Érsekvadkert3862
Értény791
Erzsébet329
Esztár1409
Eszteregnye744
Esztergályhorváti491
Ete636
Etes1502
Etyek4056
Fábiánháza1974
Fábiánsebestyén2280
Fácánkert733
Fadd4477
Fáj349
Fajsz1897
Fancsal377
Farád2030
Farkasgyepű387
Farkaslyuk2008
Farmos3644
Fazekasboda223
Fedémes370
Fegyvernek7200
Fehérgyarmat8391
Fehértó489
Fehérvárcsurgó1904
Feked225
Feketeerdő501
Felcsút1747
Feldebrő1158
Felgyő1367
Felpéc882
Felsőberecki325
Felsőcsatár475
Felsődobsza948
Felsőegerszeg160
Felsőgagy182
Felsőjánosfa214
Felsőkelecsény439
Felsőlajos990
Felsőmarác290
Felsőmocsolád486
Felsőnána694
Felsőnyárád1078
Felsőnyék1163
Felsőörs1433
Felsőpáhok614
Felsőpetény682
Felsőrajk793
Felsőregmec304
TelepülésNépességszám
Felsőszenterzsébet16
Felsőszentiván2032
Felsőszentmárton1069
Felsőszölnök633
Felsőtárkány3518
Felsőtelekes841
Felsőtold168
Felsővadász547
Felsőzsolca7307
Fényeslitke2574
Fenyőfő153
Ferencszállás675
Fertőboz260
Fertőd3367
Fertőendréd643
Fertőhomok579
Fertőrákos2261
Fertőszentmiklós3793
Fertőszéplak1187
Fiad197
Filkeháza117
Fityeház707
Foktő1703
Folyás401
Fonó339
Fony390
Fonyód5418
Forráskút2174
Forró2599
Földeák3347
Földes4345
Főnyed94
Fulókércs383
Furta1245
Füle872
Fülesd492
Fülöp1834
Fülöpháza971
Fülöpjakab1139
Fülöpszállás2484
Fülpösdaróc361
Fürged752
Füzér530
Füzérkajata139
Füzérkomlós412
Füzérradvány419
Füzesabony8325
Füzesgyarmat6341
Füzvölgy136
Gáborján930
Gáborjánháza90
Gacsály927
Gadács164
Gadány396
TelepülésNépességszám
Gadna273
Gádoros4187
Gagyapáti34
Gagybátor228
Gagyvendégi225
Galambok1286
Galgaguta738
Galgagyörk1086
Galgahévíz2549
Galgamácsa1956
Gálosfa310
Galvács112
Gamás852
Ganna308
Gánt829
Gara2502
Garáb62
Garabonc774
Garadna467
Garbolc153
Gárdony9073
Garé339
Gasztony464
Gátér1062
Gávavencsellő3966
Géberjén558
Gecse448
Géderlak1075
Gégény2104
Gelej681
Gelénes611
Gellénháza1667
Gelse1158
Gelsesziget265
Gemzse904
Gencsapáti2534
Gérce1195
Gerde603
Gerendás1484
Gerényes276
Geresdlak913
Gerjen1332
Gersekarát764
Geszt848
Gesztely2947
Geszteréd1922
Gétye120
Gibárt372
Gic423
Gige412
Gilvánfa422
Girincs817
Gógánfa816
Golop644
TelepülésNépességszám
Gomba2983
Gombosszeg39
Gór279
Gordisa300
Gosztola45
Gödre961
Gölle1075
Gömörszőlős88
Gönc2314
Göncruszka671
Gönyű3187
Görbeháza2596
Görcsöny1696
Görcsönydoboka428
Görgeteg1188
Gősfa329
Grábóc190
Gulács971
Gutorfölde1139
Gyalóka84
Gyanógeregye178
Gyarmat1353
Gyékényes1060
Gyenesdiás3481
Gyepükaján404
Gyermely1388
Gyód670
Gyomaendrőd15144
Gyóró404
Gyömöre1348
Gyöngyfa135
Gyöngyösfalu1165
Gyöngyöshalász2689
Gyöngyösmellék330
Gyöngyösoroszi1552
Gyöngyöspata2768
Gyöngyössolymos3220
Gyöngyöstarján2483
Gyönk2034
Győrasszonyfa541
Györe713
Györgytarló628
Györköny1026
Győrladamér1386
Győröcske131
Győrság1458
Győrsövényház811
Győrszemere3025
Győrtelek1781
Győrújbarát5480
Győrújfalu1255
Győrvár690
Győrzámoly2039
Gyugy293
TelepülésNépességszám
Gyulaháza2168
Gyulaj1041
Gyulakeszi727
Gyúró1208
Gyügye278
Gyüre1293
Gyűrűs106
Hács422
Hagyárosbörönd328
Hahót1180
Hajdúbagos2058
Hajdúböszörmény32209
Hajdúdorog9281
Hajdúnánás18360
Hajdúszoboszló23830
Hajdúszovát3198
Hajmás261
Hajmáskér3108
Hajós3358
Halastó114
Halászi2953
Halimba1208
Halmaj1803
Halmajugra1345
Halogy304
Hangács682
Hangony1834
Hantos991
Harasztifalu181
Harc951
Harka1597
Harkakötöny906
Harkány3870
Háromfa837
Háromhuta161
Harsány2159
Hárskút678
Harta3791
Hásságy291
Hédervár1135
Hedrehely516
Hegyesd177
Hegyeshalom3560
Hegyfalu790
Hegyháthodász184
Hegyhátmaróc209
Hegyhátsál173
Hegyhátszentjakab299
Hegyhátszentmárton67
Hegyhátszentpéter165
Hegykő1340
Hegymagas285
Hegymeg122
Hegyszentmárton470
TelepülésNépességszám
Héhalom1068
Hejce274
Hejőbába1966
Hejőkeresztúr1102
Hejőkürt312
Hejőpapi1293
Hejőszalonta823
Helesfa551
Helvécia4253
Hencida1334
Hencse390
Hercegkút723
Hercegszántó2223
Heréd2051
Héreg1073
Herencsény685
Herend3578
Heresznye327
Hermánszeg279
Hernád4074
Hernádbűd155
Hernádcéce220
Hernádkak1650
Hernádkércs361
Hernádnémeti3831
Hernádpetri242
Hernádszentandrás485
Hernádszurdok219
Hernádvécse892
Hernyék102
Hét546
Hetefejércse285
Hetes1118
Hetvehely514
Hetyefő107
Heves11607
Hevesaranyos712
Hevesvezekény736
Hévíz4953
Hévízgyörk3062
Hidas2304
Hidasnémeti1164
Hidegkút431
Hidegség339
Hidvégardó701
Himesháza1159
Himod709
Hirics254
Hobol1017
Hodász3482
Hódmezővásárhely47735
Hollád276
Hollóháza1053
Hollókő382
TelepülésNépességszám
Homokbödöge757
Homokkomárom230
Homokmégy1549
Homokszentgyörgy1229
Homorúd667
Homrogd1017
Hont572
Horpács183
Hort3864
Hortobágy1620
Horváthertelend81
Horvátlövő216
Horvátzsidány817
Hosszúhetény3332
Hosszúpályi5927
Hosszúpereszteg755
Hosszúvíz62
Hosszúvölgy195
Hosztót106
Hottó349
Hőgyész3078
Hövej345
Hugyag920
Hunya732
Hunyadfalva238
Husztót87
Ibafa231
Iborfia21
Ibrány7076
Igal1267
Igar1067
Igrici1350
Iharos523
Iharosberény1388
Ikervár1789
Iklad2139
Iklanberény41
Iklódbördőce333
Ikrény1837
Iliny192
Ilk1339
Illocska258
Imola116
Imrehegy774
Ináncs1302
Inárcs4439
Inke1309
Ipacsfa238
Ipolydamásd385
Ipolyszög692
Ipolytarnóc516
Ipolytölgyes318
Ipolyvece882
Iregszemcse2804
TelepülésNépességszám
Irota107
Ispánk112
Istenmezeje1793
Istvándi675
Iszkaszentgyörgy1881
Iszkáz404
Isztimér960
Ivád432
Iván1371
Ivánbattyán148
Ivánc706
Iváncsa2924
Ivándárda263
Izmény525
Izsák6166
Izsófalva1901
Jágónak284
Ják2536
Jakabszállás2688
Jakfa537
Jakfalva520
Jákó684
Jánd867
Jánkmajtis1770
Jánoshalma9751
Jánosháza2782
Jánoshida2725
Jánossomorja6013
Járdánháza1987
Jármi1333
Jásd805
Jászágó743
Jászalsószentgyörgy3887
Jászapáti9465
Jászárokszállás8252
Jászboldogháza1800
Jászdózsa2293
Jászfelsőszentgyörgy1850
Jászfényszaru5907
Jászivány423
Jászjákóhalma3102
Jászkarajenő2966
Jászkisér5893
Jászladány6059
Jászszentandrás2611
Jászszentlászló2628
Jásztelek1706
Jéke779
Jenő1289
Jobaháza561
Jobbágyi2266
Jósvafő338
Juta1242
Kaba6483
TelepülésNépességszám
Kacorlak242
Kács593
Kacsóta280
Kadarkút2743
Kajárpéc1380
Kajászó1087
Kajdacs1359
Kakasd1772
Kákics236
Kakucs2714
Kál3748
Kalaznó202
Káld1175
Kálló1641
Kallósd99
Kállósemjén4039
Kálmáncsa686
Kálmánháza2001
Kálócfa195
Kálőz2565
Kám437
Kamond441
Kamut1162
Kánó176
Kántorjánosi2207
Kány72
Kánya478
Kányavár154
Kapolcs415
Kápolna1601
Kápolnásnyék3464
Kapoly710
Kaposfő1738
Kaposgyarmat128
Kaposhomok502
Kaposkeresztúr372
Kaposmérő2578
Kapospula951
Kaposújlak708
Kaposszekcső1529
Kaposszerdahely1045
Káptalanfa923
Káptalantóti492
Kapuvár10802
Kára66
Karácsond3234
Karád1771
Karakó232
Karakószörcsök338
Karancsalja1652
Karancsberény955
Karancskeszi1988
Karancslapujtő2930
Karancsság1231
TelepülésNépességszám
Kárász375
Karcag22032
Karcsa2037
Kardos747
Kardoskút963
Karmacs791
Károlyháza558
Karos552
Kartal5926
Kásád348
Kaskantyú1057
Kastélyosdombó292
Kaszaper2107
Kaszó148
Katádfa178
Katafa396
Kátoly383
Katymár2384
Káva657
Kávás260
Kazár2109
Kázsmárk1056
Kazsok361
Kecel9022
Kecskéd1982
Kehidakustány1156
Kék2117
Kékcse1643
Kéked248
Kékesd212
Kékkút110
Kelebia2973
Keléd90
Kelemér548
Kéleshalom516
Kelevíz385
Kemecse5103
Kemence1062
Kemendollár531
Kemeneshőgyész541
Kemeneskápolna114
Kemenesmagasi979
Kemenesmihályfa580
Kemenespálfa470
Kemenessömjén633
Kemenesszentmárton229
Kemenesszentpéter704
Keménfa108
Kémes531
Kemestaródfa250
Kemse70
Kenderes5181
Kenéz301
Kenézlő1436
TelepülésNépességszám
Kengyel3872
Kenyeri969
Kercaszomor263
Kercseliget500
Kerecsend2325
Kerecseny293
Kerekegyháza6262
Kerekharaszt1018
Kereki585
Kerékteleki714
Keresztéte33
Kerkabarabás303
Kerkafalva120
Kerkakutas151
Kerkáskápolna95
Kerkaszentkirály283
Kerkateskánd176
Kérsemjén337
Kerta698
Kertészsziget459
Keszeg680
Kesznyéten1895
Keszőhidegkút248
Kesztölc2657
Keszü1263
Kétbodony515
Kétegyháza4155
Kéthely2440
Kétpó766
Kétsoprony1502
Kétújfalu735
Kétvölgy133
Kéty749
Kevermes2277
Kilimán262
Kimle2327
Kincsesbánya1550
Királd948
Királyegyháza1065
Királyhegyes667
Királyszentistván490
Kisapáti391
Kisapostag1427
Kisar1079
Kisasszond183
Kisasszonyfa238
Kisbabot232
Kisbágyon464
Kisbajcs809
Kisbajom436
Kisbárapáti510
Kisbárkány246
Kisbér5793
Kisberény181
TelepülésNépességszám
Kisberzseny110
Kisbeszterce104
Kisbodak380
Kisbucsa457
Kisbudmér134
Kiscsécs215
Kiscsehi188
Kiscsősz135
Kisdér121
Kisdobsza277
Kisdombegyház555
Kisdorog844
Kisecset208
Kisfalud806
Kisfüzes167
Kisgörbő209
Kisgyalán226
Kisgyőr1686
Kishajmás236
Kisharsány562
Kishartyán624
Kisherend221
Kishódos89
Kishuta345
Kisigmánd535
Kisjakabfalva168
Kiskassa282
Kiskinizs357
Kiskorpád929
Kisköre3160
Kiskunlacháza8971
Kiskunmajsa11974
Kiskutas201
Kisláng2677
Kisléta1794
Kislippó299
Kislőd1333
Kismányok375
Kismarja1364
Kismaros1913
Kisnamény362
Kisnána1100
Kisnémedi705
Kisnyárád235
Kispalád612
Kispáli276
Kispirit102
Kisrákos242
Kisrécse197
Kisrozvágy216
Kissikátor352
Kissomlyó255
Kistamási143
Kistapolca215
TelepülésNépességszám
Kistelek7622
Kistokaj1950
Kistolmács187
Kistormás370
Kistótfalu361
Kisújszállás12409
Kisunyom403
Kisvarsány1036
Kisvásárhely62
Kisvaszar362
Kisvejke454
Kiszombor4325
Kiszsidány103
Kisszállás2715
Kisszékely371
Kisszekeres602
Kisszentmárton299
Kissziget196
Kisszőlős142
Klárafalva536
Kocs2694
Kocsér1971
Kocsola1369
Kocsord3079
Kóka4458
Kokad685
Kolontár869
Kornádi6209
Komjáti316
Komlódtótfalu123
Komlósd198
Komlóska338
Komoró1460
Kompolt2213
Kondó687
Kondorfa584
Kondoros5677
Kóny2709
Konyár2319
Kópháza2000
Koppányszántó405
Korlát335
Koroncó1973
Kórós242
Kosd2368
Kóspallag740
Kótaj4531
Kovácshida300
Kovácsszénája80
Kovácsvágás658
Kozárd188
Kozármisleny5308
Kozmadombja55
Köblény288
TelepülésNépességszám
Köcsk291
Kökény635
Kőkút588
Kölcse1394
Kölesd1589
Kölked1155
Kömlő2032
Kömlőd1105
Kömörő602
Kömpöc756
Környe4587
Köröm1351
Kőröshegy1503
Körösladány5019
Körösnagyharsány699
Köröstarcsa2857
Kőröstetétlen876
Körösújfalu658
Körösszakái882
Körösszegapáti1035
Kőszárhegy1532
Kőszegdoroszló257
Kőszegpaty216
Kőszegszerdahely514
Kötcse561
Kötegyán1589
Kőtelek1703
Kővágóörs911
Kővágószőlős1380
Kővágótőttős338
Kövegy465
Köveskál440
Krasznokvajda581
Kulcs2366
Kunadacs1664
Kunágota3054
Kunbaja1796
Kunbaracs660
Kuncsorba732
Kunfehértó2268
Kunhegyes8600
Kunmadaras5953
Kunpeszér686
Kunszállás1719
Kunszentmárton9312
Kunszentmiklós8880
Kunsziget1194
Kup463
Kupa188
Kurd1288
Kurityán1762
Kustánszeg553
Kutas1534
Kutasó109
TelepülésNépességszám
Kübekháza1618
Külsősárd91
Külsővat813
Küngös584
Lábatlan5398
Lábod2146
Lácacséke410
Lad671
Ladánybene1740
Ládbesenyő314
Lajoskomárom2444
Lajosmizse11623
Lak637
Lakhegy498
Lakitelek4645
Lakócsa618
Lánycsók2736
Lápafő195
Lapáncsa223
Laskod1095
Lasztonya101
Látrány1441
Lázi582
Leányvár1762
Lébény3158
Legénd528
Legyesbénye1721
Léh467
Lénárddaróc331
Lendvadedes36
Lendvajakabfa30
Lengyel630
Lengyeltóti3327
Lenti8578
Lepsény3318
Lesencefalu337
Lesenceistvánd1009
Lesencetomaj1182
Létavértes7309
Letenye4472
Letkés1138
Levél1803
Levelek2941
Libickozma49
Lickóvadamos217
Liget441
Ligetfalva60
Lipót699
Lippó584
Liptód252
Lispeszentadorján327
Liszó433
Litér2121
Litka63
TelepülésNépességszám
Litke912
Lócs121
Lókút488
Lónya836
Lórév299
Lothárd285
Lovas428
Lovasberény2779
Lovászhetény299
Lovászi1271
Lovászpatona1337
Lőkösháza2004
Lőrinci6106
Lövő1463
Lövőpetri536
Lucfalva669
Ludányhalászi1599
Ludas836
Lukácsháza1092
Lulla222
Lúzsok255
Mád2512
Madaras3198
Madocsa2016
Maglóca90
Mágocs2558
Magosliget279
Magy1032
Magyaralmás1538
Magyaratád923
Magyarbánhegyes2529
Magyarbóly1033
Magyarcsanád1540
Magyardombegyház304
Magyaregregy833
Magyaregres652
Magyarföld34
Magyargéc925
Magyargencs580
Magyarhertelend679
Magyarhomorog1010
Magyarkeresztúr468
Magyarkeszi1346
Magyarlak767
Magyarlukafa123
Magyarmecske361
Magyarnádalja218
Magyarnándor1231
Magyarpolány1283
Magyarsarlós337
Magyarszecsőd489
Magyarszék1118
Magyarszentmiklós272
Magyarszerdahely567
TelepülésNépességszám
Magyarszombatfa284
Magyartelek239
Majs1110
Makád1300
Makkoshotyka962
Maklár2466
Makó25360
Malomsok585
Mályi4406
Mályinka555
Mánd271
Mándok4694
Mánfa874
Mány2321
Maráza209
Marcalgergelyi451
Marcali12302
Marcaltő851
Márfa238
Máriahalom687
Máriakáinok1632
Máriakéménd572
Márianosztra920
Máriapócs2252
Markaz1825
Márkháza253
Márkó1173
Markóc75
Markotabödöge500
Maróc95
Marócsa120
Márok501
Márokföld46
Márokpapi435
Maroslele2215
Mártély1280
Martfű7201
Martonfa212
Martonvásár5454
Martonyi514
Mátételke586
Mátraballa833
Mátraderecske2186
Mátramindszent911
Mátranovák1947
Mátraszele1045
Mátraszentimre547
Mátraszőlős1638
Mátraterenye2000
Mátraverebély2145
Mátyásdomb817
Matty371
Mátyus335
Máza1322
TelepülésNépességszám
Mecseknádasd1726
Mecsekpölöske469
Mecsér624
Medgyesbodzás1202
Medgyesegyháza4009
Medina846
Megyaszó2921
Megyehid365
Megyer69
Meggyeskovácsi738
Méhkerék2250
Méhtelek832
Mekényes318
Mélykút5688
Mencshely283
Mende4257
Méra1827
Merenye317
Mérges94
Mérk2361
Mernye1567
Mersevát612
Mesterháza167
Mesteri277
Mesterszállás797
Meszes222
Meszlen242
Mesztegnyő1429
Mezőberény11114
Mezőcsát6617
Mezőcsokonya1296
Meződ153
Mezőfalva5068
Mezőgyán1273
Mezőhegyes6082
Mezőhék385
Mezőkeresztes4269
Mezőkomárom1044
Mezőkovácsháza6817
Mezőladány1110
Mezőlak1065
Mezőnagymihály1146
Mezőnyárád1742
Mezőörs969
Mezőpeterd604
Mezősas727
Mezőszemere1389
Mezőszentgyörgy1482
Mezőszilas2397
Mezőtárkány1758
Mezőtúr18808
Mezőzombor2553
Miháld833
Mihályfa394
TelepülésNépességszám
Mihálygerge665
Mihályháza815
Mihályi1166
Mike717
Mikebuda785
Mikekarácsonyfa310
Mikepércs3979
Miklósi252
Mikófalva797
Mikóháza556
Mikosszéplak366
Milejszeg359
Milota934
Mindszent7485
Mindszentgodisa941
Mindszentkálla310
Misefa310
Miske1950
Miszla336
Mocsa2350
Mogyorósbánya864
Mogyoróska82
Moha457
Mohora1013
Molnári747
Molnaszecsőd442
Molvány230
Monaj293
Monok1814
Monorierdő4074
Mónosbél393
Monostorapáti1168
Monostorpályi2231
Monoszló145
Monyoród185
Mórágy810
Mórahalom5833
Móricgát540
Mórichida872
Mosdós1002
Mosonszentmiklós2468
Mosonszolnok1636
Mozsgó1004
Mőcsény385
Mucsfa409
Mucsi514
Múcsony3440
Muhi566
Murakeresztúr1951
Murarátka296
Muraszemenye643
Murga90
Murony1418
Nábrád987
TelepülésNépességszám
Nadap515
Nádasd1350
Nádasdladány1826
Nádudvar9377
Nágocs627
Nagyacsád665
Nagyalásony554
Nagyar724
Nagybajcs937
Nagybajom3427
Nagybakónak468
Nagybánhegyes1449
Nagybaracska2499
Nagybarca988
Nagybárkány726
Nagyberény1423
Nagyberki1465
Nagybörzsöny800
Nagybudmér242
Nagycenk1795
Nagycsány172
Nagycsécs895
Nagycsepely384
Nagycserkesz1904
Nagydém428
Nagydobos2212
Nagydobsza708
Nagydorog2892
Nagyecsed6995
Nagyér629
Nagyesztergár1254
Nagyfüged1843
Nagygeresd311
Nagygörbő204
Nagygyimót630
Nagyhajmás432
Nagyhalász6046
Nagyharsány1597
Nagyhegyes2738
Nagyhódos134
Nagyhuta77
Nagyigmánd3092
Nagyiván1278
Nagykamarás1642
Nagykapornak917
Nagykarácsony1510
Nagykereki1354
Nagykeresztúr298
Nagykinizs371
Nagykónyi1236
Nagykorpád613
Nagykozár1647
Nagykökényes618
Nagykölked152
TelepülésNépességszám
Nagykőrös25046
Nagykörű1759
Nagykutas497
Nagylak595
Nagylengyel558
Nagylóc1678
Nagylók1139
Nagylózs888
Nagymágocs3372
Nagymányok2512
Nagymaros4725
Nagymizdó129
Nagynyárád797
Nagyoroszi2196
Nagypáli372
Nagypall435
Nagypeterd657
Nagypirit320
Nagyrábé2374
Nagyrada544
Nagyrákos303
Nagyrécse1047
Nagyréde3378
Nagyrév746
Nagyrozvágy781
Nagysáp1601
Nagysimonyi1017
Nagyszakácsi528
Nagyszékely449
Nagyszekeres594
Nagyszénás5558
Nagyszentjános1918
Nagyszokoly952
Nagytálya872
Nagytevel581
Nagytilaj156
Nagytótfalu398
Nagytőke476
Nagyút786
Nagyvarsány1586
Nagyváty368
Nagyvázsony1819
Nagyvejke185
Nagyveleg686
Nagyvenyim4171
Nagyvisnyó1083
Nak643
Napkor3819
Nárai1136
Narda532
Naszály2397
Négyes307
Nekézseny864
Nemesapáti533
TelepülésNépességszám
Nemesbikk1046
Nemesborzova103
Nemesbőd655
Nemesbük627
Nemescsó325
Nemesdéd754
Nemesgörzsöny746
Nemesgulács1038
Nemeshany446
Nemeshetés312
Nemeske288
Nemeskér232
Nemeskeresztúr318
Nemeskisfalud85
Nemeskocs338
Nemeskolta389
Nemesládony129
Nemesmedves26
Nemesnádudvar2019
Nemesnép136
Nemespátró318
Nemesrádó322
Nemesrempehollós310
Nemessándorháza325
Nemesvámos2735
Nemesvid811
Nemesvita392
Nemesszalók1005
Nemesszentandrás287
Németbánya95
Németfalu200
Németkér1844
Nemti791
Neszmély1424
Nézsa1161
Nick569
Nikla748
Nógrád1514
Nógrádkövesd723
Nógrádmarcal563
Nógrádmegyer1756
Nógrádsáp939
Nógrádsipek725
Nógrádszakái648
Nóráp226
Noszlop1081
Noszvaj1772
Nova826
Novaj1497
Novajidrány1480
Nőtincs1158
Nyalka453
Nyárád1003
Nyáregyháza3786
TelepülésNépességszám
Nyárlőrinc2409
Nyársapát1846
Nyékládháza5078
Nyergesújfalu7722
Nyésta63
Nyim323
Nyírábrány4126
Nyíracsád4118
Nyirád1967
Nyíradony8058
Nyírbéltek3037
Nyírbogát3318
Nyírbogdány3114
Nyírcsaholy2332
Nyírcsászári1297
Nyírderzs677
Nyírgelse1237
Nyírgyulaj2123
Nyíri459
Nyíribrony1202
Nyírjákó910
Nyírkarász2460
Nyírkáta1928
Nyírkércs822
Nyírlövő732
Nyírlugos3054
Nyírmada5046
Nyírmártonfalva2132
Nyírmeggyes2787
Nyírmihálydi2036
Nyírparasznya999
Nyírpazony3338
Nyírpilis857
Nyírtass2181
Nyírtelek7134
Nyírtét1152
Nyírtura1844
Nyírvasvári2041
Nyomár338
Nyőgér349
Nyugotszenterzsébet251
Nyúl3985
Óbánya154
Óbarok793
Óbudavár58
Ócsárd443
Ófalu350
Ófehértó2665
Óföldeák520
Óhid629
Okány2836
Okorág184
Okorvölgy87
Olasz629
TelepülésNépességszám
Olaszfa487
Olaszfalu1124
Olaszliszka1769
Olcsva757
Olcsvaapáti342
Old354
Ólmod96
Oltárc310
Onga4939
Ónod2491
Ópályi3068
Ópusztaszer2193
Orbányosfa137
Orci581
Ordacsehi812
Ordas499
Orfalu63
Orfű877
Orgovány3475
Ormándlak130
Ormosbánya1921
Oroszi159
Oroszló347
Orosztony500
Ortaháza127
Osli924
Ostffyasszonyfa875
Ostoros2651
Oszkó695
Oszlár435
Osztopán849
Ózdfalu190
Ozmánbük210
Ozora1823
Öcs235
Őcsény2628
Öcsöd3766
Ököritófülpös1980
Ölbő787
Ömböly460
Őr1485
Öregcsertő973
Öreglak1656
Őrhalom1160
Őrimagyarósd248
Őriszentpéter1233
Örkény4878
Örményes1152
Örménykút490
Őrtilos625
Örvényes168
Ősagárd344
Ősi2190
Öskü2306
TelepülésNépességszám
Öttevény2856
Öttömös796
Ötvöskónyi941
Pácin1551
Pacsa1856
Pácsony299
Padár161
Páhi1294
Páka1275
Pakod987
Pákozd2875
Palé116
Pálfa1683
Pálfiszeg195
Pálháza1167
Páli422
Palkonya340
Pálmajor372
Pálmonostora2011
Pálosvölgymart661
Palotabozsok1037
Palotás1722
Paloznak447
Pamlény73
Pamuk283
Pánd1986
Pankasz477
Pannonhalma3552
Pányok95
Panyola630
Pap1943
Pápadereske295
Pápakovácsi598
Pápasalamon379
Pápateszér1279
Papkeszi1658
Pápoc371
Papos878
Páprád189
Parád2083
Parádsasvár501
Parasznya1290
Pári686
Paszab1350
Pásztó9875
Pásztori387
Pat243
Patak959
Patalom367
Patapoklosi415
Patca62
Pátka1663
Patosfa289
Pátroha3098
TelepülésNépességszám
Patvarc750
Pátyod670
Pázmánd2031
Pázmándfalu991
Pecöl814
Pécsbagota122
Pécsdevecser133
Pécsely592
Pécsudvard717
Pécsvárad4057
Pellérd2104
Pély1653
Penc1445
Penészlek1050
Pénzesgyőr363
Penyige771
Pér2438
Pere382
Perecse43
Pereked173
Perenye687
Peresznye614
Pereszteg1386
Perkáta4179
Perkupa941
Perőcsény375
Peterd198
Péterhida172
Péteri2066
Pétervására2427
Pétfürdő4953
Pethőhenye440
Petneháza1927
Petőfibánya2997
Petőfiszállás1626
Petőháza1057
Petőmihályfa254
Petrikeresztúr410
Petrivente428
Pettend162
Piliny652
Piliscsév2424
Pilismarót2022
Pincehely2515
Pinkamindszent170
Pinnye360
Piricse1906
Pirtó1017
Piskó273
Pitvaros1574
Pócsa186
Pocsaj2750
Pócspetri1766
Pogány1182
TelepülésNépességszám
Pogányszentpéter528
Pókaszepetk975
Polány276
Polgár8533
Polgárdi6465
Porcsalma2813
Pornóapáti390
Poroszló3076
Porpác165
Porrog265
Porrogszentkirály327
Porrogszentpál96
Pórszombat348
Porva496
Pósfa292
Potony267
Potyond102
Pölöske920
Pölöskefő427
Pörböly590
Pördefölde68
Pötréte304
Prügy2743
Pula232
Pusztaapáti37
Pusztaberki148
Pusztacsalád282
Pusztacsó163
Pusztadobos1442
Pusztaederics181
Pusztafalu245
Pusztaföldvár1949
Pusztahencse1091
Pusztakovácsi915
Pusztamagyaród634
Pusztamérges1232
Pusztamiske479
Pusztamonostor1682
Pusztaottlaka429
Pusztaradvány221
Pusztaszabolcs6395
Pusztaszemes415
Pusztaszentlászló671
Pusztaszer1560
Pusztavacs1445
Pusztavám2554
Putnok7653
Püski678
Püspökhatvan1516
Püspökladány16112
Püspökmolnári950
Püspökszilágy748
Rábacsanak568
Rábacsécsény620
TelepülésNépességszám
Rábagyarmat844
Rábahidvég1057
Rábakecöl823
Rábapatona2522
Rábapaty1705
Rábapordány1130
Rábasebes108
Rábaszentandrás522
Rábaszentmihály530
Rábaszentmiklós131
Rábatamási1029
Rábatöttös240
Rábcakapi189
Rácalmás4280
Ráckeresztúr3294
Ráckeve9589
Rád1749
Rádfalva244
Rádóckölked294
Radostyán678
Ragály712
Rajka2575
Rakaca861
Rakacaszend408
Rakamaz5159
Rákóczibánya647
Rákóczifalva5572
Rákócziújfalu2081
Ráksi508
Ramocsa42
Ramocsaháza1551
Rápolt167
Raposka271
Rásonysápberencs611
Rátka1032
Rátót263
Ravazd1245
Recsk3071
Réde1482
Rédics1007
Regéc109
Regenye168
Regöly1288
Rém1429
Répáshuta520
Répcelak2781
Répceszemere335
Répceszentgyörgy121
Répcevis392
Resznek341
Rétalap572
Rétközberencs1185
Rétság2975
Révfülöp1229
TelepülésNépességszám
Révleányvár589
Rezi1211
Ricse1930
Rigács195
Rigyác435
Rimóc1888
Rinyabesenyő211
Rinyakovácsi163
Rinyaszentkirály436
Rinyaújlak296
Rinyaújnép55
Rohod1325
Románd339
Romhány2375
Romonya442
Rózsafa411
Rozsály791
Rózsaszentmárton2078
Röjtökmuzsaj481
Rönök451
Röszke3370
Rudabánya2955
Rudolftelep785
Rum1111
Ruzsa2712
Ságújfalu1044
Ságvár1934
Sajóbábony3107
Sajóecseg1124
Sajógalgóc397
Sajóhidvég1127
Sajóivánka611
Sajókápolna451
Sajókaza3313
Sajókeresztúr1657
Sajólád3121
Sajólászlófalva470
Sajómercse263
Sajónémeti567
Sajóörös1215
Sajópálfala833
Sajópetri1585
Sajópüspöki576
Sajósenye461
Sajószöged2314
Sajóvámos2232
Sajóvelezd883
Sajtoskál418
Salföld65
Salköveskút476
Salomvár640
Sály1924
Sámod221
Sámsonháza280
TelepülésNépességszám
Sand438
Sándorfalva8217
Sántos592
Sáp1079
Sáránd2439
Sárazsadány267
Sárbogárd13390
Sáregres774
Sáríímizdó102
Sárhida807
Sárisáp2959
Sarkad11088
Sarkadkeresztúr1809
Sárkeresztes1571
Sárkeresztúr2636
Sárkeszi587
Sármellék1795
Sárok146
Sárosd3471
Sárospatak13794
Sárpilis708
Sárrétudvari3119
Sarród1035
Sárszentágota1404
Sárszentlőrinc1056
Sárszentmihály2996
Sarud1299
Sásd3401
Sáska319
Sáta1389
Sátorhely701
Sávoly573
1373
Segesd2751
Selyeb517
Sellye3041
Semjén482
Semjénháza648
Sénye47
Sényő1468
Seregélyes4614
Serényfalva1104
Sérsekszőlős169
Sikátor338
Siklósbodony150
Siklósnagyfalu437
Sima28
Simaság611
Simonfa379
Simontornya4464
Sióagárd1363
Siójut613
Sirok2039
Sitke682
TelepülésNépességszám
Sobor322
Sokorópátka1118
Solt7036
Soltszentimre1398
Soltvadkert7763
Sóly422
Som728
Somberek1678
Somlójenő329
Somlószőlős715
Somlóvásárhely1189
Somlóvecse106
Somodor460
Somogyacsa229
Somogyapáti573
Somogyaracs229
Somogyaszaló769
Somogybabod547
Somogybükkösd106
Somogycsicsó194
Somogydöröcske185
Somogyegres236
Somogyfajsz548
Somogygeszti558
Somogyhárságy466
Somogyhatvan376
Somogyjád1666
Somogymeggyes558
Somogysámson790
Somogysárd1339
Somogysimonyi87
Somogyszentpál787
Somogyszil853
Somogyszob1754
Somogytúr437
Somogyudvarhely1171
Somogyvámos801
Somogyvár1853
Somogyviszló279
Somogyzsitfa618
Somoskőújfalu2541
Sonkád724
Soponya1948
Sopronhorpács834
Sopronkövesd1170
Sopronnémeti285
Sorkifalud703
Sorkikápolna265
Sormás930
Sorokpolány858
Sóshartyán951
Sóstófalva283
Sósvertike200
Sótony655
TelepülésNépességszám
Söjtör1567
Söpte812
Söréd504
Sukoró1141
Sumony485
Súr1307
Surd624
Sükösd4094
Sülysáp8205
Sümeg6755
Sümegcsehi673
Sümegprága676
Süttő2071
Szabadbattyán4606
Szabadegyháza2333
Szabadhidvég929
Szabadi328
Szabadkígyós2845
Szabadszállás6787
Szabadszentkirály825
Szabás613
Szabolcs398
Szabolcsbáka1346
Szabolcsveresmart1679
Szágy167
Szajk831
Szajla673
Szajol4024
Szakácsi163
Szakadát296
Szakáld587
Szakály1459
Szakcs1005
Szakmár1370
Szaknyér65
Szakoly2974
Szakony471
Szakonyfalu405
Szákszend1573
Szalafő235
Szalánta1228
Szalapa247
Szalaszend1117
Szalatnak401
Szálka586
Szalkszentmárton3001
Szalmatercs513
Szalonna1086
Szamosangyalos557
Szamosbecs371
Szamoskér453
Szamossályi761
Szamostatárfalva334
Szamosújlak419
TelepülésNépességszám
Szamosszeg2106
Szanda681
Szank2621
Szántód587
Szany2342
Szápár529
Szaporca245
Szár1693
Szárász55
Szárazd249
Szárföld906
Szárliget2255
Szarvas17738
Szarvasgede449
Szarvaskend239
Szarvaskő371
Szászberek1008
Szászfa173
Szászvár2583
Szatmárcseke1585
Szátok548
Szatta86
Szatymaz4595
Szava359
Szebény476
Szécsénke241
Szécsény6359
Szécsényfelfalu474
Szécsisziget253
Szederkény1863
Szedres2421
Szegerdő237
Szeghalom9990
Szegi361
Szegilong252
Szegvár4957
Székely1090
Székelyszabar699
Székkutas2466
Szeleste712
Szelevény1188
Szellő163
Szemely485
Szemenye343
Szemere386
Szendehely1518
Szendrő4349
Szendrőlád1874
Szenna736
Szenta471
Szentantalfa428
Szentbalázs358
Szentbékkálla246
Szentborbás147
TelepülésNépességszám
Szentdénes344
Szentdomonkos527
Szente359
Szentegát426
Szentes30362
Szentgál2938
Szentgáloskér584
Szentgotthárd8939
Szentgyörgyvár344
Szentgyörgyvölgy471
Szentimrefalva230
Szentistván2685
Szentistvánbaksa282
Szentjakabfa111
Szentkatalin133
Szentkirály1972
Szentkirályszabadja2117
Szentkozmadombja83
Szentlászló861
Szentliszló335
Szentlőrinc7059
Szentlőrinckáta1901
Szentmargitfalva106
Szentmártonkáta5040
Szentpéterfa1054
Szentpéterfölde164
Szentpéterszeg1207
Szentpéterúr1068
Szenyér329
Szepetnek1698
Szerecseny857
Szeremle1602
Szerep1693
Szergény389
Szigetbecse1356
Szigetcsép2402
Szigetszentmárton2073
Szigetújfalu2198
Szigliget976
Szihalom2157
Szijártóháza38
Szikszó6163
Szil1411
Szilágy314
Szilaspogony367
Szilsárkány695
Szilvágy221
Szilvás173
Szilvásvárad1737
Szilvásszentmárton214
Szin824
Szinpetri268
Szirák1185
Szirmabesenyő4646
TelepülésNépességszám
Szob2857
Szokolya1746
Szólád621
Szomód2079
Szomolya1718
Szomor1114
Szorgalmatos1000
Szorosad114
Szőc431
Szőce396
Szögliget771
Szőke152
Szőkéd421
Szőkedencs319
Szőlősardó149
Szőlősgyörök1218
Szörény74
Szúcs455
Szuha664
Szuhafő177
Szuhakálló1099
Szuhogy1233
Szulimán263
Szulok702
Szurdokpüspöki2033
Szűcsi1659
Szügy1581
Szűr318
Tab4947
Tabajd1007
Tabdi1220
Táborfalva3537
Tác1678
Tagyon98
Takácsi956
Tákos382
Taktabáj620
Taktaharkány4056
Taktakenéz1283
Taktaszada2166
Taliándörögd700
Tállya2164
Tamási8778
Tanakajd764
Táp734
Tápióbicske3587
Tápiógyörgye3816
Tápióság2772
Tápiószecső6343
Tápiószele6323
Tápiószentmárton5637
Tápiószőlős3154
Táplánszentkereszt2491
Tapsony848
TelepülésNépességszám
Tápszentmiklós906
Tar2007
Tarany1266
Tarcal3228
Tard1420
Tardona1143
Tardos1679
Tarhos954
Tarján2661
Tarjánpuszta391
Tárkány1616
Tarnabod817
Tarnalelesz1878
Tarnaméra1749
Tarnaörs1841
Tarnaszentmária272
Tarnaszentmiklós952
Tarnazsadány1344
Tárnokréti218
Tarpa2312
Tarrós117
Táska459
Tass3104
Taszár2112
Tát5660
Tataháza1390
Tatárszentgyörgy1935
Tázlár1826
Téglás6495
Tékes271
Teklafalu391
Telekes557
Telekgerendás1704
Teleki240
Telkibánya686
Tengelic2526
Tengeri77
Tengőd528
Tenk1265
Tényő1522
Tépe1165
Terem701
Terény452
Tereske717
Teresztenye41
Terpes217
Tés909
Tésa95
Tésenfa220
Téseny347
Teskánd1104
Tét4077
Tetétlen1448
Tevel1577
TelepülésNépességszám
Tibolddaróc1537
Tiborszállás1090
Tihany1397
Tikos140
Tilaj199
Timár1474
Tiszaadony720
Tiszaalpár5199
Tiszabábolna452
Tiszabecs1121
Tiszabercel2013
Tiszabezdéd2099
Tiszabő2156
Tiszabura2924
Tiszacsécse271
Tiszacsege5046
Tiszacsermely684
Tiszadada2503
Tiszaderzs1317
Tiszadob3119
Tiszadorogma475
Tiszaeszlár2867
Tiszafüred12523
Tiszagyenda1131
Tiszagyulaháza808
Tiszaigar915
Tiszainoka452
Tiszajenő1625
Tiszakanyár1756
Tiszakarád2634
Tiszakécske11829
Tiszakerecseny998
Tiszakeszi2771
Tiszakóród835
Tiszakürt1604
Tiszaladány715
Tiszalök5897
Tiszalúc5643
Tiszamogyorós748
Tiszanagyfalu1981
Tiszanána2616
Tiszaörs1435
Tiszapalkonya1563
Tiszapüspöki2211
Tiszarád602
Tiszaroff1899
Tiszasas1147
Tiszasüly1691
Tiszaszalka974
Tiszaszentimre2389
Tiszaszentmárton1294
Tiszasziget1754
Tiszaszőlős1690
Tiszatardos261
TelepülésNépességszám
Tiszatarján1428
Tiszatelek1572
Tiszatenyő1895
Tiszaug1011
Tiszavalk355
Tiszavárkony1638
Tiszavasvári13742
Tiszavid515
Tisztaberek685
Tivadar224
Tóalmás3421
Tófalu655
Tófej730
Tófű138
Tokaj4292
Tokod4388
Tokodaltáró3186
Tokorcs349
Tolcsva2010
Told384
Tolmács778
Tolnanémedi1168
Tomajmonostora765
Tomor273
Tompa4769
Tompaládony328
Tordas1805
Tormafölde422
Tormás356
Tormásliget344
Tornabarakony32
Tornakápolna23
Tornanádaska607
Tornaszentandrás268
Tornaszentjakab247
Tornyiszentmiklós676
Tornyosnémeti587
Tornyospálca2745
Torony1709
Torvaj322
Tószeg4745
Tótkomlós6639
Tótszentgyörgy180
Tótszentmárton923
Tótszerdahely1210
Tótújfalu239
Tótvázsony1233
Töltéstava2107
Tömörd282
Tömörkény1869
Törökkoppány480
Törtei4414
Töttös617
Trizs270
TelepülésNépességszám
Tunyogmatolcs2682
Tura8045
Túristvándi775
Túrkeve9863
Túrony266
Túrricse715
Tuzsér3491
Tűrje1808
Tüskevár604
Tyukod2153
Udvar177
Udvari523
Ugod1479
Újbarok397
Újcsanálos949
Újdombrád741
Újfehértó13768
Újhartyán2733
Újiráz656
Újireg328
Újkenéz1074
Újkér1035
Újkígyós5708
Újlengyel1737
Újléta1087
Újlőrincfalva277
Újpetre1140
Újrónafő837
Újsolt174
Újszalonta131
Új szász6711
Új szentiván1636
Újszentmargita1587
Újszilvás2765
Újtelek454
Újtikos989
Újudvar1071
Újvárfalva343
Ukk347
Und366
Úny680
Uppony366
Ura711
Uraiújfalu908
Úrhida1998
Úri2639
Úrkút2181
Uszka396
Uszód1113
Uzsa385
Üllés3240
Vácduka1140
Vácegres859
Váchartyán1786
TelepülésNépességszám
Váckisújfalu476
Vácszentlászló2029
Vadna630
Vadosfa83
Vág576
Vágáshuta97
Vaja3769
Vajdácska1356
Vajszló1977
Vajta936
Vál2458
Valkó2405
Valkonya66
Vállaj994
Vállus140
Vámosatya598
Vámoscsalád366
Vámosgyörk2016
Vámosmikola1648
Vámosoroszi564
Vámospércs5616
Vámosújfalu872
Vámosszabadi1426
Váncsod1281
Vanyarc1354
Vanyola628
Várad121
Váralja961
Varászló172
Váraszó593
Várbalog443
Varbó1180
Varbóc71
Várda525
Várdomb1274
Várfölde226
Varga128
Várgesztes586
Várkesző197
Várong179
Városföld2268
Városlőd1446
Varsád453
Varsány1769
Várvölgy1092
Vasad1724
Vasalja364
Vásárosbéc202
Vásárosdombó1219
Vásárosfalu169
Vásárosmiske363
Vásárosnamény9193
Vasasszonyfa381
Vasboldogasszony612
TelepülésNépességszám
Vasegerszeg404
Vashosszúfalu429
Vaskeresztes358
Vaskút3705
Vasmegyer1675
Vaspör391
Vassurány871
Vasvár4641
Vaszar1684
Vászoly245
Vasszécseny1457
Vasszentmihály382
Vasszilvágy424
Vát697
Vatta970
Vázsnok144
Vécs725
Végegyháza1599
Vejti '195
Vékény166
Vekerd155
Velem342
Velemér88
Velence5163
Velény176
Véménd1599
Vének166
Vép3555
Vereb817
Verőce3218
Verpelét4083
Verseg1416
Versend968
Vértesacsa1776
Vértesboglár976
Vérteskethely602
Vértessomló1388
Vértestolna526
Vértesszőlős2938
Vése813
Veszkény908
Veszprémfajsz256
Veszprémgalsa303
Veszprémvarsány1064
Vésztő7882
Vezseny733
Vid168
Vigántpetend237
Villány2626
Villánykövesd315
Vilmány1469
Vilonya668
Vilyvitány300
Vinár261
TelepülésNépességszám
Vindornyafok153
Vindornyalak101
Vindornyaszőlős361
Visnye230
Visonta1111
Viss772
Visz217
Viszák280
Viszló85
Visznek1205
Vitnyéd1291
Vízvár648
Vizslás1416
Vizsoly994
Vokány954
Vonyarcvashegy2117
Vöckönd82
Völcsej380
Vönöck813
Vöröstó92
Vörs486
Zabar566
Zádor380
Zádorfalva482
Zagyvarékas3874
Zagyvaszántó2026
Záhony4614
Zajk248
Zajta408
Zákány1261
Zákányfalu595
Zákányszék2832
Zala260
Zalaapáti1642
Zalabaksa681
Zalabér715
Zalaboldogfa367
Zalacsány1011
Zalacséb581
Zalaerdőd333
Zalagyömörő476
Zalahaláp1264
Zalaháshágy386
Zalaigrice123
Zalaistvánd376
Zalakaros2020
Zalakomár3195
Zalaköveskút29
Zalalövő3154
Zalameggyes56
Zalamerenye197
Zalasárszeg115
Zalaszabar621
Zalaszántó997
TelepülésNépességszám
Zalaszegvár164
Zalaszentbalázs866
Zalaszentgrót7637
Zalaszentgyörgy438
Zalaszentiván1101
Zalaszentjakab402
Zalaszentlászló838
Zalaszentlőrinc306
Zalaszentmárton85
Zalaszentmihály1077
Zalaszombatfa54
Zaláta280
Zalatárnok704
Zalaújlak118
Zalavár974
Zalavég432
Zalkod295
Zamárdi2599
Zámoly2315
Zánka944
Zaránk455
Závod323
Zebecke96
Zebegény1284
Zemplénagárd877
Zengővárkony421
Zichyújfalu989
Zics402
Ziliz425
Zimány651
Zirc7260
Zók298
Zomba2308
Zubogy610
Zsadány1810
Zsáka1745
Zsámbok2484
Zsana862
Zsarolyán452
Zsebeháza140
Zsédeny211
Zselickisfalud286
Zselickislak327
Zselicszentpál424
Zsennye97
Zsira795
Zsombó3465
Zsujta193
Zsurk787

Az alábbi települések külterülete (tanyás külterület) vagy részönkormányzata a helyi közösség által lefedett terület része lehet:[26]

Abony804
Albertirsa1488
Bábolna267
Bácsalmás384
Baja1584
Balkány1493
Bátaszék373
Békés653
Békéscsaba3105
Bonyhád338
Cegléd2921
Csongrád1713
Dabas711
Debrecen7686
Dunaföldvár225
Edelény224
Enying333
Füzesabony351
Gyomaendrőd1073
Gyula1851
Hajdúböszörmény915
Hajdúdorog390
Hajdúnánás396
Hajdúsámson2694
Heves331
Hódmezővásárhely2945
Izsák427
Jánoshalma270
Jánossomorja364
Jászberény1773
Kaba206
Kaposvár1808
Karcag587
Kecel496
Kecskemét13732
Kerekegyháza766
Keszthely557
Kisbér239
Kiskőrös1325
Kiskunfélegyháza4441
Kiskunhalas3441
Kiskunmajsa1961
[27]
Kistelek725
Komló313
Kornádi254
Kunszentmárton701
Kunszentmiklós273
Lajosmizse3438
Martonvásár304
Mezőberény373
Mezőhegyes1472
Mezőtúr964
Mohács650
Monor655
Mór299
Mórahalom1502
Nagyhalász543
Nagykálló282
Nagykáta699
Nagykőrös2456
Nyíradony330
Nyíregyháza9012
[28]
Nyírtelek1938
Orosháza1668
Örkény260
Pápa907
Pécsvárad227
Pilis1131
Polgárdi772
Pusztaszabolcs254
Ráckeve264
Sándorfalva494
Sárbogárd353
Sárospatak740
Sásd235
Sátoraljaújhely284
Siklós301
Solt410
Soltvadkert748
Sülysáp291
Sümeg270
Szabadszállás603
[29]
Szarvas2454
Szeghalom308
Szekszárd898
Szentes2449
Szentlőrinc241
Szigetvár453
Tamási1424
Tapolca618
Tata685
Tiszakécske1781
Tompa1027
Törökszentmiklós433
Túrkeve266
Újfehértó296
Vámospércs426
Zalaegerszeg2336

2. melléklet a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelethez[30]

Az e rendelet alapján alkalmazandó formanyomtatványok kötelező adattartalma

1. Az 5. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma

1.1. Nyilvántartásba vételi lap a helyi közösséghez történő csatlakozáshoz:

1.1.1. Helyi közösség adatai (név, régió, megye, kistérség, képviselő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe)

1.1.2. Csatlakozó szerv adatai (alapadatok, címadatok)

1.1.3. Csatlakozó magánszemély adatai (alapadatok, címadatok)

1.1.4. Keltezés

1.1.5. Aláírás

1.2. Ajánlás új tag csatlakozása érdekében:

1.2.1. Helyi közösség neve

1.2.2. Helyi közösség alapító tagjának neve, címe

1.2.3. Ajánlott szervezet neve, címe

1.2.4. Ajánlott szervezet képviselőjének neve, címe

1.2.5. Keltezés

1.2.6. Aláírás

2. A 6. § (4) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma

2.1. Jegyzőkönyv:

2.1.1. Helyi közösség neve

2.1.2. Gyűlés helyszíne, ideje

2.1.3. Napirendi pontok

2.1.4. Levezető elnök neve

2.1.5. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve

2.1.6. Szavazás eredménye

2.1.7. Határozat

2.1.8. Keltezés

2.1.9. Aláírás

2.2. Helyi közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztés, helyi igazgatás, valamint a közösségi kezdeményezések területén szerzett szakmai tapasztalatainak igazolása:

2.2.1. Tag szervezet neve

2.2.2. Tag által képviselt szféra

2.2.3. Tag szervezet tevékenységi körei

2.2.4. Szervezeti stabilitás

2.2.5. Tag szervezet szakmai tapasztalatai

2.2.6. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő szakmai tapasztalatai

2.2.7. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő neve, beosztása

2.2.8. Tag szervezet által delegált helyi közösségi képviselő végzettsége, nyelvtudása

2.2.9. Keltezés

2.2.10. Aláírás

3. A 8. § (5) bekezdése szerinti formanyomtatványok kötelező adattartalma

3.1. Egyesülési nyilatkozat:

3.1.1. Helyi közösség neve

3.1.2. Helyi közösség képviselőjének neve, címe

3.1.3. Egyesülő helyi közösség neve

3.1.4. Egyesülést követően létrejött újhelyi közösség neve

3.1.5. Egyesülést követően létrejött újhelyi közösség képviselőjének neve, címe

3.1.6. Keltezés

3.1.7. Aláírás

3.2. Jegyzőkönyv:

3.2.1. Helyi közösség neve

3.2.2. Gyűlés helyszíne, ideje

3.2.3. Napirendi pontok

3.2.4. Levezető elnök neve

3.2.5. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve

3.2.6. Szavazás eredménye

3.2.7. Határozat az egyesülésről, létrejövő újhelyi közösség nevéről, képviselőjéről

3.2.8. Keltezés

3.2.9. Aláírás

4. A 9. § (6) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma:

4.1. A nyilvántartásba vett helyi közösség elismeréséről szóló kérelem:

4.1.1. Helyi közösség neve

4.1.2. Helyi közösség képviselőjének neve, beosztása, címe

4.1.3. Delegáló szervezet megnevezése

4.1.4. Illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda megnevezése

4.1.5. Helyi közösség által lefedett települések száma

4.1.6. Helyi közösség által lefedett települések megnevezése, népességszáma, külterületi jogosultsága

4.1.7. A helyi közösség alapító tagjainak és tagjainak száma az egyes településeken, a tagok szféránkénti megoszlása

4.1.8. A földrajzi folytonosságot megszakító települések megnevezése (ha van ilyen település) és a folytonosság megszakadásának indoklása.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[2] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[3] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[4] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[5] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[6] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[7] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[8] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[9] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[10] Beiktatta a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[11] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[12] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[13] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[14] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.02.

[15] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.10.02.

[16] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[17] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[18] Módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[19] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[20] Megállapította a 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[21] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[22] Megállapította a 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.08.23.

[23] Megállapította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[24] Módosította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[25] A melléklet megjelölését módosította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (9) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[26] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/115. száma. Megjelent 2007.08.31.

[27] Módosította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[28] Módosította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[29] Módosította a 110/2007. (X. 1.) FVM rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.10.02.

[30] Beiktatta a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22. § (9) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

Tartalomjegyzék