83/2011. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhő árának meghatározásával, a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggő egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1-4. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

az 5. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 6. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 7. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 48. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 20. § és 21. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 22. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f)-a6. §tekintetében a g) - pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 2.3.4. pont b) vagy c) alpontja szerinti esetekben az "A2" árszabást kell alkalmazni."

2. § (1) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 17,6 Ft/kWh."

(2) Az R1. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos értéke eltér a (6) bekezdés szerinti értéktől, akkor a Hivatal az eltérésnek megfelelő, általa határozatban megállapított összeget is figyelembe veszi az értékesítési árakra vonatkozó, a VET 143. § (3) bekezdése szerinti javaslatainak elkészítése során."

3. § (1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R1. 2. § (1) bekezdés b) pontjában hatályát veszti az "(a továbbiakban: VETvhr.)" szövegrész.

5. § A villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló 17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában és a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díjmértéke oldalanként nem haladhatja meg a Magyar Energia Hivatal határozatában megállapított,a kisfeszültségű,nem profilos villamos energia felhasználókra vonatkozó elosztói alapdíj(a továbbiakban: elosztói alapdíj) 0,05%-át."

2. A vízügyi igazgatás átalakításához kapcsolódó módosítások

6. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet melléklet 2.3. pontjában a "területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak,a környezetvédelmi felügyelőségnek, illetve a nemzeti park igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "működési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak és nemzeti park igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek" szöveg lép.

7. § A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 2.2.8. pontjában hatályát veszti a "környezetvédelmi és" szövegrész.

3. Az energiastatisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó módosítások

8. § A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában az "az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.), mint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetre" szövegrész helyébe az "a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg lép.

9. § Az R2. 3. § (1) bekezdésében az "a Kt. 43/A. §-ában foglaltak értelmében az energiapolitikáért felelős miniszter kijelölése alapján az Energia Központ Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Hivatal" szöveg lép.

10. § Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, és 5. § (3) bekezdésében az "az Energia Központ Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "a Hivatal" szöveg lép.

11. § Az R2. 4. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében az "Az Energia Központ Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdése, 6. §-a és 8. §-a.

4. A földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások

13. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. § Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában a "külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak" szövegrész helyébe a "rendszerhasználati díjak" szöveg, 3. § (1) bekezdés f) pontjában az "a külön rendelet szerinti értékesítési kategóriákra" szövegrész helyébe az "az értékesítési kategóriákra" szöveg, 6. § (4) bekezdésében a "külön jogszabály szerinti rendszerhasználati díjak" szövegrész helyébe a "Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak" szöveg lép.

16. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatósági árszabályozás során az 1. melléklet és a 2. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott földgázárak esetében a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben megállapított Ft/USD árfolyam kerül alkalmazásra."

17. § Az R4. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

18. § Az R4. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. § Az R4. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. A távhőszolgáltatással kapcsolatos módosítások

20. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A végfelhasználó a távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű - legmagasabb hatósági árnak minősülő - díjat köteles fizetni."

21. § Az R5. 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

22. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

24. § A 22. § az EK szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokEDF
DÉMÁSZ
Zrt.
E.ON
Energia-
szolgáltató
Kft.
ELMŰ
Nyrt.
ÉMÁSZ
Nyrt.
2.A1
- lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
20,8419,6920,6520,42
- lakossági felhasználók esetében
az éves
fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó
részére
21,9922,2422,0221,78
- nem lakossági felhasználók
esetében
21,9922,2422,0221,78
3.A2
- csúcsidőszak25,7028,1427,1325,10
- völgyidőszak15,2317,0216,4015,16
4.A3
- csúcsidőszak25,9630,5327,1325,10
- völgyidőszak15,4019,2916,4015,16
5.B Alap14,8515,2814,9014,41
6.H14,8515,2814,9014,41

"

2. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

A.B.
1.Egyetemes szolgáltatóÁrrés
(Ft/kWh)
2.EDF DÉMÁSZ Zrt.1,711
3.E.ON Energiaszolgáltató Kft.1,925
4.ELMŰ Nyrt.1,859
5.ÉMÁSZ Nyrt.1,928

"

3. melléklet a 83/2011. (XII. 29.)NFM rendelethez

"2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok és referencia időszak meghatározása

Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke 2012. január 1-jétől:

árfolyamFt/USDFt/EUR
210279,1

Az árak szabályozása során a referencia időszak 2012. január 1-jétől 2012. január 31-éig tart."

4. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak

I.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)Gázdíjak
FtFt/MJ
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők12 3122,968
1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)Gázdíjak
FtFt/MJ
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők12 3123,009

I.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)Gázdíjak
FtFt/MJ
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők12 3122,957

I.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)Gázdíjak
FtFt/MJ
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők12 3123,101

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak

II.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Alapdíjak (éves)
Sor-
szám
ÁrszabásÉrintett vásárlói körFtFt/m3/hGázdíjak
Ft/MJ
I.1A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
12 3123,415
A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek
12 3123,125
B)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők19 5642,539
C)Gázmérővel nem rendelkezők3,248

II.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Alapdíjak (éves)
Sor-
szám
ÁrszabásÉrintett vásárlói körFtFt/m3/hGázdíjak
Ft/MJ
I.1A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
12 3123,376
A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek
12 3123,168
B)<20 m3/hgázmérővel rendelkezők19 5642,544
C)Gázmérővel nem rendelkezők3,296

II.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Alapdíjak (éves)
Sor-ÁrszabásÉrintett vásárlói körFtFt/m3/hGázdíjak
számFt/MJ
I.1A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
12 3123,438
A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek
12 3123,115
B)<20 m3/hgázmérővel rendelkezők19 5642,661
C)Gázmérővel nem rendelkezők3,236

II.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Alapdíjak (éves)
Sor-ÁrszabásÉrintett vásárlói körFtFt/m3/hGázdíjak
számFt/MJ
I.1A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
12 3123,567
A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek
12 3123,264
B)<20 m3/h gázmérővel rendelkezők19 5642,654
C)Gázmérővel nem rendelkezők3,351

"

5. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2012. első negyedévre, valamint a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (USD/GJ)
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.--
FŐGÁZ Zrt.681612,099
E.ON Energiaszolgáltató Kft.675110,108
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.854410,465
ISD POWER Kft.--
TIGÁZ Zrt.284712,180

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (Ft/MJ)
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.--
FŐGÁZ Zrt.45442,402
E.ON Energiaszolgáltató Kft.45012,402
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.56962,402
ISD POWER Kft.--
TIGÁZ Zrt.--

3. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (USD/GJ)
TIGÁZ Zrt.--

4. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (Ft/MJ)
TIGÁZ Zrt.--

"

6. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedőFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (Ft/MJ)
E.ON Földgáz Trade Zrt.35890,807

"

7. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

"4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre

Egyetemes szolgáltatóFöldgázforrás mennyisége (TJ)Földgázforrás ára (Ft/MJ)
FŐGÁZ Zrt.25791,707
TIGÁZ Zrt.40712,226

"

8. melléklet a 83/2017. (XII. 29.) NFM rendelethez

"1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítő díjak

ABCDEF
Sor-
szám
TelepülésÉrtékesítő megnevezéseTávhőszolgáltató megnevezéseÉrtékesítői
teljesítménydíj
eFt/MW/év
Értékesítői
hődíj
Ft/GJ
1AjkaBakonyi Erőmű Zrt.Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.7 2862 238
2AlmásfüzitőFüzitő GM Energiatermelő Kft.ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató
Kft.
05 224
3BajaBajatechnik Kft.Baja Energetika Kft.04 947
4BalatonfüredConsorg-Energo Kft.Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.05 224
5BókodVértesi Erőmű Zrt.Oroszlányi Szolgáltató Zrt.2 7462 169
6BonyhádDalkia Energia Zrt.Fűtőmű Kft.03 998
7BudaörsDalkia Energia Zrt.BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.03 998
8BudapestAlpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőműBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.4 5651 357
9BudapestAlpiq Csepel Kft. - kazánBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 585
10BudapestBudapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.3 9463 763
11BudapestBudapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.3 3453 364
12BudapestBudapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest,
Tó utca 7.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.3 5743 847
13BudapestBudapesti Rendőr-főkapitányságBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 998
14BudapestBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.Csepeli Hőszolgáltató Kft.2 7051 868
15BudapestCHP-Erőmű Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
16BudapestFőtáv-Komfort Kft. -1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 998
17BudapestFőtáv-Komfort Kft. -1184 Budapest, Lakatos utca 44/BBudapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
18BudapestFőtáv-Komfort Kft. -1097 Budapest, Gyáli út 17-19.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
19BudapestFőtáv-Komfort Kft. -1142 Budapest, Tatai út 95.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
20BudapestFővárosi Közterület-fenntartó Zrt.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.01 000
21BudapestGreen-R Energetika Zrt.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
22BudapestMagyar Telekom Nyrt.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.03 998
23BudapestMVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.04 389
24BudapestSinergy Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
25BudapestZugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.05 224
26CsornaCsornai Kogenerációs Erőmű Kft.Csornai Hőszolgáltató Kft.03 998
27DebrecenAlföldi Nyomda Zrt.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.03 420
28DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.01 927
29DebrecenE.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Mikepércsi út 1.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.3 9824 468
30DebrecenE.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Szabó Kálmán u. 1.Debreceni Hőszolgáltató Zrt.03 661
31DorogDorogi Erőmű Kft.Promtávhő Kft.141902 381
32DunakesziEETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.03 998
33DunaújvárosDunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.03 998
34DunaújvárosEnergott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.3 8204 442
35DunaújvárosISD Power Kft.Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.04 035
36EgerEBT Energia Kft.Evat Zrt.03 408
37EgerEnergo - Holding Kft.Evat Zrt.03 408
38ÉrdDalkia Energia Zrt.Érdhő Kft.05 224
39EsztergomDorogi Erőmű Kft.Promtávhő Kft.141902 381
40GödöllőDalkia Energia Zrt.Gödöllői Távhő Kft.05 224
41GyöngyösDalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Mérges útVárosgondozási Zrt.03 998
42GyöngyösDalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Olimpia út 8.Városgondozási Zrt.04 950
43GyőrGyőri Erőmű Kft.Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.8 2083 601
44HajdúnánásKaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.03 998
45HajdúszoboszlóDalkia Energia Zrt.Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.03 998
46KaposvárE.ON Energiatermelő Kft.Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.
05 224
47KapuvárZöld Láng Energetikai SzolgáltatóKapuvári Hőszolgáltató Kft.03 998
48KazincbarcikaKazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.Timpanon Kft.1 8814 099
49KiskunfélegyházaDalkia Energia Zrt.Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.05 224
50KiskunhalasDÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Halas Távhő Kft.05 224
51KiskunhalasHalas-T Kft.Halas Távhő Kft.05 224
52KisvárdaDalkia Energia Zrt."VÁRDA-TÁVHÖ" Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.03 998
53KomáromKomáromi Kogenerációs Erőmű Kft.Komáromi Távhő Kft.03 998
54KörmendThermo-Med KftRÉGIÓHÖ Regionális Hőszolgáltató Kft.03 998
55KőszegHeat Invest Kft.Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.05 224
56MátészalkaDalkia Energia Zrt.Szalkatávhő Kft.03 998
57MiskolcMIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
23358/8
Miskolci Hőszolgáltató Kft.05 150
58MiskolcMIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.Miskolci Hőszolgáltató Kft.05 084
59MiskolcMIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.Miskolci Hőszolgáltató Kft.05 951
60MosonmagyaróvárMESZ Mosonmagyaróvár Kft.Városüzemeltető és Fenntartó Kft.05 224
61NagykőrösPerkon s Kft.Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.06 462
62NyíregyházaE.ON Energiatermelő Kft. - 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 92.
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.4 8084 450
63NyíregyházaE.ON Energiatermelő Kft. - Örökösföldi Erőmű - 4400
Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.03 525
64OroszlányVértesi Erőmű Zrt.Oroszlányi Szolgáltató Zrt.2 8411 520
65ÓzdÓzdi Erőmű Kft.Ózdi Távhő Kft.05 224
66PaksPaksi Atomerőmű Zrt.Duna Center Therm Kft.2 767894
67PécsPannon Hőerőmű Zrt.Pécsi Távfűtő Kft.5 4703313
68PétfürdőNitrogénművek ZrtPétkomm Kft.4 0801 800
69PüspökladányKISERŐMŰ PLD Kft.Püspökladányi Városüzemeltető és
Vízszolgáltató Kft.
05 224
70SalgótarjánEETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.02914
71SalgótarjánPerkons Tarján Kft.TARJÁNHÖ-Szolgáltató-Elosztó Kft.06 348
72SárbogárdPerkon s Kft.Cothec Kft.05 565
73SárospatakSinergy Kft.Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.05 224
74SárvárKiserőmű SRV2005 Energiaszolgáltató Kft.Sárvár Távhő Kft.03 998
75SárvárRábahő Kft.Sárvár Távhő Kft.04 950
76SátoraljaújhelySátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet KórházaCothec Kft.02914
77SiklósPerkons SKL Kft.Siklósi Távhő Nonprofit Kft.06 158
78SopronDalkia Energia Zrt.Sopron Holding Zrt.03 998
79SopronSoproni Erőmű Kft.Sopron Holding Zrt.4 4324 674
80SzázhalombattaDunamenti Erőmű Zrt.SZAKOM Százhalombattai Kommunális
Szolgáltató Kft.
2 6793 126
81SzegedALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Erős János u. 1.Szegedi Hőszolgáltató Kft.04 950
82SzegedALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Temető u. 2.Szegedi Hőszolgáltató Kft.03 998
83SzegedALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.Szegedi Hőszolgáltató Kft.03 998
84SzegedSzegedi Vízmű Zrt.Szegedi Hőszolgáltató Kft.01 000
85SzékesfehérvárSzékesfehérvári Fűtőerőmű Kft.SZÉPHÖ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zrt.
4 7404 508
86SzekszárdPannon-Kogen Kft.ALFA-NOVA Kft.03 998
87SzentlőrincSzentlőrinci Geotermia Zrt.Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.02 564
88SzigetszentmiklósDalkia Energia Zrt.ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.03 998
89SzolnokALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.ALFA-NOVA Kft.02 859
90SzolnokDalkia Energia Zrt.ALFA-NOVA Kft.03 998
91SzombathelySzombathelyi Erőmű Zrt.Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.05 224
92TapolcaTapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.Tapolcai Városgazdálkodási Kft.05 224
93TatabányaKórházi Energia Központ Kft. - Tatabánya Szent Borbála
Kórház
Komtávhő Zrt.26193 892
94TatabányaTatabánya Erőmű Kft.Komtávhő Zrt.41184 657
95TiszaújvárosTisza-Therm Fűtőerőmű Kft.TiszaSzoIg 2004 Kft.10 2633 937
96VácDalkia Energia Zrt.Váci Távhő Kft.03 998
97VácGE Hungary Zrt.Váci Távhő Kft.03 998
98VasvárVasi Triász Kft.RÉGIÓHÖ Regionális Hőszolgáltató Kft.02 486
99VeszprémVeszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt."VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.05 769

"

9. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A
Sorszám
B
Település
C
Távhőszolgáltató
D
Értékesítő
E
Értékesítőtől
átvett hő után
járó
támogatás
fajlagos értéke
(a lakossági
értékesítés
hőmennyisége
után
igényelhető, a
2. melléklet
szerint
számított
módon)
Ft/GJ
F
Lakosság
értékesítés
után
kapott
fajlagos
támogatás
Ft/GJ
1AjkaPRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.
-759
2AjkaBakonyi Erőmű Zrt.-0
3AlgyőDalkia Energia Zrt.-0
4AlmásfüzitőALFEN Almásfüzitői
Energetikai és Szolgáltató
Kft.
-2 580
4.aFüzitő GM
Energiatermelő Kft.
1 226-
5BajKOMTÁVHŐ ZRT-0
6BajaBaja Energetika Kft.-2 100
6.aBajatechnik Kft.949-
7BalatonfüredFüredhő Távhőszolgáltatási
Kft.
-4 787
7.aConsorg-Energo Kft.1 226-
8BerettyóújfaluHerpály-Team Építőipari és
Szolgáltató Kft
-1 165
9BokodOroszlányi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
-954
10BonyhádFŰTŐMŰ KFT.-3 380
11BudaörsBTG Kft.-714
12BudapestDalkia Energia Zrt.-515
13BudapestBudapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
-1 068
13.aBudapesti Erőmű
Zrt. - Újpesti Erőmű
- 1045 Budapest, Tó
utca 7.
283-
13.bBudapesti Erőmű
Zrt. - Kelenföldi
Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki
út 52.
250-
13.CBudapesti Erőmű
Zrt. - Kispesti Erőmű
- 1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.
0-
13.dCHP-Erőmű Kft.1 226-
13.eFőtáv-Komfort Kft. -
1097 Budapest,
Gyáli út 17-19.
1 226-
13.fFőtáv-Komfort Kft. -
1184 Budapest,
Lakatos utca 44/B
1 226-
13.gFőtáv-Komfort Kft. -
1142 Budapest,
Tatai út 95.
1 226-
13.hGreen-R Energetikai
Zrt.
1 226-
13.iMVM Észak-Budai
Fűtőerőmű Kft.
391-
13.jZugló-Therm
Energiaszolgáltató
Kft.
1 226-
13.kSinergy Kft.1 226-
14BudapestCsepeli Hőszolgáltató Kft.-0
15CeglédDalkia Energia ZRt.-3 219
16CelldömölkCellenergo Kft.-1 810
17CsongrádCsongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.
-118
18CsornaCsornahő Kft.-8 625
19DebrecenDebreceni Hőszolgáltató Zrt.-2 572
20DebrecenDotEnergo Energetikai és
Épületgépészeti Zrt.
-0
21DombóvárDalkia Energia Zrt.-990
22DorogPROMTÁVHŐ
SZOLGÁLTATÓ KFT.
-904
23DunakesziTermidor Kft.-274
24DunaújvárosDunaújvárosi Víz-,Csatorna-
Hőszolgáltató Kft.
-574
24.aEnergott Fejlesztő
és Vagyonkezelő
Kft.
791-
25EgerEVAT Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
-559
26ÉrdÉRDHŐ
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
-1 062
26.aDalkia Energia Zrt.1 226-
27EsztergomPROMTÁVHŐ
SZOLGÁLTATÓ KFT.
-686
28GödöllőGödöllői Távhőszolgáltató
Kft.
-2 775
28.aDalkia Energia Zrt.1 226-
29GyöngyösVárosgondozási Zrt.-559
30GyőrGyőri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.
-1 404
31HajdúböszörményDebreceni Hőszolgáltató Zrt.-0
32HajdúnánásHajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
-1 012
33HajdúszoboszlóHajdúszoboszlói Közüzemi
Kft.
-3 834
34HódmezővásárhelyHódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő Zrt.
-2 106
35InotaVárpalotai Közüzemi Kft.-0
36KaposvárKaposvári Vagyonkezelő Zrt.-1 660
36.aE.ON Energiatermelő Kft.1 226-
37KapuvárKapuvári Hőszolgáltató Kft.-935
38KazincbarcikaTIMPANON Kft.-1 487
38.aKazinc-Therm
Fűtőerőmű Kft.
336-
39KecskemétKecskeméti Termostar
Hőszolgáltató Kft.
-2 224
40KeszthelyKeszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Kft.
-3 127
41KiskunfélegyházaDunaújvárosi Hőszolgáltató
Kft.
-2 619
41.aDalkia Energia Zrt.1 226-
42KiskunhalasHalas Távhő Kft.-477
42.aHalas-T Kft.1 226-
42.bDÉL-ENERGO Ipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1 226-
43KisvárdaVárda-Távhő Kisvárda-i
Távhőszolgáltató Kft.
-457
44KomáromKomáromi Távhő Kft.-3 065
45KomlóKomlói Fűtőerőmű Zrt.-3 529
46KörmendRégióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.
-107
47KőszegKőszegi Távhő Kft.-1 585
47.aHeat Invest Kft.1 226-
48MakóMakói Kommunális
Nonprofit Kft.
-0
49MátészalkaMátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.
-349
50MezőhegyesMezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft.
-0
51MiskolcMIHŐ Kft.-2 161
51.aMIFŰ Kft. - Miskolc, Hold u. hrsz.
23358/9 és Tatár u.
29/a. hrsz. 23358/8.
1 152-
51.bMIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.1 087-
51.CMIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.1 953-
52MohácsMOHÁCS-HŐ KFT.-1 261
53MórMÓRHŐ Kft.-1 696
54MosonmagyaróvárVÜF Kft. Távhőszolgáltatási
Üzemegység
-3 431
54.aMESZ Mosonmagyaróvár
Kft.
1 226-
55NagyatádDalkia Energia Zrt.-1 274
56NagykőrösDunaújvárosi Hőszolgáltató
Kft.
-2 104
56.aPerkons Kft.2 464-
57NyergesújfaluDISTHERM KFT.-833
58NyírbátorNYÍRBÁTORI
VÁROSÜZEMELTETÉSI
KKH.NONPROFIT KFT.
-2 587
59NyíregyházaNYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi
Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
-2 291
59.aE.ON Energiatermelő Kft.
- Örökösföldi Erőmű
- 4400 Nyíregyháza,
Belter. hrsz. 2843/6.
0-
59.bE.ON
Energiatermelő Kft.
- 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u.
92.
1 152-
60NyíregyházaEnergocoop Kft.-0
61OroszlányOroszlányi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
-0
62ÓzdÓzdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Kft.
-2 744
62.aÓzdi Erőmű Kft.1 226-
63PaksDuna Center Therm Kft.-566
64PécsPÉTÁV-1 371
65PétfürdőPÉTKOMM Kft.-1 927
66PornóapátiTávhő és Közműszolgáltató
Szövetkezet
-0
67PutnokVárosi Kommunális
Gondnokság
-0
68PüspökladányPüspökladányi
Városüzemeltető és
Vízszolgáltató Kft.
-5 357
68.aKISERŐMŰ PLD Kft.1 226-
69SalgótarjánTarjánhő Kft.-4 890
69.aPerkons Tarján Kft.2 350-
70SárbogárdCothec Kft.-11 179
70.aPerkons Kft.1 567-
71SárospatakPatakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.
-2 244
71.aSinergy Kft.1 226-
72SárvárSárvár Távhő Hőtermelő és
Szolgáltató Kft.
-0
73SátoraljaújhelyCothec Kft.-1 742
74SiklósSIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT
KFT.
-1 266
74.aPerkons SKL Kft.2 161-
75SiófokTermofok Kft.-4 900
76SopronSOPRON HOLDING
Vagyonkezelő Zrt.
-1 713
77SopronSoproni Erőmű Kft.-0
78SzarvasSzarvasi Gyógy-Termál Kft.-0
79SzázhalombattaSzákom Kft.-0
80SzegedSzegedi Hőszolgáltató Kft.-1 446
81SzékesfehérvárSzékesfehérvári
Épületfenntartó és
HőszolgáltatóZrt.
-568
81.aSzékesfehérvári
Fűtőerőmű Kft.
1 217-
82SzekszárdALFA-NOVA Kft.-1 291
83SzentendreVárosi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
-0
84SzentesSzentes Városi Szolgáltató
Kft.
-0
85SzentgotthárdRégióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.
-0
86SzentlőrincSzentlőrinci Közüzemi
Közhasznú Nonprofit Kft.
-0
87SzigetszentmiklósARIES Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
-0
88SzigetvárSzigetvári Távhő Szolgáltató
Kft.
-1 339
89SzolnokALFA-NOVA Kft.-996
90SzombathelySzombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.
-1 406
90.aSzombathelyi
Erőmű Zrt.
1 226-
91TapolcaVárosgazdálkodási Kft.-664
91.aTapolcai
Kogenerációs
Erőmű Kft.
1 226-
92TataTatai Távhőszolgáltató Kft.-0
93TatabányaKOMTÁVHŐ ZRT.-1 809
93.aTatabánya Erőmű
Kft.
1 102-
94TiszaújvárosTiszaSzolg 2004 Kft.-1 410
94.aTisza-Therm
Fűtőerőmű Kft.
1 226-
95TiszavasváriALKALOIDA Vegyészeti Gyár
Zrt.
-0
96VácVáci Távhő Kft.-847
97VárpalotaVárpalotai Közüzemi Kft.-495
98VasvárRégióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.
-0
99VeresegyházVeresegyház Városi
Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet
-0
100Veszprém"VKSZ" Zrt.-1 442
100.aVeszprém-
Kogeneráció
Energiatermelő Zrt.
1 772-
101ZáhonyHőtáv Kft.-354
102ZircDalkia Energia Zrt.-0

"

Tartalomjegyzék