165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor érvényes, 2002. december 1-jét követően kötött megelőlegező kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a hitelintézetnél tett írásbeli nyilatkozatában hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a családtámogatási igény benyújtása alapján a kincstári családtámogatási adatbázisban rendelkezésre álló és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat vesse össze, és erről a hitelintézetet tájékoztassa.

(2) A hitelintézet a támogatott személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának eredeti példánya alapján, legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő 100. napig tájékoztatja a Kincstárt a beérkezett hozzájárulásokról.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatott személy nem járult hozzá ahhoz, hogy a Kincstár megállapítsa a gyermekvállalás teljesítését, illetve felhatalmazást adott a kincstári adatkezelésre, de megszületett gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot annak kiállítását követő 60 napon belül, - ha a gyermekvállalást e rendelet hatálybalépésekor már teljesítette, akkor legkésőbb 2008. október 31-éig - köteles a megelőlegező kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatni, illetve bejelenteni. Ha a támogatott személy a gyermekvállalás teljesítését ezen határidőben nem jelenti be, akkor a hitelintézeti felszólítástól számított 30 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni a gyermekvállalás teljesítése, de legkorábban 2008. november 1-je és a bejelentés időpontja közötti időtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást.

(4) Amennyiben az R. 2008. február 1-je és e rendelet hatálybalépése között hatályos 24. § (5) bekezdése, valamint 5/A. § (13) bekezdése szerinti esemény már bekövetkezett és annak igazolására, illetve az igazolás benyújtására biztosított, az R. 2008. február 1-je és e rendelet hatálybalépése között hatályos 24. § (5) bekezdésében, valamint 5/A. § (13) bekezdésében meghatározott határidő már eredménytelenül eltelt és a támogatott személy igazolását legkésőbb 2008. október 31-éig benyújtja, mentesül az R. 2008. február 1-je és e rendelet hatálybalépése között hatályos 24. § (5) bekezdése, valamint 5/A. § (13) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alól. Ha a támogatott személy az igazolást ezen határidőn belül nem nyújtja be, akkor a hitelintézeti felszólítástól számított 30 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az esemény bekövetkezése, de legkorábban 2008. november 1-je és a bejelentés időpontja közötti időtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást.

(5)[8] A hitelintézet a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter által elektronikus úton megküldött, a gyermekvállalás teljesítésének Kincstár általi megállapításához adható hozzájárulás lehetőségéről, ennek hiányában a gyermekvállalás teljesítésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségről, teljesítésének határidejéről és elmulasztásának jogkövetkezményeiről, valamint a (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtására rendelkezésre álló határidőről és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást tartalmazó levelét postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül fennálló megelőlegező kölcsönszerződései adósainak.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatott személy az adatkezeléshez hozzájárulását adta, a Kincstár az R. e rendelettel megállapított 5/A. § (6) bekezdése és 5/B. §-a szerint jár el.

9. §

(1)[9] A 8. § szerinti esetekben amennyiben a támogatott személy - az R. 2008. február 1-je és e rendelet hatálybalépése között hatályos rendelkezései alapján - visszafizetési kötelezettségét már részben vagy egészben teljesítette, a visszafizetett kamat, költség és kamattámogatás összegét a Kincstár a hitelintézeten keresztül kamatmentesen téríti vissza. A hitelintézet az így visszafizetett összegeket utólag, havonta, a költségvetéssel történő elszámolás keretében, elkülönítve igényli a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerven keresztül a Kincstártól. Amennyiben a visszafizetési kötelezettség az R. 2008. február 1-je és e rendelet hatálybalépése között hatályos rendelkezései szerint megállapításra került, a meg nem fizetett kamat, költség és kamattámogatás összegét nem kell megfizetni.

(2) A hitelintézet az (1) bekezdés szerinti esetekről a havi elszámolásban tételesen adatot szolgáltat a Kincstárnak.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

(4) Az R. e rendelet 1-6. §-aival megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

(5) E rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a már lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakult és ezért megszűnt kölcsönök tekintetében is alkalmazni kell.

(6)[12]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2009.07.01.

[8] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 82. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[9] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 82. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.