180/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet

az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. § (1) A bírságot feladatkörében]

"b) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal illetékes területi szerve, valamint"

[szabja ki.]

2. §

Az R. 4. §-a a következő u) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi u) pont megjelölése v) pontra változik:

[4. § Állatvédelmi bírság kiszabható azzal szemben, aki]

"u) macska (Felis silvestris), illetve kutya (Canis lupus familiaris) prémjét, valamint az ilyen prémet tartalmazó terméket forgalomba hozza, értékesítés céljából tartja, értékesítésre felajánlja vagy terjeszti, vagy azt az Európai Gazdasági Térség területére behozza, illetve onnan kiviszi, kivéve, ha az valamely közösségi jogi aktus alapján oktatási vagy preparálási célból engedélyezett;"

3. §

Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 45. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére