193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a a következő új m) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"m) teljesítményegység szolgáltatói átlagértéke: az adott ellátási formában a szolgáltató részére kifizetett tárgyhavi teljesítménydíj és a tárgyhavi elszámolható teljesítmények hányadosa szerinti forintérték."

2. §

A Kr. 4/A. §-a a következő új (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A járóbeteg-szakellátást, illetve fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában előírt ellenőrzési kötelezettség teljesítése esetén ellátási esetenként 50 forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából egy ellátási esetnek minősül járóbeteg-szakellátás esetében egy biztosított egy egészségügyi szolgáltatónál egy napon történt ellátása, fekvőbeteg-szakellátás esetében ápolási esetenként az ellenőrzés elvégzésére a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott nap.

(6) Az OEP a (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzési díjat a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza."

3. §

(1) A Kr. 19. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A díjazás alapösszege 40 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:

a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított]

"ba) 2,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú,"

[települési önkormányzatok esetében;]

(2)[1]

4. §

A Kr. 28. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A teljesítményvolumen alapján finanszírozott ellátások esetében az elszámolt és jogalap nélkül kifizetett finanszírozást a teljesítményegység szolgáltatói átlagértéke szerint kell visszatéríteni."

5. §

A Kr. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) Az otthoni szakápolást végző szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató (a továbbiakban együtt: szakápolási szolgáltató) finanszírozása a külön jogszabály szerint kötött szerződés alapján, az 5. számú melléklet otthoni szakápolás kiadási előirányzata terhére történik.

(2) A szakápolási szolgáltató vállalja a szerződésben meghatározott ellátási területre az otthoni szakápolás vagy otthoni hospice ellátás igénybevételére jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) otthonában végzendő szakápolást vagy hospice ellátást, és ezt a szerződési ajánlat benyújtásakor a működési területe szerint illetékes települési önkormányzatnak bejelenti. A szolgáltató a külön jogszabályban foglaltak alapján és a szakmai szabályok szerint végzi az ellátást.

(3) Otthoni szakápolást a 9. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) a háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján,

b) a járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szakorvosa közvetlenül, ha szerződése van a szakápolási szolgáltatóval [az a)-b) pont a továbbiakban együtt: kezelőorvos].

(4) Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni szakápolás, ha az intézet - a háziorvos értesítése mellett -előzetesen lekötötte a biztosított részére a szakápolást. Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben nem rendelhető el otthoni szakápolás.

(5) Az otthoni hospice ellátást a 30. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) a járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató klinikai onkológusa vagy a daganatos megbetegedés lokalizációja szerint illetékes szakorvosa közvetlenül, vagy

b) az a) pont szerinti szakorvos javaslata alapján a háziorvos.

(6) Otthoni hospice ellátás elrendelése esetén egyidejűleg otthoni szakápolás nem rendelhető el.

(7) Az OEP az otthoni szakápolás 5. számú melléklet szerinti előirányzatának otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra elkülönített keretét a megyék között lakosságszám arányában osztja fel.

(8) A MEP az otthoni szakápolás végzésére jogosult szolgáltató szerződési ajánlatát 30 napon belül elbírálja, elfogadás esetén az erről küldött értesítést követő 10 napon belül - a rendelkezésre álló kereten belül - megköti a finanszírozási szerződést. A szerződésben az elszámolható normatív vizitszám, illetve ellátási napok száma (a továbbiakban: kapacitás) és a díjazás összege évente - havi bontásban - kerül meghatározásra. A finanszírozási szerződésben lekötött, illetve a havonta elszámolt teljesítményt az OEP háromhavonta felülvizsgálj a, és a fel nem használt kapacitást átcsoportosítja oda, ahol arra igény jelentkezik. Havonta legfeljebb a tárgyhónapra lekötött kapacitásnak és a tárgyévi időarányos kapacitásmaradvány 10%-ának megfelelő teljesítmény számolható el, amennyiben az országos teljesítés a tárgyhónapban kevesebb, mint a havi előirányzat. A MEP a következő évi szolgáltatói kapacitás megállapításánál az előző évi teljesítményt is figyelembe veszi.

(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 5 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 4 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le.

(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetők el, amelyek az ellátás kezdetétől számított egy éven belül, ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - az ápolási tevékenységek esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - a logopédia kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek az ellátás kezdetétől számított egy éven belül egy alkalommal megismételhetők. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt ápolási tevékenységek új elrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként az ellátás kezdetétől számított egy éven belül további három alkalommal megismételhetők.

(11) Ha a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelőorvos, a MEP ellenőrző főorvosának egyetértésével, egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további ellátást rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezés re áll.

(12) A kezelőorvos az ellátás befejezését az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

(13) A finanszírozás - az ápolási kategóriánként képzett - vizitdíj alapján történik. A vizitdíjat a 3200 forintos alapdíj és a 12. számú melléklet szerinti szorzók alkalmazásával kell kiszámítani. Az otthoni hospice ellátás finanszírozási egysége az ellátási nap, amely az otthoni ellátáson kívül magában foglalja a folyamatos rendelkezésre állást is. A napidíj mértéke az otthoni szakápolás alapdíjának 120%-a.

(14) A MEP és a szakápolási szolgáltató szerződése alapján a biztosított ellátására naponta egy vizit számolható el, az egy napon történt többszöri ellátás esetén is.

(15) Az a szakápolási szolgáltató, aki telephelyén kívül olyan településen lát el biztosítottat, ahol más szakápolási szolgáltató nem működik vagy külterületen lakó biztosítottat lát el, a MEP-pel kötött szerződés alapján terüleli pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a (13) bekezdés szerinti díj 10%-a. A (13) bekezdés szerinti díj 20%-ának megfelelő összegű területi pótlék illeti meg a szolgáltatót, ha 2000 főnél kisebb lakosságszámú településen történt a szakápolás, illetve az otthoni hospice ellátás. Az OEP a telephelyen kívüli településen végzett szakápolás esetén a területi pótlékot a szerződés szerinti havi keretösszegen felül számolja el.

(16) A szakápolási szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig - az otthoni szakápolás esetén a 10-11. számú melléklet, az otthoni hospice ellátás esetén a 31. számú melléklet szerinti adattartalommal - jelentést küld a MEP-nek. A szakápolási szolgáltató minden hónap utolsó munkanapján részjelentést küld azokról az ellátásokról, amelyek a tárgyhónapban még nem fejeződtek be.

(17) Az OEP a megállapított díjat a jelentés leadását követő hónapban utalványozza."

6. §

A Kr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások - a 00017 és a 00022 kódszámú ellátások kivételével - csak azokról az osztályokról számolhatók el, ahol a krónikus ágyszám eléri vagy meghaladja a tizet."

7. §

(1) A Kr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 30. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Kr. e rendelet 3. számú melléklete szerinti 31. számú melléklettel egészül ki.

8. §

A Kr. 28. számú melléklelének 1. pontja e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

9. §

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 2/B. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszer - ha jogszabály másként nem rendelkezik - támogatásának 10 százalékkal, de legfeljebb 850 forinttal csökkentett összegére jogosult a szolgáltató akkor, ha a gyógyszerész a gyógyszer kiszolgáltatása előtt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget.

(2) A külön jogszabályban meghatározottak szerint társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszköz-forgalmazást nyújtó egészségügyi szolgáltató - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott gyógyászati segédeszköz támogatásának 5 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása előtt a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. Amennyiben a vény beváltása és a kiszolgálás elválik egymástól, akkor az ellenőrzést csak beváltáskor kell teljesíteni.

(3) Társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az adott gyógyászati ellátás támogatásának 10 százalékkal csökkentett összegére jogosult, ha a szolgáltató a külön jogszabályban foglalt egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultság ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget azzal, hogy amennyiben a kezelési időszak a harminc napot meghaladja, a gyógyászati ellátást nyújtó az ellenőrzési kötelezettségét havonta egyszer, a kezelés megkezdése előtt teljesíti."

10. §

(1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet

a) 2. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdése és 9. §-a 2008. szeptember 1-jén,

b) 5. §-a, 7. § (2) és (3) bekezdése 2008. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 3. § (2) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Kr. 27/A. § (11) bekezdés ében az "Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: TVK Bizottság)" szövegrész helyébe a "TVK Ellenőrző Bizottság" szöveg lép.

(5) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. §-a a következő új (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A jogviszony-ellenőrzés elmulasztásának jogkövetkezménye az adott, 30 napot meghaladóan folyamatosan, nem kúraszerűen végzett egészségügyi ellátásra vonatkozóan az első finanszírozási jelentés beküldésében foglaltak tekintetében alkalmazható."

(6)[2] A Kr. 4/A. § (5) bekezdésének e rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2008. szeptemberben esedékes kifizetésektől kell alkalmazni. A Gyr. e rendelet 9. §-ával megállapított 2/B. § (3) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépése után elvégzett ellenőrzés esetén kell alkalmazni.

(7)[3] A Kr. e rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított 19. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, illetve a Kr. e rendelet 1. számú mellékletével megállapított 8. számú mellékletében meghatározott díjazás a 2008. szeptemberben esedékes kifizetésektől alkalmazható.

(8) A betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta a megtett hasznos kilométerek alapján - az e célra 2008. évre elkülönített előirányzat terhére - megállapított kiegészítő díjat a Kr. 33. § (5) bekezdése szerint, a 2008. május és június havi teljesítmény elszámolásán alapuló kiegészítő díjat a szeptember havi kifizetéssel egyidejűleg utalványozza.

(9)[4]

(10) E rendelet 2009. január 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Veres János s. k.,

pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

KódjaMegnevezéseSzorzója
00001Ápolási tevékenység1,0
00015Krónikus ellátás1,2
00019Rehabilitációs ellátás*"A" minősítésű**1,7
00020"B" minősítésű**1,4
00021Minősítés nélküli1,2
00017Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása3,6
00022Pályázati úton befogadott hospice ellátás1,7
* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvőbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minősítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.
** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minősítés."

2. számú melléklet a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

"30. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

SZOLGÁLTATÓ OEP kódja: ........................................
SZOLGÁLTATÓ neve: ....................................................
Elszámolási lap sorszáma: ..............................................
HOSPICE ELRENDELŐ LAP
Hospice ellátást végző szolgáltató neve: .....................................................................................................................
címe: .....................................................................................................................
A beteg neve:................................................................
lakóhelye:........................................................
telefonszáma: ................................................
társadalombiztosítási azonosító jele:���������
születési adatai: ..............év .........................hó ............nap
Fekvőbeteg-intézeti ápolást indokoló diagnózis (BNO-10.)*�����
Ellátás elrendelés dátuma:��������
A beteg ellátásba vételének dátuma:��������
Meghosszabbítás esetén az első ellátásba vétel dátuma:��������
Hányadik elrendelés:��
Alapbetegség (BNO-10.)�����
Kísérő betegség(ek), szövődmény(ek) (BNO-10.)�����
Elrendelését indokoló diagnózis (BNO-10.)�����
Elrendelt napok száma (1 elrendelésnél maximum 50):��
Gyakorisága: .......................................................................................................................................
A beteg ápolásáért felelős szakápoló(k)/ellátó(k) neve: .............................................................
� Szakápolás (1)Szociális tevékenység szervezése** (5)
�Tartós fájdalomcsillapítás (2)Diétás gondozás/tanácsadás (6)
� Mentálhigiénes gondozás/tanácsadás (7)Gyógyszerelés tervezése/ellenőrzése (8)
� Gyógytorna (3)Fizioterápia (4)
Javaslatot tevő orvos neve:..................................................Pecsét száma:..........................................................................
Elrendelő orvos neve:.............................................................Pecsét száma:..........................................................................
Dátum:.............év..............................hó...............napP. H............................................................................................
Az otthoni ellátást elfogadom és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen hospice ellátást nem
veszek igénybe.
Dátum:..............év..............................hó...............nap
………………………………………….
beteg aláírása
* Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre vonatkoznak.
** Kizárólag szervezési feladatok ellátására vonatkozik."

3. számú melléklet a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

"31. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

SZOLGÁLTATÓ OEP kódja:..................................................
SZOLGÁLTATÓ neve:..............................................................
Elszámolási lap sorszáma:........................................................

HOSPICE EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP
Hospice ellátást végző szolgálat
neve:...............................................................................................................telefon: .............................................................................
címe: ..........................................................................................................................................................................................................
Az ellátásért felelős szakápoló neve: ...................................................................................................................................................
Elszámolási időszak: ..............................................................................................................................................................................
A beteg neve: ..................................................................................................... Neme: Férfi Nő
címe: ..............................................................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele
Születési adatai: ...........................év ............................................hó .........................nap
Fekvőbeteg-intézeti ápolást indokló diagnózis (BNO-10.)
Alapbetegség (BNO-10.)
Kísérő betegség(ek) (BNO-10.)
Ápolást indokoló fődiagnózis (BNO-10.)
Ápolásba vétel időpontja: ...........................év............................................hó.........................nap
Lezárás/megszakítás időpontja: ...........................év............................................hó.........................nap
Elrendelt napok száma: ......................................................Eddig elszámolt napok száma: .....................................................
Az ellátás megoszlása tevékenységek szerint
01._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
04. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
06. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
28. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ellátott napok száma összesen: ...................................................................................................................................................
Elvégzett tevékenységek összesen a 30. számú mellékletben meghatározott ápolási feladatok szerint:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dátum:.........év...........................................hó................ nap
……………………………..………………………………
szolgáltató cégszerű aláírása ellátást végző(k) aláírása"
P. H.

4. számú melléklet a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A Kr. 28. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2008. évre: 2 203 540 súlyszám, amelynek terhére kell elszámolni az összes aktív fekvőbeteg-ellátásba tartozó TVK alá tartozó teljesítményt. Az országos teljesítményvolumenből az egészségügyi szolgáltatók által a külön jogszabály alapján az Egészségbiztosítási Felügyeletnek jelentett várólisták csökkentésére, az ott szereplő ellátások körében 13 700 súlyszám, a súlyponti kórházak számára egy alkalommal 3773 súlyszám, valamint az egynapos beavatkozások fejlesztésére havi 460 súlyszám használható fel."

Lábjegyzetek:

[1] A 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[2] Módosította a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.11.29.

[3] Módosította a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2008.11.29.

[4] Hatályon kívül helyezte a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.11.29.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére