86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján és figyelemmel a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 46. §-ának (8) bekezdésében, valamint 118. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra, a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint, hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása érdekében, valamint a diákhitel rendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt, a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Diákhitel Központ) és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a)[1] előtörlesztés: a teljesítési határidő előtt az előtörlesztési cél megjelölésével történő, átutalás útján teljesített olyan befizetés, amely a hitelfelvevő tartozását csökkenti,

b)[2] Európai Gazdasági Térségben működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: EGT felsőoktatási intézmény): a c) pontban foglaltak kivételével az a felsőoktatási intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

c) felsőoktatási intézmény: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Fot.) 1. számú mellékletében felsorolt intézmény és a felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskola,

d) hallgatói hitel: a Diákhitel Központ és a hitelfelvevő közötti kölcsönszerződés alapján az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön,

e) hitelfelvevő: az a 3. § (1) bekezdésében, illetve a 21. § (1) bekezdésében meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vesz fel vagy korábban hallgatói hitelt vett fel, és tartozását törleszti,

f) hitel futamideje: a hallgatói hitel első folyósításának napjától számított, a kölcsön és kamata visszafizetéséig tartó időtartam,

g) jogosultsági idő: tanulmányi félévekben meghatározott és tanulmányi hónapokban számított, a hallgatói hitel igénybevételére lehetőséget biztosító maximális időszak,

h) költségtérítéses képzés: a felsőoktatási intézmény által indított olyan képzés, amelynek költségeit a hallgató viseli,

i)[3] Oktatási Hivatal: a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére hivatott hatóság,

j) minimálbér: külön kormányrendeletben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén,

k) negyedév: három, egymást követő teljes naptári hónapot magában foglaló időszak,

l) tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-áig terjedő időszaka,

m) tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év január 31-éig terjedő, illetőleg az adott naptári év február 1-jétől június 30-áig terjedő képzési időszak,

n) tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belüli naptári hónap,

o) törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevőnek a törlesztőrészlet határidőben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,

p) törlesztőrészlet: az e rendelet alapján meghatározott, a hitelfelvevő által a Diákhitel Központnak a törlesztési kötelezettség kezdetét követően, havi rendszerességgel fizetendő összeg,

q) résztanulmányok folytatása: ha a hallgató külföldi felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében folytat tanulmányokat és szerez kreditet.

r)[4] szülők: a hitelfelvevő születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek,

s)[5] álláskereső: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja szerinti személy,

t)[6] árva: az a hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe,

u)[7] félárva: az a hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3. §

(1)[8] Hallgatói hitelre a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel - egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül - jogosult:

a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, továbbá

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki

ba) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

bb) a ba) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

bc) az Szmtv. 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult, vagy

bd) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.

(2) A hitelfelvétel feltétele, hogy a hallgató, tanuló (a továbbiakban: hallgató)

a) felsőoktatási intézményben - államilag támogatott, illetőleg költségtérítéses képzésben, a Fot. által meghatározott képzési formákban, illetve szinten - érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal (a továbbiakban: hallgatói jogviszonnyal) rendelkezzen,

b) lakóhelyét külön jogszabályban meghatározottak szerint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, és

c) tanulmányai folytatása céljából a képzési időszakra bejelentkezett, valamint

d) a hitel igénylésekor nincs érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhitel Központtal.

(3) Nem jogosult hallgatói hitelre az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hiteltartozása van.

4. §

(1) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelő hallgatóra vonatkozó jogosultsági idő - a (4) bekezdésben foglalt eltérés hiányában - tíz tanulmányi félév, félévenként öt tanulmányi hónap. Abban az esetben, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz tanulmányi félévet, a hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a tizennégy tanulmányi félévet. A hallgató jogosultsági ideje a hallgatói hitel igénybevételével érintett tanulmányi hónapok számával csökken.

(2) Az egyes tanulmányi félévekre igénybe vehető hallgatói hitel mindaddig nem folyósítható a hitelfelvevő részére, amíg a hitelfelvevőnek lejárt hallgatói hitel tartozása áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.

(3) A hallgató nem részesülhet hallgatói hitel folyósításában a 40. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől.

(4) A Diákhitel Központ az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági időt a hallgatói hitelrendszer stabilitásának veszélyeztetése nélkül a 6. §-ban foglalt szakértői felülvizsgálatok és számítások alapulvételével megváltoztathatja, azonban az egyes hitelfelvevőkre az (1) bekezdésében meghatározott időnél alacsonyabb mértékben nem állapíthatja meg.

(5) A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó (4) bekezdés szerint megváltozott jogosultsági időt a Diákhitel Központ köteles üzletszabályzatában rögzíteni, valamint - a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal -két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni.

5. §

(1)[9] A 2008/2009. tanévtől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege - e rendelet 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók számára havi 40 000 Ft, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számára havi 50 000 Ft.

(2)[10]

(3) A hallgatói hitelt a hitelfelvevő - választása szerint -havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel.

(4) A hitelfelvevők általános kamattámogatásban nem részesülnek, azonban e rendelet 18-19. §-aiban meghatározott esetekben és feltételek mellett célzott kamattámogatásban vagy tartozáselengedésben részesülhetnek.

A hallgatói hitel kamatának meghatározása

6. §

(1) A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatláb a következő elemek - százalékos mértékben kifejezett - értékéből áll:

a)[11] a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegű, valamint egyéb járulékos költségeit, továbbá a 27. § (3) bekezdése alapján elhatárolt aktív, illetve passzív kamatkülönbözetekből időarányosan feloldott összeget figyelembe vevő - a soron következő naptári félévet megelőző naptári félév első és utolsó naptári napja közötti időszakra számított - súlyozott, átlagos forrásköltség.

b) a hallgatók egységes kockázatközösségének törlesztés nem teljesítését fedező kockázati prémium,

c)[12] a hallgatói hitelrendszer működési költségét és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításait fedező prémium.

(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel Központ az üzletszabályzatában határozza meg.

(3) A hallgatói hitel aktuális kamatát a Diákhitel Központ féléves kamatperiódusban állapítja meg és annak mértékét minden naptári félév első napjától alkalmazza. A Diákhitel Központ köteles a hallgatói hitel kamatának mértékét minden naptári félévet megelőző 7 nappal két országos napilapban, honlapján, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni.

(4) A Diákhitel Központ a hallgatói hitel kamatának megállapításakor figyelembe veendő kockázati prémium változását minden év május 31-éig aktuáriussal felülvizsgáltatja. Az aktuárius által megállapított kockázati prémium mértéket a Diákhitel Központ a hallgatói hitel soron következő két félévi kamatának meghatározásakor figyelembe veszi.

(5)[13] A Diákhitel Központ a működési költséget fedező prémium mértékét a Társaság könyvvizsgálatát végző könyvvizsgálóval - az éves beszámoló könyvvizsgálatával egyidejűleg - évente felülvizsgáltatni köteles. A felülvizsgálat eredményét a Diákhitel Központ a következő félévek hallgatói hitel kamatának megállapításához figyelembe veheti.

(6) A Diákhitel Központ a (4)-(5) bekezdésben foglalt felülvizsgálatok eredményeként a hallgatói hitel kamatát a jövőre nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken belül a kockázati prémium és a működési költséget fedező prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra nem növelheti.

(7) A kamatszámítás kezdő napja a hallgatói hitel folyósításának első napja.

(8) A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente december 31-ei értéknappal kerül sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos.

A kölcsönszerződések

7. §

A hitelfelvevő a hallgatói hitel felvételéről a Diákhitel Központtal határozatlan időre szóló kölcsönszerződésben állapodik meg.

8. §

A Diákhitel Központ üzletszabályzatában köteles a hallgatói hitel nyújtásának az általános szerződési feltételeit meghatározni úgy, hogy az legalább a következőket tartalmazza:

a) a hallgatói hitel folyósításának mértéke és gyakorisága,

b) a hallgatói hitel kamatozása és a kamat kiszámításának módja,

c) a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és előtörlesztésének feltételei,

d) a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tartozás elengedésének feltételei,

e) a Diákhitel Központ által a hitelfelvevő kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatások díjai és a hitelfelvevő nem szerződésszerű magatartása miatt a Diákhitel Központ által külön felszámítható költségtérítések,

f) a szerződés felmondásának esetei és jogkövetkezményei.

9. §

A Diákhitel Központ, a felsőoktatási intézmény és az Országos Felsőoktatási Információs Központ nyilvántartásában szereplő, a Fot. 2. számú mellékletében "A hallgatók adatai" részének 1. ba), bb), bc), bk) pontjai szerinti személyes és képzési adatait, valamint a tartózkodásra jogosító okirat érvényességi idejét a hallgatónak a kölcsönszerződés keretében megadott hozzájárulása alapján, a hallgatói hitel folyósításával, jogszerű igénybevételével és törlesztésével kapcsolatban kezeli, valamint törvényben és az e rendelet 16. §-ának (5) bekezdésében, 18. §-ának (2) bekezdésében, 19. §-ának (7) bekezdésében meghatározott szervezeteknek a diákhitel rendszer működtetésének céljára tekintettel továbbítja az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával.

10. §

(1) A hitelfelvevő köteles a 9. §-ban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott kézbesítési meghatalmazott adataiban bekövetkezett minden változást, annak bekövetkezésétől számított 14 napon belül a Diákhitel Központnak bejelenteni.

(2) A hitelfelvevő, amennyiben Magyarország területét előreláthatólag legalább két hónapot meghaladó időtartamra elhagyja, vagy elhagyta, - a Diákhitel Központ tájékoztatási és értesítési kötelezettségének teljesíthetősége érdekében - köteles gondoskodni a postai küldemények átvételére jogosult, belföldi lakóhellyel rendelkező kézbesítési meghatalmazottról.

(3) A kézbesítési meghatalmazott személyazonosító adatait és lakcímét a hitelfelvevő legkésőbb a külföldi tartózkodása megkezdésének időpontját követő 45. napig köteles a Diákhitel Központ számára bejelenteni. A kézbesítési meghatalmazottnak írásban kell nyilatkoznia a meghatalmazás elfogadásáról.

(4) A Diákhitel Központ által a kézbesítési meghatalmazott részére küldött postai küldemények a hitelfelvevő joghatályos értesítésének minősülnek.

A hallgatói hitel igénylése

11. §

(1) Ha a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll egy időben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak az egyik általa választott intézménnyel fennálló jogviszony alapján kezdeményezheti.

(2)[14]

(3)[15]

(4)[16]

12. §

(1) A hitelfelvevő az aktuális kamatmérték ismeretében szeptember 30-áig, illetőleg február 28-áig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról. Amennyiben a hitelfelvevő nem nyilatkozik, a hallgató és a Diákhitel Központ közötti megállapodás alapján a Diákhitel Központ változatlan feltételekkel folyósítja részére a hallgatói hitelt, ha a folyósítás egyéb feltételei fennállnak. Ez esetben a hallgatói hitel folyósítására a 13. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott ellenőrzést követően kerül sor.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő a hallgatói hitel összegét, igénybevételének gyakoriságát módosítani kívánja, módosítási kérelmét a Diákhitel Központ üzletszabályzatában meghatározott módon és határidőben kell eljuttatnia a Diákhitel Központ részére.

