10/2008. (I. 26.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (8) bekezdésében, valamint 118. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2008/2009. tanévtől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók számára havi 40 000 Ft, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számára havi 50 000 Ft."

2. §

Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban

a) a hallgató bármely Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező hitelintézetnél vezetett számlájára utalja, illetőleg

b) a hitelfelvevő és a felsőoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára utalja a felsőoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevőt terhelő költségtérítés, képzési hozzájárulás megfizetése céljából, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmény között ennek lehetőségére előzetesen együttműködési megállapodás jött létre."

3. §

Az R. 25. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Diákhitel Központ által állami kezességvállalás mellett kibocsátásra kerülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mint pénzügyi eszközök elhelyezését az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezi és a Diákhitel Központ részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, valamint a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének d) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt."

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter