Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005L0089[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irányelve ( 2006. január 18. ) a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/89/EK IRÁNYELVE

(2006. január 18.)

a villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó intézkedésekről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) jelentősen hozzájárult a villamos energia belső piacának létrehozásához. Az ellátás magas szintű biztonságának garantálása a belső piac sikeres működésének kulcsfontosságú célja, és az irányelv biztosítja a tagállamok számára annak lehetőségét, hogy közszolgáltatási kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, többek között a villamosenergia-ellátás biztonsága területén. Ezeket a közszolgáltatási kötelezettségeket a lehető legpontosabban és legszigorúbban meg kell határozni, és nem vezethetnek olyan termelési kapacitás kialakításához, amely meghaladja a villamos energia végső fogyasztók felé történő elosztása indokolatlan megszakadásának megakadályozásához szükséges szintet.

(2) Általában a villamos energia iránti kereslet középtávú előrejelzése tagállami kérésre átviteli rendszerüzemeltetők vagy egyéb, összeállításukra képes szervezetek által kidolgozott forgatókönyvek alapján kerül kidolgozásra.

(3) A versenyképes egységes villamosenergia-piachoz az ilyen piac követelményeivel összeegyeztethető, átlátható és megkülönböztetésmentes politika szükséges a villamosenergia-ellátás biztonsága tekintetében. Az ilyen tagállami politikák hiánya, illetve a tagállamok politikái közötti jelentős eltérések a verseny torzulásához vezethetnek. Az illetékes hatóságok, valamint maguk a tagállamok és valamennyi érintett piaci szereplő szerepének és felelősségének egyértelmű meghatározása alapvető fontosságú a villamosenergia-ellátás biztonságának és a belső piac megfelelő működésének garantálásához, ugyanakkor ezzel egyidejűleg a piacra újonnan belépők, mint például a valamely tagállamban villamos energiát termelő vagy szolgáltató vállalatok - amelyek a közelmúltban kezdték meg a működésüket ebben a tagállamban - előtti akadályok, és a villamos energia belső piacán jelentkező torzulások, illetve a piaci szereplők - beleértve a kis piaci részesedéssel rendelkező vállalatokat - mint például a vonatkozó közösségi piacon nagyon kis részesedéssel rendelkező termelők vagy szolgáltatók előtt álló nehézségek elhárításához.

(4) Az 1229/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (4) egy sor iránymutatást határozott meg a transzeurópai energiahálózatokról szóló közösségi politika tekintetében. A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) többek között általános elveket és részletes szabályokat állapít meg a szűk keresztmetszetek kezelésére.

(5) A villamos energia megújuló energiaforrásokból történő előállításának előmozdításával egyidejűleg, amennyiben műszakilag szükséges, biztosítani kell a járulékos biztonsági kapacitás rendelkezésre állását a hálózat megbízhatóságának és biztonságának fenntartása érdekében.

(6) A Közösség környezetvédelmi kötelezettségvállalásainak teljesítése és a külső energiaszolgáltatóktól való függés csökkentése érdekében fontos számításba venni a villamosenergia-kereslet növekedésének hosszú távú hatásait.

(7) A nemzeti átviteli rendszerüzemeltetők közötti együttműködés a hálózati biztonsággal, többek között az átviteli kapacitással, az információnyújtással és a hálózati modellezéssel kapcsolatos kérdésekben létfontosságú a jól működő belső piac kialakítása céljából. Ezen az együttműködésen tovább lehetne javítani. A hálózati biztonsággal kapcsolatos együttműködés hiánya káros az egyenlő versenyfeltételek kialakítása tekintetében.

(8) Az Áramszállítási Koordináló Unió (UCTE) Működési Kézikönyvében előírtakhoz hasonló, vonatkozó műszaki szabályok és ajánlások, illetve a NORDEL, a Baltic Grid Code által, valamint a brit és ír rendszerek számára kidolgozott hasonló szabályok és ajánlások fő szándéka az összekapcsolt hálózat műszaki működése fenntartásának biztosítása, ily módon hozzájárulva a folyamatos hálózatműködtetés iránti igény teljesítéséhez a hálózat egyes pontján vagy pontjain fennálló rendszerhiba esetén, és minimalizálva az ilyen ellátási zavar enyhítéséhez kapcsolódó költségeket.

(9) Az átviteli és elosztói rendszerüzemeltetőktől meg kell követelni a magas szintű szolgáltatásnyújtást a végső fogyasztók részére a fogyasztói áramszünetek gyakorisága és időtartama tekintetében.

(10) Az erőművi tartalékkapacitás megfelelő szinten tartására vonatkozó intézkedéseknek piacalapúnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és olyan intézkedéseket foglalhatnak magukban, mint például a szerződéses garanciák és rendelkezések, kapacitásra vonatkozó választási lehetőségek vagy kötelezettségek. Ezeket az intézkedéseket egyéb, megkülönböztetésmentes eszközökkel, mint például kapacitáskifizetésekkel is ki lehet egészíteni.

(11) A megfelelő előzetes információ rendelkezésre bocsátása érdekében a tagállamok közzéteszik a meglévő és a potenciális erőművi befektetők és a villamosenergia-fogyasztók közötti kínálat-kereslet egyensúlyt fenntartó intézkedéseket.

(12) Fontos, hogy a tagállamok a Szerződés 86., 87. és 88. cikkének sérelme nélkül egyértelmű, megfelelő és stabil kereteket határozzanak meg, amelyek megkönnyítik a villamosenergia-ellátás biztonságát és előmozdítják a termeléskapacitási és a keresletoldali szabályozási technológiákkal kapcsolatos beruházásokat. Fontos továbbá, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak az átviteli hálózatok új összeköttetéseire irányuló beruházásokat ösztönző szabályozási keretek biztosítására, különösen a tagállamok között.

(13) Az Európai Tanács 2002. március 15-16-i barcelonai ülésén megegyezés született a tagállamok közötti összekapcsolódás szintjéről. Az alacsony szintű összeköttetés a piac széttöredezettségéhez vezet, illetve akadályozza a verseny kialakulását. A megfelelő fizikai átviteli rendszerösszekötő kapacitás megléte - függetlenül attól, hogy határokon átnyúló-e vagy sem - szükséges, de nem elégséges feltétele a verseny teljes mértékű kibontakozásának. A végső fogyasztók érdekében az új rendszerösszekötő projektek potenciális előnyeinek ésszerűen kiegyensúlyozott arányban kell állniuk az ilyen projektek költségeivel.

(14) Miközben fontos, hogy a távvezeték-hálózat biztonságos működési követelményeinek megsértése nélkül határozzák meg a maximálisan rendelkezésre álló átviteli kapacitásokat, fontos az is, hogy ezzel összefüggésben biztosítsák az átviteli rendszerben használt kapacitásszámítási és -elosztási eljárás teljes átláthatóságát. Így lehetővé válhat a meglévő kapacitások jobb kihasználása, és nem adnának hamis, hiányra utaló jelzéseket a piacnak, ami elősegítené a 2003/54/EK irányelvben előirányzott, teljes mértékben a versenyen alapuló belső piac kiépítését.

(15) Az átviteli és elosztási rendszerüzemeltetőknek megfelelő és stabil keretszabályokra van szükségük a beruházásokhoz, valamint a hálózatok karbantartásához és felújításához.

(16) A 2003/54/EK irányelv 4. cikke előírja a tagállamok számára, hogy felügyeljék a villamosenergia-ellátás biztonságát, és nyújtsanak be jelentést a villamosenergia-ellátás biztonságáról. Ennek a jelentésnek a villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozó rövid, közép- és hosszú távú tényezőket kell tartalmaznia, beleértve az átviteli rendszerüzemeltetők hálózati beruházási szándékát. Egy ilyen jelentés elkészítésekor a tagállamoktól el fogják várni, hogy hivatkozzanak az átviteli rendszerüzemeltetők által egyéni vagy kollektív - beleértve az európai szintet - alapon már begyűjtött információkra és az elvégzett értékelésekre.

(17) A tagállamok biztosítják ezen irányelv hatékony végrehajtását.

(18) Mivel a tervezett intézkedés célját, nevezetesen a tisztességes versenyen alapuló biztonságos villamosenergia-ellátást és a teljes mértékben működőképes belső villamosenergia-piac létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme vagy hatásának meghatározása miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít meg, amelyek célja a villamosenergia-ellátás biztonságának megvédése a villamos energia belső piaca megfelelő működésének biztosítása érdekében, továbbá az alábbiak biztosítása:

a) a termelési kapacitás megfelelő szintje;

b) a kínálat és kereslet közötti megfelelő egyensúly;

és

c) a tagállamok közötti összeköttetés megfelelő szintje a belső piac fejlődése céljából.

(2) Ez az irányelv létrehozza azt a keretet, amelyen belül a tagállamok meghatározzák az átlátható, stabil és megkülönböztetésmentes villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozó politikájukat, amely összeegyeztethető a versenyképes belső villamosenergia-piac követelményeivel.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 2003/54/EK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni. A következő fogalommeghatározásokat szintén alkalmazni kell:

a) "szabályozó hatóság": a 2003/54/EK irányelv 23. cikkével összhangban kijelölt tagállami szabályozó hatóságok;

b) "a villamosenergia-ellátás biztonsága": a villamosenergia-rendszer azon képessége, hogy a végső fogyasztókat az ebben az irányelvben meghatározottak szerint villamos energiával lássa el;

c) "hálózati működési biztonság": az átviteli és adott esetben az elosztóhálózat folyamatos működése előre látható körülmények között;

d) "a kínálat és a kereslet egyensúlya": a fogyasztók előre látható villamosenergia-igényeinek kielégítése a fogyasztás csökkentését célzó kötelező erejű rendelkezések végrehajtásának szükségessége nélkül.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1) A tagállamok a beruházások számára kedvező környezet kialakításának megkönnyítése érdekében szükséges intézkedések meghozatala által, valamint az illetékes hatóságok és valamennyi érintett piaci szereplő szerepének és felelősségének meghatározása és az erről szóló információ közzététele által biztosítják a villamosenergia-ellátás magas szintű biztonságát. Az érintett piaci szereplők magukban foglalják többek között a következőket: az átviteli és elosztói rendszerüzemeltetők, villamosenergia-termelők, szállítók, végső fogyasztók.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása során a tagállamok figyelembe veszik az alábbiakat:

a) a folyamatos villamosenergia-ellátás biztosításának fontossága;

b) az átlátható és stabil keretszabályok fontossága;

c) a belső piac és a határokon átnyúló együttműködés lehetőségei a villamosenergia-ellátás biztonságának tekintetében;

d) a szállítási és elosztó hálózatok rendszeres karbantartásának, és adott esetben felújításának szükségessége a hálózat teljesítményének fenntartása érdekében;

e) a villamos energia megújuló energiaforrásokból történő előállításának a belső villamosenergia-piacon történő támogatásáról szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) és a hasznos hő iránti keresleten alapuló kapcsolt energiatermelésnek a belső energiapiacon történő támogatásáról szóló, 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) megfelelő végrehajtásának fontossága, amennyiben rendelkezéseik a villamosenergia-ellátás biztonságához kapcsolódnak;

f) a stabil működéshez szükséges átviteli és erőművi tartalékkapacitás biztosításának szükségessége;

és

g) a likvid nagykereskedelmi piacok létrehozása elősegítésének fontossága.

(3) Az (1) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása során a tagállamok figyelemmel lehetnek a következőkre is:

a) a nemzeti szintű vagy az érintett régióra vonatkozó villamosenergia-termelés sokrétűségének mértéke;

b) a villamos energia iránti keresletnövekedés hosszú távú hatásai csökkentésének fontossága;

c) az energiahatékonyság és az új technológiák, különösen a keresletoldali szabályozási technológiák, a megújuló energiaforrásokat használó technológiák és az elosztott termelés bevezetése elősegítésének fontossága;

és

d) az infrastruktúrával és a termelői kapacitással kapcsolatos beruházások előtt álló közigazgatási akadályok eltávolításának fontossága.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az ezzel az irányelvvel összhangban elfogadott intézkedések megkülönböztetésmentesek, és nem rónak túlzott terheket a piaci szereplőkre, beleértve a piacra újonnan belépőket és a kis piaci részesedéssel rendelkező vállalatokat. A tagállamok továbbá elfogadásuk előtt figyelembe veszik az intézkedéseknek a villamos energia végső fogyasztói árára gyakorolt hatását.

(5) A tagállamok közötti összekapcsolódás 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megfelelő szintjének biztosításakor különös körültekintéssel kell lenni a következőkre:

a) az egyes tagállamok földrajzi elhelyezkedése;

b) az ésszerű egyensúly fenntartása az új rendszerösszekötők építésének költsége és a végső fogyasztóknál jelentkező előnyök között;

és

c) a létező rendszerösszekötők lehető leghatékonyabb használatának biztosítása.

4. cikk

Hálózati működési biztonság

(1)

a) A tagállamok vagy az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők megállapítják a hálózati biztonsággal kapcsolatos minimálisan kötelező operatív szabályokat és kötelezettségeket.

Ezeknek a szabályoknak és kötelezettségeknek a megállapítása előtt konzultálniuk kell azoknak az országoknak érintett szereplőivel, amelyekkel az összekapcsolódás létezik.

b) Az a) pont első albekezdésétől eltérve a tagállamok előírhatják az átviteli rendszerüzemeltetők számára ezeknek a szabályoknak és kötelezettségeknek az illetékes hatósághoz jóváhagyás végett történő benyújtását.

c) A tagállamok biztosítják, hogy az átviteli és adott esetben az elosztói rendszerüzemeltetők megfeleljenek a hálózatbiztonsággal kapcsolatos minimálisan kötelező operatív szabályoknak és kötelezettségeknek.

d) A tagállamok kötelezik az átviteli rendszerüzemeltetőket az operatív hálózati biztonság megfelelő szintjének fenntartására.

Ennek érdekében az átviteli rendszerüzemeltetők fenntartják az operatív hálózati biztonságot szolgáló technikai átviteli tartalékkapacitás megfelelő szintjét, valamint együttműködnek és a kellő időben információt cserélnek az érintett, velük összekapcsolt átviteli rendszerüzemeltetőkkel.

A hálózati operatív biztonsági alapszabályzatban kerül meghatározásra az előre látható körülményeknek az a szintje, amelyen a biztonságot fenn kell tartani.

e) A tagállamok különösen azt biztosítják, hogy az egymással összeköttetésben álló átviteli és adott esetben elosztó rendszerüzemeltetők kellő időben és hatékonyan cseréljenek információt a működési minimumkövetelményekkel összhangban. Ugyanezek a követelmények adott esetben azokra az átviteli és elosztó rendszerüzemeltetőkre is vonatkoznak, akik a Közösségen kívüli rendszerüzemeltetőkkel állnak összeköttetésben.

(2) A tagállamok vagy az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az átviteli vagy adott esetben az elosztói rendszerüzemeltetők megfelelő minőségű ellátásra és hálózatbiztonsági teljesítményre vonatkozó célokat tűzzenek ki és teljesítsenek. Ezeket a célokat a tagállamok vagy az illetékes hatóságok hagyják jóvá, és végrehajtásukat ők ellenőrzik. A céloknak objektíveknek, átláthatóaknak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és kihirdetésre kell kerülniük.

(3) A 2003/54/EK irányelv 24. cikkében és az 1228/2003/EK rendelet 6. cikkében említett intézkedések megtétele során a tagállamok nem különböztetik meg a határokon átnyúló és a nemzeti szerződéseket.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy veszélyhelyzetekben a kínálat csökkentése előre meghatározott kritériumokon alapuljon az átviteli rendszerüzemeltetők által kezelt egyenlőtlenségek vonatkozásában. Bármely védintézkedést a többi illetékes átviteli rendszerüzemeltetővel való szoros együttműködésben hoznak meg, tiszteletben tartva a vonatkozó kétoldalú megállapodásokat, beleértve az információcseréről szóló megállapodásokat.

5. cikk

A kínálat és a kereslet egyensúlyának fenntartása

(1) A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket a villamos energia iránti kereslet és a termelési kapacitás elérhetősége közötti egyensúly fenntartására.

A tagállamok különösen

a) a kis, elszigetelt rendszerek külön előírásainak sérelme nélkül elősegítik a nagykereskedelmi piaci keret létrehozását, amely a termelésre és a fogyasztásra vonatkozó megfelelő árjelzéseket biztosít;

b) meg kell követelniük az átviteli rendszerüzemeltetőktől, hogy az erőművi tartalékkapacitás megfelelő szintjének kiegyenlítése céljából való rendelkezésre állást és/vagy egyenértékű piacalapú intézkedések elfogadását biztosítsák.

(2) A Szerződés 87. és 88. cikkének sérelme nélkül a tagállamok további intézkedéseket hozhatnak, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

a) az új erőművi kapacitást és az új termelő vállalatok piacra lépését megkönnyítő rendelkezések;

b) a megszakítható szerződések használatát gátló akadályok felszámolása;

c) a termelők és fogyasztók változó távra szóló szerződéseinek megkötését akadályozó korlátok felszámolása;

d) a valós idejű keresletoldali szabályozási technológiák, mint például a fejlett mérőrendszerek bevezetését ösztönző intézkedések;

e) az energiamegtakarítási intézkedéseket ösztönző intézkedések;

f) a 2003/54/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban lévő pályázati eljárások vagy bármely, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség tekintetében egyenértékű eljárás.

(3) A tagállamok közzéteszik az ezen cikk alapján hozott intézkedéseket, és biztosítják lehető legszélesebb körű terjesztésüket.

6. cikk

Hálózati beruházások

(1) A tagállamok olyan keretszabályokat alakítanak ki, amelyek:

a) beruházási jelzéseket biztosítanak mind az átviteli, mind az elosztói rendszer hálózati üzemeltetői felé, hogy azok hálózataikat az előre látható piaci kereslet kielégítése érdekében fejlesszék;

b) egyszerűsítik hálózataik karbantartását és adott esetben felújítását.

(2) Az 1228/2003/EK rendelet sérelme nélkül a tagállamok tekintetbe vehetnek rendszer-összekapcsolásba történő kereskedelmi beruházásokat.

A tagállamok biztosítják, hogy a rendszer-összekapcsolásba történő beruházásokra vonatkozó döntéseket az illetékes átviteli rendszerüzemeltetőkkel való szoros együttműködésben hozzák meg.

7. cikk

Jelentéstétel

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2003/54/EK irányelv 4. cikkében említett jelentés kiterjed a rendszer átfogó megfelelőségére, ami a villamos energia iránti aktuális és előre jelzett kereslet kielégítését illeti, beleértve

a) a hálózati működési biztonságot;

b) a kínálat és a kereslet előre jelzett egyensúlyát az elkövetkező ötéves időszakra;

c) a villamosenergia-ellátás biztonságával kapcsolatos kilátásokat a jelentés dátumától számított 5 és 15 év közötti időszakra;

d) az átviteli rendszerüzemeltetők és bármely más fél ismert beruházási szándékait az elkövetkező öt vagy több naptári évre a határokon átnyúló összekötő kapacitás biztosítása területén.

(2) A tagállamok vagy az illetékes hatóságok a jelentést az átviteli rendszerüzemeltetőkkel szoros együttműködésben készítik el. Az átviteli rendszerüzemeltetők adott esetben tanácskoznak a szomszédos átviteli rendszerüzemeltetőkkel.

(3) Az (1) bekezdés d) pontjában említett jelentésnek az összeköttetésekbe történő beruházásokról szóló szakasza figyelembe veszi:

a) a szűk keresztmetszet kezelésének az 1228/2003/EK rendeletben foglalt elveit;

b) létező és tervezett átviteli vonalakat;

c) a keresletoldali szabályozási intézkedéseket lehetővé tevő várható termelési, kínálati, határokon átnyúló cserékre vonatkozó és fogyasztási mintákat;

és

d) a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos regionális, nemzeti és európai célkitűzéseket, beleértve az 1229/2003/EK határozat I. mellékletében felsorolt kiemelt projektek tengelyének részét képező projekteket is.

A tagállamok biztosítják, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők tájékoztatást adnak saját beruházási szándékaikról vagy más felek általuk ismert beruházási szándékairól, ami a határokon átnyúló összekötő kapacitás biztosítását illeti.

A tagállamok megkövetelhetik továbbá az átviteli rendszerüzemeltetőktől, hogy nyújtsanak tájékoztatást a belső vonalak kiépítéséhez kapcsolódó olyan beruházásaikról, amelyek anyagilag kihatnak a határokon átnyúló összeköttetések biztosítására.

(4) A tagállamok vagy az illetékes hatóságok biztosítják a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy az átviteli rendszerüzemeltetők és/vagy adott esetben az illetékes hatóságok e feladat teljesítése során könnyen hozzáférjenek a vonatkozó adatokhoz.

Biztosítani kell a bizalmas információk titokban tartását.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában említett, az illetékes hatóságoktól kapott tájékoztatás alapján a Bizottság jelentést tesz a tagállamoknak, az illetékes hatóságoknak és a villamosenergia- és gázipari szabályozó hatóságoknak a 2003/796/EK bizottsági határozattal (8) létrehozott európai csoportjának a tervezett beruházásokról és azok hozzájárulásáról az 1. cikk (1) bekezdésében említett célokhoz.

Ezt a jelentést össze lehet vonni a 2003/54/EK irányelv 28. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előirányzott jelentéssel.

8. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. február 24-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok 2007. december 1-jéig megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság nyomon követi és felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását és 2010. február 24-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az elért haladásról.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. január 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORREL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER

(1) HL C 120., 2005.5.20., 119. o.

(2) Az Európai Parlament 2005. július 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. december 1-jei határozata.

(3) HL L 176., 2003.7.15., 37. o. A 2004/85/EK tanácsi irányelvvel (HL L 236., 2004.7.7., 10. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 176., 2003.7.15., 11. o.

(5) HL L 176., 2003.7.15., 1. o. Az 1223/2004/EK tanácsi rendelettel (HL L 233., 2004.7.2., 3. o.) módosított rendelet.

(6) HL L 283., 2001.10.27., 33. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(7) HL L 52., 2004.2.21., 50. o.

(8) HL L 296., 2003.11.14., 34. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0089 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0089&locale=hu