A hallgatói hitel folyósítása

13. §

(1) A hallgatói hitelt a folyósítás időszakában havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben az üzletszabályzatban meghatározottak szerint bocsátja a Diákhitel Központ a hitelfelvevő rendelkezésére. Az adott tanulmányi félévben a hallgatói hitel folyósításának legkorábbi időpontja a tanulmányi félév második tanulmányi hónapjának 15. napja.

(2)[17] A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban a hitelfelvevő rendelkezése szerinti megosztásban

a)[18] a hallgató bármely Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára utalja, illetőleg

b)[19] a hitelfelvevő és a felsőoktatási intézmény által kötött megállapodás alapján közvetlenül a felsőoktatási intézmény számára utalja, a felsőoktatásban folytatott tanulmányok finanszírozása érdekében a hitelfelvevőt terhelő költségtérítés megfizetésére, továbbá a tanulmányokkal kapcsolatosan felmerülő egyéb díjak, költségek finanszírozására, amennyiben a Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmény között ennek lehetőségére előzetesen együttműködési megállapodás jött létre.

(3) A felsőoktatási intézmény a hallgatói hitel jogszerű folyósítása érdekében a hitelfelvevők hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokat a Diákhitel Központ számára adja meg. A Diákhitel Központ minden tanulmányi hónapban elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján megkeresi a felsőoktatási intézményt annak érdekében, hogy a hallgatói hitel folyósítására jogosult hitelfelvevők hallgatói jogviszonya fennállására és képzésére vonatkozó adatokat beszerezze. A felsőoktatási intézmény a Diákhitel Központ által megküldött adatokat köteles a nyilvántartásában tárolt adatokkal összevetni, ellenőrizni és ennek eredményéről a Diákhitel Központot elektronikus adathordozó megküldése vagy közvetlen elektronikus kapcsolat útján tájékoztatni.

(4) A Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmény között egyeztetendő adatok: a hallgató személyes adatai; tanulmányok folytatása céljából a hallgató képzési időszakra történő bejelentkezésének ténye; a hallgatói jogviszony fennállásának, szünetelésének, megszűnésének ténye; a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusa. A Diákhitel Központ és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés részletes szabályait külön megállapodás tartalmazza.

(5) A hallgatói hitel jogszerű folyósításának és igénybevételének érdekében a Diákhitel Központ az Országos Felsőoktatási Információs Központ nyilvántartásából a hallgatói hitel folyósítását kérelmező hallgatóról adatokat szerezhet be. Az Országos Felsőoktatási Információs Központ a Diákhitel Központ megkeresésére adatot szolgáltat a hallgató hallgatói jogviszonya fennállásának, szünetelésének, megszűnésének, tanulmányok folytatása céljából képzési időszakra történő bejelentkezésének tényéről, valamint a hallgató által folytatott képzés finanszírozásának típusáról.

(6) A Diákhitel Központ a hitelfelvevő hallgatói hitel folyósítására történő jogosultságának - (3) vagy (5) bekezdésben foglaltak szerinti - ellenőrzését követően az üzletszabályzatában rögzített feltételek szerint, visszamenőlegesen a tanulmányi félév kezdetére megkezdi, illetőleg folytatja a hallgatói hitelösszegek folyósítását.

(7) A hitelfelvevő a hallgatói hitel folyósításának szüneteltetését a Diákhitel Központtól bármikor írásban kérheti. Ez esetben a hallgatói hitel folyósítását a Diákhitel Központ a hitelfelvevő által megjelölt időponttól, vagy a kérelem beérkezésének időpontjára eső tanulmányi hónaptól szünetelteti, kivéve, ha a kérelemben megjelölt időpont, vagy a kérelem beérkezése az adott havi folyósítási határnapot legalább öt munkanappal nem előzi meg. Ezekben az esetekben a Diákhitel Központ a hallgatói hitel folyósítását a soron következő tanulmányi hónaptól szünetelteti. A hallgatói hitel folyósítása a hitelfelvevő által a kérelmében megjelölt időpontig, vagy időpont megjelölés nélküli kérelem esetén a folyósítás újraindítására vonatkozó kérelem Diákhitel Központhoz történő beérkezéséig szünetel.

(8) A hallgatói hitel folyósításának újraindítását - ha annak egyéb feltételei fennállnak - a Diákhitel Központ a következők szerint teljesíti a hitelfelvevő részére; ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-éig a Diákhitel Központhoz megérkezik, az azt követő tanulmányi hónapban, ha a kérelem a tanulmányi hónap 15-ét követően érkezik meg a Diákhitel Központhoz, az azt követő második tanulmányi hónapban.

A hallgatói hitel törlesztése

14. §

(1)[20] A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá - a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott rendelkezések az irányadóak. A végrehajtáshoz való jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete - a 23. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével - a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja.

(2) A hallgatói hitel törlesztőrészletének alapja - a (3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve - a tárgyévet megelőző második évben:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalapba tartozó és külön adózó, a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóbevallást helyettesítő elszámolásban, az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítása során elszámolt éves jövedelme, kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot;

b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény szerinti, az egyszerűsített vállalkozói adó alapjául szolgáló bevétel;

c) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevétel.

(3) A törlesztésre kötelezett hitelfelvevő a törlesztés beálltának évében és az azt követő évben a törlesztési kötelezettség beállta évét, illetve az azt követő évet megelőző év október 31. napján érvényes minimálbér tizenkétszeres összege után köteles megfizetni a törlesztést.

(4) Ha a hallgatói hitel hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészletének éves alapja nem éri el a minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ nem közli a törlesztőrészlet összegét, akkor a törlesztőrészlet alapjaként - ha e rendelet másképp nem rendelkezik és feltéve, hogy törlesztési kötelezettsége a hitelfelvevőnek fennáll - a tárgyévet megelőző év október 31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni.

(5)[21] Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem hat - a költségtérítéses képzésre az 5. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében nyolc - százalékának 1/12-ed része.

(6) A 6. § (4) bekezdésében előírt felülvizsgálat eredményétől függően a Diákhitel Központ a Kormány jóváhagyásával az (5) bekezdésben foglalt százalékban meghatározott mértéket naptári évenként legfeljebb egy százalékponttal megváltoztathatja, de nyolc százaléknál - a költségtérítéses képzésre az 5. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében tíz százaléknál - magasabbra nem növelheti.

(7) Az állami adóhatóságnak az Art. 177. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatását követően a Diákhitel Központ évente, minden év december 15-éig közli az (1) bekezdés hatálya alá tartozó hitelfelvevőkkel a következő naptári évre vonatkozó havi törlesztőrészlet összegét, abban az esetben is, ha a hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel.

(8)[22] A hitelfelvevő a törlesztőrészletet - amennyiben jelen rendelet másként nem rendelkezik - minden hónap 5. napjáig köteles a Diákhitel Központ részére, az üzletszabályzatban meghatározott módon átutalással forintban megfizetni, legalább a kölcsönszerződés (7. §) szerződésszámának egyidejű közlésével.

(9)[23] A (2) bekezdés szerinti törlesztéssel érintett, de a 19. § (5) bekezdésének a) pontja alá nem tartozó hitelfelvevő kérelmezheti a Diákhitel Központnál a (4)-(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés szerint megállapított törlesztő részlete összegének mérséklését. A törlesztő részlet mérséklésének lehetőségéről a fizetési késedelem esetén küldött értesítőben a Diákhitel Központ tájékoztatja a hitelfelvevőt.

(10)[24] A Diákhitel Központ - a (11) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - legfeljebb 24 naptári hónapra engedélyezheti a hitelfelvevő részére mérsékelt összegű törlesztő részlet fizetését.

(11)[25] A Diákhitel Központ által a hitelfelvevő részére a (10) bekezdés szerint engedélyezett mérsékelt összegű törlesztő részlet összege nem lehet kevesebb a (4)-(5) bekezdés és a 23/A. § (4) bekezdés figyelembevételével meghatározott minimális törlesztő részlet összegénél.

15. §

A Diákhitel Központ az üzletszabályzatában meghatározottak szerint egyenlegértesítőt küld a hitelfelvevői részére.

A törlesztési kötelezettség szüneteltetése

16. §

(1)[26] Ha a hitelfelvevő a törlesztési kötelezettsége kezdetét követően ismételten hallgatói jogviszonyt létesít, a hallgatói jogviszonya létesítésének időpontjától kezdődően törlesztési kötelezettsége a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezéséig szünetel, feltéve, hogy a hallgatói jogviszony létesítését legkésőbb az új hallgatói jogviszony létesítés első tanulmányi félévének lezárását követő 3 hónapon belül jelzi a Diákhitel Központnak. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A hitelfelvevő - a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központhoz törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt:

a) a terhességi-gyermekágyi segélyre, a GYED-re, GYES-re való jogosultság, valamint

b)[27] a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra, a baleseti rokkantsági nyugdíjra, a rehabilitációs járadékra való jogosultság

(3) A törlesztési kötelezettség a (2) bekezdésben meghatározott jogcímek első napjára visszamenőlegesen szünetelhet, ha az nem korábbi időpont a kérelem benyújtása évének első napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím első napja ennél korábbi időpont, a törlesztés a kérelem benyújtása évének első napjától szünetelhet.

(4) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szünetelésének jogcíme a GYES, a törlesztési kötelezettség feléled, valamint a 18. § (3) bekezdése szerint biztosított célzott kamattámogatásra vonatkozó jogosultság érvényét veszti azon a napon, amelytől kezdődően a hitelfelvevő teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat.

(5)[28] A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a hitelfelvevőt a célzott kamattámogatás 18. § (3) és (5) bekezdése szerinti biztosításának idejéig a törlesztési kötelezettség szüneteltetése megilleti. A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezi, ha a kérelem a (2)-(3), illetve (8) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.

(6) A hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtását követően a Diákhitel Központnak a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének tárgyában hozott döntésében foglalt időpontig nem köteles az esedékessé vált törlesztőrészleteket megfizetni. Amennyiben a Diákhitel Központ a hitelfelvevő kérelmét elutasítja, a hitelfelvevő az elutasító döntés kézhezvételét követő második hónap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztőrészleteket a késedelem időszakára járó késedelmi kamattal növelt összegben megfizetni. Amennyiben a hitelfelvevő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel Központ jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

(7)[29] A Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmet elutasító döntésében közli a hitelfelvevővel az esetlegesen meg nem fizetett törlesztőrészlet késedelmi kamattal növelt összegét. A Diákhitel Központ a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési kötelezettség szünetelésének várható utolsó napját, egyúttal tájékoztatja a hitelfelvevőt a törlesztési kötelezettség (4) bekezdésben meghatározott esetben történő feléledéséről és erre az esetre vonatkozó bejelentési kötelezettségéről. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének engedélyezése esetén a Diákhitel Központ a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének első napjától számított időszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles visszautalni a hitelfelvevőnek az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül tett írásbeli kérelme alapján. Egyéb esetben e törlesztések elszámolására a 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

(8)[30] A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, a rehabilitációs járadékban részesülő hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a kérelméhez csatolt említett nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerős határozattal, emellett a legutolsó nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvénnyel vagy fizetési számlakivonattal igazolhatja. Abban az esetben, ha a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcímét a hitelfelvevő nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.

(9) Ha a (2) bekezdésben meghatározott, a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló jogcím megszűnik, vagy a (4) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezik, illetőleg a Diákhitel Központ szüneteltetésnek helyt adó döntésben meghatározott jogcímben változás következik be, úgy a hitelfelvevő a megszűnést, illetve a változást követő 15 napon belül köteles azt - a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített nyomtatványon - bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztőrészlet időarányos részét - az esedékes törlesztőrészleten felül - a megszűnést követő hónap 5. napjáig kell megfizetni.

(10)[31]

A hallgatói hitel előtörlesztése

17. §

(1)[32] Az előtörlesztés céljának megjelölésével, a kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor, átutalás útján forintban előtörlesztés teljesíthető. Az előtörlesztés összege a hitelfelvevő tőketartozását a (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve csökkenti. Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a Diákhitel Központ számláján történő jóváírás napja. Az előtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A befizetett előtörlesztésekből a Diákhitel Központ kizárólag a 19. §-ban meghatározott záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő javára szóló befizetés nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, a Diákhitel Központ az ilyen befizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra számolja el.

(3) A Diákhitel Központ jogosult az előtörlesztésre szánt összegből, a hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt hallgatói hitel követelését levonni. A Diákhitel Központ az előtörlesztésre szánt összegből a lejárt követelés levonása után fennmaradó összeget az (1) bekezdésben foglaltak szerint számolja el.

(4) A hitelfelvevő 14. § (8) bekezdésben meghatározott kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott teljesítésekre tekintettel, annak mértékéig halasztásra kerül. A halasztás időtartamát a Diákhitel Központ a 14. § (7) bekezdés szerint közölt törlesztő részlet összegére és a (2) bekezdés szerinti befizetés összegére tekintettel állapítja meg.

A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

18. §[33]

(1) A Hitelfelvevő - a kölcsön futamidején belül - célzott és teljes kamattámogatásban részesül a 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakra, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel Központ által az e célra rendszeresített nyomtatványon - az ellátásokat folyósító szerv igazolásával ellátva benyújtja a Diákhitel Központhoz. A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál.

(2) A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium a Diákhitel Központ számlájára a jogosult hitelfelvevő megjelölésével negyedévente utalja át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyomtatvány alapján a Diákhitel Központ dönt a célzott kamattámogatásról, kérelemnek helyt adó döntésében megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját. A Diákhitel Központ döntését írásban közli a hitelfelvevővel.

(4) Ha a célzott kamattámogatásra vonatkozó kérelmet a Diákhitel Központ elutasítja, a hitelfelvevő a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránt kifogást nyújthat be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) központja részére az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(5) Amennyiben a Kincstár jogerős határozatában megállapítja, hogy a hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központhoz történő benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a kamattámogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját. A Kincstár határozatát írásban közli a Diákhitel Központtal és a hitelfelvevővel.

(6) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek a (3) vagy (5) bekezdés szerint megjelölt időszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybe vevő hitelfelvevőnek a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság megszűnését, illetve meghosszabbítását, valamint a 16. § (4) bekezdése szerinti keresőtevékenysége megkezdését követő 15 napon belül a Diákhitel Központhoz írásban - a Diákhitel Központ által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - be kell jelentenie. A (3)-(5) bekezdésben foglaltakat ez esetben is alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági időnek a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt időpont előtti megszűnéséhez igazolást csatolni nem kell.

(7) Ha a (3) és (5) bekezdés szerinti döntésben megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a hitelfelvevőnek az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.

(8) A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevő a Kincstár jogerős határozata alapján a kamattámogatásnak a határozat kiadásának napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét a minisztérium számlájára köteles megfizetni. A Kincstár a jogosulatlan igénybevételt megállapító jogerős határozatát megküldi a minisztérium részére.

(9) Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a hitelfelvevő célzott kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését a (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül bejelenti, vagy a célzott kamattámogatásra való jogosultság más jogcímen megilleti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja az eredeti jogcím alapján a Diákhitel Központnak a kamattámogatás összegét.

A hallgatói hitel záró elszámolása, a kölcsönszerződés megszűnése és felmondása

19. §

(1) A kölcsönszerződés megszűnik

a) ha a hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,

b) ha a hitelfelvevő elérte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt, függetlenül attól, hogy van-e személyi jövedelemadó-köteles jövedelme,

c) a hitelfelvevő halálával,

d) a hitelfelvevő általi felmondással,

e) a Diákhitel Központ általi felmondással.

f)[34] az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat Diákhitel Központhoz történő benyújtásakor, amennyiben a hitelfelvevő az orvosi szakvélemény szerint nem rehabilitálható, és szakorvosi felülvizsgálat megállapította, hogy rokkantsági állapota maradandóan és véglegesen romlott, egészségügyi felülvizsgálata nem szükséges.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti eseményre a 14. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően vagy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a kölcsönszerződés megszűnéséhez a hitelfelvevő felmondása szükséges.

(3)[35] A kölcsönszerződés (1) bekezdés b), c) és f) pontja szerinti megszűnése esetében a hitelfelvevő teljes tartozása elengedésre kerül.

(4) A határozatlan idejű kölcsönszerződést a hitelfelvevő 15 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondási idő elteltével a tartozás egy összegben esedékessé válik.

(5) A kölcsönszerződés a Diákhitel Központ általi azonnali hatályú felmondással megszűnik:

a) ha a hitelfelvevővel szembeni lejárt követelések összege a hitelfelvevő tárgyévre előírt havi törlesztőrészletének hatszorosát eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel Központ írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,

b) ha a hitelfelvevő a 3. §-ban meghatározott bármely feltétel hiánya ellenére vette igénybe a hallgatói hitelt (jogosulatlan hitelfelvétel),

c) a hitelfelvevő üzletszabályzatban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén,

d) a 16. § (6) bekezdése esetében.

(6) Az (5) bekezdés a)-b) pontja esetében a Diákhitel Központ köteles a kölcsönszerződést felmondani.

(7) A szerződés felmondása esetén a még meg nem fizetett teljes tartozás egy összegben esedékessé és lejárttá válik, és a Diákhitel Központ jogosult azt meg nem fizetés esetén - az Art. rendelkezései szerint - behajtásra átadni az állami adóhatóságnak.

(8) A Diákhitel Központ a kölcsönszerződés megszűnése esetén záró elszámolást készít. Amennyiben a Diákhitel Központ a hitelfelvevő egyenlegén túlfizetést számol el, a záró elszámolásban a túlfizetés összegéről a hitelfelvevőt értesíti, és a túlfizetés összegét a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő mértékű késedelmi kamattal megnövelve a hitelfelvevő által megadott számlaszámra utalja.

A hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz történő igénybevételének különös feltételei

20. §

A hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményekben - a résztanulmányok folytatásának kivételével - oklevél megszerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányokhoz történő igénybevételének külön feltételeire a jelen rendeletben foglaltakat a 21-23. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

21. §

(1) Hallgatói hitelre - egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül -jogosult a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt személy, aki EGT felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad, és a hallgatói hitel igénybevételének a 3. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott feltételeit teljesíti, valamint nem esik a 3. § (3) bekezdése szerinti kizáró ok alá.

(2) Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz biztosított hallgatói hitelt a hitelfelvevő tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel.

22. §

(1) A hitelfelvevő a tanulmányi félév során a tárgyév október 31-éig, illetőleg a tárgyév március 31-éig kezdeményezheti a hallgatói hitel felvételét, illetve a félévente egyösszegű folytatólagos folyósítást. A hallgatói hitel felvételét, valamint a kölcsönszerződés megkötését a hitelfelvevő - a szerződésben szereplő adatok alaki és formai ellenőrzését követően - a Diákhitel Központ üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint kezdeményezi.

(2) Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt hallgatói hitel esetében a hitelfelvevő köteles benyújtani a Diákhitel Központ részére

a) első alkalommal, a tanulmányai megkezdésekor az érintett EGT felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges képzési adataira vonatkozó, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított igazolásokat, valamint azok hiteles magyar nyelvű fordítását,

b) a további tanulmányi félévek során az érintett EGT felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára vonatkozó, a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást, valamint annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

(2a)[36] A Diákhitel Központ a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően nem hiteles fordítást is elfogad azon nyelvek esetén, amelyeket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján eljáró hatóság az internetes honlapján közzétett.

(3)[37] A Diákhitel Központ az igazolás hozzá érkezését követő 8 napon belül a külföldi felsőoktatási intézmény jogállásával, valamint a hallgató által folytatott képzéssel kapcsolatban kétség esetén állásfoglalás céljából megkeresheti az Oktatási Hivatalt. A hitelfelvevő által benyújtott igazolással kapcsolatos állásfoglalását az Oktatási Hivatal az igazolás hozzá érkezését követő 15 napon belül köteles megküldeni a Diákhitel Központ részére.

(4) A Diákhitel Központ a hallgatói hitel folyósítását csak a hitelfelvevővel kötött érvényes és hatályos kölcsönszerződés értelmében - a (2) bekezdésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén - teljesítheti, a tanulmányi félév kezdetére visszamenőlegesen.

23. §

(1) Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényelt hallgatói hitelt a Diákhitel Központ tanulmányi félévenként egy összegben, a jogosultsági feltételek fennállása esetén az üzletszabályzatában meghatározottak szerint utalja a hitelfelvevő részére.

(2)[38] A Diákhitel Központ a hallgatói hitelt forintban, átutalással, a hitelfelvevő bármely Magyarországon bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja.

(3) A hallgatói hitel folyósítása érdekében a hallgatói jogviszonya fennállását a hitelfelvevő minden tanulmányi félévben az adott tanulmányi félév második hónapjának utolsó napjáig köteles igazolni - a rendelet 22. §-ának (2) bekezdése szerint - a Diákhitel Központ számára. Abban az esetben, ha a hitelfelvevő a hallgatói jogviszonya fennállását az adott tanulmányi félévben nem igazolja, a hallgatói jogviszony igazolással igazolt tanulmányi félév elteltét követő második negyedév első napjától kezdődően törlesztési kötelezettség terheli.

(4) A hitelfelvevő hallgatói jogviszonya fennállását a folyósítás szüneteltetésével érintett időszak alatt is köteles a Diákhitel Központ számára igazolni.

A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó különös szabályok álláskereső szülők gyermekeinek esetében[39]

23/A. §

(1) Annak a hitelfelvevőnek,

a) akinek mindkét szülője álláskereső, vagy

b) aki árva, vagy

c) aki félárva és az élő szülője álláskereső,

a 2008/2009. tanév II. tanulmányi félév kezdetétől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegeket a hitelfelvevő legfeljebb két tanulmányi félévre veheti igénybe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegek igénybevétele érdekében a hitelfelvevő köteles közvetlenül a Diákhitel Központ részére benyújtani

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén

aa) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

ab) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy mindkét szülő álláskereső,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén

ba) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

bb) a szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén

ca) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

cb) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy az élő szülője álláskereső,

cc) a szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

Az ab) és a cb) pontban foglalt okiratot a hitelfelvevőnek tanulmányi félévenként kell benyújtani a Diákhitel Központ részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti az államilag támogatott képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a 15. § (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem nyolc - a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében kilenc - százalékának 1/12-ed része.

Elnevezések védelme

24. §

A "hallgatói hitel", a "hallgatói kölcsön", a "diákhitel" és a "diákkölcsön" elnevezések és jelzős alakjaik, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőik csak az Art. és az e rendeletben meghatározott szabályok alapján működő hallgatói hitelrendszer tekintetében alkalmazhatóak.

A Diákhitel Központ

25. §

(1)[40] A Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszer működtetését és a hallgatói hitelek folyósítását végzi. E célok elérése érdekében szükséges tevékenységeken kívül elsődleges célja és alapvető feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül adatfeldolgozói és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben meghatározott ügynöki tevékenységet is folytathat az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyásával.

(2) A Diákhitel Központ az államilag garantált forrásait kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb, államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, működési költségeinek fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel.

(3) A hallgató hozzájárulása alapján a Diákhitel Központ nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevő személyazonosító adatait, a szerződésre, annak teljesítésére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat, információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi.

(4) A Diákhitel Központ megbízza az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaságot, hogy a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a pénz- és tőkepiacokon eljárjon, illetőleg az állam által garantált hitelek felvételének megszervezésében közreműködjön.

(5) A Diákhitel Központ rendszeresen tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot a hallgatói hitelállományról, az igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az állami kezesség érvényesítésének valószínűségéről.

(6)[41] A Diákhitel Központ által állami kezességvállalás mellett kibocsátásra kerülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mint pénzügyi eszközök elhelyezését az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezi és a Diákhitel Központ részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet végez, valamint a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének d) és g) pontjaiban meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt.

Diákhitel kockázati céltartalék képzése

26. §

(1) A Diákhitel Központ a hitelezési tevékenységével kapcsolatos kockázatok fedezetére - egyéb ráfordításai között elszámolva - kockázati céltartalékot képez (a továbbiakban: diákhitel kockázati céltartalék). A diákhitel kockázati céltartalék képzése a mérleg fordulónapjával a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan és a 19. § (3) bekezdése alapján leírt diákhitelekből eredő veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében - legfeljebb a céltartalék meglévő összegében - kell felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva.

(3) A diákhitel kockázati céltartalék tárgyévi képzése a mérleg fordulónapjával a (2) bekezdésben foglalt leírásokat és céltartalék felhasználást követően - annak figyelembevételével - a ki nem egyenlített kamattartozások tőkésítését is magába foglaló hallgatói hitelek állományára az aktuárius által meghatározott tárgyévi kockázati szint és kockázati prémium alapján megállapított tárgyévben szükséges céltartalék szintjéig történik. Ha a diákhitel kockázati céltartalék mérleg-fordulónapi állománya meghaladja a tárgyévben szükséges céltartalék szintjét, akkor a céltartalék többletet fel kell szabadítani az egyéb bevételek között elszámolva.

(4) A Diákhitel Központ a számviteli politikájában rögzíti a hallgatói hitelek (3) bekezdés szerinti tárgyévi kockázati szintjének, a kockázati prémiumnak és a diákhitel kockázati céltartalék tárgyévben szükséges szintjének az aktuárius által meghatározott megállapítási módját.

A Diákhitel Központ működési költségeinek elhatárolása

27. §

(1)[42] A Diákhitel Központ az egyes években felmerülő, a kamatbevételekben foglalt működési költséget fedező prémiummal nem fedezett működési költségeit aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki. Az elhatárolt költségek teljes feloldását követően a Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek kamatában megtérült működési költséget, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordításokat fedező prémiumbevétel és az adott naptári félévben (kamatperiódusban) ténylegesen felmerült működési költségek, valamint egyéb, bevételekkel nem fedezett ráfordítások különbözetét a különbözet jellegétől függően aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó különbözet időbeli elhatárolása a soron következő kamatperiódusban kerül megszűntetésre. Az adott kamatperiódusból származó különbözet meghatározásakor az előző kamatperiódusból származó különbözet időbeli elhatárolásának feloldását is számításba kell venni. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszűntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni.

(2)[43]

(3)[44] A Diákhitel Központ az adott naptári félévben (kamatperiódusban) a hallgatói hitelek finanszírozása érdekében bevont források kamat- és kamatjellegű ráfordításainak, valamint a kamat- és kamatjellegű (kockázati és működési prémiumot nem tartalmazó) bevételeinek különbözetét - a különbözet jellegétől függően - aktív vagy passzív elhatárolásként mutatja ki. Egy adott kamatperiódusból származó kamatkülönbözet időbeli elhatárolása a következő tíz kamatperióduson - azaz öt éven - keresztül, időarányosan kerül megszüntetésre. Az egyes kamatperiódusokban elhatárolt összegeket és azok megszüntetését analitikusan elkülönítetten kell nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni.

Záró rendelkezések

28. §

A 7. § szerinti kölcsönszerződésre vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

29. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel -2006. augusztus 15-én lép hatályba, rendelkezéseit - a (3)-(6) bekezdésben foglalt eltéréssel - a már megkötött kölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 16. § (7) bekezdésének utolsó mondata, valamint 17. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésétől 2006. december 31-éig az előtörlesztésekre és a túlfizetésekre a 30-31. §-ban foglaltak az irányadók. A 2006. december 31-én fennálló túlfizetések elszámolására a jelen rendelet 17. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján 2007. január 1-jén kerül sor.

(3) Azon a Fot. 158. §-ának (2) bekezdése szerint tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetében, akiknek az egyetemi képzési idejük meghaladja a 10 tanulmányi félévet, a jogosultsági idejük az egyetemi alapképzés szerinti szak képesítési követelményében meghatározott képzési idő tanulmányi hónapokban kifejezett mértékének időtartamával egyezik meg.

(4) Jelen rendelet 4. §-a (3) bekezdésének rendelkezését nem kell alkalmazni a Diákhitel Központtal e rendelet hatálybalépését megelőzően kölcsönszerződést kötött azon hitelfelvevők esetében, akik a 40. életévük betöltését követően még a hallgatói hitel igénybevételére rendelkeznek jogosultsági idővel.

(5) A hallgatói hitel visszafizetésének megkezdésére szolgáló, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott időpont az e rendelet hatálybalépése előtt hallgatói hitelt igénybe vett, 40. életévük betöltésének időpontjában még hiteligénylési idővel rendelkező hitelfelvevők esetében, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontja, legkésőbb azonban jelen rendelet hatálybalépését megelőző napon a Diákhitel Központ által nyilvántartott képzési adatok szerint a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján számított hiteligénylési idő elteltének időpontját követő hónap első napja.

(6) A 16. § (4) bekezdésének rendelkezését azokra a szerződésekre kell alkalmazni, amelyeknél a hitelfelvevő a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmét a hatálybalépést követően nyújtotta be a Diákhitel Központhoz.

29/A. §[45]

(1) E rendeletnek a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a módosító rendelet

a) 3. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdésében meghatározott, egy összegben esedékessé vált és meg nem fizetett hallgatói hiteltartozás végrehajtásához való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezéseket akkor lehet alkalmazni, ha az Art. 164. § (6) bekezdése értelmében a végrehajtáshoz való jog elévülési ideje 2012. január 1-jén még nem kezdődött el;

b) 4. § (1) bekezdésével megállapított 16. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az új hallgatói jogviszony létesítését a módosító rendelet hatálybalépésének időpontjában hallgatói jogviszonyban állók, az aktuális tanulmányi félév lezárását követő 3 hónapon belül jelenthetik be.

30. §

(1) A hitelfelvevő a Diákhitel Központ által megállapított törlesztőrészleten felül bármikor, az általa meghatározott összegben, az előtörlesztési cél megjelölésével törleszthet a Diákhitel Központ részére (előtörlesztés). A (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve az előtörlesztés összege csökkenti a hitelfelvevő tőketartozását. Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a Diákhitel Központ számláján történő jóváírás napja. Az előtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A befizetett előtörlesztésekből a Diákhitel Központ kizárólag a záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő javára szóló befizetés - a törlesztőrészlet kivételével - nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, illetőleg a befizetésből minden kétséget kizáróan nem ismerhető fel az, hogy a befizetést előtörlesztés címén teljesítették, a Diákhitel Központ az ilyen befizetést - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - túlfizetésként tartja nyilván.

(3) A Diákhitel Központ jogosult az előtörlesztésre szánt összegből, valamint a túlfizetésből a hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A levonást elsődlegesen a túlfizetésből kell teljesíteni. A Diákhitel Központ az előtörlesztésre szánt összegből a lejárt követelések levonása után fennmaradó összeget előtörlesztésként számolja el.

(4) A hitelfelvevő az egyenlegértesítőben foglaltak alapján írásban rendelkezhet arról, hogy kimutatott túlfizetését előtörlesztésként számolja el a Diákhitel Központ. A hitelfelvevő írásbeli rendelkezése alapján - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a Diákhitel Központ a beadvány beérkezésének napjára hajtja végre az elszámolást.

31. §

Amennyiben a Diákhitel Központ a 16. § (7) bekezdése alapján helyt ad a hitelfelvevő törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmének, és a hitelfelvevő, az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nem rendelkezik a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének első napjától számított időszakra jutó, befizetett törlesztések visszautalásáról, a Diákhitel Központ a befizetést túlfizetésként számolja el.

32. §[46]

Az Európai Unió jogának való megfelelés[47]

33. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[2] Megállapította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[3] Megállapította a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Beiktatta a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[5] Beiktatta a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[6] Beiktatta a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[7] Beiktatta a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[8] Megállapította a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

[9] Megállapította a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.08.01.

[11] Megállapította a 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2009.07.24.

[12] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.10.

[13] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.10.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.08.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.08.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.08.01.

[17] Megállapította a 10/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.01.29.

[18] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[19] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.10.

[20] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[21] Megállapította a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[22] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[23] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.10.

[24] Beiktatta a 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2009.07.24.

[25] Beiktatta a 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2009.07.24.

[26] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.10.

[27] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[28] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[29] A 16. § (7) bekezdésének utolsó mondata később lép hatályba. Hatályos 2007.01.01.

[30] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2011.07.10.

[32] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[33] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[34] Beiktatta a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.10.01.

[35] Módosította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2011.10.01.

[36] Beiktatta a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.07.10.

[37] Megállapította a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[38] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[39] Beiktatta a 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.02.14.

[40] Megállapította a 80/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2010.03.28.

[41] Megállapította a 10/2008. (I. 26.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.01.29.

[42] Megállapította a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.07.10.

[43] Hatályon kívül helyezte a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2011.07.10.

[44] Beiktatta a 149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.07.24.

[45] Beiktatta a 114/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.07.10.

[46] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 327. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[47] Beiktatta a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.01.

Tartalomjegyzék