17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet

a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a felhasználó igénye (megrendelése) alapján végzett, a villamos energia elosztásán és egyetemes szolgáltatásán túli azon egyéb szolgáltatásra terjed ki, amelyért az elosztó hálózati engedélyes és az egyetemes szolgáltatói engedélyes vagy megbízottja (a továbbiakban: engedélyes) a felhasználónak külön díjat vagy más díjtételhez kapcsolt felárat (a továbbiakban: külön díj) számíthat fel.

(2)[1] E rendelet hatálya nem terjed ki a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló rendeletben foglalt csatlakozásokkal kapcsolatos tevékenységre.

2. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. §-ának, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. §

(1) Az elosztói engedélyes a felhasználótól - a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az általa igényelt (megrendelt) következő szolgáltatásokért kérhet külön díjat:

a) az engedélyes kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

b) az engedélyes kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

c) az engedélyes kezelésében lévő középfeszültségű szabadvezeték-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

d) az engedélyes kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-hálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés,

e) fogyasztásmérő-berendezés felülvizsgálatával kapcsolatos munkavégzés (bele nem értve az időszakos hitelesítést),

f) egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalomtól kezdődően,

g) előre fizetős fogyasztásmérő-berendezésnek hagyományos mérőberendezésre történő cseréje,

h) előre fizetős fogyasztásmérő-berendezés felszerelése, valamint hagyományos mérőberendezés előre fizetős mérőberendezésre történő cseréje,

i) a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolása,

j) a munkavégzés céljából történő kiszállás,

k) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasztási helyenként a második alkalomtól kezdődően, valamint az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentum, igazolás másolatának kiadása,

l) rendkívüli leolvasás,

m) a fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető, a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása leolvasásonként a második alkalomtól kezdődően.

(2) Az egyetemes szolgáltatói engedélyes a felhasználótól az általa igényelt (megrendelt) következő szolgáltatásokért kérhet külön díjat:

a) számlamásolat-készítés naptári évenként és fogyasztási helyenként a második alkalomtól kezdődően, valamint az üzletszabályzat (vagy részei), egyéb dokumentumok, igazolások másolatának kiadása,

b) a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakap-csolása,

c) a fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető, a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása leolvasásonként a második alkalomtól kezdődően.

4. §

(1) Nem számítható fel külön díj

a) a kereskedő és az egyetemes szolgáltató által nyújtott, a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatásokért, ha azok nyújtására a szolgáltatóváltással összefüggésben került sor,

b) a 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt szolgáltatásokért, ha azok elvégzését jogszabály az engedélyes kötelezettségeként határozza meg,

c) a 3. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, valamint ezzel összefüggésben a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott szolgáltatásokért, ha a felhasználó védendő fogyasztónak minősül,

d) a 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott szolgáltatásért, ha arra a mérőberendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt kerül sor.

(2) Ha a felhasználó a fogyasztásmérő-berendezés pontatlan mérésének feltételezése miatt a fogyasztásmérő-berendezés felülvizsgálatát kérte az elosztói engedélyestől, és a felülvizsgált fogyasztásmérő-berendezés a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, vagy az elosztói engedélyes megállapítja, hogy a fogyasztásmérő-berendezés hibás, a 3. § (1) bekezdés e) és j) pontja alapján felszámított külön díjat köteles az elosztói engedélyes a felülvizsgálat eredményéről való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni. A visszatérítést az elosztói engedélyes a felhasználó fizetési módjának megfelelően teljesíti, vagy a felhasználóval való előzetes megállapodás esetén a felhasználót terhelő számlatartozás összegébe beszámítja, vagy a felhasználó folyószámláján jóváírja.

5. §

(1)[2] A 3. § (1) bekezdés k) pontjában és a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díjmértéke oldalanként nem haladhatja meg a Magyar Energia Hivatal határozatában megállapított,a kisfeszültségű,nem profilos villamos energia felhasználókra vonatkozó elosztói alapdíj(a továbbiakban: elosztói alapdíj) 0,05%-át.

(2) A 3. § (1) bekezdés f), l) és m) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alap díj 5%-át.

(3) A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 7%-át.

(4) A 3. § (1) bekezdés b), e), g) és j) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 10%-át.

(5) A 3. § (1) bekezdés i) pontjában és a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 20%-át.

(6) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 20%-át.

(7) A 3. § (1) bekezdés d) és h) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke nem haladhatja meg az elosztói alapdíj 30%-át.

(8) Az (1)-(7) bekezdés szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

Dr. Szabó Pál s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatályos 2011.12.22.

[2] Megállapította a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.01.01.