165/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Borseprő esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:)

"g) komposzt készítésére történő felhasználás."

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A borseprő denaturálását literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával kell elvégezni."

3. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter