187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény végrehajtását szolgáló egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (1) bekezdésének 3., 21., 23., valamint 26. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) a 9. §-át követően a következő 9/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"(A VET 27. §-ához)

A csatlakozó berendezés és a csatlakozási pont átalakítása vagy áthelyezése

9/A. § (1) A csatlakozó berendezést, vagy a csatlakozási pontot a hálózati engedélyes a hálózati viszonyoknak, valamint a műszaki, gazdasági és biztonsági követelményeknek megfelelően, a felhasználók villamosenergia-ellátásának és a csatlakozó berendezés vagy csatlakozási pont megváltoztatásával érintett egyéb érdekeltek jogos érdekeinek sérelme nélkül, a rendszerhasználó beleegyezése esetén, saját költségén jogosult megváltoztatni.

(2) A rendszerhasználónak vagy annak kérésére, akinek a csatlakozó berendezés vagy csatlakozási pont áthelyezése, átalakítása jogát vagy jogos érdekét érinti (a továbbiakban e §-ban: egyéb érdekelt) a hálózati engedélyes a csatlakozó berendezést, vagy a csatlakozási pontot áthelyezheti, vagy átalakíthatja, ha az áthelyezés, vagy az átalakítás más rendszerhasználó jogos érdekeit nem sérti, annak műszaki feltételei adottak és a rendszerhasználó - vagy az egyéb érdekelt által kért áthelyezés, vagy átalakítás esetén az egyéb érdekelt - vállalja az átalakítással vagy az áthelyezéssel kapcsolatban felmerülő költségek viselését."

(2) A Vhr. a 10. §-át megelőző következő alcímmel egészül ki:

[(A VET 32. §-ához)]

"Az elosztó hálózati veszteség beszerzése"

2. §

(1) A Vhr. 46. §-a (2) bekezdésének i) pontja a következő id)-if) alpontokkal egészül ki:

[A felhasználók biztonságos, zavartalan és megfelelő minőségű ellátása érdekében a villamosenergia-ellátási szabályzatok az alapvető tárgykörökön belül rendelkeznek különösen az alábbiakról:

i) adatszolgáltatások és tájékoztatások keretében:]

"id) az átviteli rendszerirányító részére a VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasználók által kötelezően szolgáltatott következő adatokról:

1. a menetrendek bejelentése,

2. a napon belüli menetrend módosítások bejelentése,

3. a határmetszéki átviteli kapacitásra vonatkozó ajánlatok,

4. a határon keresztül történő szállítások és a magyar szabályozási zónán történő átszállításra vonatkozó megállapodások műszaki adatai,

5. a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységekre vonatkozó ajánlatok bejelenté se,

6. az elosztó hálózati mérési adatok eljuttatása,

7. a karbantartások ütemezése,

8. a VET 16. §-ában meghatározott átviteli rendszerirányítói feladatok teljesítéséhez szükséges adatok,

9. a VET 40. §-ának (3) bekezdése szerinti leolvasások alapján meghatározott mérési és hitelesítési adatok,

10. a hálózatfejlesztési, hálózattervezési alapadatok,

ie) az átviteli rendszerirányító által a vele kapcsolatban álló VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasznál ók részére szolgáltatott következő adatokról:

1. az id) alpont szerinti adatok beérkezésének visszaigazolása,

2. a naplózott rendelkezésre állási adatok,

3. a megszerzett átviteli kapacitás jogosultság korlátozásáról, vagy visszavonásáról szóló értesítés,

4. a VET 40. §-a alapján az átviteli rendszerirányító és az elosztók által elvégzett mérések, és a VET 41. §-a alapján elvégzett mennyiségi elszámolások adatai, a számlák kiállításához szükséges formában,

5. az import, az export és a magyar szabályozási zónán történő átszállítás végrehajtására vonatkozó tételes visszaigazolás,

6. a menetrend módosításra, vagy az eltérésre vonatkozó engedélyek,

7. a villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén az üzemzavarra vonatkozó mennyiségi és időbeli adatok, valamint az üzemzavar helyreállítására vonatkozó utasítás,

8. az adatok a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges tevékenységek piacára beérkezett ajánlatokból kiválasztott ajánlatokra vonatkozóan,

if) az átviteli rendszerirányító által a vele kapcsolatban nem álló VET 152. §-a szerinti személyek és a felhasználók részére szolgáltatott következő adatokról:

1. a határmetszéken rendelkezésre álló átviteli kapacitási adatok megadása,

2. a határmetszéki átviteli kapacitásaukcióra beérkezett ajánlatok és a kialakult elszámoló árak közzététele,

3. a lekötni kívánt tartalékok mértéke,

4. az előzetes, összesített adatok a tervezett üzemszünetekről és az utólagos, összesített adatok a 100 MW-nál nagyobb termelőegységek előző napi tervezett, vagy nem tervezett üzemszünetéről,

5. a rendszerszinten biztosított kiegyenlítő energia mennyiségére és elszámoló áraira vonatkozó adatok."

(2) A Vhr. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ie) és if) alpontokban meghatározott adatok az i) pont alkalmazásában nem képeznek üzleti titkot."

3. §

A Vhr. a 112. §-át követően a következő 112/A. §-sal és az azt meg előző alcímmel egészül ki:

"(A VET 123-124. §-ához)

A közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítása vagy áthelyezése

112/A. § (1) A közcélú hálózat vagy annak tartószerkezete elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy az, akinek a közcélú hálózat vagy a tartószerkezet átalakítása, áthelyezése jogát vagy jogos érdekét érinti (a továbbiakban e §-ban: egyéb érdekelt) kérheti a hálózati engedélyestől a közcélú hálózat és tartószerkezete átalakítását vagy áthelyezését, ha annak műszaki feltételei adottak, a villa-mosmű üzemeltetésében jelentős hátrányt nem jelent, és az ingatlan tulajdonosa - vagy az egyéb érdekelt által kért áthelyezés, vagy átalakítás esetén az egyéb érdekelt - vállalja az azzal kapcsolatos költségek viselését.

(2) A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati eszközöknek a 8. § (4) bekezdése vagy a 9/A. § (2) bekezdése szerinti átalakítása vagy áthelyezése esetén az ingatlan tulajdonosa, a rendszerhasználó vagy egyéb érdekelt költségviselése mellett létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe lépő hálózati eszköz - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - külön térítés nélkül marad a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat része.

(3) Ha az államháztartás valamely alrendszeréből vagy európai uniós forrásokból vagy más hasonló nemzetközi forrásokból fedezett (1) bekezdés szerinti átalakítás vagy áthelyezés esetén - a támogatásra vonatkozó jogszabályok alapján - a hálózati engedélyes tulajdonszerzésére nem kerülhet sor, a bontás költs égét és az elbontott hálózat elbontáskori könyv szerinti értékét a hálózati engedélyes részére az új hálózati eszköz beruházójának legkésőbb a bontás befejezését követő 30 napon belül meg kell térítenie."

4. §

A Vhr. 130. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

"c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irányelve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről."

5. §

A Vhr. 24. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § Ez a rendelet, valamint a VET 138-139. §-a a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a belső villamosenergia-piacra vonatkozó közös szabályokról, valamint a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irányelve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről, 4. cikk (3) és (4) bekezdés."

Záró rendelkezések

7. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 187/2008. (VII. 24.) Korm. rendelethez

A Vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"

II.Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 26-i 2003/54/EK irány­elve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatá­lyon kívül helyezéséről3. cikk (9)Tájékoztatás valamennyi, az egyetemes szolgáltatási és közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében hozott intézke­désről - beleértve a fogyasztóvédelmet és a környezetvédelmet is -, valamint azok belföldi és nemzetközi versenyre gyakorolt lehetséges hatá­saitKétéventeMagyar Energia Hivatal fogyasztóvédelmi hatóság (a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közreműködésével)
4. cikkAz ellátás biztonságának felügyelete során szerzett eredményeket és az azok­nak megfelelően meg­hozott vagy tervezett intézkedéseket körvona­lazó jelentés továbbítása a Bizottságnak. A jelentés kiterjed különösen a rendszer átfogó megfelelőségére, ami a villamos energia iránti aktuális és előre jelzett kereslet kielégítését illeti, bele értve
a) a hálózati működési biztonságot;
b) a kínálat és a kereslet előre jelzett egyensúlyát az elkövetkező ötéves időszakra;
c) a villamosenergia-ellátás biztonságával kapcsolatos kilátásokat a jelentés dátumától számított 5 és 15 év közötti időszakra;
d) az átviteli rendszerüze­meltetők és bármely más fél ismert beruházási szándékait az elkövetkező öt vagy több naptári évre a határokon átnyúló összekötő kapacitás biz­tosítása területén.
Kétévente, legkésőbb július 31-igMagyar Energia Hivatal (a MAVIR ZRt. közremű­ködésével)
23. cikk (8) Jelentés a Bizottságnak
a piaci erőfölényről, valamint az ellenséges felvásárlásra irányuló és versenyellenes magatartásról. A jelentésben ezen kívül ismertetni kell a tulajdonosi szerkezet változásait és a nemzeti szinten hozott, a piaci szereplők megfelelő mértékű változatosságát biztosító, illetve az összekapcsolásokat és a versenyt ösztönző gyakorlati intézkedéseket
2010-ig minden év július 31-ig, 2010 után kétéventeMagyar Energia Hivatal (a Gazdasági Versenyhivatal közreműködésével)
24. cikk Megtett biztonsági intéz-kedés(ek)ről tájékoztatás Bizottságnak és a többi tagállamnakHa felmerül, haladéktalanulKözlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
25. cikk A villamos energia importjának felügyelete "A tagállamok háromhavonként tájékoztatják a Bizottságot a villamos energia importjáról, a megelőző három hónapban harmadik országokból érkező fizikai energiaforgalom tekintetében."HáromhavontaMagyar Energia Hivatal (a MAVIR ZRt. közreműködésével)
30. cikk Az irányelv alapján meghozott intézkedések bejelentése a Bizottság feléAz irányelv átültetésekorKözlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére