123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Az intézkedés célja

1. §

E rendelet célja a borkészítés során keletkező melléktermékek ellenőrzés melletti kivonásának, illetve a lepárlás útján történő piaci kivonás esetén a melléktermékek begyűjtésének szabályozása a minőségi bortermelés és a környezet védelmének elősegítése érdekében.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) szőlőtörköly: az erjedt vagy nem erjedt friss szőlő préseléséből származó maradvány, amelynek tényleges vagy potenciális alkoholtartalma nyersalkoholban kifejezve legalább 2,8 liter/100 kg;

b) borseprő: az erjedés után, a tárolás folyamán vagy az engedélyezett kezelés után a tárolóedényekben lerakódó, bort tartalmazó üledék, amelynek tényleges vagy potenciális alkoholtartalma nyersalkoholban kifejezve legalább 4 liter/100 kg;

c) borászati melléktermékek kivonása: a szőlőtörköly és borseprő lepárlással történő megsemmisítése vagy ellenőrzés melletti kivonása e rendeletben meghatározott feltételek szerint;

d) potenciális alkoholtartalom: annak a tiszta alkoholnak a térfogata 20 °C-os hőmérsékleten, ami a termék 100 térfogategységében található cukor e hőmérsékleten lezajló teljes erjedésével keletkezik;

e) ipari célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati melléktermékek egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

f) borseprő denaturálás: a borseprő borászati célú felhasználásra történő alkalmatlanná tétele.

A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség

3. §[1]

(1) Aki személyesen és saját birtokán 25 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, annak a keletkező borászati melléktermékek kivonásáról gondoskodnia kell.

(2) Annak, aki személyesen és saját birtokán 500 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elő bort, vagy 500 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt, annak a keletkező borseprő kötelező lepárlás útján történő megsemmisítéséről gondoskodnia kell.

(3) A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kivonásra kötelezett termelő (a továbbiakban: kötelezett) legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évének végéig a keletkezett borászati melléktermékek teljes mennyiségét

a) lepárlóüzem részére leadja, vagy

b) ellenőrzés melletti kivonási eljárás alkalmazásával kivonja.

(4) Borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség teljesítése céljából a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK rendelet) 21. cikkének értelmében a szőlőfeldolgozás, illetve a borkészítés borpiaci évében megtermelt bor alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékekben lévő alkohol-mennyiségnek el kell érnie

a) szőlőtörköly és borseprő leadása esetében a 10%-ot,

b) csak szőlőtörköly leadása esetében az 5%-ot,

c) csak borseprő leadása esetében az 5%-ot.

(5) Amennyiben a kivont borászati melléktermékek alkoholtartalma nem éri el a (4) bekezdésben meghatározott mennyiségeket, úgy a kivonásra vonatkozó kötelezettség abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a kötelezett a hiányzó alkoholmennyiséget kiegészíti a megfelelő mennyiségű bornak lepárlóüzembe történő, lepárlási célú leadásával.

(6) A tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállítását végző üzemnél a borászati melléktermék kivonására vonatkozó kötelezettség szempontjából az éves termelt bormennyiséget a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállítása előtt megtermelt bormennyiség alapján kell megállapítani.

(7) A borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a tokaji fordítás, a tokaji máslás és a jégbor előállításához felhasznált szőlőtörkölyre, illetve borseprőre.

Ellenőrzés melletti kivonás

4. §

(1) Szőlőtörköly esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:

a) takarmánykészítés,

b) szerves trágyaként, annak megfelelő mennyiségben történő felhasználás,

c) komposzt készítésére történő felhasználás,

d) szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés,

e) törkölypálinka készítés,

f) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,

g) hulladékbegyűjtő telep vagy veszélyeshulladék-égetőmű részére történő igazolt átadás,

h) biogáz előállítás céljára történő átadás.

i)[2] ipari energetikai célú lepárlása vagy elégetése.

(2) Borseprő esetében ellenőrzés melletti kivonásként a következő eljárásokat lehet alkalmazni:

a) borseprőpárlat készítés,

b) borkősav vagy más anyag kivonása,

c) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,

d) hulladékbegyűjtő telep vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,

e) égetőműben történő ártalmatlanítás,

f) biogáz előállítás céljára történő átadás.

g)[3] komposzt készítésére történő felhasználás.

5. §

(1)[4] A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását a kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 72 órával írásban be kell jelenteni a területileg illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság részére.

(2) A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:

a) a bejelentő neve (cégneve), lakcíme (székhelye), adóazonosító jele vagy adószáma, egyszerűsített adóraktári száma, aláírása,

b) a borászati melléktermék ellenőrzés melletti kivonási helyének pontos megnevezése,

c) az ellenőrzés mellett kivonandó borászati melléktermék becsült mennyisége és potenciális alkoholtartalma,

d) az ellenőrzés melletti kivonás tervezett módja,

e) az ellenőrzés melletti kivonás tervezett időpontja.

Borseprő denaturálása

6. §

(1)[5] A borseprő denaturálását literenként legalább 2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával kell elvégezni.

(2)[6] Az (1) bekezdésben meghatározott módon denaturált borseprőt harmadik fél részére át kell adni a borkészítés borpiaci évének végéig.

(3) A denaturált borseprő átvételéről az átvevőnek átvételi elismervényt kell kiállítania, amelynek legalább a következő adatokat tartalmaznia kell

a) a kötelezett neve, címe, adóazonosító jele vagy adószáma, aláírása,

b) az átvevő neve, címe, adóazonosító jele vagy adószáma, aláírása,

c) a denaturált borseprő mennyisége literben, potenciális alkoholtartalma,

d) a denaturáláshoz felhasznált anyag megnevezése és mennyisége,

e) az engedélyezett kivonási eljárás megnevezése,

f) az átvétel helye és dátuma,

g) az átvevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az átvett melléktermék feldolgozásához vagy megsemmisítéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

(4) Az átvételi elismervényt két példányban kell kiállítani. Egy példány a kötelezettet, egy pedig az átvevőt illeti meg.

A borászati melléktermékek elszámolása

7. §

(1) A kötelezettnek a kivonás tényét - az időpont, a borászati melléktermék típusa, a mennyiség és alkoholtartalom, a szőlőtörköly és borseprő kivonás módjának feltüntetésével - a kivonás napján be kell jegyeznie a pincekönyvbe.

(2)[7] A szőlőtörköly és a borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot és a kivonáshoz szükséges hatósági engedélyeket a kötelezettnek a kötelezettség teljesítését követő ötödik naptári év végéig meg kell őriznie.

(3)[8] Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év április 5-ig tájékoztatja az MVH-t a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évben támogatható maximális alkoholmennyiségről.

A borászati melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

8. §[9]

Aki a borászati melléktermék kivonási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban

a) a szőlőtörköly kivonására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a kivont borászati melléktermék alkoholtartalma nem éri el a 3. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket,

az a következő borpiaci évben nem részesülhet a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 103o-103p., valamint 103r-103y. cikkében meghatározott támogatásokból.

Eljáró hatóságok

9. §

(1) Az MVH a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében

a)[10] részvételi felhívást tesz közzé a 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikkében szabályozott lepárlási műveleteket végző, borászati melléktermékek lepárlásában részt vevő üzemek és begyűjtőhelyeik jóváhagyásához,

b) jóváhagyja a részvételi felhívásban, illetve az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő lepárló-üzemeket és begyűjtő helyeket,

c) közzéteszi a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyeik listáját,

d)[11]

e) azon kötelezettekről, akik borászati mellékterméket adtak le támogatott lepárlás céljából, az adott borpiaci év június 10-ig összesített jelentést küld a borászati hatóság részére, amely jelentésnek tartalmaznia kell a kötelezett nevét (cégnevét), regisztrációs számát, adóazonosító jelét vagy adószámát, valamint a leadott borászati melléktermékek mennyiségét és alkoholtartalmát típus szerinti bontásban,

f)[12] a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) részére megküldi a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyeik listáját a jóváhagyástól számított 15 napon belül,

g) a VPOP felé megkereséssel élhet a 8. § (2) bekezdésében meghatározott támogatások ellenőrzése céljából, amelyben megadja a kötelezett azonosításához szükséges adószámot vagy adóazonosító jelet.

(2) A borászati hatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében

a) évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az Európai Unión belüli, vagy a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (Organisation International de la Vigne et du Vin, a továbbiakban: OIV) előírásai szerinti analitikai vizsgálati szabályok betartását a jóváhagyott lepárlóüzemeknél,

b)[13]

c) ellenőrzi a borászati melléktermékek kivonásával, leadásával, borseprő denaturálásával kapcsolatos pincekönyvbe történő bejegyzéseket,

d) ellenőrzi a lepárlásra leadott borászati melléktermékek minőségét,

e) ellenőrzi a lepárlóüzem mérési eredményeinek pontosságát,

f)[14] az a) és e) pontokban meghatározott ellenőrzéseket követő 15 napon belül az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi az MVH részére,

g)[15] a jogszabálysértést megállapító, a b) és c) pontokban meghatározott ellenőrzések eredményéről borpiaci évenként összesített jelentést küld az MVH részére az adott borpiaci év június 15-ig.

(3)[16] A vámhatóság a borászati melléktermékek kivonására és lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében

a) ellenőrzi az MVH által jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyek működését,

b)[17] a jóváhagyott lepárlóüzemek és begyűjtőhelyek ellenőrzése során a feltárt jogszabálysértésről az ellenőrzéstől számított 15 napon belül tájékoztatja az MVH-t.

(4)[18] A VPOP az MVH részére megküldi a Magyarországon bejegyzett székhelyű kereskedelmi szeszfőzdék, valamint a mezőgazdasági eredetű termékek kereskedelmi célú lepárlását végző adóraktárak jegyzékét minden borpiaci évben május 25-ig.

A borászati melléktermékek átvétele

10. §

(1) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerinti támogatással történő lepárlás esetén a borászati melléktermékek átadása, illetve átvétele a kötelezett telephelyén történik. A mennyiségi és minőségi átvétel (tömeg- és alkoholtartalom mérés) a lepárlóüzem telephelyén történik. A lepárlásra leadott borászati mellékterméknek idegen anyagoktól, fehérjebomlástól és penészesedéstől mentesnek, egészségesnek és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie.

(2) A kötelezett a borászati melléktermékek lepárlás céljából történő leadása esetén a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti lepárlóüzemet értesíti

a) a szőlőtörköly keletkezésének várható időpontjáról, annak várható mennyiségéről tonnában, és keletkezésének pontos helyéről legalább a keletkezés várható időpontját megelőző 5. munkanapon. A lepárlóüzem a bejelentett szőlőtörköly rakodásához és szállításához a keletkezés várható időpontját követő 48 órán belül köteles saját költségére eszközt biztosítani,

b) a borseprő átadásának időpontjáról, várható mennyiségéről hektoliterben, és keletkezésének pontos helyéről. A lepárlóüzem a bejelentett borseprő szállításához a bejelentés időpontját követő 30 napon belül köteles saját költségére eszközt biztosítani.

(3) A bejelentés módját és formáját a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött megállapodásban kell szabályozni.

(4) Amennyiben a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött megállapodás alapján a kötelezett maga szállítja be támogatott lepárlás céljára a borászati melléktermékeket a jóváhagyott lepárlóüzem telephelyére, abban az esetben a lepárlóüzemnek a kötelezettel kötött megállapodásban foglalt beszállítási költségeket 90 napon belül meg kell fizetnie. Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja magára, abban az esetben a lepárlóüzem legalább 500 forint/tonna rakodási költségtérítést fizet 90 napon belül a kötelezett részére. A kötelezett által viselt szállítási költségről és a rakodási díjról a kötelezett 15 napon belül számlát köteles kiállítani, amelyen feltünteti a borászati melléktermék átadásának napját és az átvételi elismervény számát.

(5)[19] A lepárlóüzem által a kötelezettnek fizetendő beszállítási költségtérítésre vonatkozó összegeket - a 13. § (1) bekezdés szerinti lepárlóüzem tájékoztatása alapján - a miniszter hagyja jóvá a következő borpiaci évre vonatkozóan minden év július 30-ig. A miniszter a jóváhagyott összegekről tájékoztatja az MVH-t, amely a tájékoztatás közlésétől számított 15 napon belül azt közleményben közzéteszi.

11. §

(1) A lepárlóüzem az átvétel napján köteles sorszámozott átvételi elismervényt kiállítani, amelynek tartalmaznia kell

a) az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), regisztrációs számát, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) a leadott borászati melléktermék típusát,

c) a leadott borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, borseprő és bor esetében hektoliterben,

d) a leadott borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben,

e) az átvétel időpontját,

f) az átvétel helyét (a lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén vagy a kötelezett telephelyén történt).

(2) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani. Egy példány a kötelezettet illeti meg, egy példány a lepárlás után igényelhető támogatási kérelem mellékletét képezi. A harmadik példányt a lepárlóüzem öt évig köteles megőrizni.

(3) Az átvételi elismervényt - amennyiben annak tartalmával egyetért - a kötelezettnek is alá kell írni.

(4)[20] Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történő leadásakor a kötelezett az átvevő lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében ismételt vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai vizsgálatok vitatása esetében a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében, közösen vett minták alapján a borászati hatóság a mintavételtől számított 8 napon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, és azok eredményét közli a kötelezettel és a lepárlóüzemmel. Ez az eredmény a kötelezettre és az átvevő lepárlóüzemre nézve is kötelező.

(5)[21] A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról kötelezettenként tételes kimutatást vezet, és az adott borpiaci évet követő augusztus 5-éig az MVH részére megküldi. Az MVH központi szerve a kimutatás elkészítéséhez szükséges formanyomtatványt rendszeresít és azt a honlapján közzéteszi. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell

12. §

(1) Csak az a lepárlóüzem vehet részt a borászati melléktermékeknek az 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerinti támogatással történő lepárlásában, amely a 13. §-ban foglaltak alapján jóváhagyást kapott az MVH-tól.

(2)[22] A lepárlóüzem köteles az MVH jóváhagyó határozatában, valamint a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem között létrejött megállapodásban meghatározott mennyiségű, és a kötelezett által beszállított, a minőségi követelményeknek megfelelő minőségű borászati mellékterméket átvenni az adott borpiaci év július 31-ig, és a teljes mennyiséget lepárolni adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig.

Borászati melléktermékek támogatott lepárlásában való részvétel

13. §

(1) Jóváhagyási kérelmet nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett lepárlóüzem, amely

a)[23]

b) a leadott borászati melléktermékekből legalább 92 térfogatszázalék alkoholtartalmú, ipari célú nyersalkoholt állít elő.

(2) Jóváhagyás azon lepárlóüzem részére adható, amely

a) rendelkezik a borászati melléktermékek átvételének és az alkoholok leadásának technikai és személyi feltételeivel,

b) rendelkezik mintaraktárral, amelyben a beszállított, átmenetileg tárolt és kiszállított borászati melléktermékek mintáinak szakszerű és biztonságos tárolása megoldható, legalább a leadott borászati melléktermék átvételi bizonylatának 11. § (3) bekezdés szerinti aláírásáig,

c) rendelkezik az Európai Unión belül alkalmazott vagy az OIV előírásai szerinti mérési módszerek alkalmazásához szükséges feltételekkel (súly, nedvességtartalom, cukortartalom, alkoholtartalom meghatározása), amennyiben a vizsgálatokat nem akkreditált laboratóriumban végezteti,

d) nyilatkozik arról, hogy a 10. §-ban foglaltak szerint biztosítja a melléktermék begyűjtését.

(3) A jóváhagyás iránt kérelmet benyújtó lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) a szőlőfeldolgozótól vagy a borkészítőtől a 10. §-ban meghatározott módon átvett egy vagy több fajta borászati mellékterméket saját költségére párolja le,

b) a szőlőfeldolgozó vagy borkészítő által beszállított borászati melléktermékeknek közvetlenül a lepárlóüzembe történő beszállítása esetén megfizeti a 10. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak alapján számított beszállítási költségeket a beszállítást követő 90 napon belül,

c) az átvett borászati melléktermékeket a 12. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig lepárolja,

d) a támogatott lepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari, illetve energetikai felhasználásra értékesíti,

e)[24] biztosítja a borászati melléktermékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását,

f)[25]

g)[26] a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelenti az MVH-nak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat,

h)[27]

(4)[28] A lepárlóüzem borpiaci évenként a feldolgozott borászati melléktermékekről kötelezettenként tételes kimutatást vezet. A kimutatást - az MVH Központ által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon - az adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig az MVH részére kell megküldeni.

(5)[29] A (4) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartalmazza a 11. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati melléktermék lepárlása során előállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát.

Begyűjtőhely üzemeltetése

14. §

(1) Az MVH jóváhagyásával rendelkező lepárlóüzem a borászati melléktermékekre vonatkozó kivonási kötelezettség teljesítésének elősegítése, illetve a melléktermékek szállításának szervezett és hatékony formában történő megvalósítása érdekében begyűjtőhelyeket üzemeltethet. A begyűjtőhely jóváhagyását az MVH jóváhagyásával rendelkező lepárlóüzem kérelmezheti, akit a begyűjtőhely működéséért teljes körű felelősség terhel. A begyűjtőhely jóváhagyása iránti kérelem ugyanakkor a begyűjtőhelyet üzemeltetni kívánó lepárlóüzem 13. §, illetve 16. § szerinti jóváhagyás iránti kérelmével együttesen is benyújtható.

(2) Begyűjtőhely üzemeltetéséhez az MVH jóváhagyása szükséges. Az egyszerűsített adóraktár telephelyén - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - létrehozott begyűjtőhely üzemeltetéséhez az MVH a VPOP hozzájárulásával adja ki a jóváhagyást.

(3) Jóváhagyni azt a begyűjtőhelyet lehet, amely rendelkezik:

a) szilárd burkolattal,

b) mintavételezésre alkalmas eszközökkel,

c) technikai feltételekkel a leadásra beszállított borászati melléktermékek tömegének meghatározásához,

d) a borászati melléktermékekre vonatkozóan fizikai vé de lemmel.

(4) Amennyiben a begyűjtőhely nem rendelkezik az alkoholtartalom meghatározásához szükséges eszközökkel, abban az esetben a kötelezett és a begyűjtőhelyet üzemeltető lepárlóüzem együttesen mintákat vesz, amiket a leadott borászati melléktermék átvételi bizonylatának 11. § (3) bekezdés szerinti aláírásáig meg kell őrizni. Amennyiben a borászati melléktermékek leadását követően a kötelezett a begyűjtőhelyet üzemeltető lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A begyűjtőhely üzemeltetője a borászati melléktermékek beszállítását igazoló sorszámozott lapokból álló átvételi elismervényeket állít ki, amely alapján kötelezettenként tételes és naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a kötelezett nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), regisztrációs számát, adószámát vagy adóazonosító jelét,

b) a beszállított borászati melléktermék típusát,

c) a beszállított borászati melléktermék mennyiségét sző lő törköly esetében kilogrammban, borseprő és boresetében hektoliterben,

d) az átvétel időpontját,

e) a kiszállítás időpontját,

f) a ki- és beszállítási okmányok sorszámát,

g) a kiszállított borászati melléktermékek típusát,

h) a kiszállított borászati melléktermékek mennyiségét szőlő törköly esetében kilogrammban, borseprő és boresetében hektoliterben.

(6) Amennyiben a begyűjtőhely kialakítására az egyszerűsített adóraktár telephelyén kerül sor, a begyűjtőhelynek átadott területtel az egyszerűsített adóraktári engedélyt módosítani kell. A begyűjtőhelyként használt területet fizikailag - legalább mérési ponttal - el kell különíteni. A borseprőtárolásra átadott tartály csak a begyűjtőhely területén helyezhető el.

Borászati melléktermékek támogatott lepárlásában való részvételhez kapcsolódó kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

15. §

Amennyiben a 13. §-ban foglaltak alapján az MVH jóváhagyásával rendelkező lepárlóüzem a vonatkozó közösségi vagy nemzeti szabályozásokat ismételten vagy szándékosan megsérti, abban az esetben az MVH a jóváhagyást visszavonja, valamint a lepárlóüzemet a következő borpiaci év végéig kizárja a borászati melléktermékek 555/2008/EK rendelet 24. cikke szerint támogatott lepárlásából.

Kérelem benyújtása

16. §

(1) A lepárlóüzem jóváhagyása iránti, illetve a begyűjtőhely üzemeltetése iránti kérelmeket az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához kell benyújtani. Az MVH központi szerve a kérelem benyújtásához formanyomtatványt rendszeresít, amelyet honlapján tesz közzé. A kérelemnek tartalmaznia kell[30]

a) a lepárlóüzem regisztrációs számát, cégnevét, szék-helyét,

b) jóváhagyási kérelem típusát,

c) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

d) a lepárlóüzem adóraktári engedélyének számát,

e) az éves lepárlási kapacitásadatokat (szőlőtörköly, borseprő, bor mennyiségét és alkoholtartalmát),

f) a lepárlóüzem területére vonatkozó éves szintű tárolókapacitás adatait (szőlőtörköly, borseprő, bor, alkohol végtermék mennyiségét),

g) a begyűjtőhely címét, helyrajzi számát,

h) egyszerűsített adóraktár adóraktári engedélyének számát,

i) éves szinten vállalt tárolókapacitás adatokat (szőlőtörköly, borseprő, bor mennyiségét),

j) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a következőket:

a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát,

b)[31] egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy nyilvántartási számát,

c) az adóraktári engedély másolatát,

d) egyszerűsített adóraktár telephelyén működtetett begyűjtőhely esetében az egyszerűsített adóraktári engedély mellékletét képező helyszínrajz másolatát, amelyen fel kell tüntetni a begyűjtőhely területét.

(3) A kérelmek folyamatosan nyújthatók be.

(4)[32]

A jóváhagyás iránti kérelem elbírálása

17. §[33]

Az MVH a jóváhagyási feltételeket teljesítő lepárlóüzemek részére jóváhagyó határozatot hoz.

18. §[34]

Záró és átmeneti rendelkezések

19. §

(1)[35] E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

a)[36]

b)[37]

(2)[38]

(3)[39]

20. §[40]

E rendeletnek a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet, valamint a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról szóló 72/2011. (VII. 29.) VM rendelettel módosított 3. §-át, 6. § (2) bekezdését, 8. §-át, 11. § (5) bekezdését, 12. § (2) bekezdését és a 13. § (4) bekezdését a 2011/2012-es borpiaci évtől kezdődően kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. §

E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a)[41] a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103v. cikke,

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendeletének II. Cím II. fejezet 7. szakasza.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[2] Beiktatta a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 4. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[3] Beiktatta a 165/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.12.28.

[4] Megállapította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[5] Megállapította a 165/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.12.28.

[6] Megállapította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 6. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[7] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.01.27.

[8] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.01.27.

[9] Megállapította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 7. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[10] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[11] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[12] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[13] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[14] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[15] Módosította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.27.

[16] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[17] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[18] Beiktatta a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[19] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[20] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[21] Módosította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[22] Módosította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[23] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[24] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[25] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[26] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (26) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[27] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[28] Módosította a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.30.

[29] Beiktatta a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[30] A felvezető szöveget megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[31] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.27.

[32] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[33] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.01.27.

[34] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[35] Módosította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2010.01.27.

[36] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[37] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[38] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[39] Hatályon kívül helyezte a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.01.27.

[40] Beiktatta a 72/2011. (VII. 29.) VM rendelet 9. §-a. Hatályos 2011.07.30.

[41] Megállapította a 3/2010. (I. 26.) FVM rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.01.27.

Tartalomjegyzék