151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 30. §-ában meghatározott finanszírozási, illetve az Ebtv. 33. §-ában és 33/A. §-ában meghatározott ártámogatási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató - a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, a kizárólag egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz forgalmazója, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével - (e § alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvételkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ számot igazoló okmány bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásairajogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni."

(2) A Vhr. 12/B. § (2) bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

"A technikai feltételek biztosításáig, de legkésőbb 2008. december 31-ig mentesül az ellenőrzési kötelezettség alól a szolgáltatást több településen is ellátó háziorvosi szolgáltató azon ellátások vonatkozásában, amelyeket - a székhely kivételével - olyan településen végez, ahol az elektronikus úton történő ellenőrzésnek hiányoznak a technikai feltételei. A technikai feltételek hiányáról a szolgáltató a jelentése megküldésével együtt értesíti a finanszírozót."

(3) A Vhr. 12/B. §-a a következő új (11)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az (1) bekezdés szerinti adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudja és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon jelzi a MEP felé.

(12) E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési rendszer üzemzavara.

(13) Amennyiben az értesítés alapján a MEP megállapítja, hogy az üzemzavar a (12) bekezdésben meghatározott okból állt fenn, az egészségügyi szolgáltatás - a külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alkalmazása nélkül - az ellátásra meghatározott finanszírozási szabályok szerint kerül elszámolásra."

2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette."

(2) A Kr. 4/A. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Vhr. 12/B. §-a szerinti ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenőrzött ellátási esetek után

a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

b) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,

c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerződéssel rendelkező szolgáltató díjazásából a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

d) a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a kerül levonásra.

(4) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása."

3. §

A Kr. 11. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, erről bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerződés módosításra kerül, a (3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára

a) a további szakdolgozó teljes munkaidőben történő foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet - 800 ponttal megemelt érték,

b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 800 pont időarányosan csökkentett részével megemelt érték."

4. §

(1) A Kr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa."

(2) A Kr. 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján alkalmazandó szakképzettségi szorzó:

a)a (8) bekezdés szerinti alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál1,0,
b)alapszakvizsgával nem rendelkező, 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idővel rendelkező háziorvosnál1,2,
c)alapszakvizsgával rendelkező háziorvosnál1,3"

"

5. §

(1) A Kr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt253 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van235 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van197 000 Ft,
b)gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt265 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van247 000 Ft,
bc) 800 fő felett van210 000 Ft,
c)vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt261 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van240 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van204 000 Ft."

"

(2) A Kr. 14. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba) nem éri el a 600 főt290 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van272 000 Ft,
bc) 800 fő felett van235 000 Ft,
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem en el az 1200 főt271 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van250 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van214 000 Ft."

(3) A Kr. 14. § (3) bekezdés d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és e pont a következő új dc) alponttal egészül ki:

[A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell további 50%-kal, ha a háziorvosi szolgálat körzete]

"da) a kistérségi támogatási alap célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet mellékletében felsorolt település(ek) re kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 főt eléri, vagy

db) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó települések közül kettőre vagy többre terjed ki és a körzet lakosságszáma 800-1500 fő közötti, vagy

dc) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján 2007. november 24-ig jogosult volt a fix összegű díjazásának 50%-os emelésére."

6. §

(1) A Kr. 23. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó."

(2) A Kr. 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, a 29. számú mellékletben feltüntetett minimumidők figyelembevételével, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. A minimumidő azt az időtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére."

(3) A Kr. 23. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítményből a havi rendelési idő és a minimumidők alapján meghatározott teljesítmény szerint, időarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idő a finanszírozási szerződésben rögzített heti rendelési idők éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra."

7. §

A Kr. 25. § (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj, valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenőrzési díj."

8. §

A Kr. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kihasználatlan teljesítményvolumen szolgáltatók közötti felosztására, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosítására a TVK Ellenőrző Bizottság negyedévente javaslatot tesz, melyet az egészségügyi miniszter hagy jóvá."

9. §

(1) A Kr. 28. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt 29. számú melléklettel egészül ki.

10. §

(1) A Kr. 20. számú melléklete a "Továbbküldés eszköze" sort követően az "Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma" sorral egészül ki.

(2) A Kr. 24. számú mellékletében a "Budapest, Budai Gyermekkórház és Ri. Kht." szövegrész hatályát veszti.

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2008. június 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 5. § (2) bekezdése 2008. október 1-jén lép hatályba.

(3) A Kr. 4/A. § (4) bekezdésében meghatározott jogviszony-ellenőrzési díjra a szolgáltató 2008. január 1-jétől jogosult, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) első alkalommal 2008 júniusában utalványoz.

(4) A Kr. e rendelet 3. §-ával módosított 11. § (7) bekezdésében meghatározott további szakdolgozó után megállapított degressziós ponthatár alkalmazására az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződése módosításának érvénybe lépését követő hónaptól kerül sor.

(5) A Kr. e rendelet

a) 4. § (2) bekezdésével módosított 12. § (7) bekezdésében,

b) 5. § (1) bekezdésével módosított 14. § (2) bekezdésében, valamint

c) 6. § (1) bekezdésével módosított 23. § (1) bekezdésében

meghatározott díjak és a 2008. április és május hónapra kifizetett díjak közötti különbözetet az OEP a 2008. június havi kifizetésekkel utalványozza visszamenőleg.

(6) Az OEP pályázatot ír ki az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti azon SO1, illetve SO2 szintű sürgősségi ellátóhelyek finanszírozására, ahol a szakmapolitikai irányelveknek megfelelő sürgősségi ellátást nyújtó infrastruktúra kialakítása megtörtént vagy folyamatban van.

(7) A Kr. 27/A.§ (11) bekezdésében az"az első félév teljesítményének elszámolása alapján" szövegrész helyébe az "a szolgáltatói teljesítmények elszámolása alapján negyedévente" szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2008. évre vonatkozó teljesítményvolumen értéke és annak felosztása

1. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. évre: 2 203 540 súlyszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes aktív fekvőbeteg-ellátásba tartozó TVK alá tartozó teljesítményt.

2. A járóbeteg-szakellátás, valamint a CT, MRI szakellátás országos teljesítményvolumenének együttes mértéke 2008. évre: 79 544 737 ezer pontszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes járóbeteg-szakellátásba, illetve CT, MRI szakellátásba tartozó TVK alá tartozó teljesítményt.

Az 1. és 2. pontok szerinti ellátások havi teljesített felhasználásáról az OEP havonta a finanszírozási tervvel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert."

2. számú melléklet a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelethez

"29. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az egyes fogászati beavatkozásokra fordítandó minimális időkeretekről

KódBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)
I. Vizsgálatok, dokumentációk
FA 002Fogorvosi vizsgálat, kontroll10
TA004Rendelőn kívül végzett vizsgálat20
TA005Konzílium, rendelőn kívül20
TA012Konzílium, szakvélemény készítése10
FA 013Igazolás, tájékoztatás5
FA 014Szakrendelésre utalás5
FA 016Fogorvosi látlelet készítése5
TB 121Fogászati allergológiai vizsgálat elektropotenciál méréssel20
TB 125**Különleges gondozásra szoruló, fogyatékkal élő személyek fogászati szakellátása-
II. Prevenció
TA169Egyéni megelőző tanácsadás7
TA170Csoportos megelőző tanácsadás10
TA183Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül20
TA184Fogászati várandósgondozás (tanácsadás, szűrővizsgálat)10
TA185Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18. év feletti középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevőknél)10
TA186Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek10
KódBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)
TB 187Stomato-onkológiai vizsgálat15
III. Röntgen
TA 006Intraorális rtg. felvétel (db)5
TB 007Panoráma rtg. felvétel (db)10
TB 008Teleröntgen felvétel10
TB 009Egyéb extraorális rtg. felvétel8
FA 010Rtg. kontrasztanyag befecskendezése20
TB 011Occlusalis rtg. felvétel5
IV. Érzéstelenítés, gyógyszerrendelés
FA 018Gyógyszerrendelés5
FA 019Injekció adása5
TA021Intraorális érzéstelenítés3
V. Megtartó fogászat (konzerváló és endodoncia)
FA 098Gyökérkezelés5
TA100Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen15
TA101Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen20
TA102Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen20
TA103Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen25
TA104Polírozás, finírozás tömésenként10
TE 105Inlay, onlay készítése50
TA107Gyökértömés készítése10
TA116Gyökértömés eltávolítása15
TA109Fogkorona felépítése gyári csappal30
TA110Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása10
FA 112Ideiglenes tömés készítése5
FA 116Érzékeny fogfelszín kezelése3
VI. Szájbetegségek és parodontológia
TB 110Parodontális státuszfelvétel8
TA114Tasak gyógyszeres kezelése5
TAHIFogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan15
TA112Fogkő eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbeteg-15
ségnél)
TB 113Lebenyes tasakműtét30
TB 114Gingivectomia5
TB 115Tasak kezelése zárt kürettázzsal5
TB116Csontpótló anyag behelyezése20
TB 117Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával20
TB 119Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése10
TA120Fogak sínezése15
TA121Síneltávolítás15
TB 126Fogak becsiszolása15
VII. Dentoalveoláris sebészet
TB 127Műtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)10
TA020Lézerkezelés (soft)7
KódBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)
FA 169Állkapocs luxatio repozíciója10
TA130Fogeltávolítás10
TB 131Fogeltávolítás feltárással20
TB 132Retineált vagy impaktált fog eltávolítása25
TA135Alveolus excochleatio sebellátással10
TB 137Nyálkő eltávolítása invazív módon10
TA138Incisio, circumcisio10
TB 139Excisio7
TB 140Megnyílt arcüreg sebészi zárása25
TB 141Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció25
TB 142Retrográd gyökértömés20
TB 143Cystectomia25
TB 144Cystostomia, cysta-marsupialisatio25
TB 145Orális plasztika20
FA 147Fogrepozíció20
TA148Fogreplantáció20
TE 149Intraossealis implantatum behelyezése20
TE 155Intraossealis implantatum eltávolítása10
TB 150Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések10
TB 151Stomato-onkológiai gondozás10
TB 152Foggyökér dissectio20
TB 153Lágyrész traumák ellátása10
TB 154Frenulectomia, frenulotomia8
TA155Vérzéscsillapítás10
TA156Sutura eltávolítás5
TB 155Alveolus korrekció15
TB 156Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése60
VIII. Fogpótlás
FA 156Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez anatómiai lenyomatvétel10
FA 157Teljes lemezes fogpótlás készítéséhez funkciós lenyomatvétel20
FA 158Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel15
FA 159Állcsont reláció meghatározása20
TA171Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése15
TA172Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése15
TA161Gyökércsapos fogmű behelyezése15
TA162Híd - horgony behelyezése15
TA163Hídtest behelyezése5
TA164Korona, híd eltávolítása10
TA165Részleges lemezes fogpótlás behelyezése10
TA166Teljes lemezes fogpótlás behelyezése5
TA167Korona és/vagy híd visszaragasztása15
TA168Harapásemelő behelyezése10
TE 169Speciális fogpótlások behelyezése20
TE 170Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció200
KódBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)
TE 171Állkapocs diszfünkció kezelése20
FA 172Fogsorpróba10
TA173Fogpótlás korrekció10
TA179Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben30
TA181Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján15
TA178Lemezes fogpótlás javítása15
TB 179Instrumentális okklúziós analízis és korrekció60
FA 181Csonk preparáció15
FA 182Vázpróba10
FA 191Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel25
IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat
TA187Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül10
TA188Helyi fluoridálás, segédeszközzel15
TA189Helyfenntartó behelyezése25
TA190Barázdazárás15
TA192Traumásan sérült fog ellátása20
TA193Ideiglenes gyökértömés készítése15
TA194Pulpotómia20
FA 195Tejfog elcsiszolása és/vagy impregnálása10
TA197Tejfogtömés - egy felszínen15
TA198Tejfogtömés - több felszínen20
FA 200Dentíciós panaszok ellátása10
X. Fogszabályozási szolgáltatások
TB208Kivehető fogszabályozó készülék adaptálása, aktiválása10
TB209Rögzített fogszabályozó készülék aktiválása, ellenőrzése10
TB210Ortodonciai mérések35
TA211Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése15
TA212Kisfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése15
TB213Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése20
TB214Közepes fokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése20
TB215Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának megkezdése25
TB216Nagyfokú fogazati eltérés szabályozásának befejezése20
TB219Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának megkezdése50
TB220Veleszületett súlyos fejlődési rendellenességek (pl. ajak szájpadhasadékos és fogazati eltéréssel járó szindrómák) fogszabályozási ellátásának befejezése30
TB217Retenciós kezelési fázis megkezdése20
TB218Retenciós kezelési fázis befejezése20
TA219Preventív, illetve kiegészítő fogszabályozási tevékenység15
FA 220Rossz szokásról való leszoktatás megkezdése5
FA 221Rossz szokásról való leszoktatás befejezése5
TB222Rögzített fogszabályozó eltávolítása, fluoridálás, polírozás25
TB225Bracketragasztás (újraragasztás)5
KódBeavatkozás megnevezéseBeavatkozásra
fordítandó
minimális idő
(perc)
TB226Gyűrűragasztás (újraragasztás)5
TB227Ívcsere5
TB228Szekciós ív bekötése8
TB229Fogfelszabadítás15

Megjegyzések, rövidítések:

A fogorvosi szolgáltatások kódja 5 pozíciós. Az első pozíció a finanszírozás módját jelöli, ahol F-a kötelezően jelentendő 0 pont értékű beavatkozás, T-a kötelezően jelentendő teljesítménydíjas fogászati szolgáltatás. A második pozíció az ellátási szintet jelöli, ahol A - alapellátás, B - szakellátás, E - egyetemi fogászati ellátás.

A harmadik, negyedik és ötödik pozíció a beavatkozások kódszámát tartalmazza.

A "TA" jelzésű kódokat mindhárom ellátási szint használhatja, a "TB" jelzésű kódokat a szakellátás és az egyetemi fogászati ellátás, a "TE" kódokat csak az egyetemi fogászati ellátás használhatja. A **-gal jelölt tevékenység csak külön szerződés alapján számolható el."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére