Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2008. évi X. törvény

az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról[1]

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) a következő új 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Az Állami Számvevőszék az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával az állami vezető és vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának vizsgálatát - kivéve, ha a megbízatás az állami vezető halálával szűnt meg - az állami vezetői megbízatás megszűnése esetén hatáskörei gyakorlásának megszűnését követően haladéktalanul, állami vezetői szolgálati jogviszonyának folyamatos fennállása - ideértve a hatáskörök folyamatos gyakorlását is - esetén ötévente lefolytatja.

(2) Ha az állami vezető vagyongyarapodási vizsgálata során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér tízszeresénél nagyobb adóhiányt állapítottak meg, az adóhiány összege - az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően - nyilvános."

2. § A Ksztv. a következő új 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § (1) Az állami vezető személyijövedelemadó-bevallásából az összevont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az összevont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege nyilvános, ezen adatokat az állami vezető a Miniszterelnöki Hivatal honlapján való közzététel céljából az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek megküldi.

(2) Az állami vezető illetményére, a részére kifizetett jutalomra, céljuttatásra vagy projekt-prémiumra, az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező állami vezető országgyűlési képviselői tiszteletdíjára, illetve az állami vezető részére e megbízatására tekintettel juttatott egyéb juttatásokra vonatkozó adatokat a Miniszterelnöki Hivatal honlapján közzé kell tenni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok változása esetén a megváltozott adatokat - a korábbi adat eltávolítása nélkül - a változástól számított 15 napon belül kell közzétenni."

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Ksztv. e törvény 1. §-ával megállapított 12/A. §-ában meghatározott határidőt e törvény hatálybalépésétől kezdve kell számítani.

(3) A törvény hatálybalépését követő 45 napon belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a Miniszterelnöki Hivatal honlapján közzéteszi a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény hatálybalépésétől kezdődően miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, szakállamtitkári, politikai államtitkári, közigazgatási államtitkári, címzetes államtitkári, valamint helyettes államtitkári tisztséget betöltő személyekre vonatkozó, a Ksztv. 12/B. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott adatokat.

(4) A Ksztv. 55. § (1) bekezdésében az "Egy minisztériumban legfeljebb öt" szövegrész helyébe az "A Miniszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban összesen legfeljebb a kormánytagok száma ötszörösének megfelelő számú" szöveg lép.

(5) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 19/A. § (1) bekezdés i) pontjában a "17. § (8) bekezdése" szövegrész helyébe a "17. § (2) bekezdés f) pontja vagy (8) bekezdése" szöveg lép. A Ktv. 19/A. § (1) bekezdés i) pontjának e törvénnyel módosított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követő második hónap első napját követően közölt felmentésekre kell alkalmazni.

(6) A Ktv. 62. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást 2008. évben nem kell teljesíteni.

(7) A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 22. §-ában a "18. §-a szerinti, a megszűnt tisztségére utaló elnevezés használatára" szövegrész helyébe a "18. §-a szerinti, a megszűnt tisztségére utaló elnevezés használatára, valamint kérelmére - ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte - a 14. § szerinti juttatásra" szöveg lép.

4. § A Ktv. 80. §-a a következő új (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szolgáltató központot rendeletben jelölje ki.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény VI. fejezetében a szolgáltató központ számára megállapított hatáskörök 2009. március 1-jéig történő gyakorlására más szervet vagy szerveket jelöljön ki."

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. március 3-i ülésnapján fogadta el.