94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet

a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a)[1] állattartó: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti állattenyésztési (TEÁOR A 01.2), vegyes gazdálkodási (TEÁOR A 01.3) és halgazdálkodási (TEÁOR B 05.0) tevékenységet folytató, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 2. pontjában meghatározott belföldi illetőségű magánszemély, ideértve az őstermelőt és az egyéni vállalkozót, valamint az EGT területén székhellyel rendelkező és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely eleget tett a Tv. szerinti regisztrációs kötelezettségének;

b) takarmányozási célú gabona: az 1005900000 vámtarifaszám alá tartozó kukorica, az 1001 90 99 00 vámtarifaszám alá tartozó búza és kétszeres, az 1003 00 90 00 vámtarifaszámú takarmányárpa, az 1002 00 00 99 vámtarifaszámú rozs, az 1008 90 10 00 vámtarifaszámú triticale, az 1004 00 00 99 vámtarifaszámú zab és az 1007 00 90 00 vámtarifaszámú nemes cirok;

c) köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény 178. § 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;

d) agrár de minimis rendelet: az Európai Bizottság 1860/2004/EK rendelete (2004. október 6.) az EK-Szerző-dés 87. és 88. cikkének csekélyösszegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban;

e) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény alapján meghatározott hitelintézet és pénzügyi vállalkozás;

f) közraktár: a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 2. §-ában meghatározottak szerint;

g) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, melyet a Magyar Nemzeti Bank a honlapján tesz közzé.

2. §

(1) E rendelet 4. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti támogatásra jogosult az 1. § a) pontja szerinti állattartó (a továbbiakban: igénylő) .

(2) Nem jogosult támogatás igénybevételére az az igénylő, aki/amely

a) a támogatási kérelem benyújtásakor csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha számára az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

c) a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette.

3. §

(1) Az igénylő a búza és kétszeres, triticale, árpa, rozs, zab esetében 2007. augusztus 1. és 2007. december 31. között, kukorica és nemes cirok esetében 2007. szeptember 1. és 2007. december 31. között közraktárban elhelyezett takarmányozási célú gabonára a (2) bekezdésben meghatározott mértékig közraktárjegy fedezete alapján pénzügyi intézménytől, illetve közraktártól felvett éven belüli lejáratú hitelhez legfeljebb kilenc hónapos időtartamra kamattámogatást, valamint legfeljebb kilenc hónapos közraktári tárolási időtartamra tárolási támogatást vehet igénybe.

(2) Tárolási támogatást az igénylő az 1. számú melléklet szerint igazolt éves takarmánygabona szükségletének legfeljebb ötven százalékáig veheti igénybe. Az éves takarmánygabona szükséglet meghatározása állategységre (ÁÉ) vetítve történik.

4. §

(1) A hitel kamata nem haladhatja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot, amelyhez az igénylő a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelő összegű kamattámogatást vehet igénybe.

(2) A hitelszerződés alapján a pénzügyi intézmény a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelő mértékű rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint a szerződésmódosítási díjat számolhatja fel.

(3) A tárolási támogatás mértéke húsz Ft/tonna/hét. A tárolási támogatás számításakor minden megkezdett tárolási hét teljes hétnek számít.

5. §

(1)[2] Az igénylő az 1. számú melléklet szerinti igazolási kérelmet négy példányban a székhelye, illetve a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) nyújthatja be.

(2)[3] Az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a benyújtott, 1. számú melléklet szerinti igazolási kérelmen a támogatási jogosultságot igazolja, és azt három eredeti példányban legkésőbb nyolc napon belül megküldi az igénylő részére.

6. §

(1) A kamattámogatást a 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelmen naptári negyedévre vonatkozóan utólag, legkésőbb 2008. december 31-ig lehet igényelni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH) .

(2) A tárolási támogatást a 3. számú melléklet szerinti támogatási kérelmen a tárolási időszak végén, legkésőbb 2008. december 31-ig, egy összegben lehet igényelni az MVH-tól.

(3) A kamattámogatás igényléséhez az igénylőnek mellékelnie kell a pénzügyi intézmény vagy a közraktár kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a hitelszerződés másolatát. A kamat megfizetéséről szóló igazolásnak tartalmaznia kell az igénylő adatain kívül a regisztrációs számot, a teljes hiteldíjat, a kamatmegállapítás időpontját, és a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR-t.

(4) A tárolási támogatás igényléséhez mellékelni kell a közraktár által a tárolt takarmányozási célú gabona mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról kiállított igazolást, valamint első igényléskor az 5. § (2) bekezdése szerint igazolt 1. számú mellékletet.

7. §

(1) Az igénylő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során az agrár de minimis rendelet 3. és 4. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(2) Az MVH a 2. számú melléklet szerinti kamat-, illetve a 3. számú melléklet szerinti tárolási támogatás iránti kérelmeket a bennük foglalt adatok, valamint a Tv. 26. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti nyilvántartási rendszer adatai alapján ellenőrzi.

(3) Az MVH a (2) bekezdés alapján nyújtott támogatásról az igénylő számára határozatot ad ki - amelyet a támogatás nyújtója és az igénylő is tíz évig köteles megőrizni - és a támogatást a Tv. 26. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti nyilvántartási rendszerben rögzíti.

(4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(5) Az agrár de minimis rendelet szerinti ország- vagy egyéni keret túllépése esetén az agrár de minimis rendelet szabályai alapján támogatás nem nyújtható a mezőgazdasági vállalkozás részére.

(6)[4] A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla. A kifizetést az MVH a keretszámla terhére a 10032000-00287560-00000017 Agrártámogatások lebonyolítási számláról a forrás rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül teljesíti.

8. §

(1) Amennyiben az igénylő a mellékletek szerinti adatszolgáltatás során valótlan adatokat szolgáltat, az általa igénybe vett támogatás jogosulatlan támogatásnak minősül.

(2)[5] A közraktárak a tárolási időszak végéig minden hónap 15-éig kötelesek összesítő jelentésben tájékoztatni az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot az e rendelet alapján művi, illetve saját telepi tárolásban lévő takarmányozási célú gabona mennyiségéről a tárolási hely megjelölésével. Az összesítőben szereplő adatok hitelességét az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a helyszínen ellenőrizheti.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. §

Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottság rendelet (HL L 325., 2004.10.28., 4. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

[6]
Igazolási kérelem
Benyújtandó: Az igénylő székhelye, illetve lakóhelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz
1. Az igénylő adatai
Az igénylő neve:...........................................................................................................................................................................
Címe/székhelye:...........................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma:....................................................................................................................................................................
Adószáma:....................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele:........................................................................................................................................................................
TEÁOR szám:..............................................................................................................................................................................
2. Nyilatkozat az éves takarmánygabona szükségletről
ÁllatfajokEves takarmánygabona szükséglet (tonna)
megnevezésemennyisége
(db)állategység (ÁE)
Szarvasmarha
Sertés
Juh
Baromfi
Egyéb állatfajok:
Összesen:
Az éves takarmánygabona szükséglet megállapításánál az új terméstől új termésig terjedő időszakot (tárgyév július l-jétől következő év június 30-ig) kell figyelembe venni.
Az állatok állategységre (ÁE) történő átváltására vonatkozó táblázat:
Két évesnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhaféle hat hónapnál idősebb lófélék1 ÁE
Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig0,6 ÁE
Hat hónaposnál fiatalabb szarvasmarhafélék0,4 ÁE
Juh, kecske0,15 ÁE
Tenyészkoca 50 kg feletti0,5 ÁE
Egyéb sertés0,3 ÁE
Tojótyúk0,014 ÁE
Egyéb baromfi0,003 ÁE

3. Nyilatkozatok

Alulírott nyilatkozom, hogy

3.1. az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok; (a vonatkozó rész aláhúzandó!)[7]

3.2. lejárt köztartozással nem rendelkezem;

3.3. a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget teljesítettem.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Igazolási kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

........................................, 200 ....................... hó ........ nap

............................................

(cégszerű) aláírás

[8]
A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása
Igazolom, hogy az igénylő által meghatározott éves takarmánygabona mennyiség megfelel a tulajdonában, illetve bértartásában lévő állatállománya takarmányszükségletének.
Ennek alapján a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendeletben meghatározott támogatás legfeljebb ............................ tonna,
azaz ...................................................................................... tonna takarmányozási célú gabonára vehető igénybe (éves
takarmánygabona szükséglet 50%-a).
........................................, 200 ........................... hó ........ nap
………………………………………………
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vezetője

2. számú melléklet a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

Támogatási kérelem
a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű
(de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján igényelhető
kamattámogatáshoz
Benyújtandó: A tárgynegyedévet követően
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére:
H-1385 Budapest 62., Pf. 867
1. Az igénylő adatai
Az igénylő neve:.................................................................................................................................................................
Adószáma: ����������-�–��
Adóazonosító jele: ��������
Regisztrációs száma: ����������
Felelős vezető neve: .......................................................................................................... Tel.: ....................................
Felelős ügyintéző neve: ..................................................................................................... .Tel.: ....................................
[9]
2. Nyilatkozatok
Alulírott nyilatkozom, hogy
2.1. az agrár de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem:
2.2. az 1860/2004/EK bizottsági rendelet alapján a folyó pénzügyi évben és az előző hároméves időszakban agrár "de minimis" támogatást nem vettem igénybe;* az alábbi jogcímeken, az alábbi összegekben vettem igénybe*
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
2.3. a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján tárolási támogatást is igényeltem/igényelni fogok/nem igényelek*;
2.4. az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok*;
2.5. lejárt köztartozással nem rendelkezem;
2.6. a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget teljesítettem.
3. Az igényelt kamattámogatás összege
3.1. A kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR mértéke: ............%.
3.2. A felvett hitel megfizetett negyedéves kamatának összege (a pénzügyi intézmény vagy közraktár által kiadott, a kamat megfizetéséről szóló és e kérelemhez csatolandó, igazolás alapján): ................................................. Ft
azaz ............................................................................................................ Ft.
3.3. Az igényelt kamattámogatás összege (amely nem haladhatja meg a 3.1. pontban meghatározott kamatmérték alapján számított összeg 50%-át): ......................... Ft azaz ................................................... Ft.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................................. 200 ................................... hó ................. nap
……………………………………….
(cégszerű) aláírás
Mellékletek:
A pénzügyi intézmény vagy a közraktár kamat megfizetéséről szóló igazolása.
A hitelszerződés másolata.
* A nem kívánt rész áthúzandó.

3. számú melléklet a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelethez

[10]
Támogatási
kérelem a biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján igényelhető tárolási
támogatáshoz
Benyújtandó:
A tárolási időszak végét követően
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére:
H-1385 Budapest 62., Pf. 867
1. Az igénylő adatai:
Az igénylő neve:.................................................................................................................................................................
Adószáma: ����������-�–��
Adóazonosító jele: ��������
Regisztrációs száma: ����������
Felelős vezető neve: .......................................................................................................... Tel.: ....................................
Felelős ügyintéző neve: ..................................................................................................... Tel.: ....................................
2. Nyilatkozatok
Alulírott nyilatkozom, hogy
2.1. az agrár de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem;
2.2. az 1860/2004/EK bizottsági rendelet alapján a folyó pénzügyi évben és az előző hároméves időszakban agrár "de minimis" támogatást nem vettem igénybe*;
az alábbi jogcímeken, az alábbi összegekben vettem igénybe*
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
Jogcím: ............................................................................... Kapott támogatás összege: ............................... euró
2.3. a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet alapján kamattámogatást is igényeltem/igényelni fogok/nem igényelek*;
2.4. az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok*;
2.5. lejárt köztartozással nem rendelkezem:
2.6. a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget teljesítettem.
3. Az igényelt tárolási támogatás összege
Az e támogatási kérelemhez mellékelt, a 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletét képező "Igazolási kérelemben", valamint a közraktár által a tárolt takarmányozási célú gabona mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról kiállított igazolásban foglaltak alapján ..................... t, azaz ................................................................ tonna
állati takarmány ................ heti, azaz .................................................. heti közraktári tárolásához ......................... Ft
azaz ........................................................................................................... forint tárolási támogatást igényelek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelmen feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................................. 200.................................. hó ................. nap
…………………………………….
(cégszerű) aláírás
Mellékletek:
A 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletének Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által leigazolt eredeti példánya.
A közraktár által a tárolt takarmányozási célú gabona mennyiségéről, a tárolás kezdő és befejező időpontjáról kiállított igazolás.
* A nem kívánt rész áthúzandó.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[2] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[3] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[4] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § c) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[5] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § b) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[6] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § d) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[7] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[8] Módosította a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 71. § e) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[9] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[10] Módosította a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

Tartalomjegyzék