244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

az állatvédelmi bírságról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2] (1)[3]

(2) A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét - a jogsértés körülményeitől függően - meg kell szorozni az 1-4. melléklet szerinti szorzókkal.

(3) Több tényállás együttes fennállása esetén az egy táblázatban található szorzókat táblázatonként összeadva kell a mellékletre vonatkozó értéket megállapítani.

(4) A mellékletenként kapott szorzókat összeszorozva kapott számmal meg kell szorozni a bírság alapösszegét, amely által kapott szorzat a bírság mértéke.

(5) Amennyiben a bírság kiszabására okot adó jogsértés közvetlenül nem befolyásolja az állat jólétét vagy tíz vagy annál kevesebb gerinces állat egyedét érinti, úgy a 2. melléklet szerint alkalmazandó szorzó 1.

(6) Ha a jogsértést okozó cselekményt szándékosan követték el, az adott tényálláshoz tartozó legmagasabb szorzót vagy szorzókat kell alkalmazni.

3. §[4] (1) Az állatvédelmi képzés, illetőleg annak hátralévő része helyébe lépő állatvédelmi bírság mértékét úgy kell megállapítani, hogy egy nap képzésen való részvételnek ötvenezer forint állatvédelmi bírság felel meg.

(2) Az állatvédelmi képzésen való részvétel állatvédelmi bírságra történő átváltása esetén a bírság összege legalább százezer forint.

4. §[5] Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét.

5. §[6] E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni.

6. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.

7. §[7] Ez a rendelet a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló 2007. december 11-i, 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez[8]

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatcsoporthoz köthető szorzók

1.
A bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője
2.
Mulasztó
3.
Alkalmazandó
szorzó
a) természetvédelmi oltalom vagy nemzetközi
egyezmény védelme alatt álló állat
aa) természetes személy2-4
ab) jogi személy és más gazdálkodó szervezet4-8
b) kutatási, kísérleti célra szolgáló állat,
veszélyes állat, szállított állat
ba) természetes személy2-4
bb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet3-7
c) nagy létszámú állattartó telepen, gazdasági
haszon céljából tartott állat
ca) természetes személy1-3
cb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet2-6
d) kis létszámú állattartó telepen, gazdasági
haszon céljából tartott állat
da) természetes személy1-3
db) jogi személy és más gazdálkodó szervezet1-5
e) fogságban - nem kedvtelésből - tartott, nem
háziasított állat, beleértve a cirkuszi és állatkerti
állatokat
ea) természetes személy1-3
eb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet2-6
f) kedvtelésből tartott állatfa) természetes személy1-3
fb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet1-5
g) egyéb, az Ávt. hatálya alá tartozó állatga) természetes személy1-2
gb) jogi személy és más gazdálkodó szervezet1-5

2. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez[9]

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó, állatlétszámhoz köthető szorzók

1. A bírság kiszabására okot adó jogsértés tíznél több gerinces állat egyedét érinti, és ez a tartott populáció2. Alkalmazandó szorzó
a) legfeljebb 20%-a1
b) több mint 20%, de legfeljebb 40%-a1,5
c) több mint 40%, de legfeljebb 60%-a2
d) több mint 60%, de legfeljebb 80%-a2,5
e) több mint 80%-a3

3. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez[10]

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó egyes szorzók

1. A mulasztó2. Alkalmazandó szorzó
a) engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben leírtaktól
eltérően folytatott
3
b) a képzettséghez, gyakorlathoz kötött beavatkozást a feltételeknek való megfelelés
nélkül végezte el
3
c) az állat rendszeres ellenőrzését elmulasztotta3
d) a kötelezően előírt dokumentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést,
adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette
2
e) a hatóság által előírt intézkedést nem, vagy hiányosan teljesítette2
f) az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el3
g) ember egészségét, testi épségét veszélyeztette5

4. melléklet a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez[11]

Az állatvédelmi bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó minősített esetek és szorzók

1. A mulasztó2. Alkalmazandó szorzó
a) állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül oltotta ki10
b) állatot kínzott10
c) az állat tulajdonjogával, tartásával felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, kitette10
d) az állatot emberre vagy állatra uszította, állatviadalra idomította, állatviadalt
szervezett, tartott, továbbá az állatviadalra fogadást szervezett, az állatviadalon
közreműködött, részt vett, fogadást kötött, állatviadal céljára állatot tenyésztett,
képzett, idomított, forgalmazott, vagy épületet, földterületet, eszközt rendelkezésre
bocsátott
10
e) az állatot károsította8
f) az állatot olyan teljesítményre kényszerítette, amely felismerhetően meghaladta
annak teljesítőképességét
8
g) az állatot természetellenes vagy önpusztító tevékenységre szoktatta8
h) az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően
gondoskodott
6
i) az állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott6
j) az előírt férőhely-igényeket nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettől
eltérően korlátozta
5
k) az állat helytelen takarmányozása által annak egészségét veszélyeztette5
l) az állatot annak kíméletét nem biztosító módon mozgatta, terelte5
m) szállításkor a rakodási sűrűséget helytelenül határozta meg8
n) a szállítási és pihentetési időket helytelenül választotta meg8
o) szállításkor egyéb körülményt helytelenül választott meg5
p) az állat életének kioltása előtt kábítási kötelezettséget mulasztott8
q) érzéstelenítési kötelezettség alá tartozó beavatkozást érzéstelenítés nélkül végzett5
r) az állat küllemét sebészeti úton, nem engedélyezett módon változtatta meg6
1. A mulasztó2. Alkalmazandó szorzó
s) az állat egészségét veszélyeztető szert alkalmazott, vagy állatgyógyászati terméket
indikáció vagy állatorvosi utasítás nélkül alkalmazott
2
t) az állat állat-egészségügyi ellátásáról nem gondoskodott3
u) egyéb jogszabályban foglalt állatjóléti kötelezettségét megsértette2-4

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.08.01.

[2] Megállapította a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[4] Megállapította a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[5] Megállapította a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[6] Beiktatta az 57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[7] Beiktatta a 180/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.08.22.

[8] Beiktatta a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.08.01.

[9] Beiktatta a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.08.01.

[10] Beiktatta a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.08.01.

[11] Beiktatta a 115/2012. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.08.01.

Tartalomjegyzék