12/2008. (VI. 20.) IRM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-a (4) bekezdésének a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíróság elnöke által erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben - de hetente legalább egy munkanapon - a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztett kérelmet a bíróság elnöke által kijelölt bíró, bírósági titkár, bírósági fogalmazó vagy bírósági ügyintéző foglalja jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyv az ügy alapos és gyors elintézését elősegítő valamennyi adatot tartalmazza. Ha a fél a szükséges adatokat nem tudja vagy nem akarja rendelkezésre bocsátani, ennek tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az OIT által meghatározott tárgyalásmentes időszakokra vonatkozóan a megyei bíróság elnöke elrendelheti, hogy a 8 főnél kevesebb engedélyezett bírói létszámmal működő helyi bíróság (a továbbiakban: kisebb helyi bíróság) helyett az e bekezdésben foglalt feladatot a megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság vagy e bíróság és mellette a megyei bíróság elnöke által kijelölt más helyi bíróság lássa el."

2. §

A Büsz. 48. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) A cégeljárásban a cég-, illetőleg a cégjegyzékadatban történt változás bejegyzésére elektronikus úton kerül sor."

3. §

A Büsz. 50. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégbíróság a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott informatikai jellemzőkkel rendelkező elektronikus kérelem formájában veheti át (érkeztetheti) .

(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtásáról a cégbejegyzést kérő részére fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus tanúsítványt kell kiállítani, amely tartalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 44. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adatokat."

4. §

A Büsz. 51. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"51. § (1) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet -amennyiben a kérelem munkaidőben érkezik meg a cégbírósághoz - az érkezés időpontjában érkezteti és a céget cégjegyzékszámmal látja el. Ha a kérelem munkaidőn kívül érkezik meg, a kérelem érkeztetésére a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor.

(2) A cégbíróság a bejegyzési kérelem nyomtatványán feltüntetett adatokat számítógépen rögzíti és a bejegyzési kérelem adatai mellett a "bejegyzés alatt" megjegyzést tünteti fel."

5. §

A Büsz. 54. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A cégbíróság a kérelemnek helyt adó bejegyző végzést és a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat elektronikus bejegyzési záradékkal ellátva és annak megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kézbesíti. A végzésben szereplő adatokat a számítógépen egyidejűleg le kell zárni, illetve jogerősíteni kell, és meg kell adni azoknak az iratoknak a sorszámát is, amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik. A záradékolt bejegyző végzést, illetőleg a bejegyzés alapjául szolgáló záradékolt iratokat a cégbíróság a bíróság elektronikus nyilvántartásának elkülönített részében (a továbbiakban: elektronikus irattár) őrzi."

6. §

A Büsz. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A cégbíróság a jogorvoslattal megtámadható végzést (pl. a kérelmet elutasító, áttételt elrendelő, az eljárást felfüggesztő végzést) a fellebbezési jogról történt tájékoztatás mellett a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kézbesíti. A cégbíróság a végzést egyidejűleg "nem jogerős, lezárt" állapotúként tünteti fel, a bejegyzés alapjául szolgáló adatokat a számítógépben "nem bejegyzett" állapotúként rögzíti, és megadja azoknak az iratoknak a sorszámát is, amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik."

7. §

A Büsz. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végzés jogerősítéséről a kérelmezőt a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kell értesíteni."

8. §

(1) A Büsz. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kijavító végzést és kiegészítő végzést a cégbíróság a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint közli a jogi képviselővel. A kijavító végzés és a kiegészítő végzés adatait a módosítás bejegyzésének szabályai szerint kell a cégjegyzékben feltüntetni."

(2) A Büsz. 57. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A cégbíróság az elektronikus cégiratot az elektronikus irattárban a bejegyzési kérelem visszavonása vagy jogerős elutasítása esetén is megőrzi, feltüntetve az iratokon, hogy azok alapján bejegyzésre nem került sor."

9. §

A Büsz. 61/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/A. § (1) A cégbíróság által elektronikus okirat formájában meghozott végzést minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel, a kiállított tanúsítványt és igazolást fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus okiratot, valamint az egyéb elektronikus cégiratot elektronikus irattárban kell elhelyezni.

(3) Az elektronikus irattárban csak a külön jogszabályban meghatározott formátumú, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel ellátott elektronikus cégirat helyezhető el."

10. §

(1) A Busz. 61/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégbíróság a külön jogszabályban meghatározott formátumban benyújtott, a cégbírósághoz a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) által továbbított elektronikus kérelmet (a továbbiakban: kérelem) és mellékleteit - amennyiben a kérelem munkaidőben érkezik meg a cégbírósághoz - az érkezés időpontjában (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc jelzésű) időbélyegzővel látja el. Ha a kérelem munkaidőn kívül érkezik meg a cégbírósághoz, a kérelem időbélyegzővel történő ellátására a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor."

(2) A Büsz. 61/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az elektronikus tanúsítvány, illetőleg az elektronikus igazolás kiállításának időpontjától kezdődően a cégbíróság számítógépes nyilvántartása a bejegyzés, illetve változásbejegyzés iránti kérelem adatai mellett a "bejegyzés alatt" megjegyzést tünteti fel [Ctv. 44. § (3) bekezdés]. A cégbíróság a kérelem mellékletét képező elektronikus cégiratokat az elektronikus irattárban helyezi el."

11. §

A Büsz. 61/C. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/C. § (1) Ha a bíró a cégbejegyzést elrendeli, a cégbíróság az elektronikus okirat formájában meghozott végzést annak megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint közli a fél jogi képviselőjével.

(2) A bejegyző végzés alapjául szolgáló elektronikus cégiratokat elektronikus bejegyzési záradékkal kell ellátni. Az elektronikus bejegyzési záradék a bejegyzés tényét, a bejegyző végzés számát és keltét tartalmazza, és azt minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel kell ellátni. Az elektronikus bejegyzési záradékkal ellátott cégiratokat a bejegyző végzés közlésével egyidejűleg, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kell megküldeni a fél jogi képviselőjének."

12. §

A Büsz. 61/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégbíróság a fellebbezéssel megtámadható végzést (pl. a kérelmet elutasító, az áttételt elrendelő, az eljárást felfüggesztő végzést) a fél jogi képviselőjével a fellebbezési jogról történt tájékoztatással, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint közli."

13. §

A Büsz. 61/E. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végzés jogerősítéséről a fél jogi képviselőjét a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kell értesíteni."

14. §

A Büsz. 61/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"61/J. § (1) Amennyiben a cégbíróság végzése ellen a fellebbezést elektronikus úton nyújtják be, a cégbíróság - feltéve, hogy az elektronikus úton történő felterjesztés informatikai feltételei az illetékes másodfokú bíróságon nem biztosítottak - a fellebbezéssel érintett elsőfokú iratokat kinyomtatja és a másodfokú bíróságra 3 napon belül a fellebbezéssel együtt felterjeszti. A papír alapon benyújtott fellebbezést a cégbíróságnak lapolvasó berendezés felhasználásával elektronikus okirattá kell alakítania a felterjesztést megelőzően.

(2) A másodfokú bíróság a jogorvoslati kérelmet a felterjesztett iratok alapján, a cégnyilvántartásba való betekintéssel bírálja el.

(3) A másodfokú bíróság végzését a cégbíróság lapolvasó berendezés útján elektronikus cégirattá alakítja, majd az elektronikus cégiratot minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva kézbesíti a kérelmező számára. Ezt követően - ha a másodfokú határozat értelmében egyéb intézkedésre, eljárásra nincs szükség - a cégiratokat az elektronikus irattárban helyezi el."

15. §

A Büsz. a 61/J. §-át követően a következő 61/K. §-sal egészül ki:

"61/K. § (1) Cégtörvényességi ügyben kezdőirat a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelem, indítvány, megkeresés, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezés, továbbá a Ctv. 81. §-ának (3) bekezdése alapján a törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendelésére irányuló bírói intézkedés.

(2) A cégtörvényességi ügyben befejezés a kezdőiratként érkezett ügy elintézése, valamint a Ctv. 81. §-a szerinti valamely intézkedés alkalmazása."

16. §

(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Büsz. 54. §-ának (3) bekezdése;

b) a Büsz. 61/A. §-át megelőző alcím;

c) a Büsz. 61/B. §-ának (4)-(5) bekezdése;

d) a Büsz. 61/F. §-a;

e) a Busz. 61/I. §-a;

f) a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 26/2006. (V. 18.) IM rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Büsz. 63. §-ának (1) bekezdésében a "Cégszolgálat" szövegrész helyébe a "céginformációs szolgálat",

b) a Büsz. 63/A. §-ának (2) bekezdésében a "Cégszolgálaton" szövegrész helyébe a "céginformációs szolgálaton"

szöveg lép.

(4) E rendelet a hatálybalépését követő 45. napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter