32007R1523[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1523/2007/EK RENDELETE

(2007. december 11.)

a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. és 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az uniós polgárok a macskákat és a kutyákat háziállatoknak tekintik, ezért a belőlük készült prém, illetve az ilyen prémet tartalmazó termékek használata nem elfogadható. Léteznek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a Közösségben jelen vannak címkézés nélküli, macska és kutyaprémek és ilyen prémet tartalmazó termékek. Következésképpen a fogyasztókat aggasztja, hogy esetleg macska- vagy kutyaprémet vagy ilyen prémet tartalmazó terméket vásárolnak. Az Európai Parlament a 2003. december 18-án elfogadott nyilatkozatában (3) aggodalmát fejezte ki az ilyen prém és termékek kereskedelmével kapcsolatban, és annak megszüntetését kérte, hogy helyreálljon az uniós fogyasztók és kiskereskedők bizalma. A 2003. november 17-i és 2005. május 30-i ülésein a Mezőgazdasági és Halászati Tanács szintén hangsúlyozta, hogy a lehető leghamarabb szabályokat kell elfogadni a macska- és kutyaprém valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek kereskedelméről.

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy e rendelet hatálya csak a házimacska és házi kutya fajok prémjeire terjedjen ki. Mivel azonban tudományosan lehetetlen különbséget tenni a házimacska és más, nem házimacska alfajok prémje között, e rendeletben el kell fogadni a macska (felis silvestris) fogalmát, amely szintén magában foglalja a nem házimacska alfajokat is.

(3) A fogyasztói aggodalmakra válaszul több tagállam fogadott már el jogszabályokat azzal a céllal, hogy megakadályozzák a macska- és kutyaprémek előállítását és forgalmazását.

(4) A macska- és kutyaprém forgalomba hozatalának vagy más módon történő kereskedelmi hasznosításának megakadályozása céljából a prémek és prémáruk kereskedelmét, behozatalát, előállítását és címkézését szabályozó tagállami rendelkezések között eltérések vannak. Míg néhány tagállam a macska és kutyaprém előállítására teljes tilalmat fogadott el, betiltva az ilyen állatok prémükért történő tartását és leölését, más tagállamok korlátozták a prém és az ilyen prémet tartalmazó termékek előállítását és/vagy behozatalát. A polgárok egyre növekvő tudatossága valószínűleg több tagállamot is arra fog késztetni, hogy nemzeti szinten további korlátozó intézkedéseket fogadjanak el.

(5) Ennek eredményeként egyes uniós prémkereskedők önkéntes magatartási kódexet vezettek be, amelynek értelmében tartózkodnak a macska- és kutyaprém vagy az ilyen prémet tartalmazó termékek kereskedelmétől. Ez a kódex azonban elégtelennek bizonyult a macska- és kutyaprém behozatalának és értékesítésének megelőzésére, különösen amikor a prémkereskedők olyan prémekkel kereskednek, amelyeken nincs feltüntetve, hogy milyen fajtól származnak és ez nem is ismerhető fel könnyen, vagy ilyen prémet tartalmazó termékeket vásárolnak, és azzal a kockázattal kell szembesülniük, hogy a kérdéses termékekkel egy vagy több tagállamban nem lehet jogszerűen kereskedni, vagy hogy a kereskedelem egy vagy több tagállamban olyan kiegészítő előírások hatálya alá esik, amelyek célja a macska- és kutyaprém felhasználásának megakadályozása.

(6) A macska- és kutyaprémre vonatkozó tagállami intézkedések közötti különbségek általában akadályozzák a prémkereskedelmet. Ezek az intézkedések gátolják a belső piac zökkenőmentes működését, mivel az eltérő jogi előírások általában akadályozzák a prémelőállítást, és megnehezítik a Közösségbe jogszerűen behozott vagy ott jogszerűen előállított prém szabad mozgását a Közösségen belül. A tagállamok eltérő jogi előírásai többletterhet és -költséget hárítanak a prémkereskedőkre.

(7) Ezenfelül a közvéleményt megzavarja a jogi követelmények sokfélesége a tagállamokban, amely önmagában is akadályozza a kereskedelmet.

(8) Az e rendeletben foglalt intézkedéseknek ezért össze kell hangolniuk a tagállami szabályokat a macska- és kutyaprém, illetve az ilyen prémet tartalmazó termékek értékesítésére, értékesítésre való felajánlására és terjesztésére vonatkozó tilalma tekintetében, és ezáltal meg kell akadályozniuk a belső piac zavarait minden hasonló termék vonatkozásában.

(9) A belső piac jelenlegi megosztottságának megszüntetéséhez szükséges a harmonizáció, amelynek keretében az eltérő tagállami előírások következtében fennálló kereskedelmi akadályok elhárításának legeredményesebb és legarányosabb eszköze annak megtiltása lenne, hogy a Közösségben forgalomba hozzanak, oda behozzanak, illetve onnan kivigyenek macska- vagy kutyaprémet, illetve ilyen prémet tartalmazó termékeket.

(10) A címkézés előírása nem lenne alkalmas ugyanezen eredmény eléréséhez, mivel ez aránytalanul megterhelné a konfekcióipart, ideértve az olyan kereskedőket is, akik műszőrmére specializálódtak, továbbá aránytalanul költséges lenne azon esetekben, amikor a prém csak igen kis részét alkotja a terméknek.

(11) A Közösségben nincs hagyománya macskák és kutyák prémükért való tenyésztésének, jóllehet vannak példák arra, hogy macska- vagy kutyaprémből szőrmét készítenek. Ténylegesen úgy tűnik, hogy a Közösségben jelen lévő macska- vagy kutyaprémtermékek döntő többsége harmadik országokból származik. A nagyobb eredményesség érdekében ezért a Közösségen belüli kereskedelmi tilalmat az ugyanezen termékeknek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó tilalomnak kell kísérnie. Az ilyen behozatali tilalom szintén választ adna a fogyasztók által kifejezett, a macska- vagy kutyaprém Közösségbe történő esetleges behozatalát illető aggályokra is, különösen mivel bizonyos információk szerint ezeket az állatokat embertelen módon tartják és ölik le.

(12) A kiviteli tilalom azt is biztosítaná, hogy macska- és kutyaprémet és az ilyen prémet tartalmazó termékeket ne állítsanak elő kiviteli célokra a Közösségben.

(13) Indokolt azonban lehetőséget biztosítani a macska- vagy kutyaprémek és ilyen prémeket tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő bevitelének és az onnan történő kivitelének általános tilalmától való korlátozott eltérésekre is. Ez a helyzet az oktatási vagy preparálási célból behozott és forgalomba hozott macska- vagy kutyaprémek esetében.

(14) Az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) közegészségügyi és állat-egészségügyi szabályokat állapít meg az állati melléktermékek, köztük a macska- és kutyaprém, forgalomba hozatalára, behozatalára és kivitelére. Ezért helyénvaló pontosítani e rendelet hatályát, amelynek kizárólag a macska- és kutyaprém forgalomba hozatalára valamint behozatalára és kivitelére kell vonatkoznia annak valamennyi feldolgozottsági stádiumában, beleértve a nyers prémet is. E rendelet azonban közegészségügyi okok miatt nem érintheti az 1774/2002/EK rendeletben foglalt, a macska- és kutyaprém ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat.

(15) A macskák vagy kutyák prémükért való felhasználását megtiltó intézkedéseket egységesen kell érvényesíteni a Közösségben. A macska- vagy kutyaprém azonosítására jelenleg használt eljárások azonban (mint például DNS-vizsgálat, mikroszkópos vizsgálat és MALDI-TOF tömegspektrometria) tagállamonként eltérőek. Indokolt az ilyen eljárásokról szóló információkat a Bizottság rendelkezésére bocsátani, hogy a tilalom érvényesítésére hivatott szervezetek naprakészen ismerhessék meg az e területet érintő innovációkat, és hogy megvizsgálhassák egy egységes eljárás előírásának lehetőségét.

(16) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni (5).

(17) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni, hogy elemzési módszereket dolgozzon ki a prémet adó állatfajok azonosítására, és hogy olyan rendelkezéseket fogadjon el, amelyek kivételesen eltérnek az e rendeletben foglalt tilalmaktól. Mivel ezen intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető elemeinek módosítására és nem alapvető elemekkel való kiegészítéssel történő módosítására szolgálnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

(18) A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell alkalmazásukat. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. Különösen, azon tagállamoknak, amelyek macska- és kutyaprém-szállítmányokat foglalnak le ezen rendelet alkalmazását követően, jogszabályokat kell elfogadniuk, amelyek megengedik az ilyen szállítmányok elkobzását és megsemmisítését, és az érintett kereskedők behozatali vagy kiviteli engedélyeinek felfüggesztését vagy visszavonását. A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy - ahol erre nemzeti joguk lehetőséget biztosít - alkalmazzanak büntetőjogi szankciókat.

(19) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a macska- és kutyaprém és az ilyen prémet tartalmazó termékek kereskedelmének tilalmát megvalósítani célzó tagállami tilalmak közösségi szintű összehangolásával a belső piac működését akadályozó tényezők elhárítását a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, és így az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, valamint a Közösség területére történő behozatalának és onnan történő kivitelének megtiltása annak érdekében, hogy elháruljanak a belső piac működésének akadályai, és hogy helyreálljon a fogyasztók bizalma abban a tekintetben, hogy a vásárolt szőrmetermékek nem tartalmaznak macska- és kutyaprémet.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "macska": a felis silvestris állatfajba tartozó állat;

2. "kutya": a canis lupus familiaris alfajhoz tartozó állat;

3. "forgalomba hozatal": a macska- vagy kutyaprém és az ilyen prémet tartalmazó termékek értékesítés céljából történő tartása, beleértve az értékesítésre való felajánlást és a terjesztést;

4. "behozatal": szabad forgalomba bocsátás a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (6) 79. cikke értelmében, a nem kereskedelmi jellegű import kivételével a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet (7) 45. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében;

5. "kivitel": kiviteli eljárás, amely lehetővé teszi, hogy közösségi áruk elhagyják a Közösség vámterületét a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke értelmében.

3. cikk

Tilalmak

Tilos a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatala, a Közösségbe történő behozatala, illetve onnan történő kivitele.

4. cikk

Eltérés

A 3. cikktől való eltérésként a Bizottság kivételesen intézkedéseket fogadhat el macska- és kutyaprémek és az ilyen prémeket tartalmazó termékek oktatási vagy preparálási célból való forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő bevitelének és az onnan történő kivitelének engedélyezésére.

Az e rendelet nem alapvető elemeinek módosítására vonatkozó ilyen intézkedéseket - amelyek megállapítják az ilyen eltérés alkalmazási feltételeit -, a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A prémet adó állatfajok azonosítására szolgáló módszerek

A tagállamok 2008. december 31-ig, majd ezt követően minden alkalommal, amikor az új fejlemények fényében szükséges, tájékoztatják a Bizottságot a prémet adó állatfajok azonosítására használt analitikai módszerekről.

A Bizottság intézkedéseket fogadhat el a prémet adó állatfajok azonosítására szolgáló analitikai módszerekről. Ezeket, a rendelet nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítását célzó intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében foglalt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, és azokat mellékletként csatolni kell e rendelethez.

6. cikk

A bizottság

(1) A Bizottság munkáját az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 58. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

7. cikk

Jelentések

A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak az e rendelet érvényesítésére irányuló erőfeszítéseikről.

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, beleértve a kapcsolódó vámügyi tevékenységeket is.

A Bizottság jelentését nyilvánosságra kell hozni.

8. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértéséért alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik az összes szükséges intézkedést azok alkalmazásának biztosítására. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok 2008. december 31-ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik bármely későbbi módosításukról.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. december 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2007. december 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

M. LOBO ANTUNES

(1) HL C 168., 2007.7.20., 42. o.

(2) Az Európai Parlament 2007. június 19-i véleménye (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2007. november 26-i határozata.

(3) HL C 91. E, 2004.4.15., 695. o.

(4) HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 829/2007/EK bizottsági rendelettel módosított rendelet (HL L 191., 2007.7.21., 1. o.).

(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(6) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.).

(7) HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

(8) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1523 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1523&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére